Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Rôbôam và việc quy tụ các Lêvit (2Ks 10,1 - 12,16)

                   IV. CÁC CẢI CÁCH ĐẦU TIÊN CỦA NỀN QUÂN CHỦ
                            1–RÔBÔAM VÀ VIỆC QUI TỤ CÁC LÊVIT

Sự ly khai
        10. 1Rôbôam trẩy đi Sikem, vì toàn thể Israel đã đến Sikem để tôn ông làm vua. 2Yơrôbôam con của Nơat vừa nghe tin – khi ông đang ở Aicập; ông đã chạy trốn qua bên ấy để thoát vua Salômon – Yơrôbôam từ Aicập trở về; 3người ta mới sai gọi ông; và Yơrôbôam cùng toàn thể Israel đã đến.
        Và họ nói với Rôbôam rằng: “4Cha ngài đã làm cho ách chúng tôi quá nặng nề. Còn ngài, giảm bớt công việc cực khổ của cha ngài và ách nặng ông đã quàng trên chúng tôi. Và như vậy) chúng tôi sẽ làm tôi ngài”. 5Ông bảo họ: “Chờ ba ngày nữa, rồi trở lại với ta!”Và dân đã đi về.
        6Vua Rôbôam bàn bạc với những người có tuổi đã hầu hạ Salômon thời còn sống, rằng: “Các ngươi bàn thế nào, để trả lời cho dân ấy?” 7Họ nói với ông rằng: “Nếu ngài ở nhân lành với dân ấy và làm vui lòng dân, nói với chúng những lời êm đẹp, ắt chúng sẽ là nô lệ của ngài trọn kiếp”. 8Nhưng ông đã bỏ qua lời bàn của những người có tuổi đã khuyên ông, mà đi bàn bạc với bọn trẻ đã cùng ông lớn lên và bấy giờ đang hầu hạ ông. 9Ông nói với họ: “Các ngươi bàn bạc đi, xem chúng ta phải trả lời làm sao với dân ấy; chúng đã nói vơi ta rằng: Xin ngài giảm bớt ách cha ngài đã quàng trên chúng tôi”. 10Và họ đã nói với ông, bọn trẻ đã cùng ông lớn lên ấy, rằng: “Ngài sẽ nói thế này với dân đã nói với ngài: Cha ngài đã làm cho ách chúng tôi nên quá nặng, phần ngài, xin ngài giảm bớt đi cho chúng tôi–ngài sẽ bảo chúng: (Ngón) út của ta còn lớn hơn cạnh sườn cha ta! 11Vậy này, cha ta đã đè ách nặng trên các ngươi, ta sẽ chất thêm trên ách của các ngươi; cha ta lấy roi trừng trị các ngươi, ta thời bằng bò cạp”.
        12Ngày thứ ba, Yơrôbôam và toàn dân đến với Rôbôam như vua đã bảo: các ngươi hãy trở lại với ta ngày thứ ba. 13Vua đã trả lời họ rất cứng; vua Rôbôam đã bỏ qua lời khuyên của những người có tuổi. 14Ông đã nói với họ theo lời khuyên của bọn trẻ: "Cha ta đã làm cho ách các ngươi ra gánh nặng, ta sẽ chất thêm trên các ngươi; cha ta đã trừng trị các ngươi bằng roi, ta thời bằng bò cạp". 15Vậy vua đã không nghe dân; âu cũng là do bởi Thiên Chúa xoay như vậy, ngõ hầu Yavê cho ứng nghiệm lời Người đã phán ngang qua Akhiyahu người Silô về Yơrôbôam, con của Nơbat. 16Toàn thể Israel (khi) thấy vua không nghe họ, thì đáp lại với vua rằng :
        “Nào ta có phần nào nơi Đavit ?
        Không khoản nào nơi con vua Ysai !
        Mỗi người [về lều mình], hỡi Israel !
        Hãy liệu lấy nhà người, hỡi Đavit!”
        Và toàn thể đã lui về lều. 17Chỉ có con cái Israel cư trú trong các thành Yuđa (mới chịu) Rôbôam làm vua trên họ. 18Vua Rôbôam phái Hâđôram, viên cai khổ dịch; nhưng con cái Israel đã ném đá ông và ông đã chết. Vua Rôbôam chỉ kịp lên xe chạy trốn về Yêrusalem. 19Như vậy là Israel là ly khai với nhà Đavit cho đến ngày nay.

Hoạt động của Rôbôam
        11. 1Rôbôam về Yêrusalem và hội nhà Yuđa và Benyamin lại: một trăm tám mươi ngàn tinh binh thiện chiến để chinh phạt Israel hầu đặt lại vương quyền của Rôbôam. 2Nhưng lời của Yavê đến với Shơmayahu, người của Thiên Chúa rằng: “3Ngươi hãy nói với Rôbôam con của Salômon, vua Yuđa, cùng với toàn thể Israel ở Yuđa và Benyamin rằng: 4Yavê phán thế này: các ngươi không được tiến lên giao chiến với anh em các ngươi!  Về đi, ai về nhà nấy, vì chính do bởi Ta mà việc này xảy ra”. và họ đã nghe lơi Yavê mà lui về, chứ không đi đánh Yơrôbôam.

Rôbôam xây thành lũy
        5Rôbôam ngự trị ở Yêrusalem và ông đã xây các thành lũy Yuđa. 6Vậy ông đã xây Bêlem, Eâtam, Tơqoa, 7Bet-Xur, Sôđô, Ayyalôn, Hebrôn. Các thành lũy ấy ở Yuđa và Benyamin. 11Ông cũng cố tường lũy, và đặt tướng lĩnh trong các thành, và các kho lương thực dầu, và ruợu. 12Mỗi thành ấy đều có lá chắn, và đòng, Ông đã làm cho các thành ấy nên rất kiên cố: ông có Yuđa và Benyamin thuộc về ông.

Những người sùng đạo bỏ nước Bắc
        13Các tư tế và Lêvit trong toàn thể Israel bỏ mọi vùng họ ở mà kéo đến phò ông. 14Quả thế, các Lêvit đã phải bỏ các vùng đồng cỏ và gia nghiệp họ mà đi về Yuđa và Yêrusalem, vì Yơrôbôam và con cái ông, đã loại họ ra, không cho làm tư tế của Yavê nữa, 15và đã bổ nhiệm cho mình những tư tế cho các tao đàn, cho thần dê, thần bò, ông đã tạo ra. 16Theo chân họ, từ mọi chi tộc Israel, những người thành tâm tìm kiếm Yavê Thiên Chúa của Israel, cũng đi Yêrusalem tế lễ cho Yavê Thiên Chúa của tổ tiên họ. 17Họ đã làm cho vương quyền Yuđa nên vững mạnh và Rôbôam con của Salômon được ưu thế – (nhưng chỉ được) ba năm, vì người ta (chỉ) đường của Đavit có) ba năm.

Gia đình Rôbôam
        18Rôbôam đã cưới Makhalat, con gái của Yơrimốt, con của Đavit, và của Abikhail, con gái của Eâliab, con của Ysai. 19Bà đã sinh ra cho ông Yơush, Shơmaryah và Zaham. 20sau bà, ông cưới Maakah, con gái của Absalom. Và bà này đã sinh cho ông Abiyah, Attai, Ziza, và Shơlômit. 21Rôbôam yêu nàng Maakah, con của Absalom hơn mọi thê thiếp của ông. Ông đã lấy mười tám vợ và sáu mươi hầu thiếp; và sinh được hai mươi tám con trai và sáu mươi con gái. 22Rôbôam đặt Abyah con của Maakah ở đầu hàng, làm thủ lĩnh giữa anh em, để (sau) tôn làm vua. 23Ông đã khôn khéo phân tán các con của ông trong tất cả các vùng thuộc Yuđa và Benyamin, trong tất cả các thành lũy, cấp cho chúng nhiều của và cưới (cho chúng) nhiều vợ.

Sự bất trung của Rôbôam
        12. 1Nhưng Rôbôam đã cũng có được vương quyền và đã được mạnh thế. Ông và toàn thể Israel đã bỏ lề luật Yavê. 2Năm thứ năm đời vua Rôbôam, Shishaq vua Aicập đã lên Yêrusalem, vì người ta đã bất trung với Yavê, 3với một ngàn hai trăm xe trận và sáu mươi ngàn kị mã và vô số quân binh cùng tiến lên với ông từ Aicập, người Lybi, Sukki, và Kushi. 4Ông đã chiếm được các thành lũy thuộc Yuđa và ông đã đến tận Yêrusalem. 5Shơmayah tiên tri đến gặp Rôbôam và các tướng lĩnh Yuđa đang tụ họp ở Yêrusalem vì sợ Shishaq. Ông nói với họ: “Yavê phán thế này: Các ngươi đã bỏ Ta, thì cả Ta nữa, Ta cũng bỏ mặt các ngươi trong tay Shishaq”. 6Bấy giờ các tướng lĩnh Israel và vua đã hạ mình xuống, và nói: “Yavê thật chí công!” 7khi Yavê đã thấy họ hạ mình xuống, lời Yavê đã đến với  Shơmayah rằng: “chúng đã hạ mình, Ta sẽ không huỷ diệt chúng; ít nửa ta sẽ cho chúng thoát nạn, và hỏa nộ của Ta sẽ không đổ xuống Yêrusalem bởi tay Shishaq. 8Nhưng khi chúng phải làm nô lệ cho nó, chúng sẽ biết làm tôi tớ Ta là gì và làm tôi tớ các nước trần gian là gì”.
        9Shishaq vua Aicập đã lên Yêrusalem, và đã lấy các kho báu nhà Yavê và các kho báu đền vua; ông đã lấy tất cả. Ông đã lấy những thuẫn vàng Salômon đã làm. 10Thay vào đó, Rôbôam đã làm những thuẫn đồng, và ông đã trao tay các viên cai quân túc vệ canh nơi cửa đền vua. 11Và cứ mỗi lần vua vào đền nhà Yavê  thì quân túc vệ đi mang thuẫn vào, rồi sau đó) chúng đem lại vào diếm canh của quân túc vệ.
        12Bởi (Rôbôam) đã hạ mình xuống, Yavê đã nguôi giận với ông mà không hủy diệt tận tuyệt. Vả lại ở Yuđa, vẫn còn những điều tốt. 13Vua Rôbôam đã được vững thế ở Yêrusalem và trị vì ở đó. Rôbôam lên làm vua khi được bốn mươi mốt tuổi, và đã trị vì được mười bảy năm ở Yêrusalem, thành Yavê đã chọn đặt Danh Người, giữa các chi tộc Israel.               
        Tên mẹ là Naamah, người Ammon. 14Ông đã làm sự dữ vì không chú tâm tìm kiếm Yavê. 15Sự nghiệp của Rôbôam từ đầu chí cuối, lại đã không chép lại trong các lời của Shơmayah tiên tri, của Iđđô, thấy chiêm để đưa vào danh bộ sao? Và suốt thời gian ấy đã có chiến tranh giữa Rôbôam và Yơrôbôam. 16Rôbôam đã nằm xuống với tổ tiên và đã được tống táng trong thành Đavit, Abyah con ông đã lên làm vua kế vị ông.