Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Salômon và việc xây cất Đền thờ (2Ks 1,1 - 5,1)

III. SALÔMON VÀ VIỆC XÂY CẤT ĐỀN THỜ

Khai mạc triều Salômon 

                1. 1Salômon con của Đavít đã nên mạnh thế trên ngôi vua: Yavê, Thiên Chúa của ông ở với ông, và ông đã nên lớn lao (và) thăng bổng. 2Salômon ra lệnh cho toàn thể Israel: cho các trưởng cơ, bách quản, các thẩm phán và tất cả các vương công của toàn thể Israel, các trưởng tộc. 3Và Salômon cùng toàn thể đại hội làm một với ông đã tới cao đàn ở Gabaôn, vì ở đó có Trướng Tao Phùng của Thiên Chúa, Môsê, tôi tớ Yavê, đã làm trong sa mạc. 4Song Khám của Thiên Chúa, thì Đavit đã kiệu từ Qiriat-Yơarim lên nơi đã dọn; quả ông đã căng trướng cho Khám ở Yêrusalem. 5Trái lại tế đàn bằng đồng Bơxalơel con của Uri, con của Khur, thì vẫn ở đằng kia trước Nhà tạm của Yavê; nên Salômon và đại hội đi thỉnh vấn (Yavê) ở đó. 6Salômon đã lên tế đàn bằng đồng trước nhan Yavê, thuộc Trướng Tao phùng. Và ông đã thượng tiến một ngàn (hi sinh) thượng hiến.
               7Chính đêm ấy, Thiên Chúa đã hiến ra cho Salômon và phán với ông: “Hãy xin điều ngươi muốn Ta sẽ ban cho ngươi”. 8Salômon thưa với Thiên Chúa: “Người đã chiếu theo lòng nhân nghĩa lớn lao mà xử với Đavit cha tôi, là đã cho tôi làm vua kế vị. 9Vậy bây giờ, lạy Yavê Thiên Chúa, xin cho ứng nghiệm lời Người đã phán với Đavit cha tôi, một khi Người đã cho tôi làm vua một dân đông như bụi đất. 10Bấy giờ xin cho tôi khôn ngoan tri thức, hầu tôi được biết cầm đầu dân khi ra khi vào; vì ai có thể phân xử dân lớn lao của Người đây ?”.
                11Thiên Chúa phán với Salômon: “Bởi vì ngươi đã hoài bão một điều như thế, chứ không xin cho được của cải, tiền tài, vinh sang, hay mạng của quân thù ghét ngươi; ngay cả (sự sống) lâu ngày ngươi cũng không xin; nhưng ngươi đã xin Ta khôn ngoan tri thức để phân xử dân Ta, dân Ta đã đặt làm ngươi làm vua cai quản, 12thì khôn ngoan tri thức sẽ được ban xuống cho ngươi! Và của cải, tiền tài, vinh sang, Ta cũng sẽ ban cho ngươi, đến đỗi các vua trước ngươi không hề được như thế; mà những vua sau ngươi cũng không được như vậy”.
                13Salômon rời cao đàn ở Gabaôn từ Trướng Tao phùng mà về Yêrusalem; và ông bắt đầu trị vì Israel. 14Salômon thu tậu xe cộ và ngựa: ông có một ngàn bốn trăm cổ xe, và mười hai ngàn ngựa; ông dồn chứa trong các thành để xe, và gần bên vua, ở Yêrusalem. 15Vua chất bạc vàng ở Yêrusalem như đá sỏi; và bá hương, ông chất nhiều như sung trong vùng hạ bạn. 16Ngựa của Salômon được du nhập từ Musri và Qôva: các thương gia của vua đi tậu ở Qôva với giá bạc. 17Họ trả giá và nhập cảnh từ Aicập, mỗi cỗ xe là sáu trăm seqel bạc; còn ngựa (thì lên đến) một trăm năm mươi seqel một con; và cũng một kiểu ấy họ làm trung gian cho xuất cảnh đến với tất cả các vua Hit-tit và Aram.

Những chuẩn bị cuối cùng

                18Salômon đã định xây nhà cho Danh Yavê – và hoàng cung cho mình.
                2.1Salômon đã kê sổ bảy mươi ngàn phu khuân vác và tám mươi ngàn người đẽo đá trên núi, và những cai điểu khiển họ là ba ngàn sáu trăm người.
                2Salômon sai (sứ) đến với Khuram vua Tyrô, mà rằng: “cũng như ngài đã xử với Đavit, cha tôi, và đã gửi đến cho người, bá hương, để người xây nhà để ở… 3Này tôi sắp xây nhà cho Danh Yavê Thiên Chúa của tôi, để cung hiến cho Người, để huân yên nhang xạ lan trước nhan người, cùng (dâng) bánh trưng hiến luôn luôn, thượng hiến ban sáng, ban chiều, vào các hưu lễ, các ngày sóc, các lễ bái của Yavê Thiên Chúa của chúng tôi, theo lịnh truyền vạn đại cho Israel. 4Và Nhà tôi sắp xây phải là vĩ đại, vì Thiên Chúa của chúng tôi lớn hơn các thần linh hết thảy. 5Ai nào có sức xây Nhà cho Người, vì trời, và trời của các tầng trời khônn chứa nổi Người. Vậy thì tôi là ai mà dám xây Nhà cho Người, chẳng qua là chỉ để (có nơi) huân yên trước nhan Người. 6Vậy bây giờ xin ngài gửi cho tôi một người có tài khôn khéo làm các đồ vàng, bạc, đồng, sắt, gấm điều, len cánh kiến và gấm tía; và biết cả điêu khắc, chạm trổ, để chung công với những thợ lành nghề có với tôi ở Yuđa và Yêrusalem, những người Đavit, cha tôi đã chuẩn bị. 7xin ngài gửi cho tôi, gỗ bá hương, trắc diệp, đàn hương của núi Liban, vì tôi biết rằng tôi tớ của ngài sành nghề đốn gỗ ở Liban; và này các tôi tớ của tôi sẽ đến hợp sức với tôi tớ ngài, 8cốt là để dọn sẵn cho thật nhiều gỗ cho tôi, vì ngôi nhà tôi sắp xây phải lớn lao, kỳ diệu. 9Và này: cho các tiểu phu và người đốn cây, tôi sẽ cấp làm lương thực cho các tôi tớ ngài hai mươi ngàn gánh lúa mì, hai mươi ngàn gánh lúa mạch, hai mươi ngàn thùng rượu, hai mươi ngàn thùng dầu”.
                10Khuram, vua Tyrô, phúc đáp bằng thư và gửi đến cho Salômon: “Vì lòng yêu mến dân Người, Yavê đã đặt ngài làm vua cai họ”. 11Rồi Khuram tiếp: “Chúc tụng Yavê Thiên Chúa Israel thờ, Đấng đã làm nên trời đất, vì Người đã ban cho vua Đavit, một người con khôn ngoan, thấu triệt tinh khôn hiểu biết, mà xây nhà Yavê và hoàng cung của mình. 12Vậy bây giờ, tôi sẽ sai ngay một người khôn ngoan, có tài hiểu biết, tức là Khuram tiên sinh, 13đó là con của một người phụ nữ trong hàng con gái Đan; cha là một người Tyrô. Ông biết làm các đồ vàng, bạc, đồng, sắt, gỗ, và các thứ gấm điều, gấm tía, lụa là, len cánh kiến và điêu khắc mọi thứ đồ chạm, và sáng tác mọi thứ xảo kỷ người ta ký thác cho ông; trợ giúp ông, sẽ có những người tài ba của ngài và các người tài ba của đức ông Đavit, vương phụ ngài. 14Và bây giờ, xin đức ông gửi đến cho các tôi tớ ngài lúa mì, lúa mạch cùng dầu và rượu ngài đã nói.
                “15Còn chúng tôi, chúng tôi sẽ đốn cây trên núi Liban, đúng theo nhu cầu của ngài; chúng tôi sẽ đóng bè đem thấu Yaphô, rồi ngài sẽ cho chở lên Yêrusalem”.

Các công việc

                16Salômon đã kê sổ tất cả những người dị chủng trên đất Israel, theo sổ Đavit cha ông đã làm và đã thấy là có một trăm năm mươi ba ngàn sáu trăm người. 17Ông dùng bảy mươi ngàn người trong họ làm
phu khuân vác, tám mươi ngàn người làm thợ đẽo đá trên núi, và ba ngàn sáu trăm người làm cai để bắt dân làm việc.
                3. 1Salômon khởi sự xây nhà Yavê ở Yêrusalem, trên núi Moriyah, nơi Đavit cha ông đã nhắm, chỗ Đavit đã dọn, tại sân lúa của Ornan người Yơbusi. 2Ông khởi sự xây vào tháng hai, năm thứ tư triều ông. 3Đây là các chiều nền móng Salômon đã lập để xây Nhà của Thiên Chúa: chiều dài theo xích đo xưa: sáu mươi xích; chiều rộng hại mươi xích. 4Tiền đường ở đằng trước Nhà, dọc theo chiều rộng của Nhà, dài hai mươi xích và cao một trăm hai mươi xích. (Salômon) đã dát vàng ròng bên trong. 5Còn Nhà lớn thì ông lát bằng gỗ trắc điệp, và dát bằng vàng tốt, trên đó ông cho chạm chà là và xà tích. 6Ông dát đầy Nhà những đá quí để trang hoàng: vàng là vàng Parvaim. 7Ông dát vàng cả nhà: xà, ngạch cửa, tường và vách cửa; và ông cho chạm trổ những Kêrubim trên tường.
                8Đoạn ông làm cung cực thánh. Chiều dài, dọc theo chiều rộng của Nhà, là hai mươi xích, và chiều rộng cũng hai mươi xích. Ông dát cung ấy bằng vàng tốt, tốn sáu trăm tạ. 9Các đình cân nặng năm mươi seqel vàng. Cả các gác thượng ông cũng dát vàng. 10Trong cung cực thánh, ông làm hai Kêrubim, tượng bằng gỗ chạm và người ta cũng dát vàng. 11Các cánh của Kêrubim dài hai mươi xích: một cánh của vị này năm xích và đụng đến vách Nhà; cánh kia cũng năm xích va đụng đến cánh của Kêrubim kia. 12cánh của Kêrub khác dài năm xích và đụng đến vách Nhà; và cánh kia cũng năm xích và giáp liền cánh của Kêrub thứ nhất. 13Vậy các cánh của những Kêrubim ấy trương ra hai mươi xích. Các vị đều đứng thẳng, mặt quay về phía Nhà.
                14Ông đã làm bức màn bằng gấm tía, gấm điều, len cánh kiến và lụa là; ở trên ông cho thêu hình những Kêrubim.
                15Đằng trước Nhà, ông làm hai cột trụ, cao ba mươi lăm xích; đẩu ở trên đầu mỗi cột: năm xích. 16Ông làm những xà tích như kiểng đeo cổ mà đặt lên trên đầu các cột trụ; ông cũng làm một trăm quả  lựu mà gắn vào các xà tích. 17Rồi ông dựng các cột trụ đằng trước đền thờ, một cột bên hữu một cột bên tả. Ông đặt tên cho cột bên hữu là Yâkin; và tên cột bên tả là Boaz
                4. 1Ông làm tế đàn bằng đồng: hai mươi xích bề dài, hai mươi xích bề rộng; mươi xích bề cao. 2Ông làm một cái Biển bằng (đồng) đúc, từ lợi này qua lợi bên kia là mười xích; tròn xoay, năm xích bề cao, một dây ba mươi xích mơi bao được trọn vòng. 3Bên dưới nó, có những hình bò chạy vòng–cứ mỗi xích mười con–chúng vây quanh biển; có hai hàng bò (như thế), đúc cả một khối. 4(Biển) đặt trên mười hai (tượng) bò, ba con quay hướng Bắc, ba con quay hướng Tây, ba con quay hướng Nam, ba con quay hướng Đông. Biển đặt bên trên chúng; còn mông chúng hết thảy đều quay về bên trong. 5Bể dày một tấc, lợi làm theo kiểu miệng chén, như hoa sen. Biển đựng được ba ngàn thùng (nước).
                6Ông làm mười cái vạc; ông đặt năm cái bên hữu và năm cái bên tả, để dùng vào việc rửa ráy; ở đó người ta rửa những đồ thượng hiến, còn Biển thì dùng cho việc tắm rửa của tư tế. 7Ông làm mười cây đèn vàng, chiếu theo qui luật, và ông đặt trong Đền thờ, năm (cây) bên hữu và năm (cây) bên tả. 8Ông làm mười cái bàn; ông sắp trong Đền thờ, năm cái bên hữu và năm cái bên tả. Ông cũng làm một trăm cái quán tôn vàng.
                9Ông làm Tiền đình tư tế và sân lớn, cùng những cửa sân; ông đã dát đồng cửa ấy. 10Còn biển, ông đặt bên hữu Nhà, phía đằng trước, về hướng Nam.
                11Khuram đã làm nồi, xẻng và quán tôn. Khuram đã làm xong mọi việc ông phải làm cho Salômon (để trang bị) Nhà của Thiên Chúa.
                12Hai trụ, và những tang của các đẩu hai trụ, hai màng lưới để phủ lên trên tang của hai đẩu trên đầu các trụ. 13Bốn trăm quả lựu cho hai màng lưới, tức là hai hàng lựu cho mỗi màng lưới, để che tang của hai đẩu ở bên trên các trụ.
                14mười cái giá với mười cái vạc đặt trên giá ;
                15một Biển và mười hai con bo ởø bên dưới nó;
                16Nồi, xẻng, nĩa, tất cả các vật dụng (ấy). Khuram –tiên-sinh với vua Salômon đã làm (để trang bị)  Nhà Yavê, (các vật dụng ấy) đều bằng đồng chuốt bóng. 17Vua đã cho đúc các đồ vật ấy trong vùng châu thổ Yordan, trên đất bện làm khuôn, từ Sukkôt đến Xartan. 18Salômon đã cho làm các đồ vật ấy rất nhiều, đến đỗi số lượng đồng không kể xiết được.
                19Salômon đã làm tất cả các vật dụng Nhà của Thiên Chúa cần dùng: bàn thờ vàng, và những cái bàn trên đó người ta đặt bánh trưng hiến, 20và những chân đèn và các đèn, để đốt theo lệ, trước hậu tẩm, (tất cả) bằng vàng Yavê, 21hoa đèn, và đèn cùng nhịp cắt bấc bằng vàng, thứ vàng thập thượng, 22dao, quán tôn, bát, liệu lư bằng vàng Yavê; lối vào Nhà, các cửa bên trong vào cung cực thánh và các cửa nhà của Đền thờ đều bằng vàng.
                5. 1Thế là hoàn tất mọi cộng việc Salômon đã làm (để trang bị) Nhà của Yavê. Và những của thánh, Đavit cha ông (đã cúng), bạc vàng và tất cả các đồ vật, Salômon đã đem đặt trong kho Nhà của Thiên Chúa.