Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Salômon, người xây cất (1V 5,15 - 6,37)

                        2 - SALOMON, NGƯỜI XÂY CẤT

Chuẩn bị xây Đền thờ

          15Khiram vua Tyrô, sai đình thần đến với vua Salômon khi ông nghe tin người ta xức dầu tấn phong Salômon làm vua kế vị cha, vì Khiram đã là bạn thân của Đavit mọi ngày. 16Vậy Khiram đã sai sứ đến chúc mừng Salômon. Salômon cũng đã sai sứ đến với Khiram mà rằng: “17Hẳn ngài biết: Đavit cha tôi không thể xây Đền kính Danh Yavê, Thiên Chúa của người, vì chiến tranh người ta gieo đến cho người tứ phía, mãi cho đến lúc Yavê đặt chúng dưới chân người. 18Bây giờ, Yavê Thiên Chúa của tôi đã cho tôi được an nghỉ tứ phía, không đối thủ, không rủi ro. 19Nay tôi định xây Nhà cho Danh Yavê Thiên Chúa của tôi, theo như Yavê đã phán với Đavit cha tôi, rằng: Con ngươi, kẻ ta sẽ đặt lên ngai kế vị ngươi, chính nó sẽ xây Nhà kính Danh Ta. 20Vậy bây giờ xin ngài truyền cho người đốn bách Liban cho tôi. Tôi tớ của tôi sẽ hiệp với tôi tớ của ngài. Tôi sẽ trả công cho tôi tớ ngài chiếu theo mọi điều ngài nói, vì hẳn ngài biết nơi chúng tôi không có ai biết đốn cây như người Siđôn”. 21Khiram vừa nghe lời lẽ của Salômon, thì vui mừng quá đỗi mà nói: “Chúc tụng Yavê hôm nay, Đấng đã ban cho Đavit một người con khôn ngoan (để cai) dân đông đảo ấy”. 22Đoạn Khiram sai sứ đến với Salômon, mà nói: "Tôi đã nghe (lời sứ) ngài sai đến với tôi. Tôi sẽ cho thi hành theo mọi điều ngài muốn về gỗ bá hương và gỗ trắc diệp. 23Tôi tớ của tôi sẽ chuyên chở từ Liban xuống biển, và tôi sẽ cho đóng thành bè ngoài biển dẫn tới chỗ ngài sẽ sai sứ đến báo cho tôi biết. Ở đó tôi sẽ cho phá bè và ngài sẽ cho chở đi. Còn ngài, ngài sẽ làm theo điều tôi mong muốn. là cấp thực phẩm cho nhà tôi”. 24Ấy vậy Khiram đã cung cấp cho Salômon gỗ bá hương, và gỗ trắc diệp, mọi điều ông mong muốn. 25Còn Salômon đã cấp cho Khiram hai mươi ngàn Kor lúa miến làm lương thực cho nhà ông và hai mươi Kor dầu giã. Hằng năm Salômon đã cấp cho Khiram như thế. 26Yavê đã ban cho Salômon sự khôn ngoan như Người đã phán. Và đã có mối bang giao hòa hảo giữa Khiram và Salômon. Và hai bên đã kết ước với nhau.
           27Salômon bắt xâu trong toàn thể Israel, và số người phải làm xâu là ba mươi ngàn người. 28Ông sai họ tới Liban: thay phiên từng mười ngàn người một tháng; họ lưu lại một tháng ở Liban và hai tháng ở nhà. Ađôniram làm cai khổ dịch. 29Salômon còn có bảy mươi ngàn phu khuân vác và tám mươi ngàn người đẽo đá trên núi, 30không kể những cai, do các tổng trấn của Salômon đặt, tức là những người cai việc, số là ba ngàn ba trăm người: họ có quyền trên dân làm việc. 31Vua truyền phải xẻ những tảng đá lớn, những đá quí để đặt móng Nhà bằng đá vuông. 32Đoạn các thợ nề của Salômon và thợ nề của Khiram, cùng với dân thành Ghêbal đẽo và dọn sẵn gỗ và đá để xây Nhà

Salômon xây Đền thờ 
           6. 1Năm bốn trăm tám mươi sau (thời) con cái Israel ra khỏi Aicập, năm thứ tư sau khi Salômon lên làm vua Israel, vào tháng Ziv, tức là tháng hai, Salômon (tra tay) xây Nhà cho Yavê. 2Nhà Salômon xây cho Yavê có sáu mươi xích chiều dài, hai mươi (xích) chiều rộng và ba mươi xích chiều cao. 3Tiền đình ở phía trước Đền thờ của Nhà, có hai mươi xích chiều dài, dọc theo chiều rộng của Nhà, (và) mười xích chiều rộng, (nhô ra) phía trước Nhà. 4Đoạn ông làm cho Nhà những cửa sổ đóng khung trổ mắt cáo. 5Ông đã xây quanh (đỉnh) tường Nhà một lớp chái trên các bức tường Nhà, xung quanh Đền thờ và Hậu tẩm. Rồi ông làm sân xung quanh. 6Chái dưới rộng năm xích, chái giữa rộng sáu xích, chái thứ ba rộng bảy xích; vì phía ngoài ông đã xây (tường) nhà thụt vào (dần dần) để khỏi bị phạm vào tường Nhà. 7Khi xây Nhà, thì người ta đã xây bằng đá để nguyên như đã lấy tự hầm đá: trong khi xây cất, người ta đã không nghe tiếng búa, tiếng đục, hay bất cứ tiếng đồ sắt nào trong Nhà. 8Cửa vào chái giữa trổ ở sườn Nhà bên phải, và người ta dùng thang xoáy ốc mà lên “sàn” giữa và từ “sàn” giữa lên “sàn” thứ ba. 9Ông đã xây Nhà và đã hoàn tất. Và ông đã cho bắc xà, bọc ván mà lợp Nhà bằng (gỗ) bá hương. 10Ông lại cho xây một “lớp” (trên tất cả Nhà: cao năm xích, và cho chạy khung vây Nhà bằng những then bá hương. 11Lời Yavê đến với Salômon rằng: “12Về ngôi Nhà ngươi đang xây này… nếu ngươi đi theo các luật điều của Ta, mà thi hành các phán quyết của Ta cùng giữ tất cả lịnh truyền, mà dõi theo, Ta sẽ làm ứng nghiệm nơi ngươi lời Ta đã phán với Đavit cha ngươi, 13và Ta lưu lại ở giữa con cái Israel, Ta sẽ không bỏ dân Israel của Ta”. 14Vậy Salômon đã xây Nhà và đã hoàn tất.

Trang bị bên trong
           15Ông lát vách Nhà, ở bên trong, bằng các tấm bá hương, từ dưới nền cho đến xà trên trần; ông đã lát gỗ bên trong, còn nền Nhà, ông lát bằng những tấm trắc diệp. 16Ở phía trong cùng Nhà, ông xây riêng ra hai mươi xích bằng những tấm bá hương từ nền cho đến xà, và ngăn bên trong làm Hậu tẩm, tức là nơi Cực thánh, 17bốn mươi xích (còn lại) là Nhà, tức là Chính điện, đằng trước Hậu tẩm. 18Gỗ bá hương (được) lát vào Nhà bên trong, có chạm trổ mướp đắng và tràng hoa; tất cả toàn là bá hương, không để lộ một viên đá nào. 19Còn Hậu tẩm, thì ông đã dọn ở giữa Nhà, bên trong, để đặt Khám Giao ước của Yavê – 20Hậu tẩm có hai mươi xích chiều dài, hai mươi xích chiều rộng, hai mươi xích chiều cao; và ông đã thếp bằng vàng y. 21Salômon đã thếp vàng Nhà bên trong bằng vàng y và chăng xà tích vàng ­­­­­– 20b Ông đã làm bàn thờ bằng gỗ bá hương, 21b đằng trước Hậu tẩm, rồi dát vàng 22Tất cả Nhà đều được thếp vàng, tất cả Nhà không trừ chỗ nào. Ông cũng thếp vàng tất cả bàn thờ thuộc về Hậu tẩm.

Các Kêrubin
           23Nơi Hậu tẩm, ông đã làm hai Kêrubim, bằng gỗ cảm lãm… bề cao là mười xích. 24Một cánh của Kêrub dài năm xích; và cánh thứ hai của Kêrub (cũng) dài năm xích; tính ra là mười xích từ mút cánh tay (này) đến mút cánh (kia). 25Kêrub thứ hai cũng đo được mười xích: cả hai Kêrubim đều đồng một kích thước, một hình tượng. 26Bề cao của Kêrub thứ nhất là mười xích; và Kêrub thứ hai cũng thế. 27Ông đặt các Kêrubim ở giữa Nhà trong. Các Kêrubim trương cánh ra: khiến cánh của vị thứ nhất chạm vào tường bên này, và cánh của Kêrub thứ hai chạm vào tường bên kia, còn cánh của hai vị đụng nhau, cánh sát cánh, ở vào khoảng giữa Nhà. 28Và ông đã thếp vàng các Kêrubim. 29Vòng quanh trên tất cả các vách Nhà, ông cho làm những bức chạm, những Kêrubim, chà là, tràng hoa, từ trong ra ngoài. 30Nền Nhà, ông đã thếp vàng, từ trong ra ngoài

Cửa
           31Ở lối vào Hậu tẩm, ông đã làm cánh cửa bằng gỗ cảm lãm: Trụ cửa gồm năm lớp. 32Còn trên hai cánh cửa bằng gỗ cảm lãm, ông đã cho trạm nổi những Kêrubim, chà là và tràng hoa; ông đã thếp vàng và cẩn vàng trên các Kêrubim và chà là. 33Nơi lối vào chính điện cũng vậy, ông đã làm những thành cửa bằng gỗ cảm lãm, có bốn lớp thành cử. 34Hai cánh cửa thì bằng gỗ trắc diệp; cánh thứ nhất có hai liếp quay xếp lại được; và cánh thứ hai cũng có hai liếp quay xếp lại được. 35Và ông cho chạm những Kêrubim, chà là và tràng hoa, đoạn thếp vàng, dát bằng phẳng trên phần đã khắc.
           36Ông đã làm sân trong: ba lớp đá bàn, và một lớp bá hương xẻ tấm.

Thời gian xây cất
            37Năm thứ tư, tháng Ziv, đã đặt móng Nhà Yavê. 38Và năm thứ mười một, tháng Bul, tức là tháng tám, Nhà đã hoàn tất chiếu theo tất cả các sự vụ và đồ án. Vậy ông đã dùng bảy năm để xây Nhà.