Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Phụ chương (tiếp theo) (2S 23,1 - 24,25)

Những lời sau hết của Đavit
23. 1Đây là những lời sấm của Đavit:
Sấm của Đavit, con của Ysai,
Sấm của người đã được đặt cao,
vì được xức dầu của Thiên Chúa Yacob,
kẻ ngâm ca lời vịnh của Israel .
2Thần khí Yavê nói trong tôi,
và lời của Người trên lưỡi tôi,
3Thiên Chúa của Israel đã nói,
với tôi, Tảng đá cuả Israel đã phán:
Người hiền cai quản nhân loài,
quản cai trong đức kính sợ Thiên Chúa,
 4thì ví được như ánh sáng bình minh khi mặt trời mọc,
vào một buổi sáng không mây,
làm cho rực sáng, sau một cơn mưa, cỏ non đồng nội.
5Nhà tôi bên cạnh Thiên Chúa lại không thế sao?
Bởi chưng Người đã lập Giao ước vĩnh tồn với tôi,
chỉnh tề mọi lẽ và được đề phòng,
phải chăng Người sẽ không cho mọi ơn tế độ cùng mọi sở vọng nảy chồi?
6Lũ vô loài thay thảy như gai liệng bỏ,
người ta không cầm lấy vào tay ;
7Ai muốn rờ đến,
phải tra (tay) thanh sắt hay cán giáo ;
chúng sẽ bị huỷ thiêu.

Các võ biền của Đavit
           8Đây là danh sách các võ biền Đavit: Ishbaal người Khakmôn, cầm đầu bộ ba; lần kia (có lúc) ông đã vung giáo trên tám trăm người. 9Sau ông là Êlêazar, con của Đôđô, con của một người Akhoakh, cũng thuộc số ba võ biền. Ôâng ở dưới Đavit tại Ephes-Đammin, khi quân Philitin tụ tập lại đó giao chiến, và khi người Israel đã rút lui, 10ông đã đứng lên đánh quân Philitin mãi cho tới khi tay ông mỏi rời, bị vọp bẻ cứng vào gươm. Ngày ấy, Yavê đã cho đại thắng và binh lính đã trở lại sau (Êâlêazar), nhưng chỉ để hôi của. 11Sau ông là Shammah, con của Aghê người Harar. Quân Philitin tụ tập lại ở Lơkhi. Ở đó có một thửa đồng trồng đầy đậu nâu, và binh lính đều đã tẩu thoát trước mặt quân Philitin. 12Nhưng ông đã cầm cự giữa thửa ruộng, đuổi địch khỏi thửa ruộng và đã đánh bại quân Philitin. Và Yavê đã cho đại thắng.
           13Ba người trong nhóm ba mươi đã xuống và đến với Đavit vào đầu mùa gặt, ở hang Ađullam, trong khi một cơ đội Philitin thiết trại ở cánh đồng Rơphaim. 14Bấy giờ Đavit đang ở nơi đồn trú còn một trạm binh Philitin khi ấy đóng ở Bêlem. 15Đavit mới ao ước rằng: “Phải chi ta được uống nước giếng nơi cổng (thành) Bêlem!” 16Ba võ biền đã xuyên qua trại Philitin, mà múc giếng Bêlem, nơi cổng thành mà đem về dâng cho Đavit. Nhưng ông không chịu uống, ông đã đổ làm quán dâng Yavê, 17ông nói: “Gở thay trước (mặt) Yavê nếu ta làm thế! phải chăng đây là máu những người đã liều mạng ra đi…?” Và ông đã không muốn uống nước ấy. Đó là các điều ba võ biền đã làm.
          18Abyshay, em của Yôab, con của Xơruyah, làm đầu “Toán ba mươi”. (Có lần) ông đã vung giáo trên ba trằm người và đã nổi danh trong “Toán ba mươi”. 19Há ông không được tôn trọng hơn cả “Toán ba mươi” và làm tướng của họ đó sao? Nhưng ông không ngang hàng được với “bộ ba”.
           20Bơnayahu, con của Yôhôyađa, một người dũng cảm võ công hiển hách, quê ở Qabxơel. Chính ông đã hạ đựơc hai võ tướng của Môab; chính ông đã xuống đánh sư tử dưới đáy hố sâu, một ngày có tuyết. 21Và cũng chính ông đã đấu với một người Aicập dị tướng. Người Aicập cầm nơi tay một cái giáo, còn ông xuống đấu cùng hắn với một cây gậy. Ông đã giựt được cây giáo trong tay người Aicập và đã giết hắn bằng chính cây giáo của hắn. 22Đó là những điều Bơnayahu con của Yơhôyađa đã làm, ông đã nổi danh trong “Toán ba mươi” võ biền. 23Ông được tôn trọng hơn “Toán ba mươi”, nhưng ông không ngang hàng được với “bộ ba”. Đavit đã đặt ông vào toán cận vệ.
24Asahel, em của Yôab, (cũng) thuộc “Toán ba mươi”…
Elkhanan, con của Đôđô, người Bêlem ;
25Shamah, người Kharôđ ;
Eliqa, người Kharôđ ;
26Khêles, người Bet-Pêlet ;
Ira, con của Iqqesh, người Tơqoa ;
27Abiêzer, người Anatôt ;
Sibêkai, người Khushah ;
28Xalmôn, người Akhoakh ;
Maharai, người Nơtôphah ;
29Khêled, con của Baanah, người Nơtôphah ;
Ittai con của Ribbai, quê ở Gibơah, thuộc con cái Benyamin ;
30Bơayahu, người Pirơatôn ;
Hiđđai, quê ở Khe Gaash ;
31Abi-baal, người Bet-ha-Arabah ;
Azmavet, người akhurim ;
32Elyakhba, người Shaalbôn ;
Yashen, người Gimzo ;
33Yônatan, con của Shammah, người Harar ;
Akhiam, con của Sharar, người Harar ;
34 Eliphêlet, con của Akhasbai, người thuộc (họ) Maaka ;
Elaim, con của Akhitophel, người Gilô ;
35Khesrai, người Karmel ;
Paarai, người Arab ;
36Yigơal, con của Natan, người Xôbah ;
Bami, người Gat ;
37Xêleq, người Amnon ;
Nakharai, người Bêơrôt, hiệp sĩ theo Yôab, con của Xơruah ;
38Ira, người Yattir ;
Gareb, người Yattir ;
39Uriya, người Hit-tit.
Tất cả là ba mươi bảy.

Kiểm tra dân số
           24. 1Nộ khí Yavê lại bốc cháy trên Israel; Người xui Đavit gây họa cho họ, mà rằng: “Hãy đi, làm sổ dân Israel và Yuđa!” 2Vua nói với Yôab tướng quân, ở bên ông: “Ngươi hãy rảo khắp các chi tộc Israel từ Đan đến Bơer-Sêba mà kiểm tra dân chúng, để ta được biết dân số (là bao)”. 3Nhưng Yôab nói với vua: “Ước gì Yavê Thiên Chúa của ngài tăng thêm dân gấp trăm lần số họ, như mắt Đức Vua chúa công tôi hiệân trông thấy! Hà cớ gì Đức Vua chúa công tôi, lại ước mong một điều như thế này?” 4Những lời của vua rất uy thế đối với Yôab và các tướng binh; nên Yôab và các tướng binh đã từ tạ vua ra đi kiểm tra dân số Israel.
         5Họ qua (sông) Yorđan và khởi sự với Aroer, và thành trong lòng Khe, rồi đến Gađ và Yazer. 6Đoạn họ đến Galaađ, đến vùng dân Hit-tit, ở Cađes; rồi họ đến Đan rồi từ Đan họ rẽ qua Siđôn. 7Đoạn họ đến đồn thành Tyrô và tất cả các thành thuộc dân Khiu-vi và Canaan. Rồi họ đi đến Namsa thuộc Yuđa, ở Bơer-Sêba. 8Họ đã rảo qua tất cả xứ, và sau chín tháng, hai mươi ngày, họ đã trở về Yêrusalem, 9Yôab đệ lên vua số dân dân kiểm tra được. Israel có tám trăm ngàn binh tuốt gươm được, Yuđa có năm trăm ngàn người.

Ôn dịch và tha thứ
          10Đavit lòng những bùi ngùi sau khi ông tính số dân. Đavit thưa với Yavê: “Tôi đã phạm tội rất nặng nơi điều tôi vừa làm. Nhưng bây giờ, lạy Yavê, xin bỏ qua tội của tôi tớ Người vì tôi đã cư xử quá điên rồ”. 11Sáng hôm sau khi Đavit chỗi dậy – Lời Yavê đã đến với tiên tri Gađ, thầy chiêm của Đavit, rằng: “12Hãy đi nói với Đavit: Yavê phán thế này: Ta ra cho ngươi ba điều, ngươi hãy chọn lấy một trong ba điều ấy và Ta sẽ thi hành cho ngươi” - 13Gađ đến gặp Đavit, tin lại cho ông và nói với ông: “Điều gì nào? hoặc sẽ là đến cho ngươi, ba năm đói kém trong xứ của ngươi; hoặc là ba tháng tẩu thoát trước mặt kẻ địch thù của ngươi, và nó sẽ truy nã ngươi; hoặc là ba ngày ôn dịch trong xứ của ngươi? Hãy biết và nhìn xem, tôi phải trả lời làm sao cho Đấng đã sai tôi?” Đavit nói với Gađ: “Tôi bồi hồi quá đỗi! Thà tôi sa tay Yavê còn hơn! vì lòng lân mẫn của Người lới lao: nhưng xin cho tôi đừng phải sa tay người phàm!”
           15Yavê đã giáng ôn dịch trên Israel từ sáng cho đến hạ đã định. Trong dân từ Đan đến Bơer-Sêba, đã chết bảy mươi ngàn người. 16Thần sứ giưông tay trên Yêrusalem để tàn sát thành; nhưng Yavê đã hối tiếc về tai hoạ xảy ra và Người phán với Thần sứ tàn sát dân: “Đủ rồi! Bây giờ hãy nới tay!” Thần sứ Yavê (bây giờ) ở bên sân lúa của Araunah, người Yơbusi. 17Thấy thần sứ sát phạt dân, Đavit thưa với Yavê và nói: “Này chính tôi có tội, chính tôi đã làm trái! Các con chiên ấy, chúng đã làm gì? Xin tay Người giáng xuống trên tôi và nhà cha tôi!”

Xây tế đàn
           18Ngày ấy Gat đến gặp Đavit và nói với ông: “Lên dựng tế đàn kính Yavê nơi sân lúa của Araunah người Yơbusi”. 19Và Đavit đã lên theo lời Gađ, như Yavê đã truyền. 20Araunah nhìn xuống thấy vua và thuộc hạ đi qua phía mình, thì Araunah ra và bái lạy vua, mặt sát đất. 21Đoạn Araunah nói: “Nhân sao Đức Vua, chúa công tôi, lại đến với tôi tớ của người?” Đavit nói: “Để tậu sân lúa của ngươi mà xây tế đàn dâng Yavê, để cho tai ương ngừng giáng xuống trên dân!” 22Araunah mới nói với Đavit: “Xin Đức Vua, chúa công tôi, cứ lấy và thượng tiến điều gì đẹp mắt người; này đây đã có bò để thượng hiến, bàn đạp lúa và đồ thắng bò làm củi, 23Tất cả, tâu Đức Vua, Araunah này xin dâng Đức Vua”. Rồi Araunah nói với vua: “Xin Yavê, Thiên Chúa của ngài khấng nhậm (lời) ngài!”
           24Nhưng vua nói với Araunah: “Không! Ta định trả giá mà tậu của ngươi; ta không muốn thượng tiến cho Yavê, Thiên Chúa của ta, những của thượng hiến không có giá”. Và Đavit đã tậu lấy sân lúa và bò vật, giá là năm mươi seqel. 25Đavit đã xây ở đó tế đàn kính Yavê và ông đã thượng tiến lễ tế thượng hiến và kỳ an. Yavê đã nguôi lòng thưông đến cả xứ và đã chấm dứt tai ương giáng xuống trên Israel.