Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Sự nghiệp của Nêhêmya (Nê 1,1 - 4,17)

Sự nghiệp của Nêhêmya
               1. 1Sự nghiệp của Nêhêmya, con của Khakalyah…
               Xảy ra là vào tháng Kislêu, năm thứ hai mươi, (trong khi) tôi đang ở thành Shushan, 2thì Khanani một người anh em của tôi đã cùng vơi ít người từ Yuđa đến. Tôi hỏi han họ về (số phận) những người Do thái, nhóm người thoát nạn đã sót lại sau tù đày, và về (số phận) Yêrusalem. 3Họ nói với tôi: “Những người sống sót, còn lại sau tù đày, ở đó trong trấn hạt gặp phải khốn đốn lớn lao và nhục nhã; tường thành Yêrusalem hủng Hê những lỗ, cổng thành thì bị lửa thiêu!” 4Vừa nghe các lới ấy, tôi đã ngồi xuống mà khóc và ưu phiền ròng rã nhiều ngày. Đoạn tôi ăn chay và khẩn nguyện trước nhan Thiên Chúa trên trời.
5Tôi nói:
                “Ôi! Lạy Yavê Thiên Chúa trên trời, Thiên Chúa lớn lao và đáng sợ, Đấng giữ Giao ước và lòng nhân với những ai yêu mến Người và giữ các lịnh Người truyền, 6ước gì tai Người để ý và mắt Người rộng mở, để nghe lời khẩn nguyện tôi tớ Người dâng lên trước nhan Người bây giờ, Ngày đêm cho con cái Israel, các tôi tớ của Người; cùng với lời xưng thú tội lỗi con cái Israel: Quả chúng tôi đã phạm tội nghịch tới Người; tôi và nhà cha tôi, chúng tôi đã phạm tội, 7Chúng tôi đã ở thậm tệ với Người, đã không giữ các lịnh truyền và luật điều, phán quyết Người đã truyền cho Môsê tôi tớ của Người. 8Xin hãy nhớ lại lời Người đã truyền dạy Mô sê tôi tớ của Người rằng: Các ngươi mà bội nghĩa, Ta sẽ phân tán các ngươi giữa các dân; 9Nhưng nếu các ngươi trở lại với Ta và tuân giữ các lịnh truyền của Ta và Thi hành, thì dẫu những người của các ngươi có đày ải mút (chân) trời, Ta cũng sẽ thâu hợp chúng lại từ đó mà đưa về chốn Ta đã chọn làm nơi lưu trú Danh Ta.10Chúng là tôi tớ của Người, và là dân Người đã lấy sức lớn lao và bàn tay hùng tráng của Người mà chuộc lấy. 11Ôi! lạy Chúa, ước gì tai Người để ý đến lời khẩn nguyện của tôi tớ Người, và lời khẩn nguyện của các tôi tớ của Người, những kẻ vui sướng kính sợ Danh Người. Xin cho tôi tớ Người đước thành công hôm nay, xin cho nó gặp được sủng thương trước mặt người ấy!”.
               Bấy giờ tôi làm quan chước tửu của vua.
              2. 1Xảy ra là vào tháng Nisan, năm thứ hai mươi đời vua Artaxerxes, tôi phải hầu rượu, nên tôi nâng rượu vào tiến vua. [Xưa nay] tôi không hề buồn rầu. 2Nên vua mới nói với tôi: “sao mặt khanh rầu rầu thế? Khanh có đau ốm gì đâu? Phải chăng chỉ vì lòng buồn mà thôi?” 3và tôi sợ quá sức. Và tôi thưa với vua: “ Đức vua! vạn tuế! Mặt thần không buồn sao được, khi mà thành, nơi có mồ của tổ tiên thần đã ra hoang tàn và các cổng đã bị lửa thiêu?” 4Vua nói với tôi: “vậy khanh ước nguyện điều gì?” Tôi liền khẩn nguyện Thiên Chúa trên trời. 5Đoạn tôi thua với vua: “Nếu đẹp lòng Đức vua và nếu bầy tôi của ngài được vừa ý ngài, (thì xin) Ngài sai thần đi Yuđa, đến thành có phần mộ của tổ tiên thần để thần xây dựng lại”. 6Vua lại nói với tôi – bấy giờ có thái phi ngồi bên cạnh vua – “Hành trình của khanh kéo dài bao lâu? Bao giờ khanh sẽ về lại đây?” Vua đã ưng ý cho tôi đi và tôi đã giao hẹn với vua. 7Tôi thưa với vua: “Nếu Đức vua xét là phải, thì xin cho để người ta cấp cho thần chiếu thư đến với các tổng chấn vùng bên kia sông, ngõ hầu họ để thần ngang qua cho đến khi tới được Yuđa, và một chiếu thư cho Asaph viên cai ngự uyển hầu ông cấp cho thần, gỗ để thưng các cổng ven Đền thờ, gỗ cho tường thành, và cho ngôi nhà thần sẽ đến ở”. Vua đã ban cho tôi tất cả, vì chỉ có tay nhân lành của Thiên Chúa trên tôi.
               9Tôi đã đến với các tổng trấn vùng bên kia sông và trình chiếu thư của vua cho họ. Vua cũng đã sai quan binh và kị mã đi hộ tống tôi.
                10Sanballat, người Khôrôni, và Tôbiya, người bầy tôi gốc Ammon nghe biết thì chúng tôi rất lấy làm tức tối, bởi có người đến mưu hạnh phúc cho con cái Israel.

Quyết định xây tường thành
               11Đến Yêrusalem tôi đã ở đó (chừng) ba ngày, 12đoạn tôi chỗi dậy ban đêm, tôi và ít người đi với tôi, nhưng tôi không báo cho người nào biết điều Thiên Chúa đã giục lòng tôi làm cho Yêrusalem. Tôi không đem theo con vật nào ngoại trừ con vật tôi cỡi. 13Tôi ra nơi cổng thung lũng ban đêm, (qua) trước mặt Giếng Rồng, rồi đến Cổng – Rác; tôi thị sát tường thành Yêrusalem: đều hủng hê các lỗ và các cổng thì bị lửa thiêu. 14Tôi qua cổng Giếng, Bể – Vua, thì không còn chỗ cho con vật tôi cỡi qua nữa.
               15Nên dọc theo khe, tôi cứ đi lên ban đêm và thị sát tường thành; đoạn tôi quay lại phía cổng thung lũng mà về. 16Các nhà chức trách không biết tôi đã đi đâu và làm gì. Cho đến bấy giờ tôi vẫn chưa báo cho người do thái. hàng tư tế, các thân hào, các nhà chức trách và những ai có chức vụ biết một điều gì. 17Bấy giờ tôi nói với họ: “Các ông thấy cảnh khốn nạn ta đã lâm phải, ví Yêrusalem đã ra hoang tàn, các cổng bị lửa thiêu. Đi nào! ta hãy xây lại tường Yêrusalem. Đừng để mình mang nhục như thế nữa!”.
               18Tôi báo cho họ biết là có cánh tay nhân lành Thiên Chúa của tôi trên tôi, một trật (tôi báo cả) những lời vua đã nói vời tôi. Họ liền nói: “Ta hãy chối dậy mà xây đi!” và họ đã mạnh mẽ tra tay vào việc tốt lành ấy.
              19Sanballat, người Khôrôni, Tôbiya tên bầy tôi gốc Ammon và Geshem người Ảrập nghe tin thì cười nhạo khinh mạt chúng tôi. Chúng nói: “Chúng bay làm gì đó?” 20Và tôi trả lời cho họ và bảo họ: “Thiên Chúa trên trời sẽ ban cho chúng tôi được may mắn thành công; và chúng tôi, tôi tớ của Người, chúng tôi sẽ chỗi dậy xây cất. còn các ông, các ông không có phần nào, hay quyền lợi hay kỷ niệm gì ở Yêrusalem”.

Sổ các toán xây cất
               3. 1Êlyashib thược tế chỗi dậy làm một với các tư tế anh em ông, và họ xây Cổng cừu; họ thư ván dựng cánh cửa, cho tiếp mãi đến Cổng Trăm và tháp Khananel. 2Xây tiếp bên có những người Yêrikhô; rồi xây tiếp bên có Zakkur, con của Imri. 3Con cái Hassơnaah xây Cổng Cá; họ thưng ván, dựng cánh cửa, then chốt và đòn chắn. 4Rồi tiếp bên họ, để tu bổ, là Mơrêmôt, con của Uriya, con của Haqôs; tiếp bên nữa, để tu bổ, là Mơshullam, con của Bêrêkyal, con của Meshêzabel; tiếp bên nữa, để tu bổ là Sađok, con của Baanak. 5Tiếp bên, để tu bổ, là người Tơqua; nhưng hàng quý phái của họ không chịu giơ cổ phục dịch ông chủ của họ. 6Yôyađa con của Pasêakh và Mơshullam con của Bơsôdya tu bổ cổng Yishanah; họ thưng ván, dựng cánh cửa, then chốt, đòn chắn. 7Và tiếp bên để tu bổ, là Mơlatya người Gabaôn, Yađôn người Mơrônôt, (và) những người Gabaôn, Mispa, gần bên toà tổng trấn vùng Bên – kia – Sông. và tiếp bên để tu bổ, là Uzziel người thuộc phường thợ kim hoàn. 8Và tiếp bên để tu bổ, là Khananyah, thuộc nhóm thợ chế hương thơm; họ trùng tu Yêrusalem mãi đến Tường - Rộng. 9Và tiếp bên, để tu bổ là Rơphaya con của Khur, viên cai nửa Yêrusalem.Và tiếp bên, để tu bổ là Khattush, con của Khashabnya 11... Malkiya, con của kharim và Khaslub, con của Pakhat – Moab tu bổ đoạn thứ hai tới tận tháp lò. 12Và tiếp bên, để tu bổ là Shallum, con của Khallokhesh, viên cai nửa khu Yêrusalem, ông làm một với các con gái của ông. 13Cổng thung lũng thì có Khanun và dân cư Zanôakh tu bổ. Họ xây lại và dựng cánh cửa và then chốt, đòn chắn, kèm với một ngàn xích tường thành cho đến cổng rác. 14Cổng rác thì có Malkiya, con của Rêkab, viên cai hạt Bet-ha-Kerem tu bổ. Ông xây và dựng cánh cửa, then chốt và đường chắn.
              15Cổng Giếng thì có Shallum con của Kol-Khozeh viên vai một nửa hạt Mispa. Ông xây, mái lợp và dựng cánh cửa, then chốt và đòn chắn, làm một với tường thành Bể cống, gần Vườn Vua, và cho đến tầng cấp từ thành Đavit xuống. 16Sau ông, Nêhêmya con của Azbuq, viên cai một nửa hạt Bet-xur, tu bổ cho đến phía trước những ngôi mộ Đavit, đến bể cạn và trại binh. 17Sau ông có các Lêvit, Rơkhum con của Bani lo tư bổ; và tiếp bên, để tu bổ có Khashabya, viên cai một nửa hạt Qơila, thay cho hạt ông. 18Sau ông có anh em của họ tu bổ: Binnui con của Khênađađ, viên cai một nửa hạt Qơila. 19Tu bổ bên cạnh ông có Êzer, con của Yêshua, viên cai Mispa nơi đoạn thứ hai đối diện với (kho) quân trang nơi góc (thành).
                20Sau ông, Baruk, con của Zabbai tu bổ đoạn thứ hai từ góc (thành) đến cửa ngõ nhà thượng tế Êlyashib. 21Sau ông, Mơrêmôt, con của Uriya, con của Haqos, tu bổ đoạn thứ hai từ của ngõ nhà Êlyashib cho đến mút cuối nhà Êlyashib. 22Sau ông lo tu bổ, có các tư tế, những người ngoại ô. 23Sau họ, Benyamin và Khashub tu bổ đằng trước nhà họ. Sau họ Azaryah con của Maasêya, con của Ananya tu bổ bên cạnh nhà ông. 24Sau ông, Binnui, con của Khênađađ tu bổ đoạn thứ hai từ nhà Azaryah đến góc thành và giác đỉnh. 25Sau ông, Palal, con của Uzai tu bổ phía trước góc thành và tháp trên nhô ra từ đền vua, gần bên sân lao xá; sau ông có Pơđaya, con của Parơosh tu bổ. 26Các người hiến thân cư trú ở Ophen- cho đến trước cổng Nước ở về phía đông và tháp nhô. 27Sau ông, người Tơqoa tu bổ đoạn thứ hai, từ đằng trước tháp lớn nhô ra cho đến tường của Ophen.
                28Bên trên Cổng Ngựa, các tư tế lo tu bổ mỗi người đằng trước nhà mình. 29Sau đó Sađok con của Immer tu bổ đằng trước nhà ông. Tu bổ sau ông là Shơmayah con của Shơkanya, viên canh Cổng Đông. 30Sau ông Khananya con của Shêlêmya và Khanun con thứ sáu của Xalaph tu bổ đoạn thứ hai. Sau họ, Mơshullam con của Bêrêkya tu bổ phía đằng trước biệt thự của ông. 31Sau ông, Milkiya thuộc nhóm thợ kim hoàn tu bổ cho đến nhà những người hiến thân và lái buôn, đối diện với cổng Miphqađ, và cho đến gác giác đỉnh. 32Và các thợ kim hoàn và lái buôn tu bổ khoảng giữa Gác Giác đỉnh và Cổng Cừu.

Phản ứng nơi những kẻ thù địch với Do thái
               33Xảy ra là khi Sanballat nghe biết là chúng tôi xây lại tường thành, thì y bừng giận và tức tối lắm; và y nhạo cười người Do thái. 34Y phân phố trước mặt anh em và hàng phú hào khá giả Samari, y nói:“Lũ đốn mạt Dothái ấy làm gì? Dễ chừng chúng sẽ tô trét rồi tế lễ và hoàn tất nội ngày hôm nay sao? Dễ chừng chúng sẽ làm cho sống lại những viên đá lôi ra từ đống vụn và thiêu cháy ấy sao?” 35Tôbiya người Ammon ở bên cạnh ông thêm vào: “Chúng cứ việc xây đi! Nhưng rồi một con chồn leo lên cũng làm đổ tường thành đá ấy” 36Xin hãy nghe, lạy Thiên Chú của chúng tôi, vì chúng tôi bị khinh bạc. Xin quật lại trên dầu chúng, nỗi nhục nhã chúng làm (trên chúng tôi), xin phó mặc chúng cho nạn nhà tan cửa nát nơi đất tù đày. 37Xin đừng dung tội chúng, và lỗi chúng làm, đừng xoá đi trước nhan Người, vì chúng đã mạ lỵ những người xây cất.
               38Vậy chúng tôi đã xây tường thành và tất cả tường đã được hàn liền, lên được nửa. và dân đặt cả lòng trí vào công việc.
               4. 1Và khi Sanballat, Tôbiya, và người Ảrập, Ammon, Asđôđ nghe tin là tường thành Yêrusalem đã líp lại dần, các lỗ đã bắt đầu hàn lại, thì họ tức tối lắm. 2Hết thảy chúng hùa rập với nhau để đến đánh Yêrusalem và gây rối (cho tôi)
               3Chúng đã khẩn cầu với Thiên Chúa của chúng tôi và đặt quân canh ngày đêm chống lại họ. 4Yuđa nói: “Sức phu khuân vác đã nhoài, gạch đá vụn lại lắm, chúng ta sẽ không có thể xây dựng lại tường thành”. 5Thù địch của chúng tôi nói: “Chúng sẽ không hay không thấy gì, cho đến khi chúng ta tới giữa chúng. Chúng ta sẽ giết chúng và bắt phải bỏ dở công việc”. 6Khi những người Dothái ở bên cạnh chúng đến, họ bào chúng tôi đến mươi lần: “Từ mọi chỗ chúng ở, chúng tiến lên đánh ta”. 7Bấy giờ, ở phía bên dưới chỗ sau tường thành, nơi những chỗ trống, tôi đặt dân theo chi họ, với gươm đòng và cung nỏ của họ. 8Thấy họ sợ, tôi đã chỗi dậy và nói với hạng thân hào và các người chức trách cùng dân chúng còn lại: “Đừng sợ chúng! Hãy nhớ đến Chúa tể lớn lao, đáng sợ, và hãy chiến đấu cho anh em, con trai con gái các ông, cho vợ, cho nhà cửa các ông”. 9Khi kẻ thù chúng tôi nghe tin là chúng tôi đã biết được và Thiên Chúa đã đập bể mưu cơ của chúng, thì chúng đã rút lui và chúng tôi hết thảy đã trở lại tường thành, người nào việc nấy.
               10Từ ngày ấy, một nửa đinh tráng của tôi thì lo làm việc và một nửa thì cầm sẵn đòng, khiên mộc, cung nỏ. Aùo giáp hậu thuẫn cho toàn thể nhà Yuđa, 11đang lo xây tường thành. Những người khuân vác vật liệu cũng được trang bị võ trang :một tay làm việc, và một tay cầm sẵn khí giới. 12Còn những người xây cất, thì mỗi người có thắt gươm bên sườn mà lo xây cất. Người thổi lao thì ở bên tôi. 13Và tôi nói với các thân hào cùng những người chức trách và dân chúng còn lại: “Công việc thì nhiều và lan rộng. Chúng ta phải phân tán trên cả tường thành, xa nhau. 14Vậy hễ anh em nghe loa thổi ở đâu thì hãy tập hợp lại đó với chúng tôi. Thiên Chúa của ta sẽ chiến đấu cho chúng ta”. 15Chúng tôi làm công việc từ lúc rạng đông cho đến lúc sao mọc. 16Nhân dịp ấy, tôi cũng bảo dân: “Mỗi người với đinh tráng của mình sẽ lưu lại trong thành Yêrusalem ban đêm; chúng ta sẽ dùng đêm để canh gác và ngày để làm việc”. 17Còn tôi, anh em của tôi và đinh tráng của tôi cùng quân canh tháp tùng tôi, chúng tôi sẽ khôn hề cới áo. Mỗi người luôn sẵn nơi tay phải khí giới của mình.