Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

SIMON, THƯỢNG TẾ - SỨ QUÂN (tt) (1M 15,1 - 16,24)

Antiôkhô VII dấy binh đánh Tryphôn
Y chuẩn bị quyền của Simon
                15. 1Atiôkhô con của vua Đêmêtrius từ các đảo ngoài biển gửi cho Simon vị tư tế và là phiên hàu của người Dothái và cho toàn thể dân tộc; 2thư được gói ghém trong điệu văn như thế này :
                “Vua Atiôkhô gửi lời chào Simon đại tế, và là phiên hầu, cùng dân tộc Dothái. 3Bởi chưng những quân ôn dịch đã sang đoạt đế quốc của tổ tiên ta, và ta quyết chí phục hồi đế quốc để tái như đã có như thời trước kia; bởi ta đã chiêu mộ quân binh vô số nơi nước ngoài và trang bị chiến thuyền, 4với ý định đổ bộ trong xứ hầu đánh đuổi quân tàn phá xứ sở của ta, tan phá bao thành trong đế quốc ta, 5vậy nay ta phê chuẩn tất cả những điều miễn chươc, các tiên vương đã chước chuẩn cho khanh, cùng tất cả những quà tăng các ngài đã ban cho khanh (được miễn). 6Ta ban phép cho Khanh được đúc tiền tệ, lưu hành trong xứ sở của khanh; 7cho Yêrusalem và nơi Thánh được hưởng quyền tự do; tất cả những vũ khí khanh đã chuẩn bị, các đồn lũy khanh đã xây cất thì vẫn thuộc về khanh; 8cũng được miễn chuẩn cho khanh tất cả những gì khanh đã mắc và sẽ mắc với công quĩ hoang triều từ nay và mãi mãi về sau. 9Khi nào ta hồi phục đế quốc của ta, ta sẽ hậu đãi vinh lộc cho khanh và dân tộc của khanh và Đền thờ, khiến vinh giá của các khanh nên hiển tỏ khắp thiên hạ”.
             10Năm 174, Antiôkhô xuất chinh đến đất tổ tiên; và tất cả binh lực quay về với ông, khiến chỉ còn một số ít ở với Tryphôn. 11Antiôkhô truy nã hắn và hắn chạy trốn vào Đôra trên bờ biển, 12vì hắn biết tai hoạ đang chồng chất trên đầu hắn và binh lực đã bỏ hắn. 13Antiôkhô hạ trại đánh Đôra với 12 vạn binh chiến và 8000 kỵ mã. 14Ông bao vây thành và các thuyền từ ngoài biển xiết lại; ông đã hãm thành trên bộ và dưới biển, không để cho ai ra vào.

Sứ giả đi Rôma về

                15Bấy giờ Numênios và những người đi với ông đã từ Rôma về, mang theo thư cho các vua và các xứ; trong thư viết thế này:  16Lucius, tổng tài của dân Rôma gửi lời chào vua Pôtôlêmê. 17Các sứ giả của người Dothái đã đến vớI chúng tôi, như những thân hữu và đồng minh của chúng tôi, để tái lập tình hữu nghị và minh ước vốn đã có từ lâu, do Simon vị thượng tế và nhân dân Dothái sai đi. 18Họ đã đem tặng một thuẫn vàng 1000 cân. 19Vậy chúng tôi lấy làm vui mừng mà viết cho các vua và các xứ là đừng tìm cách làm hại, đừng gây chiến với họ, các thành của họ, xứ sở của họ; đừng tham chiến bên những người đánh phá họ. 20Chúng tôi cũng nghĩ là nên nhận của họ chiếc thuẫn. 21Vậy nếu có quân ôn dịch nào đào tẩu khỏi xứ họ đến với các ngài, các ngài hãy nộp chúng cho Simon thượng đế để bị trừng trị theo lề luật của họ”.
                22Viên tổng tài cũng đã viết những điều đó cho vua Đêmêtrius, Attalô, Ariarahê, và Arsêbê, 23và cho tất cả các xứ Sampsamê, cho dân Sparta, choĐêlos, Mynđos, Sikyôn, Cari, Samos, Pamphylia, Lykia,    Halicarnassê, Rkhôđê, Phasêli, Kos, siĐê, Arađos, Gortina, Kniđê,  Kyprô, Kyrênê.24Và người ta đã chép bản sao lục cho Simon thượng tế.

Antiôkhô VII bội ước
                25Vua Antiôkhô hạ trại trước Đôra, trong vùng ngoại ô, liên tiếp cho các đội quân tiến vào, và làm những máy hãm thành; ông vây xiết Tryphôn, không cho hắn ra vào. 26Simon sai đến với ông 2000 tinh binh để tham chiến với ông, cùng với bạc vàng và đồ đoàn khá nhiều. 27Nhưng ông không muốn nhận: ông đã lật lọng huỷ tất cả những gì ông đã ước hẹn trước kia, và sinh lòng nghẻ lạnh đối với Simon. 28Ông sai Athênôbiôs, một người trong hàng thân hữu đến với Simon, để đàm phán với Simon rằng: « Các ngươi đã chiếm đoạt Yôppê, Gazara và Thượng đồn ở Yêrusalem, tức là những thành thuộc đế quốc ta. 29Các ngươi đã tàn phá bờ cõi các thành ấy và gây tổn hại lớn lao trong xứ. Các ngươi đã bá chủ nhiều địa hạt trong đế quốc ta.30Vậy nay hãy trao trả lại các thành ngươi đã chiếm, với công thuế về các địa hạt các ngươi đã sang đoạt bên ngoài ranh giới Yuđê. 31Bằng không, thì hãy thay vào đó 500 tạ bạc, và vì những vụ phá hoại các nguơi can phạm và cống thuế trên các thành, 500 tạ nữa; bằng không ta sẽ đi chinh phạt các ngươi”. 32Athênôbiôs, thân hữu của vua, đến Yêruzalem và thấy sự giàu sang của Simon, cái chạn bày những chén vàng chén bạc, và nghi thể rất đài các, thì lấy làm kinh ngạc. Ông đã chuyển laiï các lời của vua. 33Đáp lại, Simon nói với ông: “Chúng tôi không lấy đất đai của tha bang, cũng không sang đoạt của cải của người khác, nhưng là cơ nghiệp của tổ tiên chúng tôi, mà nhân cơ hội kẻ thù của chúng tôi đã bất công chiếm đoạt. 34Và chúng tôi nắm được cơ hội, chúng tôi đã giành lấy lại cơ nghiệp của tổ tiên chúng tôi. 35Còn về Yôpê và Gazara, ông đòi lại: Các thành ấy đã gây thiệt hại lớn trong dân, và đã tàn phá xứ chúng tôi; chúng tôi sẽ trả 100 tạ bạc đánh đổi lấy các thành ấy”. (Sứ giả) đã không đáp lại một lời, 36nhưng đã tức tối quay về với nhà vua và báo cho vua các lời ấy, cùng sự giàu sang của Simon và tất cả những điều mình thấy. Nhà vua đã đùng đùng nổi giận.

Kenđêbê quấy nhiễu Yuđê

                 37Tryphôn lên một chiếc thuyền và đã trốn đến Orthôsia; 38nhà vua bổ nhiệm Kenđêbê làm lại tướng cai miền duyên hải và cấp cho bộ binh kỵ mã. 39Vua truyền cho ông hạ trại đối diện với Yuđê. Vua cũng truyền cho ông xây Kêđrôn, bố phòng các cổng và lo đánh dẹp dân; còn nhà vua thì đuổi theo Truyphôn. 40Kenđêbê đến Yamnia và bắt đầu khiêu chiến với dân, xâm lược vào Yuđê và bắt tù dân và chém giết. 41Ông xây Kêđrôn và đồn trú kỵ mã và binh lực ở đó, ngõ hầu có thể xuất chinh đi lùng trên các đường Yuđê, theo lịnh vua đã truyền cho ông.

Con cái Simon đánh bại Kenđêbê

                16. 1Từ Gazara, Yoan lên báo tin cho cha là Simon về các điều Kenđêbê thực hành. 2Simon gọi hai người con cả của ông là Yuđa và Yoan lại nói với họ: “Ta, anh em ta và gia đình cha ta đã chiến đấu với các địch thù của Israel từ bé cho đến ngày hôm nay, và lắm lần tay chúng ta đã được may mắn cứu thoát Israel. 3Nhưng bây giờ ta đã già, còn chúng con, nhờ ơn (trên), đã khá lớn tuổi, các con hãy thay ta và em ta mà xuất chinh chiến đấu vì dân tộc ta; nguyện xin ơn trợ lực bởi Trời ở với chúng con”. 4Đoạn ông chọn lấy trong xứ 20.000 quân thiện chiến cùng với kỵ binh. Họ đã tiến đánh Kenđêbê và ngủ lại ở Môđin. 5Sáng sớm chổi dậy họ tiến vào đồng bằng; và này có nhiều binh lực ra đón nhận họ, bộ binh và kỵ mã; có một cái khe ngăn giữa hai bên. 6(Yoan) và quân của ông, hạ trại đối diện với chúng; thấy dân sợ không dám qua khe, thì ông Yoan đã qua trước; quân bính thấy vậy cũng băng qua theo ông. 7Ông dàn quân ra và (đặt) kỵ binh ở giữa bộ binh, vì binh phe địch quá nhiều. 8Họ thổi loa và Kenđêbê cùng đạo binh của y bị đánh tan ra, bỏ chạy; nhiều người trong bọn bị tử thương, tàn quân chạy trốn vào đồn lũy. 9Bấy giờ Yuđa em của Yoan đã bị thương; còn Yoan thì cứ truy nã địch, cho đến khi Kenđêbe vào Kêđrôn, (đồn) y đã xây. 10(Những người khác) đã chạy trốn đến những tháp trong đồng Azôtô. Yoan đã phóng hỏa các tháp ấy. Chừng 2.000 quân của chúng đã thiệt mạng. Rồi Yoan đã trở về Yuđê an toàn.

Simon bị thảm sát
Yoan lên thay
      
                11Ptôlêmê con của Abubos, được đặt làm tướng cánh đồng Yêrikhô và y có nhiều bạc nhiều vàng, 12vì y là con rể của Thượng tế. 13Lòng y dương dương tự cao; y muốn sang đoạt lấy xứ và suy tính mưu gian hai Simon và các con ông để thủ tiêu họ. 14Simon đi kinh lý các thành trong xứ và chăm lo đến công việc hành chánh trong các thành. Ông xuống Yêrikhô, ông và các con ông, Mattathya và Yuđa, năm -77, tháng 11 tức là tháng Shêbat. 15Con của Abubos đã lập mưu gián tiếp đón họ vào đồn nhỏ y đã xây gọi là Đôk. Y đã làm tiệc lớn đãi họ và giấu sẵn ít người bên trong. 16Khi Simon và các con đã say, Ptôlêmê chỗi dậy cùng với thuộc hạ, lấy khí giới và xông váo Simon ngay giữa bữa tiệc mà giết ông và cả hai người con cùng ít người hầu hạ của ông. 17Y đã phạm tội phản trắc lớn và đã lấy oán báo ơn. 18Y viết lại các điều đã xảy ra và gửi đến cho vua xin vua sai binh tiếp viện và hứa sẽ nộp các thành và các xứ cho vua. 19Y sai ít người khác đến gazara để thủ tiêu Yoan, và gửi thư đến các trưởng cơ mời họ đến với y, để y tặng cho bạc vàng và quà biếu. 20Y cũng sai người đi chiếm Yêrusalem và núi đền thờ 21Nhưng có người chạy trước đến tin cho Yoan ở Gazare là cha ông và anh em ông đã bị hãm hại và “nó đã sai người đến giết ông”. 22Nghe vậy, ông rất đổi bàng hoàng, ông đã bắt lấy những người đến hãm hại ông mà giết đi, vì ông biết chúng đến để hãm hại ông. 23Còn các việc khác của Yoan, các trận ông đánh, những chiến công ông đã lập, việc xây cất các tường thành ông đã tra tay và các sự việc khác của ông, 24thì này các điều ấy đã được chép trong niên sử việc khác của ông, từ ngày ông lên làm thượng tế thay cha.