Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Những hành động cuối cùng và cái chết của Môsê (Tl 31,1-30)

                    IV. NHỮNG HÀNH ĐỘNG CUỐI CÙNG VÀ CÁI CHẾT CỦA MÔSÊ
Sứ vụ của Yôsua

                31. (1Môsê đi nói các lời ấy cho toàn thể Israel. 2Và ông bảo họ: "Năm nay ta đã được một trăm hai mươi tuổi, ta không còn có thể ra ra, vào vào được nữa. Vả lại Yavê đã phán với ta: Ngươi sẽ không được qua (sông) Yorđan kia. 3 Yavê Thiên Chúa của ngươi, chính Người sẽ qua trước ngươi, chính Người sẽ tru diệt các nước ấy khỏi trước mặt ngươi, và ngươi sẽ chiếm lấy các nước ấy. Chính Yôsua sẽ qua trước ngươi, như Yavê đã phán. 4Yavê sẽ xử với chúng như Người đã xử với các vua Sikhôn và Og, Amori,với xứ của chúng, những kẻ người đã tru diệt. 5Yavê đã phó nộp chúng trước mặt các ngươi, và các ngươi đã xử với chúng chiếu theo tất cả lịnh truyền dạy các ngươi. 6Hãy ở mạnh mẽ, can đảm! Trước mặt chúng, các ngươi đừng sợ, đừng khiếp vía, vì chính Yavê Thiên Chúa của ngươi đi với ngươi, Người sẽ không bỏ rơi, (hay) để mặc ngươi đâu!"
                 7Môsê đã gọi Yôsua lại mà nói với ông trước mặt toàn thể Israel: "Hãy ở mạnh mẽ, can đảm! vì ngươi sẽ cùng dân này vào đất Yavê đã thề với tổ tiên chúng là Người sẽ ban cho chúng. Chính ngươi sẽ cho chúng chiếm đất ấy làm cơ nghiệp. 8Chính Yavê sẽ đi trước ngươi, chính Người sẽ không bỏ rơi, (hay) để mặc ngươi đâu! Đừng hãi!"

Đọc luật 
                9Và Môsê đã viết Lật này và đã trao cho cáctư tế, con cái Lêvit,
những kẻ kiệu Khám Giao ước của Yavê, làm với một toàn thể kỳ mục Israel. 10Đoạn Môsê truyền cho họ rằng: "Cuối bảy năm, vào định kỳ có năm toàn xá, trong dịp Lễ Lều, 11khi toàn thể Israel đến để ra mắt trước nhan Yavê Thiên Chúa của ngươi, ở chỗ Người đã chọn, thì ngươi sẽ đọc Luật này trước toàn thể Israel, vào tai chúng. 12Hội dân lại, đàn ông, đàn bà, trẻ con, khách ngụ cư trong các cổng thành của ngươi, ngõ hầu chúng được nghe và ngõ hầu chúng học cho biết kính sợ Yavê Thiên Chúa của các ngươi và tuân giữ để thi hành tất cả các lời của Luật này. 13Và con cái chúng, những kẻ không biết, sẽ nghe và học cho biết kính sợ Yavê Thiên Chúa của các ngươi, mọi ngày các ngươi sống trên thửa đất các ngươi sắp qua (sông) Yorđan để chiếm lấy".

Yavê đe doạ
                14Yavê phán với Môsê: "Này ngày ngươi chết đã gần; Hãy gọi ông Yôsua lại, và các ngươi hãy đứng chầu trong Trướng Tao phùng, để Ta truyền dạy nó". (Và) Môsê đã đi cùng với Yôsua. Và họ đã đứng chầu trong Trướng Tao phùng. 15Và Yavê đã hiện ra, trong Trướng Tao phùng, nơi cột mây; và cột mây đã dừng lại nơi cửa Trướng Tao phùng.
                16Yavê phán với Môsê: "Này ngươi sắp yên nghỉ với tổ tiên ngươi; và dân này sẽ chỗi dậy mà đàng điếm theo các thần xa lạ trong xứ nó sắp vào và nó sẽ bỏ Ta và thủ tiêu Giao ước của Ta, Giao ước Ta đã kết với nó. 17Khí nộ của Ta sẽ bừng cháy trên nó ngày ấy, và Ta sẽ bỏ chúng, Ta sẽ ngoảnh mặt đi khỏi chúng. Nó sẽ là mồi ngon (cho địch thù) và nó sẽ gặp tai ương quẫn bách dồn dập. Và trong ngày ấy nó sẽ nói: "Lại không phải vì Thiên Chúa của tôi không ở giữa tôi, nên tôi đã gặp các hoạ tai này?" 18Nhưng Ta, ngày ấy, Ta sẽ một mựcngoảnh mặt đi, vì tất cả sự dữ nó đã làm, khi nó quay lại với các thần khác.

Bài ca làm chứng 
                19Vậy bây giờ các ngươi hãy viết cho các ngươi bài ca này để dạy cho con cái Israel. Ngươi hãy đặt bài ca ấy nơi miệng chúng, ngõ hầu bài ca ấy thay Ta làm chứng cáo tội con cái Israel. 20Bởi chưng Ta đem nó vào thửa đất Ta đã thề hứa cho tổ tiên nó, đất chảy tràn sữa mật, nhưng khi nó được ăn, được no nê và nên béo tốt, thì nó lại quay đầu theo các thần khác cùng làm tôi chúng, mà khinh thị Ta và thủ tiêu Giao ước của Ta. 24Vậy khi nó gặp phải tai ương quẫn bách dồn dập, thì bài ca này sẽ làm chứng tá vạch mặt nó; vì bài ca này sẽ không bị lãng quên nơi miệng dòng giống nó, vì Ta biết nó nặn ra gì được hôm nay, ngay trước khi Ta đem nó vào đất Ta đã thề hứa". 22(Và) hôm ấy Môsê đã viết bài ca này và đã dạy cho con cái Israel.
                23Và (Yavê) đã truyền dạy Yôsua con cái Nun và phán: "Hãy ở mạnh mẽ, can đảm! Vì chính ngươi sẽ đem con cái Israel vào đất Ta đã thề hứa với chúng. Và Ta, Ta sẽ ở với ngươi".

Luật đặt bên cạnh khám
                24Vậy khi Môsê đã viết xong các lời bộ Luật này vào sách, cho đến hết, 25thì Môsê truyền cho Lêvit, những kẻ kiệu Khám Giao ước của Yavê, mà rằng: "26Hãy lấy sách Luật này mà đặt bên cạnh Khám Giao ước của Yavê Thiên Chúa của các ngươi; ở đó nó sẽ là chứng cáo tội ngươi. 27Vì Ta, Ta biết tính ngỗ nghịch và cứng cổ của ngươi. Này, hôm nay ta còn sống với các ngươi đây, mà các ngươi đã hằng ngỗ nghịch với Yavê, thì huống hồ là sau khi ta đã chết.

Israel
hội lại để nghe bài ca
                 "
28Hãy hội lại cho ta toàn thể các kỳ mục của các chi tộc, các ký lục của các ngươi, để ta nói vào tai chúng các lời này và ta sẽ lấy trời đất làm chứng cáo tội chúng. 29Vì ta biết, sau khi ta chết rồi, các ngươi chắc sẽ ra hư đốn mà lạc xa con đường ta đã truyền dạy các ngươi, và tai hoạ sẽ giáng xuống cho các ngươi trong những ngày mai sau, vì các ngươi sẽ làm sự dữ trước mắt Yavê mà chọc tức Người bởi các công việc tay các ngươi làm!" 30(Và) Môsê đã nói vào tai toàn thể đám hội Israel, các lời của bài ca này, cho đến hết.