Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Phân chia chiến lợi phẩm (Ds 31,1-53)

                     IX. PHÂN CHIA CHIẾN LỢI PHẨM

Thánh chiến với Mađian

                31. 1Yavê phán với Môsê rằng: “2Hãy rửa mối thù của con cái Israel trên dân Mađian, sau đó, ngươi sẽ được qui hồi tiên tổ”.
                3Môsê nói với dân rằng: “Một số người trong các ngươi hãy lo trang bị để đầu quân, và để tiến đánh Mađian, mà trả thù cho Yavê trên Mađian. 4Mỗi chi tộc một ngàn, trong toàn thể các chi tộc Israel, các ngươi sẽ phái họ vào cơ binh”.
                5Vậy đã chiêu mộ được giữa các ngàn ngàn của Israel, mỗi chi tộc một ngàn, tức là mười hai ngàn người được binh bị sẵn sàng. 6Môsê đã phái họ vào cơ binh, mỗi chi tộc một ngàn, và cùng với họ có Pinơkhas con của Elêazar, vị tư tế, với quyền sử dụng các đồ thánh và loa thúc quân.
                7Họ đã giao chiến với Mađian, như Yavê đã truyền cho Môsê, và họ đã giết chết trai tráng. 8Ngoài những người tử nạn do tay họ, họ còn giết các vua Mađian: Eâvi, Rêqem, Xur, Hur, Rêba, năm vua Mađian (cả thảy), rồi họ đã lấy gươm giết Balaam, con của Pơor. 9Và con cái Israel đã bắt tù đàn bà con gái Mađian và các trẻ con, họ đã lấy làm chiến phẩm tất cả xúc vật, và tất cả các đàn thúc của chúng và của cải hết thảy. 10Tất cả các thành, các nơi chúng ở và tất cả khu trại của chúng, họ đã phóng hoả. 11Rồi họ đã lấy tất cả chiến phẩm và tất cả những gì hôi được, cả người lẫn vật, 12và họ đã đem về trại tù binh và của hôi được cùng các chiến phẩm cho Môsê va Elêazar, vị tư tế, cùng cộng đồng con cái Israel, ở Hoang giao Môab, trên bờ Yorđan (đối diện) vơi Yêrikhô.

Giết các đàn bà và tẩy uế chiến lợi phẩm
                13Môsê và Elêazar, vị tư tế, cùng tất cả các vương công của cộng đồng ra đón họ bên ngoài trại. 14Và Môsê đã thịnh nộ với những quản lĩnh binh đội, các vị cai ngàn quân và các vị cai trăm quân từ cuộc chiến chinh phạt trở về. 15Môsê nói với họ: "Sao các ngươi lại để sống tất cả lũ gái ấy lại? 16Aáy chính chúng nó, trong vụ Balaam, đã nên dịp cho con cái Israel sa vào tội bất trung với Yavê, vì vụ Pơor, và đã xảy đến hoạ tai cho cộng đồng của Yavê. 17Vậy bây giờ hãy giết hết các trai trong các trẻ con; và mọi đàn bà đã biết đến nam nhân, đã đồng sàng với trai, cũng hãy giết đi! 18Còn trẻ gái không hề biết việc đồng sàng với trai, thì hãy để cho sống làm của các ngươi. 19Còn các ngươi, hãy cắm trại bên ngoài trại bảy ngày. Mọi kẻ đã giết mạng người, mọi kẻ đã đụng đến người tử nạn, các ngươi sẽ tẩy uế mình ngày thứ ba và ngày thứ bảy, các ngươi và các tù binh của các ngươi. 20Mọi áo xống, mọi đồ bằng da, mọi vật làm bằng lông dê và mọi đồ bằng gỗ, các ngươi đều phải tẩy uế”.
                21Và Elêazar, vị tư tế, nói với những người đầu quân đã đi trận: “Đây là điều luật Yavê đã truyền cho Môsê: 22Chỉ có vàng, bạc đồng, sắt, kẽm, chì, 23tất cả những gì đi vào lửa được, các ngươi sẽ cho qua lửa, để chúng được sạch miễn là chúng đã được tẩy uế bằng nước thải; nhưng những gì không đi vào lửa được, các ngươi sẽ cho qua nước.
                “24Các ngươi cũng sẽ giặt áo xống của mình ngày thứ bảy; và các ngươi sẽ được sạch; sau đó các ngươi sẽ vào trại”.
Phân chia chiến lợi phẩm
                25Yavê phán với Môsê rằng:
                “26 Hãy làm sổ của đã hôi được và bắt tù được, người và vật. Ngươi với Elêazar, vị tư tế, cùng đầu mục các gia tộc của cộng đồng. 27Ngươi sẽ chia các của hôi được làm hai, (một phần) cho những người tham chiến đã đầu quân, và (một phần) cho toàn thể cộng đồng. 28Đoạn ngươi sẽ trích làm thuế nộp cho Yavê (trong phần của) những người đánh giặc đã đầu quân: Một phần năm trăm dù là người, hay là bò lửa, chiên, dê. 29Trên nửa thuộc về chúng, ngươi sẽ lấy mà trao cho Elêazar, vị tư tế làm của cúng biếu Yavê. 30Và trên nửa thuộc con cái Israel, ngươi sẽ lấy suất một phần năm mươi, dù là người, hay là bò, lưlà, chiên dê, tất cả các súc vật, và ngươi sẽ trao cho các Lêvi có nhiệm vụ canh giữ Nhà tạm của Yavê”.
                31Môsê, Elêazar, vị tư tế, đã làm như Yavê đã truyền cho Môsê. 32Của hôi được, những gì còn lại về chiến lợi phẩm quân, binh đã lấy được là: sáu trăm bảy mươi lăm ngàn chiên dê; 33bảy mươi hai ngàn con bò, 34mười một ngàn con lừa, 35nhân mạng, thuộc số đàn bà chưa biết việc đồng sàng với người trai, tất cả là ba mươi hai ngàn nhân mạng. 36Một nửa, phần của những người đầu quân, tính sổ là: ba trăm ba mươi bảy ngàn năm trăm chiên dê; 37Thuế nộp cho Yavê trên chiên dê là sáu trăm bảy mươi lăm con; 38và ba mươi sáu ngàn con bò, và thuế nộp cho Yavê: bảy mươi hai con; 39ba mươi ngàn năm trăm con lừa, và thuế nộp cho Yavê là sáu mươi mốt con; 40nhân mạng: mười sáu ngàn, và thuế nộp cho Yavê là ba mươi hai mạng. 41Và Môsê đã trao thuế làm cúng biếu dâng Yavê cho Elêazar, vị tư tế, như Yavê đã truyền cho Môsê.
                42Và nửa kia thuộc con cái Israel, Môsê đã tách riêng khỏi (phần) của những người đánh giặc; 43nửa dành cho cộng đồng gồm có: ba trăm ba mươi bảy ngàn năm trăm chiên dê, 44ba mươi sám ngàn con bò, 45ba mươi ngàn năm trăm con lừa, 46và mười sáu ngàn nhân mạng. 47Trên nửa con con cái Israel: Môsê lấy một suất là một phần năm mươi, về người và vật, và ông đã trao cho các Lêvit, những người có nhiệm vụ canh giữ Nhà tạm của Yavê, như Yavê đã truyền cho Môsê.

Của lễ tiến dâng
                48Bấy giờ những vị quản lĩnh trên các ngàn ngàn của cơ binh, những vị cai ngàn quân, và nhữgn vị cai trăm quân tiến lại với Môsê. 49Họ nói với Môsê: “Các nô bộc của ngài đây đã làm sổ những người chiến đấu dưới quyền chúng tôi và không thấy thiếu một người nào. 50Vậy chúng tôi xin tiến dâng làm lễ vật cho Yavê điều mỗi người đã tìm thấy, như đồ vàng: xà tích, xuyến, nhẫn, kim bôi, để làm phép xá tội cho sinh mạng chúng tôi trước nhan Yavê”. 51Môsê và Elêazar, vị tư tế, đã lĩnh lấy vàng họ dâng và tất cả các đồ vật được chế tạo. 52Và tổng số vàng cúng biếu họ trích ra cúng Yavê là mười sáu ngàn bảy trăm năm mươi seqel, do các vị cai ngàn quân và các vị cai trăm quân.
                53Các người thuộc cơ binh đã thu đoạt của, mỗi người, cho mình, 54Môsê và Elêazar, vị tư tế, đã lấy vàng của những vị cai ngàn quân, và cai trăm quân, dâng; và các ông đã đem vàng ấy vào Trướng Tao phùng làm ký vật con cái Israel trước nhan Yavê.