Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Những thời cuối cùng của vương quốc Yuđa (2V 18,1 - 20,21)

                         VIII. NHỮNG THỜI CUỐI CÙNG
                             CỦA VƯƠNG QUỐC YUĐA
1 – ÊZÊKYA, TIÊN TRI YSAYA VÀ ASSUR

Êzêkya, vua Yuđa
 
           18. 1Năm thứ ba đời Hôsê, con của Eâlah, vua Israel, Êzêkya con của Akhaz lên làm vua Yuđa. 2Khi lên ngôi ông được hai mươi lăm tuổi và đã trị vì hai mươi chín năm ở Yêrusalem. Tên mẹ là Abi, con của Zakarya. 3Ông đã làm điều ngay chính ngay trước mắt Yavê, mọi sự như Đavit cha ông đã làm. 4Chính ông đã trừ tiệt cao đàn, đập bể các bài vị, chặt nêu thờ, đập tan rắn đồng Môsê đã làm, vì cho đến thời ấy, con cái Israel đã đốt hương kính nó: người ta gọi nó là Nơkhustan.
            5Ông đã trông cậy vào Yavê Thiên Chúa của Israel. Sau ông, không có ai được như ông trong tất cả các vua Yuđa, mà (trong các người) trước ông cũng không có (ai như vậy). 6Ông đã khắng khít với Yavê, không hề sai chạy sau Người; ông đã giữ các lịnh truyền Yavê đã truyền dạy Môsê. 7Cho nên Yavê đã ở với ông: ông đã thành công trong mọi sự ông tra tay làm; ông đã khởi nghĩa chống lại vua Assur và không chịu lệ thuộc vua ấy nữa. 8Chính ông đã đánh dân Philitin cho đến Gaza và các bờ cõi thành ấy, từ tháp canh cho đến đồn lũy.

Nhắc lại Samari thất thủ
           9Năm thứ tư đời Vua (Ezêkya), tức là năm thứ bảy đời Hôsê, con của Êlah, vua Israel, Salmanasar vua Assur tiến đánh Samari và đã vây hãm thành ấy. 10Cuối ba năm, người ta đã chiếm được thành. Năm thứ sáu đời Êzêkya, tức là năm thứ chín đời Hôsê vua Israel, Samari đã thất thủ. 11Vua Assur đã đày Israel qua Assur và đã đặt họ ngụ ở Khalakh, ven bờ Khabur, sông vùng Gôzan, và cả trong các thành xứ Mêđi, 12vì họ đã không nghe tiếng của Yavê Thiên Chúa của họ, và đã vi phạm Giao ước của Người: mọi điều Môsê tôi tớ Yavê đã truyền, họ đều không vâng theo thi hành.

Êzêkya triều cống
            13Năm mười bốn đời Êzêkya, Sennakêrib( vua Assur tiến lên đánh tất cả các thành có phòng thủ của Yuđa và đã chiếm được. 14Êzêkya vua Yuđa mới sai người đến với vua Assur ở Lakish mà rằng: "Tôi có tội! Xin ngài rút quân đi cho. Ngài bắt nộp gì, tôi xin mang đến". Vua Assur đã bắt Êzêkya vua Yuđa cống ba trăm tạ bạc và ba mươi tạ vàng. 15Êzêkya đã nộp tất cả bạc tìm thấy nơi Nhà Yavê và trong kho đền của vua. 16Thuở ấy Êzêkya đã đập các cánh cửa Đền thờ của Yavê và các thành cửa, Êzêkya vua Yuđa đã nạm vàng mà nộp cho vua Assur.

Việc tiếp sứ giả Sennakêrib
           17Từ Lakish, vua Assur sai đến với vua Êzêkya ở Yêrusalem: vị thống tướng, quan thái giám, và quan đại chước tửu cùng một đạo quân hùng hậu. Họ đã tiến lên và đến tận Yêrusalem. (Khi) họ đã tiến lên và đến nơi, thì họ đứng gần thủy cầu Bể nước trên, nơi đường quan lộ của cánh đồng Thợ đạp vải. 18Họ cho gọi vua. Và tướng phủ Elyaqim, con của Khilqiyahu đã ra tiếp họ cùng với viên quan ký lục Shêbnah, quan ngự sử Yôakh, con của Asaph. 19Quan đại chước tửu nói với họ: "Xin các ông nói với Êzêkya: Đại đế là vua Assur nói thế này: Vin vào đâu để ngươi tin cậy như thế? 20Ngươi tưởng lời suông ngoài mép thay được binh hùng để đánh giặc hay sao? Bây giờ ngươi cậy vào ai mà dám dấy loạn với ta? 21Mà kìa người Vin trên một cây gậy sậy đã dập là Aicập; ai chống gậy đó thì bị nó đâm thủng bàn tay! Pharaô, vua Aicập, chỉ là vậy thôi đối với mọi kẻ nhờ cậy nó. 22Có khi các ngươi nói với ta: Chúng tôi trông cậy vào Yavê Thiên Chúa của chúng tôi! Há không phải Êzêkya đã triệt hạ các cao đàn và tế đàn của ngài đó ư? rồi nói với Yuđa và Yêrusalem: Chính trước tế đàn này mà các ngươi sẽ thờ lạy ở Yêrusalem? 23Vậy bây giờ ngươi hãy đánh cuộc với vua Assur, chúa công của ta; ta sẽ cho ngươi hai ngàn con ngựa, nếu ngươi có thể tìm cho ra người cỡi chúng. 24Làm sao ngươi đẩy lui được một viên thống đốc, một thuộc hạ nhỏ nhất nào đó của chúa công ta? Thế mà ngươi trông vào Aicập để được có xe, có ngựa! 25Bây giờ đây, phải chăng là ngoài ý của Yavê mà ta đã tiến lên đánh để tàn phá chốn này? Chính Yavê đã phán bảo ta: Hãy tiến lên đánh phá xứ ấy!"
           26Elyaqim con của Khiqiyahu, Shêbnah và Yôakh mới nói với quan đại chước tửu: "Xin ngài nói với các tôi tớ ngài bằng tiếng Aram, vì chúng tôi hiểu được, chứ đừng nói với chúng tôi bằng tiếng Dothái và tai dân chúng ở trên lũy". 27Nhưng quan đại chước tửu nói với họ: "Phải chăng là để nói các lời này với chúa công của ngươi hay với ngươi mà chúa công ta đã sai ta đến? Lại không phải là (để nói) với các người ngồi trên đồn lũy mà ăn cứt và uống nước đái của chúng với các ngươi?" 28Bấy giờ quan đại chước tửu đứng và kêu lớn giọng bằng tiếng Dothái. Ông nói thế này: "Hãy nghe lời của đại đế, vua Assur! 29Hoàng đế phán thế này: Các ngươi đừng để Êzêkya lừa dối các ngươi, vì nó không tài nào cứu các ngươi thoát khỏi tay ta được. 30Đừng để Êzêkya dụ các ngươi trông cậy vào Yavê mà rằng: Thế nào Yavê cũng sẽ cứu chúng ta, và thành này sẽ không bị phó nộp vào tay vua Assur. 31Các ngươi đừng nghe Êzêkya, vì vua Assur phán thế này: Các ngươi hãy thi lễ với ta và hàng phục ta, và các ngươi sẽ cứ được hưởng người thì cây nho, kẻ thì cây vả của mình, mỗi người sẽ cứ uống nước bể của mình! 32Cho đến khi ta đến và đem các ngươi tới một xứ giống như xứ của các ngươi, xứ có lúa miến, rượu mộng, xứ có bánh, có vườn nho, xứ sản xuất dầu tươi và mật ong, để các ngươi được sống và khỏi phải chết. Đừng có nghe theo Êzêkya vì nó phỉnh gạt các ngươi mà rằng: Yavê sẽ cứu chúng ta! 33Họa chăng thần của các nước, mỗi vị đã cứu được xứ mình khỏi tay vua Assur? 34Nào đâu các thần của Khamat và Arpađ? nào đâu các thần của Sơpharvaim, Hêna và Iv-va? Nào đâu các thần của Samari? Họ có cứu được Samari khỏi tay ta không? 35Vị nào trong tất cả các thần của các xứ đã cứu được xứ mình khỏi tay ta, để hòng trông Yavê cứu được Yêrusalem khỏi tay ta?".
           36Dân chúng làm thinh, không đáp lại hắn một lời vì đó là lịnh vua, lịnh rằng: "Các ngươi không được đáp lại hắn!" 37Đoạn tướng phủ Elyaqim con của Khilqiyahu, viên ký lục Shêbnah và ngự sử Yôakh con của Asaph xé áo ra và về lại với Êzêkya, và kể lại cho ông lời lẽ của quan đại chước tửu.

Cầu cứu Ysaya
            19. 1Vua Êzêkya vừa nghe vậy, thì xé áo mình, khoác lấy bao bị mà vào Nhà Yavê. 2Đoạn ông sai vị tướng phủ Elyaqim, viên ký lục Shêbnah, và các kỳ mục trong hàng tư tế, ai nấy đều khoác bao bị, đến gặp tiên tri Ysaya con của Amos. 3Họ nói với ông: "Êzêkya nói thế này: Ngày hôm nay, ngày quẫn bách, (ngày) hình phạt, (ngày) ô nhục! Con đã ra đến cửa mình mà lại không sức đẻ ra. 4Có lẽ Yavê Thiên Chúa của ông sẽ nghe tất cả các lời quan đại chước tửu vua Assur chúa công của hắn đã sai đến để mạ lị Thiên Chúa hằng sống; và có lẽ Người sẽ trừng phạt các lời mà Yavê Thiên Chúa của ông đã nghe. Xin ông dâng lên lời cầu cho số sót còn lại."
            5Các thuộc hạ của vua Êzêkya đã đến gặp Ysaya, 6Ysaya nói với họ: "Các ông sẽ tâu lại với chúa công các ông thế này: Yavê phán thế này: Đừng sợ trước các lời ngươi đã nghe bầy tôi vua Assur sai tới lộng ngôn đến Ta. 7Này Ta sẽ cho nó linh cảm, và nghe tin đồn mà lui về quê quán, và Ta sẽ cho nó ngã gục, gươm đâm, chính ở quê nhà".

Quan đại chước tửu lui về
            8Quan đại chước tửu ra về và gặp vua Assur đang tiến đánh Libnah, vì ông đã nghe tin vua đã rời khỏi Lakish, 9là vì vua nghe tin về Tirhaqah vua đất Kush, rằng: "Này hắn đã xuất chinh tiến đánh ngài".

Thư của Sennakêrib gửi Êzêkya
           (Vua Assur) lại sai sứ đến với Êzêkya mà rằng: 10"Các ngươi sẽ nói với Êzêkya vua Yuđa rằng: Ngươi đừng để Thiên Chúa của ngươi, Đấng ngươi trông cậy, lừa dối ngươi rằng: Yêrusalem sẽ không bị phó nộp trong tay vua Assur. 11Coi! Ngươi đã nghe các vua Assur đã làm gì cho tất cả thiên hạ, (làm sao) các ngài đã thần tru chúng; còn ngươi, ngươi sẽ thoát ư? 12Họa chăng thần của các nước đã cứu được chúng, những nước cha ông ta đã tiêu diệt: Gôzan, Haran, Rêxeph, Rợ-Eđen ở Tel-Basar? 13Nào đâu vua Kha-mat, vua Arpađ, vua các thành Sơphar- vaim, Hêna, Iv-va?"
            14Êzêkya cầm lấy phong thư các sứ thần trao tay mà đọc. Đoạn ông lên Nhà Yavê và Êzêkya bày thư trước nhan Yavê. 15Đoạn Êzêkya khẩn cầu trước nhan Yavê. Ông nói: "Lạy Yavê, Thiên Chúa của Israel, Đấng ngự trên Kêrubim, chính Người mới là Thiên Chúa, một mình Người mà thôi, trên mọi nước trần gian; chính Người đã làm ra trời đất. 16Lạy Yavê, xin lắng tai nghe, xin mở mắt nhìn: lạy Yavê, xin nghe các lời Sennakêrib đã sai đem đến mạ lị Thiên Chúa hằng sống. 17Đã hẳn, lạy Yavê, các vua Assur đã tàn phá các dân tộc và xứ sở của chúng, 18và cho lửa thiêu các thần của chúng; vì đó không phải là Thiên Chúa, mà chỉ là đồ tay người phàm làm ra bằng gỗ, bằng đá, nên các vua ấy đã tiêu hủy chúng được. 19Và bây giờ, lạy Yavê Thiên Chúa của chúng tôi, xin cứu chúng tôi khỏi tay nó, để mọi nước trên trần nhận biết chính Người mới là Thiên Chúa, một mình Người mà thôi, lạy Yavê!"

Ysaya can thiệp
           20Ysaya con của Amos sai (người) đến nói với Êzêkya rằng: "Yavê Thiên Chúa của Israel phán thế này: Ta đã nghe điều ngươi khẩn cầu nhân vụ Sennakêrib vua Assur. 21Đây là lời Yavê phán về nó:
Con gái Sion
khinh ngươi nhạo ngươi,
Nữ tử Yêrusalem
theo ngươi lắc đầu !
22 Ai vậy, kẻ ngươi đã dám buông lời mạ lị,
ai vậy, kẻ ngươi đã gióng tiếng quát oai,
và ngước mắt làm cao thách đố ?
Ấy là Đấng thánh của Israel !
23Ngươi dùng sứ giả để mạ lị Đức Chúa,
Ngươi nói: Cùng vô vàn xa mã,
ta trèo đỉnh cao sơn lĩnh,
các triền dãy Liban,
ta đã chặt những bá hương cao ngất,
những cây trắc diệp tuyệt vời,
ta sẽ đi tới sào huyệt nơi cùng cốc
đến thượng uyển rừng sâu.
24Chính ta, ta đào ta uống,
nước nôi các nơi xa lạ,
ta tát cạn dưới bàn chân ta,
tất cả sông ngòi Aicập.
25Họa chăng ngươi đã không hề nghe biết: Từ xa xưa,
Ta đã tra tay làm sự ấy từ những ngày thuở trước Ta đã dự trù?
Bây giờ Ta sẽ đem ra thực hiện,
Và sẽ đập tan cho thành đá vụn những thành kiên cố.
26Dân cư của chúng thúc thủ bó tay,
đến phải tán đảm thẹn thuồng ;
chúng ra như cỏ đồng nội,
như nội thảo xanh rờn,
như nắm cỏ mái nhà,
nám sạm trước khi lên đòng.
27Ngươi đứng hay ngươi ngồi,
ngươi ra hay ngươi vào, Ta đều biết,
cả khi ngươi giận dữ với Ta.
28Bởi ngươi giận dữ với Ta,
và sự ngạo nghễ của ngươi đã thấu tai Ta,
ta quyết xỏ vòng vào mũi,
và hàm thiếc tra môi,
mà lùa ngươi về lại trên đường
ngươi đã theo mà đến (nơi đây).
29Và điều này làm dấu cho ngươi
năm nay ăn lấy lúa chon
còn lúa mọc hoang năm tới,
năm kia hãy gieo hãy gặt,
Hãy trồng vườn nho ăn trái,
30những gì thoát nạn sót lại cho nhà Yuđa,
bên dưới, sẽ lại đâm rễ,
và bên trên, sẽ sinh lại trái trăng,
31Vì từ Yêrusalem xuất ra số sót
và nhóm thoát nạn từ núi Sion :
lòng đố kị của Yavê các cơ binh sẽ liễu thành điều ấy !
32Cho nên Yavê phán thế này về vua Assur :
Nó sẽ không vào được thành này
và sẽ không bắn vào một mũi tên nào,
sẽ không trương thuẫn tiến lại,
sẽ không đổ đất đắp ụ.
33Trên đường nó đến, nó sẽ lui về,
nhưng thành này, nó sẽ không vào – sấm của Yavê !
34Ta sẽ che chở thành này để cứu nó,
  vì Ta, và vì Đavit, tôi tớ của Ta".

Sennakêrib chết
           35Xảy ra là chính đêm ấy, Thần sứ Yavê(xuất chinh, sát phạt trong doanh trại Assur một trăm tám mươi lăm ngàn người. Sáng ngày khi người ta thức dậy, thì này tất cả đều là thây ma chết dẫm.
           36Sennakêrib vua Assur dỡ trại ra đi và lui về ở tại Ninivê. 37Xảy ra là khi ông đang thờ lạy trong Nhà của Nisrok thần linh của ông, thì các con ông là Ađrammôlek và Sarêxer, đã lấy gươm đâm chết ông, rồi trốn thoát qua đất Ararat. Asarhađđôn con ông đã lên ngôi kế vị ông.

Êzêkya lâm bịnh và được khỏi
           20. 1Trong những ngày ấy, Êzêkya lâm bịnh đến chết được. Tiên tri Ysaya con của Amos đến gặp ông mà nói: "Yavê phán thế này: Hãy lo xếp đặt việc nhà, vì ngươi sắp chết, chứ không sống đâu". 2Ông đã quay mặt vào tường mà khẩn cầu với Yavê rằng: "3Ôi! lạy Yavê, xin nhớ lại là tôi đã đi trước nhan Người cách trung tín, một lòng thành; điều đẹp mắt Người, tôi đã làm". Rồi Êzêkya òa khóc lớn tiếng.
            4Ysaya chưa ra đến sân giữa, thì lời Yavê lại đến với ông mà  rằng: "5Hãy trở lại nói với Êzêkya, thủ lĩnh của dân Ta: Yavê Thiên Chúa của Đavit cha ngươi phán thế này: Ta đã nghe lời ngươi khẩn cầu, Ta thấy nước mắt của ngươi. Này, Ta sẽ chữa lành ngươi: ngày thứ ba ngươi sẽ lên nhà Yavê. 6Ta sẽ thêm vào cho đời ngươi mười lăm năm nữa. Ta sẽ cứu ngươi thoát bàn tay vua Assur, làm một với thành này. Ta sẽ che chở thành này vì Ta và vì Đavit, tôi tớ của Ta ».
            7Ysaya nói: "Lấy một bánh vả khô". Người ta đi lấy và đặt trên ung nhọt và ông đã được khỏi. 8Êzêkya nói với Ysaya: "Có dấu nào (chứng thực) là Yavê sẽ chữa lành tôi và ngày thứ ba tôi sẽ lên được Nhà Yavê?" 9Ysaya nói: "Đây là dấu Yavê (ban) cho ngài; là Yavê sẽ thực hiện lời Người  đã phán: Bóng phải đi tới mười cấp hay là bóng phải lùi sau mười cấp?" 10Êzêkya nói: "Quá dễ nếu bóng ngả xuống mười cấp. Không, xin bóng lùi lại sau mười cấp". 11Ysaya, vị tiên tri kêu khẩn với Yavê và Người đã cho bóng lùi sau mười cấp trên những cấp nó đã xuống, trên những cấp của Akhaz.

Êzêkya tiếp sức của vua Babilon
           12Thuở ấy Mêrôđak-Balađan, con của Batađan, vua Babel, gởi thư và tặng vật đến cho Êzêkya vì nghe tin Êzêkya lâm bịnh. 13Êzêkya lấy thế làm mừng và để cho (các sứ thần) xem tất cả nhà kho báu của ông: bạc vàng, nhũ hương, dầu thơm, kho vũ khí, và tất cả những gì có trong các kho của ông. Êzêkya cho họ xem tất cả không trừ một cái gì trong nhà ông cũng như trong nước ông. 
           14Tiên tri Ysaya đến gặp vua Êzêkya và nói với ông: "Các người ấy đã nói gì? Họ từ đâu đến gặp ngài?" Êzêkya nói: "Họ từ phương xa đến, từ Babel". 15Ông lại hỏi: "Họ đã coi thấy gì trong nhà ngài?" Êzêkya đáp: "Họ đã xem tất cả mọi sự trong nhà tôi: tôi đã cho họ xem tất cả không trừ một cái gì trong các kho của tôi".
           16Ysaya mới nói với Êzêkya: "Hãy lời Yavê: 17Này đây sẽ đến những ngày Ta sẽ tải đi Babel tất cả mọi sự trong nhà ngươi, các điều tổ tiên ngươi đã tích trữ cho đến hôm nay, không chừa lại một điều gì, Yavê đã phán. 18Người ta sẽ bắt con cái ngươi, những kẻ xuất tự mình ngươi Do Thái ngươi sinh ra, làm hoạn quan hầu trong đền vua Babel". 19Êzêkya nói với Ysaya: "Tốt, lời của Yavê ông vừa nói!" và ông tự nhủ: "Lại không phải là đời tôi sẽ có thái bình và an ninh đó ư?".
            20Còn các việc khác của Êzêkya, tất cả lòng dũng cảm của ông và việc ông đã làm bể và cống dẫn nước vào thành làm sao, lại đã không chép trong sách Ký sự các vua Yuđa đó sao? 21Êzêkya đã yên nghỉ với tổ tiên và Manassê con ông đã lên làm vua kế vị ông.