Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Phần cuối diễn từ thứ hai (Tl 26,16 - 28,68)

                              III. DIỄN TỪ KẾT LUẬN
                         PHẦN CUỐI DIỄN TỪ THỨ HAI

Israel
, dân của Yavê
                16Hôm nay Yavê Thiên Chúa của ngươi truyền cho ngươi thi hành các luật điều, và các phán quyết này; ngươi sẽ tuân giữ và thi hành hết lòng ngươi, hết linh hồn ngươi.
                17Ngươi đã đòi được Yavê tuyên bố hôm nay: Người sẽ là Thiên Chúa của ngươi; là ngươi phải đi theo đường lối của Người, và giữ các luật điều, lịnh truyền, phán quyết của Người cùng vâng nghe tiếng của Người. 18Và Yavê đã đòi được ngươi tuyên bố hôm nay: ngươi sẽ là dân sở hữu của Người chiếu theo điều Người đã phán với ngươi, là ngươi sẽ tuân giữ tất cả các lịnh truyền của Người; 19là Người sẽ nhắc ngươi lên vượt quá các nước hết thảy Người đã làm nên, về vinh dự thanh danh, huy hoàng; là ngươi sẽ nên một dân thánh cho Yavê Thiên Chúa của ngươi như Người đã phán.

Khắc nghi lề luật
                27. 1Môsê, và các hàng kỳ mục Israel truyền cho dân rằng: "Hãy giữ tất cả lịnh truyền ta truyền dạy các ngươi hôm nay. 2Vào ngày các ngươi qua (sông) Yorđan lên đất Yavê Thiên Chúa của ngươi định ban cho ngươi, ngươi sẽ dựng cho mình những tảng đá lớn và ngươi sẽ tô vôi đá ấy. 3(Và) ngươi sẽ viết trên đá hết các Lời của Luật này, vào lúc ngươi đi qua, ngõ hầu ngươi vào được trong đất Yavê Thiên Chúa của ngươi định ban cho ngươi, đất chảy tràn sữa mật, như Yavê Thiên Chúa của tổ tiên ngươi đã phán với ngươi.
                4Một khi các ngươi đã qua (sông) Yorđan, các ngươi sẽ dựng các tảng đá ấy, – điều ta truyền dạy các ngươi hôm nay – trên núi Êbal và ngươi sẽ tô vôi đá ấy. 5Ngươi sẽ xây ở đó tế đàn cho Yavê Thiên Chúa của ngươi, một tế đàn bằng đá; ngươi sẽ không khua sắt trên đá. 6Ngươi sẽ dùng đá cả tảng mà xây tế đàn của Yavê Thiên Chúa của ngươi, và thượng tiến trên đó lễ thượng hiến cho Yavê Thiên Chúa của ngươi. 7Ngươi cũng sẽ tế lễ kỳ an, và ăn ở đó; và ngươi sẽ hân hoan trước nhan Yavê Thiên Chúa của ngươi. 8Và ngươi sẽ viết trên các tảng đá hết các lời của Luật này, cho thật rõ ràng.
                9Môsê, cùng với các tư tế Lêvit, nói với toàn thể Israel rằng:
                "Hãy nín lặng mà nghe, hỡi Israel! Ngày hôm nay, ngươi đã được trở nên dân của Yavê Thiên Chúa của ngươi. 10(Và) ngươi sẽ vâng nghe tiếng Yavê Thiên Chúa của ngươi, và ngươi sẽ thi hành các lịnh truyền và luật điều của Người mà ta truyền dạy ngươi hôm nay!"
                11Môsê truyền lịnh cho dân ngày hôm ấy rằng: "12Đây là những kẻ sẽ đứng trên núi Garizim, để chúc lành cho dân, khi các ngươi đi qua (sông) Yorđan: Simêôn, Lêvi, Yuđa, Issakhar, Yuse, Benyamin. 13Và đây là những kẻ sẽ đứng trên núi Eâbal để chúc dữ: Ruben, Gađ, Asher, Zabulôn, Đan, Neptali. 14Các Lêvit xướng lên và nói với mỗi người Israel, tiếng dõng dạc:
                "15Đồ chúc dữ, kẻ tạc tượng thần hay ảnh đúc – việc quái gở đối với Yavê, công trình tay người thợ – và cất trong nơi kín!" Và toàn dân đáp lại thưa: Amen!
               "16Đồ chúc dữ, kẻ khinh rẻ cha mẹ mình". Và toàn dân thưa: Amen!
              "17Đồ chúc dữ, kẻ lấn ranh giới của đồng loại!" Và toàn dân thưa: Amen!
               "18Đồ chúc dữ, kẻ làm cho người mù lòa lạc đường!" Và toàn dân thưa: Amen!
               "19Đồ chúc dữ, kẻ làm xiêu vẹo án xử khách ngụ cư, và mồ côi, góa bụa!" Và toàn dân thưa: Amen!
               "20Đồ chúc dữ, kẻ nằm với vợ cha mình, – vì nó đã lật hở vạt áo cha nó!" Và toàn dân thưa: Amen!
               "21Đồ chúc dữ, kẻ nằm với thú vật nào bất luận!" Và toàn dân thưa: Amen!
               "22Đồ chúc dữ, kẻ nằm với chị em mình, con cùng một cha hay một mẹ!" Và toàn dân thưa: Amen!
               "23Đồ chúc dữ, kẻ nằm với bà gia mình!" Và toàn dân thưa: Amen!
                 "24Đồ chúc dữ, kẻ đánh trộm đồng loại mình!" Và toàn dân thưa: Amen!
               "25Đồ chúc dữ, kẻ nhận hối lộ để đả thương vong mạng máu vô tội!" Và toàn dân thưa: Amen!
               "26Đồ chúc dữ, kẻ không giữ vững các lời có trong Luật này để mà thi hành!" Và toàn dân thưa: Amen!

Chúc lành sẽ ban
               28. 1Vậy nếu ngươi chí thú vâng nghe tiếng Yavê Thiên Chúa của ngươi mà tuân giữ cùng thi hành tất cả các lịnh truyền ta truyền dạy ngươi hôm nay, thì chắc hẳn Yavê Thiên Chúa của ngươi sẽ nhắc ngươi lên vượt quá các nước trần gian hết thảy; 2và tất cả các chúc lành này sẽ xuống trên ngươi, và thấu tới ngươi, bởi vì ngươi nghe tiếng Yavê Thiên Chúa của ngươi.
               3Phúc cho ngươi trong thành và phúc cho ngươi ngoài đồng! 4Phúc cho hoa quả lòng dạ ngươi, hoa quả đất đai, hoa quả thú vật, lứa con đàn bò, lứa con dê cừu. 5Phúc cho giỏ bánh và thạp bột của ngươi. 6Phúc cho ngươi khi đi vào, phúc cho ngươi khi đi ra. 7Yavê sẽ cho các thù địch dấy lên chống lại ngươi phải bại hoại trước mắt ngươi: theo một đường, chúng xuất trinh đánh ngươi, và theo bảy đường, chúng sẽ chạy chốn trước mặt ngươi. 8Nguyện xin Yavê truyền cho chúc lành ở lại với ngươi, nơi lẫm lúa và trong mọi sự ngươi tra tay làm; Người sẽ chúc lành ngươi trong đất Yavê Thiên Chúa của ngươi đã ban cho ngươi.
                9Yavê sẽ thiết lập ngươi làm dân thánh cho Người, như Người đã thề với ngươi, nhân bởi ngươi tuân giữ các lịnh truyền của Yavê Thiên Chúa của ngươi, và ngươi bước theo đường lối của Người. 10Muôn dân thiên hạ sẽ thấy là Danh Yavê đã được kêu khấn trên ngươi, và chúng phải sợ ngươi. 11Yavê sẽ cho ngươi dư dật của lành: hoa quả lòng dạ ngươi, hoa quả thú vật ngươi, hoa quả đất đai ngươi, trên thửa đất Yavê đã thề với tổ tiên ngươi là Người sẽ ban cho ngươi. 12Yavê sẽ mở cho ngươi kho lành của Người, là các tầng trời, để ban cho đất ngươi có mưa đúng thời, và chúc lành cho mọi công việc tay ngươi làm; ngươi sẽ cho nhiều dân vay mượn, còn ngươi, ngươi sẽ không phải vay mượn. 13Yavê sẽ đặt ngươi làm đầu chứ không phải làm đuôi, ngươi chỉ thăng tiến và không hề có lúc trầm luân, bởi chưng ngươi sẽ vâng nghe các lịnh truyền của Yavê Thiên Chúa của ngươi, mà ta truyền dạy ngươi hôm nay phải tuân giữ thi hành, 14và ngươi sẽ không xiêu qua phải vẹo qua trái, khỏi các lời ta truyền dạy ngươi hôm nay, để đi theo các thần khác và làm theo chúng.

Chúc dữ
               15Nhược bằng ngươi không nghe tiếng của Yavê Thiên Chúa của ngươi để không tuân giữ cùng thi hành tất cả các lịnh truyền và luật điều của Người, ta truyền dạy ngươi hôm nay, thì chắc hẳn tất cả các lời chúc dữ này sẽ xuống trên ngươi và thấu tới ngươi.
               16Khốn cho ngươi trong thành và khốn cho ngươi ngoài đồng! 17Khốn cho giỏ bánh và thạp bột của ngươi! 18Khốn cho hoa quả lòng dạ ngươi, hoa quả đất đai ngươi, lứa con đàn bò, lứa con dê cừu. 19Khốn cho ngươi khi đi vào, khốn cho ngươi đi ra.
              20Yavê sẽ gửi đến trên ngươi nguyền rủa, tán loạn, đe dọa, trong mọi sự ngươi tra tay làm, cho đến khi ngươi bị tru diệt và kíp tận vong, bởi ác đức nơi các hành vi của ngươi do đó ngươi đã bỏ Ta. 21Yavê sẽ cho ôn dịch bám lấy mình ngươi làm ngươi tận tuyệt cho kỳ được, khỏi thửa đất ngươi sắp vào chiếm lấy. 22Yavê sẽ phạt ngươi tiêu hao, cảm sốt, viêm chủng, bốc nhiệt, (hạn hán), nạn lúa vàng úa, hau thối đen; những họa tai sẽ dồn dập đuổi theo ngươi cho đến lúc ngươi phải diệt vong. 23Và trời trên đầu ngươi sẽ như đồng và đất dưới (chân) ngươi như sắt! 24Yavê sẽ cho mưa cát bụi trên đất của ngươi, tự trời (cát bụi) đổ xuống trên ngươi đến làm ngươi tận tuyệt. 25Yavê sẽ cho ngươi bại hoại trước mặt các thù địch ngươi, theo một đường ngươi xuất chinh đánh chúng, và theo bảy đường ngươi sẽ chạy chốn trước mặt chúng, ngươi sẽ thành điềm kinh gở cho hết các vương quốc trần gian. 26Thây ngươi sẽ làm mồi cho chim trời, thú đất, mà chẳng ai dọa đuổi chúng.
              27Yavê sẽ phạt ngươi phải ung nhọt Aicập, sưng hạch, ghẻ hờm, chốc lếch, vô phương chữa lành. 28Yavê sẽ phạt ngươi phải điên dại, mù quáng, rối loạn tâm thần. 29Ngươi sẽ rờ rẫm giữa trưa, như người mù rờ rẫm trong bóng tối, ngươi sẽ không thành công trong nước bước, ngươi sẽ chỉ có việc để người ta áp bức và bóc lột suốt mọi ngày, mà không ai đáp cứu. 30Ngươi đính hôn hỏi vợ, và người khác cuỗm mất. Ngươi sẽ xây nhà mà không được ở, ngươi trồng nho nhưng không được hưởng trái đầu. 31Bò của ngươi người ta chọc tiết trước mắt ngươi, mà ngươi không được ăn, lừa của ngươi, người ta cướp lấy trước mặt ngươi, và sẽ không hề về lại với ngươi, dê cừu của ngươi bị nộp cho thù địch, mà không ai đáp cứu ngươi. 32Con trai, con gái ngươi bị nộp cho dân khác, mắt ngươi nhìn theo, trông đến mỏi tròng, nhưng đành bó tay. 33Hoa quả đất đai ngươi và mọi công khó của ngươi thì một dân ngươi không hề biết, sẽ được ăn, ngươi sẽ chỉ có việc để người ta áp bức và hành hạ suốt mọi ngày. 34Và ngươi sẽ ra điên dại trước cảnh mắt ngươi chứng kiến. 35Yavê sẽ đánh bạt ngươi ung hờm độc địa, nơi đầu gối, bắp chân, vô phương chữa lành, từ bàn chân cho đến đỉnh đầu!
              36Yavê sẽ đem ngươi đi cùng với vua, ngươi đã lập cho mình, đến nước mà chính ngươi cũng như tổ tiên ngươi không hề biết đến; và ở đó ngươi sẽ làm tôi những thần khác, bằng gỗ, đá! 37(Và) ngươi sẽ nên điều kinh tởm, nên câu chửi bới và châm biếm giữa muôn dân, những nơi Yavê đẩy ngươi đến.
               38Lúa giống ngươi đem gieo nơi đồng ruộng thì nhiều, nhưng sẽ thu ít, vì châu chấu tàn phá cả. 39Ngươi trồng nho và làm lụng, nhưng ngươi sẽ không được uống rượu, không dự trữ vì sâu sẽ đục cây nho.
              40Ngươi sẽ có cây ôliu khắp bờ cõi ngươi, nhưng ngươi sẽ không có chút dầu xoa mình, vì ôliu của ngươi sẽ rụng sạch. 41Ngươi sẽ sinh con trai con gái, nhưng chúng sẽ không thuộc về ngươi, vì chúng sẽ bị đi đày. 42Cây cối và hoa quả đất đai ngươi hết thảy đều sẽ bị bọ rầy chiếm sạch.
                43Khách ngụ cư giữa ngươi sẽ lên cao, cao mãi, còn ngươi cứ xuống trầm, trầm mãi, 44chính nó sẽ cho ngươi vay mượn, còn ngươi, ngươi sẽ không có gì cho nó vay mượn, nó sẽ cầm đầu, ngươi sẽ cầm đuôi.
                45Tất cả các lời chúc dữ này sẽ giáng xuống trên ngươi và đuổi theo ngươi và thấu tới ngươi, cho đến khi ngươi bị tru diệt, vì ngươi đã không vâng nghe tiếng Yavê Thiên Chúa của ngươi, mà tuân giữ thi hành các lịnh truyền và luật điều Người truyền dạy ngươi. 46Chúng sẽ là dấu chỉ và điềm gở, trên ngươi cùng trên cả dòng giống ngươi.

Chiến tranh và lưu đày
                47Bởi vì ngươi đã không làm tôi Yavê Thiên Chúa của ngươi trong vui sướng hạnh phúc, bởi được dư đầy mọi sự, 48thì ngươi sẽ làm tôi quân thù Yavê gửi đến trên ngươi trong đói khát, trần truồng, và thiếu thốn đủ mọi sự. Nó sẽ tra ách sắt vào cổ ngươi, cho đến khi nó tru diệt được ngươi.
                49Yavê sẽ chiêu mộ đánh ngươi, một nước từ phương xa, ở mút cùng mặt đất, như diều hâu phóng đến, một nước mà ngươi sẽ không hiểu được tiếng nó, 50một nước có bộ mặt dữ dằn, già không nể, trẻ không thương. 51Nó sẽ ăn hoa quả và thú vật của ngươi, hoa quả đất đai ngươi, cho đến khi ngươi bị diệt, nó sẽ không chừa sót lại cho ngươi lúa miến, rượu mộng, dầu tươi, lứa con đàn bò, lứa con dê cừu, cho đến khi nó đã làm ngươi bị diệt vong tất cả. 52Nó sẽ vây hãm ngươi trong hết thảy các cổng thành của ngươi cho đến khi hạ được, những tường thành cao ngất và kiên cố nhất trong xứ ngươi, mà ngươi đem lòng tin cậy. Nó sẽ vây hãm ngươi trong hết thảy các cổng thành trong toàn xứ ngươi, mà Yavê Thiên Chúa của ngươi đã ban cho ngươi. 53Ngươi sẽ ăn hoa quả lòng dạ ngươi, thịt con trai con gái ngươi mà Yavê Thiên Chúa của ngươi đã ban cho ngươi, trong cảnh thiết bách quẫn cùng kẻ thù ngươi sẽ áp đặt trên ngươi. 54Anh chàng mỏng dòn, nhũn nhặn nhất đời nơi ngươi sẽ châu mày lườm nguýt anh em nó, hay con vợ của lòng nó, và cả những con cái của nó, còn sót lại, 55sợ phải chia cho đứa nào trong bọn, chút thịt con cái nó, nó đang ăn, vì người ta không còn để sót lại vật gì cho nó, trong cảnh thiết bách quẫn cùng quân thù sẽ áp đặt trên ngươi, nơi mọi cổng thành của ngươi. 56Con đàn bà mỏng dòn, mềm mại nhất đời nơi ngươi, đứa không hề đặt thử bàn chân xuống đất, bởi quá ư mềm mại mỏng dòn, sẽ châu mày lườm nguýt chồng cũa lòng nó hay con trai con gái nó, 57vì cả cái nhau xuất từ cửa mình, và vì các đứa con nó đã đẻ ra; vì nó sẽ ăn thịt chúng chùng lén bởi thiếu thốn tất cả mọi sự, trong cảnh thiết bách quẫn cùng quân thù ngươi sẽ áp đặt trên ngươi, nơi các cổng thành của ngươi.
                58Nếu ngươi không tuân giữ mà thi hành tất cả các lời của Luật này, viết trong sách này, để kính sợ Danh trọng vọng và đáng sợ, Yavê Thiên Chúa của ngươi, 59Yavê sẽ ra những hình phạt kinh dị cho ngươi, hình phạt cho dòng giống ngươi, những hình phạt lớn lao, và trường cửu, những tật bịnh dữ dằn và trường cửu. 60Người sẽ cho quay trở lại trên ngươi các thứ dịch tễ Aicập ngươi hãi hùng, và chúng sẽ bám vào ngươi. 61Cả những bịnh hoạn và hình phạt đủ thứ không ghi trong sách luật này, Yavê cũng sẽ cho kéo lên trên ngươi, cho đến khi nào ngươi bị tru diệt. 62Và các ngươi sẽ chỉ còn sót lại một ít mạng người – cho dẫu đã từng đông đảo như tinh sao trên trời – bởi vì ngươi đã không vâng nghe tiếng Yavê Thiên Chúa của ngươi. 63Vậy sẽ xảy ra là cũng như Yavê đã lấy làm sung sướng mà giáng phúc cho các ngươi và làm cho các ngươi nên đông đảo, thì cũng vậy, Yavê sẽ lấy làm sung sướng mà để các ngươi bị tận vong, tru diệt; (và) các ngươi sẽ bị lôi đi khỏi đất đai ngươi sắp vào chiếm lấy. 64Yavê sẽ để các ngươi tan tác trong các dân, từ phương đất này đến phương đất nọ và ở đó, ngươi sẽ làm tôi những thần khác, thần mà ngươi đã không hề biết, ngươi cũng như tổ tiên ngươi, (những thần) gỗ đá. 65Nơi các nước ấy, ngươi sẽ ở không yên, sẽ không có một chỗ đặt bàn chân; ở đó Yavê sẽ để cho lòng ngươi hồi hộp, mắt mỏi đờ, hồn mệt mỏi, 66sự sống còn của ngươi treo lũng lẳng bấp bênh trước mặt và ngươi sẽ phải kinh hãi đêm ngày, ngươi sẽ không còn tin vào sự sống còn của ngươi nữa. 67Sáng thì ngươi nói: "Phải chi là chiều!" chiều, ngươi lại nói: "Phải chi là sáng!" vì kinh hãi xâm chiếm lòng ngươi, vì cảnh mắt ngươi chứng kiến. 68Và Yavê sẽ bắt ngươi trở lại Aicập bằng thuyền, trên đường mà ta đã nói: "Ngươi sẽ không còn thấy lại!" Ở đó các ngươi sẽ tự đem bán mình cho các địch thù của ngươi làm nô lệ, làm nữ tỳ, nhưng sẽ chẳng có ai mong mua lấy!”