Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Ra khỏi Aicập (Xh 13, 17 - 15, 21)

                                                4–RA KHỎI AICẬP

Israel ra đi
         17Xẩy ra là khi Pharaô thả cho dân ra đi thì Thiên Chúa không dẫn họ theo đường (vùng) đất Philitin, dẫu là đường gần, vì Thiên Chúa nói: “kẻo dân hối lại khi phải chiến đấu mà quay trở về Aicập”.18Vậy Thiên Chúa đã cho dân vòng qua đường sa mạc Biển sậy. Và hàng ngũ chỉnh tề, con cái Israel bỏ Aicập đi lên. 19Môsê đã đem hài cốt Yuse với mình, vì Yuse bắt con cái Israel thề rằng: “Thế nào Thiên Chúa cũng sẽ viếng thăm các ngươi, các ngươi hãy mang hài cốt tôi lên khỏi đây làm một với các ngươi”.
         20Họ bỏ Sukkot trẩy đi và đóng trại ở Etam, đầu nút sa mạc.
         21Và Yavê đi đằng trước họ, ban ngày trên cột mây để dẫn họ trên đường và ban đêm trên cột lửa để soi sáng trên họ, thành thử họ có thể đi cả ngày lẫn đêm. 22Ban ngày cột mây và ban đêm cột lửa không hề rời khỏi đằng trước dân.

Từ Etam đến Biển sậy
         14. 1Yavê phán bảo Môsê rằng: “2Hãy bảo con cái Israel quay lại mà đóng trại đối diện với Pi-Hakhirot, giữa Migđol và Biển, đối diện với Baal-Xiphôn: các ngươi hãy đóng trại ngay đằng trước đó, gần mé biển. 3Pharaô sẽ tự nói với mình về con cái Israel: “Chúng lạc loài trong vùng, đã có sa mạc nhốt chúng lại”. 4Ta sẽ làm cho Pharaô ra chai đá và nó sẽ đuổi theo các ngươi. Ta sẽ được rạng vinh, nhân vì Pharaô và quân binh của nó, khiến cho người Aicập biết được rằng Ta là Yavê”. Và họ đã làm như vậy.

Người Aicập đuổi theo
          5Có người bào cho vua Aicập là dân đã chạy trốn rồi. Bấy giờ Pharaô và bầy tôi đổi lòng đối với dân. Họ nói: “Ta đã làm gì vậy, sao lại thả Israel ra đi để chúng khỏi làm tôi ta ?” 6Ông cho thắng xe trận của ông và lấy quân đi với mình. 7Ông lấy sáu trăm xe trận, Những xe bảnh nhất và tất cả các xe trận Aicập và trên mỗi xe có đủ thiện kị. 8Yavê đã làm cho lòng vua Aicập ra chai đá và ông đuổi theo con cái Israel, trong khi con cái Israel ra đi, tay giơ cao: 9Dân Aicập đuổi theo và đã kịp họ, có tất cả ngựa xe và kị binh cùng quân binh của ông. Trong khi họ đóng trại gần mé biển gần bến Pi-Hakhirot, đối diện với Baal-Xiphôn. 10Pharaô sân lại gần, con cái Israel ngước mắt lên và này: dân Aicập tiến lại đằng sau họ và họ khiếp sợ quá đỗi và con cái Israel đã kêu lên Yavê. 11Họ nói với Môsê: « Không có mồ chôn trong Aicập mà ông lại đem chúng tôi ra khỏi Aicập làm gì vậy ? 12Đó là điều chúng tôi đã bảo ông ở Aicập rồi hay sao, khi nơi: hãy để mặt chúng tôi làm tôi Aicập. Vì chúng tôi thà làm tôi Aicập hơn là chết trong sa mạc!" 13Môsê nói với dân: “Đừng sợ! Cứ đứng yên chỗ và nhìn xem việc cứu thoát Yavê sẽ làm cho các ngươi hôm nay, vì chưng những ngươi Aicập các ngươi thấy hôm nay, các sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy lại nữa! 14Yavê sẽ giao chiến thay cho các ngươi, còn các ngươi, các ngươi chỉ việc làm thinh”.

Phép lạ ở biển
          15Yavê phán với Môsê: “Tại sao ngươi kêu lên Ta ? Hãy bảo con cái Israel hãy trẩy đi! 16Còn ngươi, ngươi hãy nâng gậy lên và giơ tay lên biển, hãy rẽ nó làm hai, cho con cái Israel đi vào lòng biển (chân) khô ráo. 17Phần Ta, này Ta làm cho lòng dân Aicập ra chai đá, để chúng cũng vào theo sau. Ta sẽ được rạng vinh, nhân vì Pharaô và xe trận với kị binh của nó. 18Dân Aicập sẽ biết rằng Ta là Yavê, khi Ta được rạng vinh nhân vì Pharaô và xe trận và kị binh của nó”.
         19Thần sứ Thiên Chúa đi trước doanh trại Israel đã vòng lại mà đi đằng sau. Cột mây đã bỏ đằng trước mà vòng lại mà đứng đằng sau, và đến vào khoảng giữa doanh trại Aicập và doanh trại Israel. Và đám mây ây vừa là tối tăm (cho bên kia) vừa làm rạng sáng đêm tối (cho bên này), khiến suốt cả đêm, đôi đàng không nhích lại gần nhau. 21Môsê giơ tay trên biển. Và Yavê cho cuồng phong phía Đông thổi lại khuấy động biển suốt cả đêm. Người làm cho biển thành đất khô ráo, và nước rẽ làm hai. 22Con cái Israel đi vào lòng biển (chân) khô ráo. Nước đã nên như tường thành cho họ ở tả hữu hai bên. 23Quân Aicập thốc đuổi cũng vào theo sau (tất cả ngựa xe của Pharaô cùng với xe và kị binh của ông) tận trong lòng biển. 24Và xảy ra là vào lối canh sáng, Yavê, trên cột lửa và mây, ngó sang doanh trại Aicập và gieo tán loạn trong doanh trại Aicập. 25Người làm xiêu vẹo bánh xe chúng và chúng phải vất vả đẩy xe đi. Bấy giờ quân Aicập nói với nhau: “Ta hãy trốn mau khỏi Israel vì Yavê giao chinh với Aicập hộ chúng”, 26Yavê phán với Môsê: “Hãy giơ tay trên biển, cho nước trở lại trên quân Aicập, trên xe trận và kị binh của chúng”. 27Môsê đã giơ tay trên biển và biển đã trở lại mực nước cũ vào lúc tảng sáng. Quân Aicập chạy ùa cả xuống biển. Và Yavê xô quân Aicập lộn nhào trong lòng biển. 28Nước đã trở lại và nhận chìm xe trận với kị binh, và tất cả quân binh của Pharaô, trong khi chúng theo sau Israel xuống biển, và chúng không còn một mống nào sót lại. 29Con cái Israel đã đi trong lòng biển (chân) khô ráo. Nước đã trở nên như tường thành cho họ ở tả hữu hai bên. 30Trong ngày ấy, Yavê đã cứu Israel thoát tay Aicập và Israel đã thấy xác quân Aicập trên bãi biển. 31Và Israel đã thấy tay cao cả Yavê đã tỏ ra trên quân Aicập. Và dân đã kính sợ Yavê. Họ đã tin vào Yavê và Môsê, tôi tớ Người.

Bài ca thắng trận
           15. 1Bấy giờ Môsê và con cái Israel hát mừng Yavê bài ca này.
Họ nói: 
            “Tôi xin hát mừng Yavê vì uy Người cao cả, chiến mã với kị binh Người đã quăng tùm xuống biển.
           2Sức mạnh tôi và lời ca, chính là Yavê 
             Người là sức lực của tôi,
             Thượng đế của tôi, tôi không khen Người;
             Thiên Chúa của cha tôi, tôi tán dương Người.
             3Yavê, anh hùng chiến sĩ,
              Yavê, danh Người!
             4Xa mã Pharaô với cả binh hùng Người đã ném tùm xuống biển;
              tinh binh của đoàn kị mã đã lặng chìm Biển sậy.
            5Hà bá đã vùi dập chúng;
             như hòn đá chúng nhào xuống đáy thẳm .
             6Tay phải Người, lạy Yavê, ra oai sức mạnh!
             Tay phải Người, lạy Yavê, đánh tan quân thù.
             7aBởi kiêu uy vũ bão của Người, Người cho phiến loạn bổ nhào. 
             8Bởi khí nộ của Người, nước đã ùn ùn thành đống;
              dòng nước vèo vèo dựng đứng thành khối, sóng cả chập chờn, đông lại trong long biển.
            9Kẻ thù đã tự nhủ rằng: “Ta sẽ đuổi theo,
             Ta sẽ chụp lấy chiến quả, Ta sẽ chia phận,
            Ta sẽ nuốt chúng ứ họng;
            Ta sẽ nuốt lưỡi gươm trần, tay Ta sẽ tru diệt chúng.
           7bLửa giận của Người , Người đã tung ra,
            Như rạ chúng đã cháy xèo.
           10Hơi Người, Người đã thổi ra, biển đã vùi dập chúng,
            chúng đã chìm nghỉm như chì tron làn nước oai phong.
           11Trong các thần linh, nào ai giống được nơi Người, lạy Yavê,
            nào ai giống được như Người, Đấng oai phong thánh đức,
            Đấng lẫm liệt kỳ công, Đấng liễu thành sự lạ ?
           12Tay phải Người, Người đã giơ ra, đất liền nuốt chúng!
           13Nhân từ Người đã dẫn đi dân Người đã chuộc,
            oai hùng Người đã dắt chúng đến đồng cỏ thành của Người.
           14Tin hao vừa lọt thấu tai, các dân run lên cầm cập
            dân cư đất Philitin cồn đau ớn lạnh.
           15Bấy giờ tù trưởng Edom khiếp vía kinh hồn
            các đầu xỏ Moab cuống cuồng run sợ,
            Dân cư Canaan hết thảy rụng rời,
           16Giáng xuống trên cả lũ chúng,
            kinh hoàng khủng khiếp,
            Bởi cánh tay lớn lao của Người,
            chúng đã đờ ra như đá, chờ cho dân Người, lạy Yavê, đi qua,
            chờ cho chúng đi qua, dân Người đã tậu.
           17Người đem chúng Người trồng nơi sơn lĩnh cơ nghiệp của Người, lãnh thổ Người đã gầy lên, lạy Yavê, làm nơi trấn ngụ ngôi thánh điện, lạy Chúa, Người đã tra tay tạo thành.
          18Chính Yavê hiển trị làm vua cho đến vạn đại, đời đời”
          19Khi ngựa của Pharaô cùng với xe và kị binh đi vào trong biển, Yavê đã cho nước đảo ngược lại trên chúng, còn con cái Israel thì đã đi trong lòng biển (chân) khô ráo.
           20Miriam nữ tiên tri, em gái của Aharôn, cầm trống nơi tay, và các phụ nữ hết thảy đã đi ra theo bà, với trống kèn mà nhảy múa. 21Miriam đã xướng: "Hãy hát mừng Yavê: vì uy Người cao cả: chiến mã với kị binh, Người đã quăng tùm xuống biển!”