Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Phân chia chiến lợi phẩm - tiếp theo (Ds 32,1 - 33,56)

Phân chia vùng bên kia Yorđan
                32. 1Con cái Ruben và con cái Gađ có những đàn súc vật lớn, đông lắm. Họ thấy được là vùng Yazer và vùng Galaad là nơi nuôi được súc vật. 2Vậy con cái Gađ và con cái Ruben đã đến thưa với Môsê va Elêazar, vị tư tế và các vương công của cộng đồng rằng: “3Atarôt, Đibôn, Yazer, Nimrah, Khesbôn, Eâlêalê, Sơbam, Nêbô, Mơôn, 4vùng Yavê đã đánh phạt trước mặt cộng đồng Israel là vùng nuôi được súc vật. Và các tôi tố của ngài lại có súc vật”. 5Họ nói: “Nếu chúng tôi được nghĩa trước mắt đức ông, xin ban vùng này cho các tôi tớ của đức ông làm địa sở! Xin đừng để chúng tôi phải qua (sông) Yorđan!”
                6Môsê nói với con cái Gađ và con cái Ruben: “Dễ chừng anh em các ngươi phải xông vào trận còn các ngươi lại được yên ở dây? 7Tại sao các ngươi làm con cái Israel thoói chí ngã lòng khi phải qua bên đất Yavê đã ban cho họ? 8Cha ông các ngươi cũng đã làm thế khi từ Cađès-Barnêa, ta đã sai chúng đi dò xem đất. 9Chúng lên đến khe Eskôl, chúng đã dò xem đất, rồi chúng đã làm con cái Israel thối chí ngã lòng không còn muốn vào đất Yavê đã ban cho họ.
                10Và khí nộ Yavê bừng cháy ngày ấy, và Người đã thề rằng: “11Những người lên từ Aicập, hai mươi tuổi trở lên sẽ không được thấy thửa đất Ta đã thề hứa cho Abraham, Isaaac và Yacob, vì chúng đã không trọn nghĩa theo Ta, 12chỉ trừ có Caleb con của Yơphunnê người Qênizzi, và Yôsua con của Non, vì chúng đã trọn nghĩa theo Ta”. 13Và khí nộ Yavê đã bừng cháy phạt Israel, Người đã để chúng vất vưởng trong sa mạc bốn mươi năm cho đến khi tận tuyệt hết thế hệ đã làm sự dữ trước mắt Yavê. 14Thế mà này các ngươi lại dấy lên theo kiểu cha ông các ngươi, nòi tội lỗi, để tăng thêm lửa thịnh nộ của Yavê trên Israel. 15Vì các ngươi Thiên Chúa rở mặt không theo Người để Người lại phải bắt dân quay về sa mạc lần nữa: thế là các ngươi sẽ tiêu diệt mất tất cả dân này”.
                16Họ tiến lại với ông và thưa: “Chúng tôi sẽ xây những chuồng cừu cho súc vật của chúng tôi ở đây, và thành cho đàn trẻ của chúng tôi. 17Còn chúng tôi, chúng tôi sẽ kíp binh bị mà đi trước con cái Israel, cho đến khi chúng tôi đã đưa họ vào chốn dành cho họ, còn đàn trẻ của chúng tôi sẽ ở trong các thành có phòng thủ chống lại dân cư trong vùng. 18Chúng tôi sẽ không trở lại nhà trước khi con cái Israel được thừa hưởng mỗi người phần cơ nghiệp của mình. 19Vì chúng tôi sẽ không có cơ nghiệp với họ bên kia (sông) Yorđan ở mạn Đông này”.
                20Môsê nói với họ: “Nếu các ngươi thi hành đúng lời ấy, nếu các ngươi trang bị trước nhan Yavê để sung vào trận, 21và nếu mỗi người trong các ngươi, đã trang bị rồi, sẽ qua (sông) Yorđan trước nhan Yavê cho đến khi nào Người đuổi địch thù của Người khỏi nhan Người, 22và cả xứ đã thần phục trước nhan Yavê, và sau đó các ngươi mới trở về, thì các ngươi sẽ không mắc tội với Yavê và Israel, và vùng này sẽ là địa sở của các ngươi trước nhan Yavê. 23Nhược bằng các ngươi không thi hành như thế, thì này các ngươi sẽ mắc tội với Yavê và hãy biết rằng tội sẽ chụp bắt các ngươi. 24Hãy xây thành cho đàn trẻ của các ngươi và chuồng cho chiên dê, và hãy thi hành điều đã xuất từ miệng các ngươi”.
                25Và con cái Gađ và con cái Ruben thưa với Môsê rằng: “Các tôi tớ của đức ông sẽ thi hành như đức ông đã truyền. 26Đàn bà, con trẻ của chúng tôi, đàn vật và gia súc của chúng tôi sẽ ở lại đây trong các thành Galaađ; 27còn các tôi tớ của ngài, mọi kẻ đã binh bị sẵn sàng, sẽ đi qua trước nhan Yavê, để sung trận, theo như đức ông đã nói”.
                28Môsê đã truyền lịnh về họ cho Elêazar, vị tư tế và Yosua con của Nun và đầu mục các gia tộc của các thị tộc con cái Israel. 29Môsê đã nói với họ: “Nếu con cái Gađ và con cái Ruben, mọi người trang bị để sung trận đi qua sông Yorđan với các ngươi trước nhan Yavê và nếu cả xứ thần phục trước mặt các ngươi, thì các ngươi sẽ ban cho họ vùng Galaađ làm địa sở. 30Nhược bằng họ không trang bị đi qua với các ngươi, họ sẽ phải lập cư ở giữa các ngươi, trong đất Canaan”.
                31Con cái Gađ à con cái Ruben đáp lại rằng: “Điều Yavê đã phán với các tôi tớ của ngài, chúng tôi xin thi hành. 32Chính chúng tôi, chúng tôi sẽ trang bị đi qau đất Canaan trước nhan Yavê; còn về số phận chúng tôi, thì địa sở cơ nghiệp của chúng tôi là ở bên này (sông) Yorđan”. 33Và Môsê đã ban cho con cái Gađ, con cái Ruben và một nửa chi tộc Manassê, con của Yuse: nước của Sikhôn, vua Amori, nước của Og, vua Bashan, vùng gồm cả các thành và cương giới cùng các thành của xứ xung quanh.
                34Con cái Gađ xây lại Đobôn, Atarôt, Aroer, 35Atarôt-Shophan, Yazer, Yogbôhah, 36Bet-Nimrah, Bet-Haran, những thành có phòng thủ và có chuồng chiên dê.
                37Con cái Ruben đã xây lại Khesbôn, Elêalê, Qiriataim, 38Nêbô, Baal-Mơôn, - các thành này đã đổi tên – và Sibmah. Họ đã gọi bằng tên (mới) các thành họ đã xây lại.
                39Con cái Makir, con của Manassê, đã đi đến Galaađ và chiếm đoạt được. Họ đã đánh đuổi dân Amori trong vùng. 40Môsê đã ban Galaađ cho Makir, con của Manassê, và (Makir) đã lập cư ở đó. 41Còn Yair, con của Manassê thì đi đoạt lấy các trang trại của chúng và đã gọi là trang trại Yair. 42Và Nobakh đã đi đoạt lấy Qơnat và các thành phụ cận và đã gọi chỗ ấy bằng tên mình la Nôbakh.

Các chặng đường của cuộc xuất hành
                33. 1Đây là những chặng đường con cái Israel đã ngang qua, (từ) khi họ ra khỏi Aicập theo hàng ngũ cơ binh của họ, dưới quyền Môsê và Aharôn. 2Môsê đã ghi chép lại các điểm khởi hành, chặng này qua chặng khác, theo lịnh Yavê; và đây là các chặng đường của họ, dựa trên điểm khởi hành.
                3Họ đã bỏ Rámès trẩy đi vào tháng thứ nhất, ngày mười lăm tháng thứ nhất. Hôm sau lễ Vượt qua, con cái Israel đã ra đi, ngang nhiên trước mắt toàn thể dân Aicập, 4trong khi dân Aicập lo chôn cất những người của chúng đã bị Yavê đánh phạt, tất cả các con trai đầu lòng. Yavê cũng đã xử tội các thần của chúng.
                5Con cái Israel đã bỏ Ramsès trẩy đi và đã cắm trại ở Sukkôt. 6Họ đã bỏ Xukkôt trẩy đi và cắm trại ở Etam bên rìa sa mạc. 7Họ đã bỏ Etam trẩy đi, nhưng đã quay lại về Pi-hakhirot, đối diện với Baal-Xaphôn, và họ đã cắm trại đằng trước Migđol. 8Họ đã bỏ Pi-hakhirot trẩy đi và đã ngang qua giữa Biển mà vào sa mạc; và họ đã đi ba ngày đàng trong sa mạc Etam và đã cắm trại ở Marah. 9Họ đã bỏ Marah trẩy đi mà đến Elim; ở Elim có mười hai suối nước và bảy mươi cây chà là. Và họ cắm trại ở đó. 10Họ đã bỏ Elim trẩy đi và cắm trại ở Biển Sậy. 11Họ đã bỏ Biển Sậy trẩy đi và cắm trại trong sa mạc Xin. 12Họ đã bỏ sa mạc Xin trẩy đi và cắm trại ở Đopcah. 13Họ đã bỏ Đopcah trẩy đi và cắm tại ở Alush. 14Họ đã bỏ Alush trẩy đi và cắm tại ở Rơphiđim; và ở đó dã không có nước cho dân uống. 15Họ đã bỏ Rơphiđim trẩy đi và cắm tại ở sa mạc Sinai. 16Họ đã bỏ Sinai trẩy đi và cắm tại ở Qibrot-ha-Taavah. 17Họ đã bỏ Qibrot-ha-Taavah trẩy đi và cắm tại ở Khaxêrot. 18Họ đã bỏ Khaxêrot trẩy đi và cắm trại ở Ritmah. 19Họ đã bỏ Ritmah trẩy đi và cắm trại ở Rimmôn-Phares. 20Họ đã bỏ Rimmôn-Phares trẩy đi và cắm trại ở Libnah. 21Họ đã bỏ Libnah trẩy đi và cắm trại ở Rissah. 22Họ đã bỏRissah trẩy đi và cắm trại ở Qơhelatah. 23Họ đã bỏ Qơhelatah trẩy đi và cắm trại ở núi Shaper. 24Họ đã bỏ núi Shaper trẩy đi và cắm trại ở Khađarah. 25Họ đã bỏ Khađarah trẩy đi và cắm trại ở Maqhelot. 26Họ đã bỏ Maqhelot trẩy đi và cắm trại ở Takhat. 27Họ đã bỏ Takhat trẩy đi và cắm trại ở Têrakh. 28Họ đã bỏ Têrakh trẩy đi và cắm trại ở Mitqah. 29Họ đã bỏ Mitqah trẩy đi và cắm trại ở Khashmonah. 30Họ đã bỏ Khashmonah trẩy đi và cắm trại ở Môsêrôt. 31Họ đã bỏ Môsêrôt trẩy đi và cắm trại ở Bêney-Yaaqan. 32Họ đã bỏ Bêney-Yaaqan trẩy đi và cắm trại ở Khor-Ghidgađ. 33Họ đã bỏ Khor-Ghidgađ trẩy đi và cắm trại ở Yobatah. 34Họ đã bỏ Yobatah trẩy đi và cắm trại ở Abronah. 35Họ đã bỏ Abronah trẩy đi và cắm trại ở Exion-Gêber. 36Họ đã bỏ Exion-Gêber trẩy đi và cắm trại ở sa mạc Xin, tức là Cađès. 37Họ đã bỏ Cađès trẩy đi và cắm trại ở Hor-sơn-lĩnh, giáp giới với xứ Eđom. 38Aharôn, vị tư tế, đã lên Hor-sơn-lĩnh theo lịnh Yavê và ông đã chết ở đó năm bốn mươi sau khi con cái ra khỏi Aicập, tháng thứ năm, mồng một tháng ấy. 39Aharôn thọ được motọ trăm hai mươi ba tuổi vào lúc ông chết ở Hor-sơn-lĩnh. 40Vua Arađ người Canaan, lập cư ở Namsa, trong xứ Canaan đã nghe tin con cái Israel đến. 41Họ đã bỏ Núi Hor trẩy đi và cắm trại ở Xalmonah. 42Họ đã bỏ Xalmonah và cắm trại ở Punôn. 43Họ đã bỏ Punôn trẩy đi và cắm trại ở Ôbôt. 44Họ đã bỏ Ôbôt trẩy đi và cắm trại ở phế tích Abarim giáp giới Moab. 45Họ đã bỏ phế tích trẩy đi và cắm trại ở Đibôn-Gađ. 46Họ đã bỏ Đibôn-Gađ trẩy đi và cắm trại ở Almôn-Điblataimah. 47Họ đã bỏ Almôn-Đoblataimah trẩy đi và cắm trại ở dãy núi Abarim đối diện với Nêbô. 48Họ đã bỏ dãy núi Abarim trẩy đi và cắm trại ở Hoang giao Moab, bên (sông) Yorđan (đối diện) với Yêrikhô. 49Và họ đã cắm trại gần sông Yorđan từ Bet-ha-Yơshimot đến Abel-ha-Shittim trong Hoang giao Moab.

Phân chia Canaan
                50Yavê phán với Môsê ở Hoang giao Moab bên (sông) Yorđan (đối diện) với Yêrikhô rằng: “51Hãy bảo con cái Israel và ngươi sẽ nói với chúng:
                Khi các ngươi đã qua (sông) Yorđan lên đất Canaan, 52và đánh đuổi tất cả dân cư trong xứ khỏi mặt các ngươi, thì các ngươi sẽ phá huỷ tất cả những ảnh thờ của chúng, các ngươi sẽ phá huỷ tất cả những tượng đúc của chúng, và đập tan tất cả những cao đàn của chúng. 53Các ngươi sẽ chiếm lấy xứ mà lập cư ở đó vì Ta đã ban đất ấy cho các ngươi làm chủ. 54Các ngươi sẽ bắt thăm chia đất cho các thị tộc: (thị tộc nào) đông, các ngươi sẽ cho cơ nghiệp lớn, (thị tộc nào) ít người, các ngươi sẽ cho phần cơ nghiệp nhỏ; mỗi người sẽ lĩnh theo thăm bắt được. Các ngươi sẽ phân chia với nhau theo chi tộc tổ tiên các ngươi. 55Nhược bằng các ngươi không đánh đuổi dân cư trong xứ khỏi mặt các ngươi, những kẻ các ngươi để cho sống sót sẽ nên gai trong mắt, đòn xóc bên sườn các ngươi; chúng sẽ xông đánh các ngươi trên đất các ngươi sẽ lập cư. 56Và bây giờ như Ta đã dự định xử với chúng làm sao, Ta sẽ xử với các ngươi như vậy”.