Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Phụ chương. Giá biểu (Lc 27,1-34)

                                 PHỤ CHƯƠNG. GIÁ BIỂU

a) Về người
         
27. 1Yavê phán với Môsê rằng:
         
“2Hãy bảo con cái Israel và ngươi sẽ nói với chúng:
         
“3Việc đánh giá của ngươi sẽ là: nam từ hai mươi đến sáu mươi tuổi, ngươi sẽ đánh giá là năm mươi seqel bạc, theo seqel thánh điện. 4Nếu là nữ, ngươi sẽ đánh giá là ba mươi seqel, “5Nếu là người từ năm đến hai mươi tuổi, ngươi sẽ đánh giá: trai là hai mươi seqel; gái là mười seqel.
         
“6Nếu là trẻ từ một tháng đến năm tuổi, ngươi sẽ đánh giá: trai là năm seqel; gái là ba seqel.
         
“7Nếu là người sáu mươi tuổi trở lên, ngươi sẽ đánh giá: nam là mười lăm seqel, nữ là mười seqel.
         
“8Nhưng nếu nó quá túng bấn (trả không nổi) như người đánh giá, người ta sẽ đem trình nó trước mặt tư tế, và tư tế sẽ đánh giá: tùy theo như người khấn làm nổi, tư tế sẽ đánh giá.

b) Về vật
         
“9Nếu là thú vật người ta tiến dâng làm của lễ cho Yavê, thì phàm điều gì người ta dâng cho Yavê sẽ là của thánh. 10Người ta sẽ không trao đi đổi lại, tốt thay xấu, hay xấu thay tốt. Hoặc giả người ta muốn đổi vật này thay vật khác, thì vật ấy và vật thay nó đều là của thánh. 11Nếu là một vật nhơ nào, người ta thường không được lấy hiến dâng làm lễ vật cho Yavê, người ta sẽ đem trình vật ấy trước mặt tư tế, 12và tư tế sẽ đánh giá vật ấy, tốt hay xấu làm sao: tư tế đánh giá cho ngươi thế nào, thì cứ chiếu theo thế ấy. 13Nếu (người dâng) muốn chuộc lại, nó sẽ phụ thêm một phần năm vào số ngươi đánh giá.

c) Về nhà cửa
         
“14Khi người nào khấn dâng nhà mình cho Yavê làm của thánh, tư tế sẽ đánh giá tốt xấu làm sao, và như tư tế đã đánh giá nó thế nào, thì sẽ ngã giá thế ấy. 15Nếu người khấn dâng muốn chuộc lại nhà mình, nó sẽ phụ thêm một phần năm số bạc ngươi đã đánh giá, và nhà sẽ thuộc về nó.

d) Về đồng ruộng
         
“16Nếu người nào khấn dâng Yavê một phần ruộng thuộc cơ nghiệp mình, ngươi sẽ đánh giá theo lúa giống: một gánh giống lúa mạch là năm mươi seqel bạc.
         
“17Nếu nó khấn dâng ruộng nó ngay từ năm Yobel, thì cứ đúng giá như ngươi đã đánh giá. 18Nhưng nếu sau năm Yobel nó khấn dâng ruộng nó, thì tư tế sẽ tính giá bạc theo số năm còn lại cho đến năm Yobel mà khấu trừ khỏi tổng số ngươi đã đánh giá.
         
“19Nếu người đã khấn dâng ruộng mình, muốn chuộc lại, nó sẽ phụ thêm một phần năm số bạc ngươi đã đánh giá; và ruộng sẽ thuộc về nó. 20Nhưng nếu nó không chuộc ruộng lại, và đem bán ruộng cho người khác, thì nó không còn được chuộc nữa. 21Thửa ruộng, khi rời tay người mua thời Yobel, sẽ thành của thánh cho Yavê, như một thửa ruộng húy: nó sẽ là cơ nghiệp của tư tế.
         
“22Nếu nó khấn dâng cho Yavê thửa ruộng nó đã tậu, nhưng không thuộc cơ nghiệp của nó, 23thì tư tế sẽ tính tổng số phải đánh giá cho đến năm Yobel, và nó sẽ dâng ngay ngày ấy khoản đã đánh giá làm của thánh cho Yavê. 24Năm Yobel, ruộng sẽ về lại người đã cho nó tậu, về kẻ có ruộng ấy như cơ nghiệp. 25Ngươi đánh giá thì bao giờ cũng phải chiếu theo seqel thánh điện: mỗi seqel la hai mươi ghêrali.

Luật riêng về việc chuộc lại
a) Các con đầu lòng
         
“26Song, con đầu lòng của thú vật, vì là đầu lòng thì đã thuộc về Yavê, nên không người nào được khấn dâng; dù ngưu hay dương, nó là của Yavê. 27Nếu là vật nhơ, thì người ta sẽ chuộc lại tùy theo ngươi đánh giá nó và người ta thêm một phần năm. Nếu người ta không chuộc, thì người ta bán nó đi theo như ngươi đánh giá.

b) Khoán dâng 
       
“28Nhưng mọi vật húy người nào đã khoán dâng cho Yavê, trong các của thuộc về nó, bất luận là người hay vật, hay là ruộng thuộc phần cơ nghiệp của nó, thì không được bán hay chuộc lại: Mọi vật húy đều là vật cực thánh dâng cho Yavê. 20Nếu vật húy là nhân mạng khoán dâng rồi thì không được chuộc, nó phải chết.

c) Thập phân
         
“30Thập phân trên đất đai: do giống gieo trên đất, hay hoa quả cây cối, là của Yavê, đó là của thánh dâng cho Yavê. 31Nếu ai muốn chuộc lại vật gì gồm trong thuế thập phân nó phải nộp, thì nó sẽ thêm một phần năm (giá cả).
         
“32Mọi thuế thập phân trên ngưu dương, nghĩa là phần mười mọi vật qua dưới côn thợ chăn, sẽ là của thánh dâng Yavê. 33Người ta sẽ không so đo hơn thiệt, không tráo đổi; nếu có tráo đổi, thì vật ấy và vật thay nó đều sẽ là của thánh và không được chuộc.
         
34Đó là những lịnh truyền Yavê đã truyền cho Môsê vì con cái Israel trên núi Sinai.