Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Samson (Thp 13,1 - 14,20)

12 – SAMSON
Báo Samson sinh ra
        13. 1Con cái israel lại làm sự dữ trước mắt Yavê và Yavê đã phó nộp họ trong tay người Philitin bốn mươi năm.
        2Có một người ở Xorơah, thuộc một thị tộc của Đan, tên là Manôakh. Vợ người ấy lại son sẻ, không có con. 3Thần sứ Yavê đã hiện ra cho người vợ, và nói với bà! "Đã rõ bà son sẻ và không có con! Nhưng bà sẽ có thai và sinh con trai. 4Vậy bây giờ bà phải coi chừng, đừng uống rượu nho hay chất say nào đừng ăn gì nhơ uế, 5vì này bà sẽ có thai và sinh con trai. Dao cạo sẽ không được lướt qua đầu nó, vì trẻ sẽ là người hiến thánh cho Thiên Chúa từ dạ mẹ. Và chính trẻ ấy sẽ khởi công cứu thoát Israel khỏi tay Philitin". 6Người vợ về nói với chồng rằng! "Một người của Thiên Chúa đã đến với tôi. Dáng vẻ người ấy như dáng vẻ một Thần sứ của Thiên Chúa rất đỗi oai nghi. Tôi đã không hỏi người ở đâu đến; và người ấy cũng không nói cho tôi biết tên. 7Người ấy nói với tôi! "Này bà sẽ có thai và sinh con trai! Vậy bây giờ bà đừng uống rượu nho hay chất say, đừng ăn gì nhơ uế cả; vì trẻ sẽ là người hiến thánh cho Thiên Chúa từ đạ mẹ cho đến ngày nó chết".

Thần sứ hiện ra lần thứ hai
        8Manôakh cầu xin với Yavê và nói! "Xin lỗi Người, lạy Chúa, ước gì người của Thiên Chúa Người đã sai, đến với chúng tôi lần nữa để ngài chỉ giáo cho chúng tôi phải làm gì cho trẻ sẽ sinh ra!" 9Thiên Chúa nhậm lời Manôakh và Thần sứ của Thiên Chúa đã đến lần nửa với người vợ, trong khi bà ngồi ngoài đồng, và Manôakh chồng bà không có bên bà. 10Người vợ vội vàng chạy đi báo cho chồng và nói vói ông! "Này người bửa trước đã đến với tôi đã lại hiện ra với tôi!" 11Manôakh đứng dậy đi theo vợ đến nơi người kia và nói! "Có phải chính ông là người đã nói vói người đàn bà này không?" Người ấy nói! "Chính tôi đó!" 12Manôakh nói! "Khi đã ứng nghiệm các lời của ông, thì phải giữ phép tắc và xử thế làm sao về trẻ ấy?" 13Thần sứ Yavê nói với Manôakh! "Về mọi điều tôi đã bảo người đàn bà, thì bà ấy phải giữ mình! 14Bất cứ điều gì xuất tự cây nho là rượu, bà sẽ không ăn, rượu nho và chất say, bà sẽ không uống, điều gì nhơ uế, bà sẽ không ăn, và mọi điều tôi truyền dạy bà ấy, bà sẽ giữ kỹ". 15Manôakh nói với Thần sứ Yavê! "Xin cho phép chúng tôi lưu giữ ông lại để chúng tôi dọn con dê thết đãi ông!" 16Thần sứ Yavê nói với Manôakh! "Dẫu ông lưu giữ tôi lại, tôi cũng sẽ không ăn bánh của ông; nhưng nếu ông dân thượng hiến, ông hãy thượng hiến lên Yavê!" Là vì Manôakh không biết ngài là Thần sứ của Yavê, 17Manôakh mới thưa với Thần sứ Yavê! "Quí danh của ông là gì?" Để khi các lời ông ứng nghiệm, chúng tôi có thể hậu tạ ông!" 18Thần sứ Yavê nói với ông! "Tại sao lại hỏi tên tôi? một điều thần diệu!" 19 Manôakh lấy con dê con và của cúng đệ lên Tảng đá dân Yavê, và dâng Đấng thần thông  tác tạo. Rồi Manôakh và vợ cứ nhìn. 20Và xảy ra là, khi ngọn lửa từ tế đàn vừa bốc lên trời thì Thần sứ Yavê lên trong ngọn lửa tế đàn. Thấy thế Manôakh và vợ sấp mặt xuống đất. 21Và Thần sứ Yavê không còn biểu hiện cho Manôakh và vợ của ông nửa. Bấy giờ Manôakh biết ngài là thần sứ Yavê. 22Manôakh mới nói với vợ! "Tất nhiên là ta phải chết, vì ta đã thấy một thần linh". 23Nhưng bà vợ bảo! "Nếu Yavê muốn chúng ta phải chết, Người đã không nhận lễ thượng hiến và đốn cúng tay ta dâng. Người đã không cho ta thấy tất cả các sự ấy, và lúc này, Người đã không cho ta nghe biết những điều như thế". 24Người vợ đã sinh con trai, và bà gọi tên con là Samson. Con trẻ lớn lên và Yavê chúc lành cho nó. 25Và thần khí Yavê đã bắt đầu khuấy khuất ông ở Makhanek–Đan, vào khoảng giữa Xorơah và Estaol.

Samson cưới vợ
        14. 1Samson xuống Timna và trông thấy ở Timna một người đàn bà trong lũ con gái Philitin. 2Ông lên lại và tin cho cha mẹ hay, ông nói! "Con trông thấy ở Timna một người đàn bà trong lũ con gái Philitin, xin hỏi nàng làm vợ cho con!" 3Cha mẹ mới nói với ông! "Giữa hàng con gái của anh em con và trong tất cả dân ta không có đàn bà sao con lại đi cưới vợ giữa hàng Philitin, quân không cắt bì ấy?" Nhưng Samson thưa cha! "Xin cưới nàng cho con, vì nàng vừa mắt con!".
        4Cha mẹ ông không hay là việc do bởi Yavê mà đến và Người tìm dịp gây hấn với quân Philitin! vào thời ấy, quân Philitin đô hộ Isarel.
        5Vậy Samson xuống Timna cùng với cha mẹ. Khi ông vừa đến các vườn nho Timna, thì này có một con sư tử gấm đã rống lên khi gặp ông. 6Thần khí Yavê giáng xuống trên ông và ông đã xé mảnh con sư tử như thể người ta xé mảnh dê con, mặc dù ông chẳng có gì nơi tay. Ôâng đã không thuật lại cho cha mẹ hay việc ông đã làm. 7Rồi ông xuống và nói với người đàn bà. Và nàng thât vừa mắt Samson. 8Ít lâu sau ông trở về để cưới nàng và rẽ sang để xem con sư tử chết, thì này trong thây sư tử có một bầy ong và có mật. 9Ông gỡ lấy mật cầm tay rồi vừa đi vừa ăn. Về với cha mẹ, ông đã biếu họ và họ cũng đã ăn. Nhưng ông không tỏ cho họ hay là mật ấy ông đã gỡ từ thây sư tử. 10Đoạn cha ông xuống nơi người đàn bà và ở đó Samson đã làm tiệc, vì các tráng niên thường làm thế. 11Các người này (vừa thấy ông), thì lấy ba mươi người bạn và họ đã ở lại với ông.
        12Samson nói với họ! "Tôi muốn ra cho các anh một câu đố. Nếu các anh giải được sau khi đã tìm thấy, trong vòng bảy ngày tiệc tôi sẽ tặng các anh ba mươi xiêm y và ba mươi bộ trang phục. 13Nhược bằng các anh không giải được, thì chính các anh phải tặng cho tôi ba mươi xiêm y và ba mươi bộ trang phục". Họ mới nói với ông! "Anh cứ ra câu đố nghe thử!" 14Ông nói với họ! 
        "Tự đứa ăn, của ăn xuất,
        Từ đứa mạnh, ngọt ngào ra".
        Và đã ba ngày họ đã không giải được câu đố.
        15Ngày thứ bảy họ mới nói với vợ Samson! "Dỗ chồng cô sao để hắn giải câu đố cho chúng tôi; bằng không; chúng tôi sẽ phóng hoả đốt cô đi với nhà cha cô đó! Hay là mời chúng tôi để tước đoạt chúng tôi à, có phải thế không?" 16Vợ của Samson khóc lóc bên ông và nói! "Anh chỉ ghét em thôi chứ có yêu em đâu; anh ra câu đố cho đồng bào em mà anh lại không giải cho em biết". Ông mới nói! "Này cha mẹ anh, anh cũng không giải, anh lại đi giải cho em sao!" 17Nàng khóc sướt mướt bên ông suốt bảy ngày tiêïc kéo dài, nên ngày thứ bảy ông giải nghĩa cho nàng vì bị nàng thúc bách quá; nàng liền giải câu đố cho đồng bào nàng.
        18Ngày thứ bảy, trước khi ông nhập loan phòng dân thành nói với ông!
"Ngọt ngào nào bằng được mật,
Đứa nào mạnh tầy sư tử?"
Ông đáp lại họ!
"Với bò cái ta, nếu các anh không cày,
thì thách các anh giải bày ra câu đố".
        19Bấy giờ thần khí Yavê giáng xuống trên ông, và ông đã xuống Asqalon và giết ba mươi người; tước lấy áo xống họ mà tặng làm trang phục cho những người đã giải câu đố và nộ khí ông bốc cháy. Và ông đã lên lại nhà cha ông. 20Còn vợ của Samson, nàng đã thuộc về một chàng bạn đã làm phù rể cho ông.