Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Phụ lục (Thp 17,1 - 18,31)

                                     PHỤ LỤC
                1–ĐỀN THỜ MIKA VÀ ĐỀN THỜ ĐAN

Đền thờ tư của Mika

         17. 1Có một người thuộc miền núi Ephraim tên là Mikayơhu 2Người ấy nói với mẹ! "Một ngàn một trăm seqel bạc người ta đã lấy của mẹ và vì thế mẹ đã nguyền rủa và đã nói vào tai con! "…", thì này bạc ấy ở nơi con, chính con đã lấy!" Và bà mẹ nói! "Phúc cho con tôi do bởi Yavê!" 3Và người ấy đã trả một ngàn một trăm seqel bạc cho mẹ; nhưng người mẹ nói! "Ta đã quyết dâng bạc ấy làm của thánh cho Yavê tự tay và vì phần ích con ta để làm một ảnh tượng và một ảnh đúc, nên bây giờ ta trả lại cho con".
           4Song người ấy đã trả bạc lại cho mẹ và người mẹ đã trích ra hai trăm seqel mà trao cho thợ đúc. Thợ đã dùng bạc làm một tượng và một ảnh đúc, đặt trong nhà của Mika. 5Người ấy, (tức là Mika) có một Đền thờ Thiên Chúa; ông làm một Ephođ và Têraphim. Đoạn ông tấn phong người con của ông làm tư tế. 6Thuở ấy, trong Israel không có vua! mỗi người hễ thấy sao vừa mắt thì làm.
          7Có một tráng niên người Bêlem của Yuđa, thuộc một thị tộc của Yuđa, người ấy lại là Lêvit và ngụ cư ở đó. 8Người ấy bỏ thành Bêlem ra đi để ngụ nhờ đâu tìm ra chỗ. Nhân cuộc hành trình, người ấy đã đến vùng núi Ephraim, ghé nhà Mika. 9Mika nói với nguời ấy! "Anh từ đâu đến?" Người ấy đáp! "Tôi là Lêvít thuộc Bêlem của Yuđa và tôi đi để ngụ nhờ đâu tìm ra chỗ". 10Mika mới nói với người ấy! "Ở lại với tôi đi! mà làm cha, làm tư tế cho tôi. Và tôi sẽ cấp cho anh mười seqel bạc mỗi năm, với áo xống đủ bộ và lương thực". Và người Lêvit ấy đã vào. 11Đoạn người Lêvit ấy đã thuận tình lưu lại với người kia; và tráng niên ấy đã lên như một người con đối với người kia. 12Mika tấn phong người Lêvit và tráng niên ấy đã thành tư tế của ông, và đã ở trong gia đình Mika. 13Mika nói! "Bây giờ tôi biết là Yavê sẽ giáng phúc cho tôi, vì người Lêvit đã thành tư tế của tôi.

Con cái Đan đi tim đất
           18. 1Thuở ấy trong Israel không có vua.
            Thuở ấy chi tộc dân Đan tìm phần cơ nghiệp để định cư, vì cho đến ngày ấy chưa có phần cơ nghiệp nào đã rơi vào tay họ, giữa các chi tộc của Israel. 2Con cái Đan, từ những hang cùng ngõ hẻm của họ, đã sai đi năm người thuộc chi tộc của họ, những người thiện chiến, từ Xorơah và Estaol để dò thám và thăm dò đất đai; họ bảo các người ấy! "Các anh hãy đi thăm dò đất đai!" Các người ấy đến miền núi Ephraim, gần cạnh nhà của Mika và qua đêm ở đó. 3Họ ở bên nhà của Mika nên họ đã nhận ra giọng người thanh niên Lêvit; họ mới rẽ qua đó, và nói với chàng! "Ai đã đưa anh tới đây? Anh làm gì đây? Anh có công chuyện gì ở đây không?" 4Chàng đáp lại với họ! "Mika đã tính thế này thế nọ với tôi; ông ấy đã thuê tôi và tôi làm tư tế cho ông" 5Họ nói với chàng! "Vậy xin anh thỉnh vấn Thiên Chúa cho chúng tôi biết đường chúng tôi đang đi, sẽ thành công chăng?" 6Chàng nói với họ! "Hãy đi bằng yên! Nhan Yavê trên đường các ông đi!" 7Năm người ấy trẩy đi và đến Laish. Họ thấy dân trong vùng an cư lạc nghiệp, theo lề lối người Siđôn, một dân yên hàn, chất phác, không ai trong xứ có thói hạch sách người cầm quyền; dân ấy lại ở xa dân Siđôn và không có liên lạc gì với ai cả. 8Họ đã trở lại với anh em họ ở Xoxơah và Estaol; anh em họ nói với họ! "Thế nào các anh?" 9Họ nói! "Đứng lên! Ta hãy tiến lên đánh chúng, vì chúng tôi đã xem đất; và này đất tốt lắm. Nhưng các anh các anh cứ ỳ ra đó! Đừng chần chừ mà chưa lên đường để đến chiếm lấy đất ấy! 10Đến nơi, các anh sẽ gặp một dân chất phác. Xứ rộng rãi tứ phía. Chính Thiên Chúa đã nộp trong tay các anh, một nơi trong đó không thiếu bất cứ sự gì có trên mặt đất!"

Cuộc di dân của con cái Đan
           11Vậy họ đã bỏ đó trẩy đi, họ thuộc về thị tộc Đan ở Xơrơah và Estaol, sáu trăm người có trang bị binh khí. 12Họ lên cắm trại ở Qiriat, Yơrơah trong Yuđa, vì thế người ta gọi chỗ ấy là Doanh trại Đan cho đến ngày nay! chỗ ấy ở về phía Tây Qiriat-Yơarim. 13Rồi từ đó họ qua miền núi Ephraim và đến cạnh nhà của Mika.
           14Năm người đã đi dò thám đất đại tận Laish cất tiếng nói với anh em họ! "Các anh có biết không? nơi các nhà này có Ephođ và Têraphim, bức tượng và ảnh đúc! Thế thì bây giờ các anh biết phải làm gì!" 15Vậy họ đã rẽ qua đó và vào nhà người thanh niên Lêvit – nhà của Mika – cùng vấn an anh, 16còn sáu trăm người trang bị binh khí – những người thuộc con cái Đan - đứng chực ở lối vào cổng. 17Vậy năm người đã đi do thám đất đi lên, vào đó, lấy pho tượng, Ephođ, Têraphim và ảnh đúc, trong khi tư tế đứng nơi cổng vào cổng với sáu trăm người trang bị binh khí. 18Khi các người kia đã vào nhà Mika và lấy pho tượng, Ephođ, Têraphim và ảnh đúc, tư tế mới nói với họ! "Tại sao các ông làm thế?" 19Họ nói với anh! "Im đi! Lấy tay bịt miệng lại và đi với chúng tôi, hãy làm cha, làm tư tế cho chúng tôi. Đàng nào hơn! làm tư tế cho gia đình một người, hay làm tư tế cho một chi tộc, một thị tộc trong Israel?" 20Lòng tư tế như mở cờ; anh lấy Ephođ, Têraphim, pho tượng và ảnh đúc mà nhập vào giữa quân binh.
           21Đoạn họ quay ra và lên đường; họ đặt đằng trước họ, trẻ con, súc vật và hành lý. 22Khi họ đã đi xa khỏi nhà Mika, thì những người thuộc các gia đình gần nhà Mika tập hợp nhau lại và đã đuổi kịp con cái Đan. 23Chúng la lối đằng sau con cái Đan; và con cái Đan quay lại mà nói với Mika! "Cái gì vậy mà kêu cả làng xóm ra như thế?" 24Ông ấy mới nói! "Thần linh của tôi, tôi đã làm, các anh lại lấy mà đi và đem theo cả tư tế! thì tôi còn gì nữa? Làm sao các anh lại có thể nói được với tôi! Anh làm gì vậy?" 25Con cái Đan đáp lại với ông!  "Đừng để nghe thấy giọng anh dức lác chúng tôi, kẻo đây có người gắt lên xông tới anh thì anh và cả nhà anh mất mạng!" 26Con cái Đan cứ tiến bước trên đường chúng đi. Còn Mika thấy chúng mạnh hơn mình, thì đành quay trở về nhà.

Chiếm Laish và dựng đền thờ
           27Còn họ, họ đã lấy các đồ vật Mika đã làm và cả tư tế của ông, và họ đã đến đánh Laish, một dân yên hàn chất phác. Họ đã tuốt gươm làm cỏ đoạn phóng hoả đốt thành. 28Không có ai tiếp cứu vì thành ấy cách xa Siđôn và lại không có liên lạc gì với ai. Thành ở trong cánh đồng lan mãi đến Bét-Rơkhôb. Họ đã xây lại thành và lập cư ở đó. 29Họ gọi tên thành là Đan, theo tên ông tổ của họ là Đan, con của Israel. Nhưng trước kia tên của thành là Laish, 30Con cái Đan đã dựng pho tượng mà thờ. Yônatan con của Gersôm, con của Môsê và con cái của ông làm tư tế cho chi tộc Đan, mãi cho đến ngày xứ bị phát lưu. 31Họ đã đặt thờ pho tượng Mika đã làm, suốt cả thời gian Đền của Thiên Chúa lưu lại ở Silô.