Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Ôkhôzya và Êlya (2V 1,1-18)

                             SÁCH CÁC VUA II

Ôkhôzya và Êlya 
          1.1 Moab đã dấy loạn với Israel, sau khi Akhab qua đời.
           2Ôkhôzya té từ lan can trên gác của ông ở Samari, nên ông đau liệt. Ông sai sứ giả đi và bảo họ: “Các ngươi hãy đi thỉnh vấn Baal-Zơbub, thần linh của Êqrôn, xem ta có thể qua khỏi cơn bịnh này không”. 3Thần sứ Yavê phán với Êlya, người Tisbê: “Hãy chỗi dậy lên đón các sứ giả của vua Samari và hãy nói với chúng: ở Israel không có Thiên Chúa hay sao, mà các ngươi lại đi thỉnh vấn Baal-Zơbub, thần linh của Êqrôn? 4Cho nên Yavê phán thế này: Giường ngươi đã lên (nằm), ngươi sẽ không xuống, vì thế nào ngươi cũng sẽ chết”. Và Êlya đã trẩy đi.
          5Các sứ giả liền trở lại với vua, và vua nói với họ: “Tại sao các ngươi lại trở về?” 6Họ thưa lại ông: “Có người lên đón chúng tôi và nói với chúng tôi: Hãy đi về lại với vua đã sai các ông mà nói với ngài: Yavê phán thế này; Ở Israel không có Thiên Chúa hay sao, mà các ngươi lại sai đi thỉnh vấn Baal-Zơbub, thần linh của Êqrôn? Cho nên giường ngươi đã lên nằm, ngươi sẽ không xuống, vì thế nào ngươi cũng sẽ chết”.7Ông nói với họ: “Người đã lên đón gặp các ngươi và nói với các ngươi những lời đó, hình dáng Người ấy thế nào?” 8Họ thưa: “Một người mặc áo da cả lông, và ngang lưng quấn xiêm da”. Ông nói: “Êlya người Tisbê đó!”
          9Ông sai đến với Êlya một viên cai năm mươi quân với năm mươi người của hắn. Hắn lên với Êlya. Và này Êlya đang ngồi trên đỉnh núi. Hắn nói với Êlya:“Người của Thiên Chúa, vua bảo: Xuống đi!” 10Êlya đáp lại và nói với viên cai năm mươi quân: “Nếu ta là người của Thiên Chúa, thì lửa hãy từ trời xuống thiêu ngươi và năm mươi người của ngươi đi!” Và lửa từ trời xuống thiêu hắn và năm mươi người của hắn. 11Vua lại sai đến với ông một viên cai năm mươi quân khác cùng với năm mươi người của hắn. Hắn lên tiếng nói với ông: “Người của Thiên Chúa, vua phán thế này: Xuống mau!” 12 Êlya đáp lại và nói với họ: “Nếu ta là người của Thiên Chúa, thì lửa hãy từ trời xuống thiêu ngươi và năm mươi người của ngươi đi!” Và lửa từ trời đã xuống thiêu hắn và năm mươi người của hắn. 13Vua lại sai đi viên cai thứ ba với năm mươi người của hắn. Viên cai thứ ba lên; và đến nơi thì qùi gối trước mặt Êlya và khẩn xin ông. Hắn nói với ông: “Người của Thiên Chúa, ước gì mạng tôi và mạng các tôi tớ ngài là năm mươi người này được coi là quí trước mặt ngài! 14Này lửa tự trời đã xuống thiêu hai viên cai năm mươi quân trước, làm một với các toán năm mươi người của họ! Bây giờ ước gì mạng tôi được coi là quí trước mắt ngài!” 15Bấy giờ thần sứ Yavê phán với Êlya: “Hãy xuống với nó, đừng sợ gì nó!” Ông đã chỗi dậy và xuống với hắn đi gặp vua. 16Ông nói với vua: “Yavê phán thế này: Bởi ngươi đã sai sứ giả đi thỉnh vấn Baal-Zơbub, thần linh của Êqrôn – Ở Israel không có Thiên Chúa hay sao mà lai đị thỉnh vấn lời của nó – cho nên giường ngươi đã lên (nằm), ngươi sẽ không xuống, vì thế nào ngươi cũng sẽ chết!”
           17Quả thực, ông đã chết, chiếu theo lời Yavê, Êlya đã tuyên bố, Yôram, em ông đã lên làm vua kế vị ông – vì ông không có con – Năm thứ hai của Yôram, con của Yôsaphat, vua Yuđa. 18Còn các việc khác của Ôkhôzva đã làm, lại đã không viết trong sách Ký sự các vua Israel sao?