Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Qua sông Yorđan (Yôs 3,1 - 5,12)

                                                   2 - QUA SÔNG YÔRĐAN

Chuẩn bị vượt sông
              3.1 Sáng ngày Yôsua dậy sớm và họ bỏ Shittim trẩy đi, ông và toàn thể con cái Israel, đến tận bên (sông) Yorđan, và họ đã nghỉ đêm ở đó trước khi sang (sông). 2Cuối ba ngày, các ký lục rảo qua trại, 3mà truyền cho dân rằng: "Thoạt vừa thấy Khám Giao ước của Yavê, Thiên Chúa của các ngươi, và các tư tế Levit khiêng Khám, các ngươi sẽ bỏ chỗ mình, trẩy đi theo sau Khám _ 4anhưng sẽ chừa giữa các ngươi và Khám một khoảng cách vừa độ chừng hai ngàn xích, đừng lại gần Khám – 4bngõ hầu các ngươi biết đường nào mà đi, vì các ngươi chưa ngang qua đường ấy bao giờ”. 5Yôsua nói với dân: “Hãy lo thánh tẩy vì mai Yavê sẽ làm giữa các ngươi những sự lạ”. 6Và Yôsua nói với các tư tế rằng: “Hãy khiêng Khám Giao ước mà đi qua đằng trước dân”. Và họ đã khiêng Khám Giao ước mà đi đằng trước dân.

Lời dặn cuối cùng
                  7Yavê phán với Yôsua: “Hôm nay Ta bắt đầu cho ngươi được nên lớn lao trước mặt toàn thể Israel, để chúng biết là Ta ở với ngươi, như Ta đã với Môsê. 8Còn ngươi, ngươi sẽ ra lịnh cho các tư tế khiêng Khám Giao ước rằng: Vừa đến ven nước (sông) Yorđan, chính trong (sông) Yôrđan, các ngươi sẽ dừng lại” 9Yôsua bảo con cái Israel: “Tiến lại đây và hãy nghe các lời của Yavê, Thiên Chúa của các ngươi”. 10Đoạn Yôsua nói: “Nơi điều này, các ngươi sẽ biết là có môt vị Thần sống ở giữa các ngươi và Ngươi chắc sẽ xua đuổi khỏi trước mặt các ngươi (các dân) Canaan, Hit-tit, Khiu vi, Phơrizi, Ghirgasi, Amori Yơbusi: 11Này đây Khám Giao ước của Chúa tể càn khôn sắp đi trước các ngươi sang (sông) Yorđan! 12Vậy bây giờ các ngươi hãy lựa mười hai người trong các chi tộc Israel, mỗi chi tộc một người. 13Và sự sẽ xảy ra là: bàn chân các tư tế, khiêng Khám của Yavê, Chúa tể càn khôn, vừa đặt xuống Nứơc sông Yorđan, thì nước sông Yorđan, nước mặn chảy ngược xuốâng, sẽ bị cắt và dừng lại một khối!”

Sang sông
              14Vậy khi dân bỏ lều trẩy đi sang (sông) Yorđan, thì các tư tế khiêng Khám Giao ước đi trước dân, 15Và thoạt khi các kẻ khiêng Khám vừa đến (sông) Yorđan và chân các tư tế khiêng Khám vừa nhúng xuống nước ven bờ – vả sông Yorđan tràn ra cả hai bên bờ suối những ngày mùa gặt - 16thì nước mạn chảy xuống liền dừng lại, đông lại làm một khối suốt một khoảng rất xa, ở Ađam, thành ở cạnh sườn Xartan; còn nước (xuôi) chảy vào Biển Hoang giao, Biển Muối thì bị cắt hẳn và dân đã sang (sông) nơi khúc đối diện với Yêrikhô. 17Và các tư tế khiêng Khám Giao ước của Yavê đã dừng sững lại (chân) khô ráo, trong lòng (sông) Yorđan, trong khi toàn thể Israel sang sông ráo (chân), mãi cho đến khi tất cả dân nước đều sang (sông) Yorđan xong xuôi.

Bia kỷ niệm
           4.1Khi tất cả dân nước đã qua (sông) Yorđan xong rồi, Yavê phán bảo Yôsua rằng: “2Các ngươi hãy lựa lấy trong dân mười hai người, mỗi chi tộc một người, 3và truyền cho họ: Hãy lấy từ nay đi, từ giữa dòng (sông) Yôđan, chính chỗ dân các tư tế đã đứng vững, mười hai tảng đá, đem qua (sông) với các ngươi mà đặt nơi trạm trú các ngươi sẽ dừng lại đêm nay”. 4Và Yôsua gọi lại mười hai người, ông đã chỉ định trong hàng con cái Israel, mỗi chi tộc một người, 5và Yôsua bảo họ: “Hãy qua đằng trước Khám của Yavê Thiên Chúa các ngươi ngay giữa lòng (sông) Yorđan, và mỗi ngươi vác lấy một phiến đá trên vai, theo số các chi tộc con cái Israel, 6để làm dấu (kỷ niệm) giữa các ngươi. Ngày mai khi con cái các ngươi hỏi rằng: Đá gì vậy kia? 7Các ngươi sẽ bảo chúng: Là vì nước (sông) Yorđan đã bị cắt trước Khám Giao ước của Yavê: khi Khám qua (sông) Yorđan, nước (sông) Yôđan đã bị chắn lại và các phiến đá này là (bia) kỷ niệm cho con cái Israel đến đời đời”. 8Con cái Israel đã thi hành như Yôsua đã truyền; họ đã phê lấy mười hai phiến đá từ giữa lòng (sông) Yorđan, như Yavê đã phán với Yosua, đúng với số các chi tộc con cái Israel và họ đã đem qua với họ đến trạm trú và đã đặt nơi ấy.9Rồi Yôsua dựng mười hai phiến đá ở giữa lòng (sông) Yorđan, chính nơi các chân các tư tế khiêng Khám Giao ước đã đứng; và các phiến đá ấy vẫn còn ở đó cho đến ngày nay.

Sang khỏi sông 
                 10Các tư tế khiêng Khám cứ đứng ở giữa lòng (sông) Yorđan cho đến khi hoàn tất mọi điều Yavê đã truyền cho Yôsua phải nói với dân, chiếu theo mọi sự Môsê đã truyền cho Yôsua; và dân đã vội vã đi qua. 11Mãi khi toàn dân đã qua hết cả, Khám của Yavê mới đi qua, và các tư tế (lại lên) đằng trước dân. 12Và đã qua đằng trước con cái Israel, chiếu theo điều Môsê đã nói với họ, con cái Ruben, con cái Gađ, nửa chi tộc Manassê, hàng ngũ chỉnh tề: 13lối chừng bốn mươi ngàn người binh bị sẵn sàng để tham chiến; họ đã qua phía trước Yavê (mà) vào Hoang giao Yêrikhô. 14Ngày ấy Yavê đã làm cho Yôsua nên lớn lao trước mắt toàn thể Israel và họ đã kính sợ ông như họ đã kính sợ Môsê, mọi ngày đời ông.
              15Yavê phán với Yôsua rằng: “16Hãy truyền cho các tư tế khiêng Khám Chứng tri lên khỏi sông Yorđan”. 17Và Yôsua đã truyền cho các tư tế: Hãy lên khỏi (sông) Yorđan!” 18Vậy khi các tư tế khiêng Khám Giao ước của Yavê lên khỏi giữa lòng (sông) Yorđan, khi các tư tế vừa cất chân lên (để đặt trên) cạn, thì nước (sông) Yorđan trở về chỗ cũ và lại chảy như hôm qua hôm kia, tràn cả hai bờ.

Tới Gilgal
             19Dân đã lên khỏi (sông) Yorđan, (ngày) mồng mười tháng thứ nhất và đã cắm trại ở Gilgal, phía Đông Yêrikhô. 20Còn mười hai phiến đá kia, họ đã lấy từ sông Yorđan lên, Yôsua đã cho dựng ở Gilgal. 21Đoạn ông nói với con cái Israel rằng: “Mai ngày khi con cái các ngươi hỏi cha ông chúng rằng: Đá gì vậy kia? 22Các ngươi sẽ bảo con cái các ngươi biết rằng: Israel đã qua sông Yorđan này (chân) khô ráo. 23Vì Yavê Thiên Chúa các ngươi đã làm cho nước (sông) Yorđan cạn khô trước mặt các ngươi cho đến khi các ngươi đã băng qua (sông), như Yavê Thiên Chúa các ngươi đã làm nơi Biển Sậy: Người đã làm cho nó cạn khô cạn trước mặt chúng ta, cho đến khi chúng ta đã băng qua (Biển). 24Ngõ hầu mọi dân thiên hạ biết tay Yavê dũng mãnh nhường bao và để các ngươi kính sợ, mọi ngày, Yavê Thiên Chúa các ngươi”.

Các dân phía Tây Yorđan kinh hoàng
                5.1Các vua Amori hết thảy ở bên kia sông Yorđan về phía Tây cùng các vua Canaan ở vùng duyên hải nghe tin Yavê đã làm cho nước sông Yorđan cạn khô trước mặt con cái Israel, cho đến khi họ đã băng qua, thì tâm thần tan rã, chúng không còn chút nhuệ khí nào nữa trước mặt con cái Israel.
              2Thuở ấy Yavê đã phán với Yôsua: “Ngươi hãy làm cho mình dao đa ù mà cắt bì lại lần nữa cho con cái Israel!”. 3Vậy Yôsua đã làm dao đá và cắt bì cho con cái Israel ở Gò Qui đầu.

Cắt bì tại Gilgal
                  4Đây là lý do khiến Yôsua đã làm phép cắt bì: Tất cả dân ra khỏi Aicập, nam nhân hết thảy, những người tham chiến được, đều đã chết dọc đường trong sa mạc, sau khi đã ra khỏi Aicập. 5Tất cả dân chúng, những người ra khỏi Aicập, đều đã chịu cắt bì: còn tất cả đám dân sinh dọc đường trong sa mạc, sai khi ra khỏi Ai cập lại đã không được cắt bì. 6Vì con cái Israel đã đi trong sa mạc bốn mươi năm, cho đến khi tiệt hẳn tất cả đám dân, những người tham chiến được đã ra khỏi Ai cập; họ đã không vâng nghe tiếng của Yavê, nên Yavê đã thề với họ, Người sẽ không cho họ thấy đất Yavê đã thề là Người sẽ ban cho chúng ta, đất chan hòa sữa mật. 7Con cái họ, Người đã cho chỗi dậy thay họ, và Yôsua đã cắt bì cho chúng, vì chúng chưa được cắt bì, vì dọc đường người ta đã không cắt bì cho chúng. 8Và khi người ta cắt bì cho chúng xong, thì chúng ở yên một chỗ mình trong trại cho đến khi lành đã. 9Và Yavê phán với Yôsua: “Hôm nay, ta đã lăn xa khỏi các ngươi nỗi ô nhục Aicập!” Và người ta gọi tên chỗ ấy là Gilgal cho đến ngày nay.

Cử hành lễ Vượt qua
            10Con cái Israel đã cắm trại ở Gilgal, và đã mừng lễ Vượt qua, ngày mười bốn trong tháng, buổi chiều, ở Hoang giao Yêrikhô. 11Hôm sau Vượt qua, họ đã ăn thổ sản trong xứ, bánh không men và cốm lùi, đúng tủy ngày ấy. 12Và hôm sau, manna chấm dứt khi họ đã ăn được thổ sản trong xứ: manna không có nữa cho con cái Israel và ngay năm ấy họ đã ăn những sản vật của đất Canaan.