Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Salômon, người xây cất (tiếp theo) (1V 7,1 - 8,29)

Đền Vua Salômon
          7. 1 Còn về lâu đài của ông, Salômon đã xây cất trong vòng mười ba năm. Và ông đã hoàn thành tất cả lâu đài của ông. 2Ông đã xây Cung Rừng-Liban, một trăm xích bề dài, năm mươi xích bề rộng, ba mươi xích bề cao, trên bốn hàng cộtbằng gỗ bá hương, và những tấm (xà) bá hương bên trên cột, 3và bên trên đòn tay dựa trên cột là trầnbằng gỗ bá hương: có bốn mươi lăm (đòn tay), mỗi hàng mười lăm (đòn tay), 4và ba hàng khung: cửa này trổ song song với cửa nọ, ba lần như thế). 5Môn hộ hết thảy – tức là các thành cửa – đều có bốn lớp khung – cửa này trổ đối diện với cửa kia, ba lần (như thế). 6Ông làm một tiền đường có cột, năm mươi xích bề dài, và ba mươi xích bề rộng, và đằng trước có hiên. 7Ông (cũng) đã làm tiền đường đặt ngai; nơi ông xử kiện: đó là tụng đình, nền lát từ đầu chí cuối bằng gỗ bá hương. 8Còn tư thất, nơi ông ở, cũng theo một kiểu, với một sân khác thâm nhập vào bên trong đối với Tiền đình; ông cũng dựng riêng cho công chúa Pharaô, ông đã cưới, một Tiền đình giống như thế.
           9Tất cả các tòa nhà ấy đều bằng đá quí, đẽo theo thước tấc, xẻ bằng cưa, cả trong lẫn ngoài, từ nền móng cho đến đường viền, từ phía ngoài cho đến sân lớn. 10Móng cũng bằng đá quí, đá lớn, những viên đá mười xích và những viên đá tám xích, 11và bên trên, có những đá quí đẽo theo thước tấc, và gỗ bá hương. 12Còn xung quanh sân lớn, có ba lớp đá bàn và một lớp bá hương xẻ tấm, như sân bên trong quanh nhà Yavê và Tiền đình.

Đồ kim khí dùng trong Đền thờ
          13Vua Salômon sai sứ đi tìm Khiram thành Tyrô. 14Ông là con của một quả phụ, thuộc chi tộc Neptali, và cha là một người Tyrô, thợ chuyên về đồ đồng. Ông đầy khôn ngoan, minh mẫn, và tinh thông làm thạo tất cả các công nghệ đồ đồng. Ông đã đến với vua Salômon và đã thực hiện mọi công việc (vua dạy làm).

Các trụ đồng
           15Ông đúc hai trụ đồng. Bề cao một trụ là mười tám xích, và  một sợi dây mười hai xích mới đo vòng nó được; dày bốn (đốt) ngón tay trong bộng; cũng thế về trụ thứ hai. 16Ông làm hai đẩu, đúc bằng đồng, để đặt trên đầu các trụ. Một đầu cao năm xích và đầu thứ hai cũng cao năm xích. 17Có những màng lưới kiểu màng lưới kết tua, theo kiểu xà tích (chạy quanh) các đẩu trên đầu trụ: bảy cái trên một đẩu, và bảy cái trên đẩu thứ hai. 18Ông đã làm những quả lựu, hai hàng xung quanh một màng lưới, để che các đẩu ở đầu trụ. Ông cũng làm như thế cho đẩu thứ hai. 19Các đẩu ở đầu các trụ nơi Tiền đình làm theo hình hoa sen, bốn xích. 20Các đẩu trên hai trụ, ở bên trên, sát chỗ phình ra quá màng lưới, có những quả lựu, các quả lựu ấy làm thành lớp: hai trăm quả xung quanh đẩu thứ nhất, và hai trăm quả xung quanh đẩu thứ hai. 21Ông đã dựng hai trụ trước Tiền đình của chính điện: ông dựng trụ bên phải và gọi tên là Yakin; rồi ông dựng trụ bên trái và gọi tên là Boaz. – 22Vả trên đầu các trụ có hình hoa sen – Và thế là xong công việc làm các trụ.

Biển nước bằng đồng
           23Ông đã làm Biển nước đồng đúc, từ lợi này qua lợi bên ki là mười xích, tròn xoay, năm xích bề cao; một dây ba mươi xích mới bao được trọn vòng. 24Bên dưới lợi, có những trái mướp đắng chạy vòng – cứ mỗi xích mười quả, xây quanh Biển – có hai hàng mướp đắng (như thế), đúc cả một khối. 25(Biển) đặt trên mười hai (tượng) bò, ba con quay hướng Bắc, ba con quay hướng Tây, ba con quay hướng Nam, ba con quay hướng Đông. Biển đặt bên trên chúng: còn mông chúng hết thảy đều quay vào bên trong. 26Biển dày một tấc, lợi làm theo kiểu miệng chén, (như) hoa sen, Biển chứa được hai ngàn thùng.

Vạc trên giá có bánh xe
           27Ông đã làm mười cái giá chở (vạc) bằng đồng; mỗi cái giá dài bốn xích, rộng bốn mươi xích, cao bốn xích. 28Các giá ấy làm theo kiểu này: Chúng có những thanh ngang và những thanh ngang ở giữa các then. 29Trên những thanh ngang ở giữa các then, có (hình) những sư tử, bò, và Kêrubim - và trên các then cũng thế – Bên trên và bên dưới các hình sư tử và bò, thì có những vòng hoa chạm sâu. 30Mỗi giá có bốn bánh xe bằng đồng, trục xe bằng đồng. Bốn chân có kèm theo những vai tra vào bên dưới vạc; các vai ấy được đúc liền phía bên kia các vòng hoa. 31Miệng (vạc) ở bên trong vỉa giá, nhưng trội lên trên một xích: miệng của vỉ giá thì tròn, làm theo kiểu cái đế, cao một xích rưỡi. Cả miệng vỉa cũng có trạm trổ, các thanh ngang (kê vỉa) thì vuông chứ không tròn. 32Còn bốn bánh xe thì ở bên dưới các thanh ngang; ngõng của bánh xe ăn liền với giá; mỗi bánh xe cao xích rưỡi. 33Bánh xe theo kiểu bánh xe trận. Ngõng xe, vành xe, tăm xe, đùm bánh xe, tất cả đều bằng đồng đúc. 34Có bốn vaiở bốn góc của mỗi giá và các vai ăn liền với giá. 35Ở đầu giá, và cao nửa xích, là một vòng tròn; kề gần đầu giá, các mộng và các thanh ngang đều ăn liền với giá. (36Trên mặt bằng của mộng và thanh ngang, ông khắc những Kêrubim, sư tử và chà là, tùy theo khoảng trống, và cả những vòng hoa xung quanh. 37Theo cách ấy, ông đã làm cả mười cái giá một cùng một khuôn đúc, một kích thước, một hình tượng.
          38Ông đã làm mười cái vạcđồng – Mỗi vạc chứa được bốn mươi thùng nước; mỗi vạc rộng bốn xích – mỗi vạc được đặt trên một trong số mười giá ấy. 39Ông đã đặt các giá ấy, năm cái bên phải Nhà, và năm cái bên trái Nhà. Còn Biển, ông đã đặt ở bên phải Nhà, phía đằng trước, châu về hướng Nam.

Thực hiện đồ án
          40Khiramđã làm nồi, xẻng và quán tôn. Khiram đã làm xong mọi việc ông phải làm cho vua Salômon (để trang bị) Nhà Yavê:
        41Hai trụ và những tang của các đẩu trên đầu hai trụ, hai màng lưới để phủ lên trên tang của hai đẩu trên đầu các trụ, 42bốn trăm quả lựu cho hai màng lưới, tức là hai hàng lựu cho mỗi màng lưới để che tang của hai đẩu ở bên trên các trụ;
           43mười cái giá với mười cái vạc đặt trên giá;
           44một Biển và mười hai con bò ở dưới Biển;
           45nồi, xẻng, quán tôn.
           Tất cả các đồ vật ấy, Khiram đã làm cho vua Salômon (để trang bị) Nhà Yavê, (các đồ vật ấy) đều bằng đồng chuốt bóng. 46Vua đã cho đúc các đồ vật ấy trên đất bện làm khuôn, trong vùng châu thổ Yorđan, từ Sukkôt đến Xatan. 47Đoạn Salômon bày tất cả các đồ vật ấy; vì quá nhiều nên số lượng không kể xiết được.
           48Salômon đã làm tất cả các đồ Nhà Yavê cần dùng: bàn thờ vàng và soạn bàn bằng vàng, trên đó (người ta đặt) oản nhan, 49và cây đèn bằng vàng y, năm cây bên phải, và năm cây bên trái, phía trước Hậu tẩm, hoa đèn, đèn, nhíp cắt bấc bằng vàng, 50chậu, dao, quán tôn, bát liệu lư bằng vàng y, và cối tra mộng cửa bằng vàng (để tra) cánh cửa Nhà trong, tức là cung cực thánh, và (để tra) cánh cửa Nhà, tức là chính điện.
          51Như thế là hoàn tất mọi công việc vua Salômon đã làm (để trang bị) Nhà Yavê. Và những của thánh, Đavit cha ông (đã cúng), bạc, vàng và các đồ vật, Salômon đã đem đặt trong kho của Nhà Yavê

Đem Khám Giao ước vào Đền Thờ
          8. 1Bấy giờ Salômon truyền cho các kỳ mục Israel, tất cả các đầu mục các chi tộc, các vương công của các gia tộc con cái Israel, hội lại bên vua Salômon, ở Yêrusalem, để kiệu Khám Giao ước của Yavê lên từ Thành của Đavit, tức là Sion. 2Mọi người Israel đều đã hội lại bên vua Salômon vào tháng Etanim nhân dịp đại lễ, tức là tháng bảy. 3Khi toàn thể các kỳ mục Israel đã đến, thì các tư tế khiêng Khám. 4Và họ kiệu lên: Khám của Yavê, Trướng Tao phùng và tất cả các đồ thánh trong Trướng; chính các tư tế và các Lêvit đã kiệu các đồ ấy lên. 5Vua Salômon và toàn thể cộng đồng Israel, tề tựu bên ông đằng trước Khám, tế lễ chiên, bò, nhiều không kể xiết hay đếm được. 6Các tư tế đem Khám Giao ước của Yavê vào chỗ dành (cho Khám) nơi Hậu tẩm của Nhà, tức là cung cực thánh, dưới cánh các Kêrubim, 7vì các Kêrubim trương cánh bên trên chỗ đặt Khám, và từ bên trên các Kêrubim phủ (cánh) trên Khám và các đòn khiêng. 8Các đòn khiêng dài nên người ta có thể thấy mútđòn từ cung thánh ngay đằng trước Hậu tẩm, nhưng không thấy được từ bên ngoài. Chúng vẫn còn ở đó(cho đến ngày nay. 9Trong Khám chỉ có hai tấm bia đá, Môsê đã để vào ở Khoreb, những bia của Giao ướcYavê đã kết với con cái Israel, thời họ ra khỏi đất Aicập.

Thiên Chúa chiếm hữu Đền Thánh
           10Khi các tư tế đã ra khỏi Thánh điện, thì mây xuống đầy Nhà Yavê. 11Vì có mây nên các tư tế đã không thể đứng lại phụng sự; vì vinh quang Yavê xuống đầy Nhà Yavê.
           12Bấy giờ Salômon nói:
             “Vừng thái dương được Yavê định chỗ trên trời,
             Yavê đã phán sẽ ở trong đám mây đen.
           “13 Vậy mà tôi đã được xây lãnh điện cho Người,
             làm tòa Người ngự cho đến muôn đời!
             Há trong sách thi clại đã không chép thế ư?”

Diễn từ của Salômon
          14Đoạn vua quay mặt lại và chúc lành cho toàn thể đoàn hội Israel, trong khi toàn thể đoàn hội Israel đứng chầu. 15Ông nói: “Chúc tụng Yavê Thiên Chúa của Israel, Đấng đã phán tự miệng Người với Đavit cha tôi và đã tra tay làm cho nên trọn (điều Người) đã nói: 16Từ ngày Ta đem dân Ta là Israel ra khỏi Aicập, Ta đã không chọn thành nào trong toàn thể các chi tộc Israel để xây Nhà làm chỗ ở cho Danh Ta ở (…). Nhưng Ta đã chọn Đavit, để nó cai dân ta là Israel. 17Và Đavit cha tôi những hoài bão xây Nhà cho Danh Yavê Thiên Chúa của Israel. 18Nhưng Yavê phán với Đavit cha tôi: Bởi ngươi hoài bão xây Nhà cho Danh Ta, ngươi đã làm phải khi ngươi đã hoài bão như thế. 19Duy có điều là không phải chính ngươi sẽ xây Nhà mà là con ngươi, kẻ sẽ xuất tự sườn ngươi, chính nó sẽ xây Nhà cho Danh Ta. 20Yavê đã làm ứng nghiệm lời Người đã phán: Tôi đã đứng lên kế vị Đavit cha tôi và ngồi ngai Israel, theo như Yavê đã phán, và tôi đã xây Nhà cho Danh Yavê Thiên Chúa của Israel. 21Tôi đã chọn chỗ ở đó cho Khám, trong đó có Giao ước Yavê đã kết với cha ông chúng ta, thuở Người đem họ ra khỏi đất Aicập”.

Kinh cung hiến Đền thờ
           22Đoạn Salômon đứng trước tế đàn của Yavê, trước mặt toàn thể đoàn hội Israel, ông giang tay lên trời 23và nói: “Yavê, Thiên Chúa của Israel, không có Thiên Chúa nào như Người, nơi trời bên trên hay nơi đất bên dưới, Đấng giữ Giao ước và ân nghĩa với các tôi tớ Người, khi chúng hết lòng đi trước nhan Người, 24Đấng đã giữ lời với tôi tớ Người là Đavit cha tôi, và (lời) Người đã phán tự miệng Người, Người đã tra tay làm cho nên trọn, ngay ngày hôm nay. 25Vậy bây giờ, lạy Yavê, Thiên Chúa của Israel, xin hãy giữ với tôi tớ Người là Đavit, cha tôi, điều Người đã phán, mà rằng: sẽ không tiệt khỏi trước nhan Ta, người của ngươi ngự trên ngai Israel, duy có điều là con ngươi phải coi chừng đường lối chúng, là đi trước nhan Ta như ngươi đã đi trước nhan T. 26Vậy bây giờ, lạy Yavê Thiên Chúa của Israel, ước gì được nên ứng nghiệm lời Người đã phán với tôi tớ Người là Đavit cha tôi! 27Họa chăng là Thiên Chúa lại ở dưới đất? Kìa trời và thượng đỉnh tầng trời không tài nào chứa nổi Người, huống hồ là cái Nhà này tôi đã xây lên! 28Xin Người đoái đến lời khẩn nguyện van xin của tôi tớ Người, lạy Yavê Thiên Chúa của tôi, mà nhậm lời kêu xin khẩn nguyện tôi tớ Người nguyện trước nhan Người hôm nay. 29Nguyện xin mắt Người mở trên Nhà này đêm ngày, trên chỗ mà Người đã phán: Danh Ta sẽ ở đó! Xin nhậm lời khẩn nguyện tôi tớ Người nguyện trong chốn này.