Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Những chỉ dẫn về việc xây Đền Thánh và về các tư tế - tiếp theo (Xh 28,1 - 31,18)

Lễ phục của các tư tế
           28. “1Phần ngươi, hãy cho kéo lại gần ngươi, Aharôn, anh ngươi, và các con làm một với nó, giữa hàng con cái Israel, để nó sung làm tư tế cho Ta: Aharôn và Nađab, Abihu, Eâlêazar, Ithamar, các con của Aharôn. 2Ngươi sẽ may thánh phục cho Aharôn, anh ngươi, mang trong vinh quang, trong huy hoàng. 3Chính ngươi sẽ bảo tất cả những người khôn ngoan đáy lòng. Ta sẽ cho đầy thần khí khôn ngoan và chúng sẽ may phẩm phục cho Aharôn để tác thánh cho nó sung làm tư tế cho Ta. 4Và đây là các áo chúng sẽ may: bổ tử, bào, cổn, y thường, cân niệm và đai lưng. Chúng sẽ phải may thánh phục cho Aharôn anh ngươi, và cho các con cái nó, để nó sung làm tư tế cho Ta. 5Còn chúng, chúng tìm cho được vàng, nhiễu tía, nhiễu điều, len cánh kiến, gai mịn.

Áo bào
           “6Chúng sẽ may bào bằng vàng nhiễu tía, nhiễu điều, len cánh kiến, gai se, một kiệt tác xảo công nghệ sĩ. 7Sẽ có hai cái khiên chương kết liền với hai đầu bào và như vậy nó sẽ được kết liền. 8Các đai đới quanh bào bên trên sẽ cùng một kiểu và làm một với nó: bằng vàng, nhiễu tía, nhiễu điều, len cánh kiến, gai se. 9Ngươi sẽ lấy hai viên ngọc mã não, ngươi sẽ khắc trên đó, tên con cái Isrel; 10sáu tên trên viên thứ nhất và sáu tên còn lại trên viên thứ hai theo như chúng nó sinh ra. 11Công việc của ngươi là đẽo đá theo kiểu khắc triện. Ngươi sẽ khắc hai viên ngọc với tên con cái Isrel. Ngươi sẽ nhận ngọc ấy trên nền vàng. 12Ngươi sẽ đặt hai viên ngọc ấy trên khiên chương áo bào, ngọc kỷ vật về con cái Isrel; Aharôn sẽ mang tên chúng nó vào trước nhan Yavê trên vai mình để làm kỷ vật. 13Ngươi sẽ làm những huy bào vàng 14và hai dây chuyền vàng ròng; ngươi sẽ làm chúng như dải buộc, kiểu sà tích; ngươi sẽ kết dây chuyền sà tích ấy vào huy bào.

Bổ tử
           “15Ngươi sẽ làm bổ tử phán quyết, một kiệt tác xảo công. Ngươi sẽ làm cùng một kiểu như áo bào: ngươi sẽ làm bằng vàng, gấm tía, gấm điều, len cánh kiến, gai se. 16Nó vuông vức, kép, một gang chiều dài, một gang chiều rộng. 17Ngươi sẽ cẩn và cẩn ngọc bằng bốn hàng ngọc: một hàng có hồng nảo hoàng ngọc, bích ngọc: cho hàng thứ nhất. 18Hàng thứ hai: xích ngọc, lam ngọc, lục châu; 19hàng thứ ba: ngọc miêu, kim lục, tử ngọc; 20hàng thứ tư: kim châu, mã não, ngọc thạch. Chúng sẽ được nhận trong vàng bằng những khuôn nạm. 21Các viên ngọc sẽ mang tên con cái Israel: mười hai tên, khắc kiểu triện, mỗi viên một tên, chúng sẽ thuộc mười hai chi tộc. 22Ngươi sẽ làm trên bổ tử những dây chuyền như dải buộc, kiểu sà tích bằng vàng ròng. 23Ngươi sẽ làm trên bổ tử hai vòng vàng. Ngươi sẽ kết hai vòng ấy vơi hai mút bổ tử. 24Ngươi sẽ kết hai sà tích vàng với hai vòng nơi hai mút bổ tử. 25Và hai mút sà tích ngươi sẽ kết với hai huy bào; ngươi sẽ gắn vào khiên chương áo bào phía đằng trước mặt. 26Ngươi sẽ làm hai vòng vàng: ngươi sẽ gắn chúng vào hai mút bổ tử bên rìa của nó, ở mặt bên kia áo bào, phía trong. 27Ngươi sẽ làm hai vòng vàng, ngươi sẽ kết với hai khiên chương áo bào bên dưới, phía đằng trước mặt, kề bên chỗ cột, bên trên đai đới áo bào. 28Chúng sẽ thắt chặt bổ tử nhờ các vòng của nó với vòng của áo bào, với dãi nhiễu tía cho nó ở trên đai đới áo bào và cho bổ tử không xê dịch được trên áo bào. 29Aharôn sẽ mang tên con cái Israel trên bổ tử phán quyết, nơi lòng nó, khi vào cung thánh để làm kỉ vật trước nhan Yavê luôn mãi. 30Ngươi sẽ cất trong bổ tử phán quyết Urim và Tummin. Chúng sẽ ở nơi lòng Aharôn khi vào trước nhan Yavê. Aharôn sẽ mang phán quyết con cái Israel nơi lòng nó trước nhan Yavê luôn mãi.

Áo cổn
           “31Ngươi sẽ mang áo cổn choàng trên áo bào, toàn bằng gấm tía. 32Sẽ có ở chính giữa một lỗ cổ để xỏ đầu, viền quanh lỗ là công việc thợ dệt, sẽ như lỗ giáp bào không sao rách được. 33Ngươi sẽ làm nơi gấu những quả lựu bằng gấm tía, gấm điều, len cánh kiến, (nơi gấu tất cả xung quanh và chen giữa chúng những tiểu chung, tất cả vòng quanh. 34Tiểu chung và quả lựu (rồi) tiểu chung vàng và quả lựu, tất cả vòng quanh nơi gấu cổn. 35Aharôn sẽ mặt cổn để hành lễ. Tiếng reng sẽ nghe vọng lúc nó vào cung thánh trước nhan Yavê, (như vậy) nó sẽ không chết.

Kim ba
           “36Ngươi sẽ làm một kim ba bằng vàng ròng. Ngươi sẽ khắc trên đó kiểu khắc triện "Thánh của Yavê”. 37Ngươi sẽ dùng dải gấm tía thắt chặt. Nó sẽ trên tế miện; ở phía đằng trước. 38Nó sẽ ở trên trán Aharôn. Aharôn sẽ mang lấy quá phạm nơi các thánh vật con cái Israel hiến thánh, về tất cả của chúng cúng làm thánh vật: nó sẽ ở nơi trán nó luôn mãi để làm dấu sủng mộ cho chúng trước nhan Yavê. 39Ngươi sẽ đan y thường gai mịn; ngươi sẽ làm khăn chít gai mịn và ngươi sẽ làm một cái đai, kỳ công thợ thêu.
           “40Cho con cái Aharôn, ngươi sẽ làm y thường; ngươi sẽ làm cho chúng đai lưng; ngươi sẽ làm cho chúng, tế quan vinh quang huy hoàng. 41Ngươi sẽ mặc các phẩm phục ấy cho Aharôn, anh ngươi, và con cái nó làm một với nó; ngươi sẽ xức dầu cho chúng và tấn phong chúng và tác thành chúng để chúng sung làm tư tế cho Ta. 42Ngươi sẽ làm cho chúng, quần lót trúc bâu để che sự hở hang (da) thịt: quần từ ngang lưng xuống đến vế. 43Aharôn và con cái nó sẽ phải bận quần ấy khi chúng vào Trướng Tao phùng hay khi chúng tiến đến tế đàn để hành lễ trong cung thánh; và chúng sẽ không mang tội và khỏi chết. Luật điều vĩnh viễn cho nó và dòng giống nó sau nó.

Tác thánh
           29. “1Và đây là điều ngươi phải làm cho chúng để tác thánh chúng cho chúng sung vào làm tư tế cho Ta: Ngươi hãy lấy một con bò tơ còn non và hai con cừu đực trọn hảo 2và bánh không men, và bánh thuẫn không men, nhồi dầu, và bánh trán không men tráng dầu; ngươi sẽ dùng bột tinh lúa miến mà lam các bánh ấy. 3Ngươi sẽ đặt bánh trong chiếc vỉ và cứ đặt trong giỏ vỉ mà tiến dâng, làm một với con bò tơ và hai con cừu đực.

Quán tẩy. Xức dầu
           “4Ngươi sẽ dẫn Aharôn và con cái nó lại gần cửa Trướng Tao phùng. Ngươi sẽ lấy nước quán tẩy chúng. 5Ngươi sẽ lấy phẩm phục; ngươi sẽ mặt cho Aharôn y thường, cổn bào, chiếc bào, và bổ tử; ngươi sẽ lấy đai đới mà thắt bào cho nó. 6Ngươi sẽ đội cân miện trên đầu nó; ngươi sẽ đặt kim ba thánh trên cân miện. 7Ngươi sẽ lấy dầu xức, ngươi sẽ đổ trên đầu nó mà xức dầu cho nó.
           “8Ngươi sẽ dẫn các con nó lại và ngươi sẽ lấy y thường mặc cho chúng. 9Ngươi sẽ lấy đai lưng thắt cho chúng, Aharôn và các con nó. Ngươi sẽ lấy tế quan chít đầu chúng. Chức tư tế sẽ thuộc về chúng (như) luật điều vĩnh viễn. Và ngươi sẽ phong chức cho Aharôn và các con của nó.

Lễ vật
           “10Ngươi sẽ dẫn bò tơ đến trước Trướng Tao phùng. Aharôn và các con nó sẽ ấn tay tên đầu bò tơ. 11Ngươi sẽ tế sát bò tơ trước nhan Yavê nơi cửa Trướng Tao phùng. 12Ngươi sẽ lấy máu bò tơ, và lấy ngón tay thoa sừng tế đàn; đoạn ngươi sẽ đổ tất cả máu nơi chân Tế đàn. 13Ngươi sẽ lấy tất cả mỡ che bộ lòng, mỡ lườn buồng gan và trái cật cùng với mỡ trên cật. Ngươi sẽ huân yên nơi tế đàn. 14Còn thịt bò tơ, da và phẩn, ngươi sẽ phóng hỏa bên ngoài trại: vì là lễ tạ tội.
           “15Ngươi sẽ lấy một con cừu đực, và Aharôn và các con nó sẽ đặt tay trên đầu cừu. 16Ngươi sẽ tế sát con cừu. Ngươi sẽ lấy máu nó, ngươi sẽ vãi trên Tế đàn và tất cả xung quanh. 17Còn cừu ngươi sẽ phân thành miếng, ngươi sẽ rửa ruột lòng nó, cẳng nó, rồi ngươi sẽ đặt lên trên các mảnh và đầu nó. 18Ngươi sẽ huân yên tất cả con cừu nơi tế đàn. Đó là thượng hiến dâng Yavê, hinh hương, giải hờn, hỏa tế dâng Yavê.
           “19Ngươi sẽ lấy con cừu đực thứ hai, Aharôn và các con cái nó sẽ ấn tay trên đầu con cừu. 20Ngươi sẽ tế sát con cừu, lấy máu nó và bôi vào trái tai hữu Aharôn và trái tai hữu các con nó, ngón cái tai hữu và ngón cái chân hữu chúng. Ngươi sẽ vãi huyết tế đàn và tất cả xung quanh. 21Ngươi sẽ lấy máu ở trên tế đàn, và dầu tấn phong, ngươi sẽ rảy trên Aharôn và phẩm phục của nó, con nó và phẩm phục của các con nó với nó. Nó sẽ nên thánh cùng với phẩm phục của nó, và các con nó và phẩm phục của các con nó với nó.

Lễ tấn phong 
           “22Ngươi sẽ lấy mỡ con cừu, đuôi và màng mỡ che tạng phủ, là gan và hai trái cật cùng với mỡ trên cật và đùi phải, vì đó là cừu lễ tấn phong 23và một bánh tròn, một bánh thuẫn pha dầu, một bánh tráng trong giỏ bánh không men ở trước nhan Yavê, 24ngươi sẽ đặt tất cả trên bàn tay Aharôn và trên bàn tay các con nó. Rồi ngươi sẽ dao đi dao lại làm cúng tế trước nhan Yavê. 25Ngươi sẽ lấy lại tự tay chúng và ngươi sẽ đốt xông lên Tế đàn trên thượng hiến làm hinh hương giải hờn trước nhan Yavê: đó là hỏa tế dâng Yavê.
           “26Ngươi sẽ lấy sườn con cừu lễ trao tay cho Aharôn. Ngươi sẽ dao đi dao lại làm cúng tế trước nhan Yavê. Đó sẽ là phần của ngươi. 27Ngươi sẽ hiến thánh thịt ức cúng tế và đùi cừu làm giáo liễm phần đã dao đi dao lại và phần trích ra tự con cừu lễ tấn phong, con cừu tế vì Aharôn và con cừu tế vì các con nó. 28Đó là phần thuộc về Aharôn và các con nó: luật điều vĩnh viễn lấy nơi con cái Israel. Vì đó là giáo liễm và là giáo liễm nơi con cái Israel trong các lễ tế kỳ an, phần giáo liễm dâng Yavê.
           “29Thánh phục thuộc về Aharôn thì sẽ thuộc về các con nó sau nó, để chúng mặc khi chịu xức dầu và được tấn phong. 30Trong vòng bảy ngày, trong các con nó, người kế vị nó làm tư tế sẽ mặc phẩm phục ấy khi vào Trướng Tao phùng hành lễ trong cung thánh.

Tiệc thánh
           “31Ngươi sẽ lấy cừu lễ tấn phong: ngươi sẽ nấu thịt nó trong nơi thánh. 32Aharôn và các con nó sẽ ăn thịt cừu và bánh ở trong giỏ, nơi cửa Trướng Tao phùng. 33Chúng sẽ ăn các vật ấy, vì nhờ đó mà có xá tội liễu thành việc tấn phong và tác thành chúng. Phàm nhân không được ăn vì đó là của thánh. 34Nếu còn thừa lại thịt lễ tấn phong và bánh cho đến sáng mai, ngươi sẽ phóng hỏa đồ thừa: người ta không được ăn, vì đó là của thánh. 35Ngươi sẽ làm cho Aharôn và các con nó theo mọi sự Ta đã truyền cho ngươi: ngươi sẽ tấn phong cho chúng trong vòng bảy ngày.
           “36Ngươi sẽ hạ bò tơ lễ tạ tội mỗi ngày, kèm với những việc xá tội; ngươi sẽ làm lễ tạ tội trên Tế đàn, khi ngươi làm việc xá tội trên đó, đoạn ngươi sẽ xức dầu Tế đàn mà tác thành nó. 37Bảy ngày ngươi sẽ làm sẽ làm lễ xá tội trên Tế đàn mà tác thành nó. Tế đàn sẽ nên vật cực thánh, phàm vật gì tiếp xúc với Tế đàn sẽ thành vật thánh.

Lễ thượng hiến
           “38Đây là vật ngươi sẽ hạ thịt trên Tế đàn: hai chiên sinh trong năm, hai con mỗi ngày, thường xuyên. 39Ngươi sẽ hạ thịt một con ban sáng; và chiên thứ hai, ngươi sẽ hạ thịt giữa hai chiều. 40Một phần mười epha bột tinh lúa miến nhồi dầu ôliu giã cối, một phần tư hũ(, và chước quản một phần tư hũ rượu cho chiên thứ nhất. 41Chiên thứ hai ngươi sẽ hạ thịt giữa hai chiều, ngươi sẽ làm cho nó như việc cúng ban mai và như việc chước quản khi ấy: làm hinh hương, giải hờn hỏa tế dâng Yavê. 42Đó là thượng hiến xuyên qua các thế hệ các ngươi, nơi cửa Trướng Tao phùng trước nhan Yavê, nơi để phán dạy ngươi. Ta sẽ cho các ngươi bái yết Ta.
           “43Ta sẽ cho con cái Israel bái yết Ta ở đó, và là chỗ được vinh quang Ta tác thánh. 44Ta sẽ tác thánh Trướng Tao phùng và tế đàn, và Ta sẽ tác thánh Aharôn và các con nó cho chúng sung làm tư tế cho Ta. 45Ta sẽ lưu ngụ giữa con cái Israel. Ta sẽ là Thiên Chúa giữa chúng. 46Chúng sẽ biết: Ta là Yavê, Thiên Chúa của chúng, Đấng đã đem chúng ra khỏi đất Aicập để lưu ngụ giữa chúng. Chính Ta, Yavê Thiên Chúa của chúng.

Hương án
           30. “1Ngươi sẽ làm hương án đốt nhang, ngươi sẽ làm bằng gỗ keo. 2Một xích bề dài và một xích bề rộng; nó sẽ vuông vức và hai xích rưởi bề cao; các sừng ăn liền với nó. 3Ngươi sẽ dát bằng vàng ròng: mặt phản và bốn bề xung quanh bằng vàng. 4ngươi sẽ làm cho nó hai vòng vàng bên dưới mép ở hai bên sườn, ngươi sẽ làm nơi hai cạnh, khâu xỏ những đòn dùng để khiêng nó. 5Ngươi sẽ làm những cái đòn bằng gỗ keo ngươi sẽ thếp vàng. 6Ngươi sẽ đặt trước màn che Khám Chứng tri, đằng trước bàn xá tội bên trên Chứng tri, nơi Ta gặp hội kiến. 7Trên đó, Aharôn sẽ đốt hương xạ lan: sáng sáng khi nó chỉnh lại đèn nhang, nó sẽ đốt hương. 8Và khi Aharôn lên đèn giữa hai chiều, nó cũng sẽ đốt hương: hương thường xuyên trước nhan Yavê cho các thế hệ các ngươi. 9Các ngươi sẽ không mang lên đó hương nhang phàm tục, thượng tiến, cúng vật, các ngươi sẽ không chước quán trên đó. 10Aharôn sẽ làm lễ xá tội trên sừng nó mỗi năm mỗi lần. Với máu hy sinh tạ tội (dâng vào ngày) xá tội mỗi năm một lần, nó sẽ làm sẽ làm lễ xá tội trên đó, cho mọi thế hệ các ngươi. Đó là vật cực thánh dâng Yavê”.

Thuế nhân khẩu
           11Yavê phán với Môsê rằng: “12Khi ngươi biên sổ nhân khẩu con cái Israel những kẻ phải kiểm tra, thì mỗi người chúng sẽ dâng tiền chuộc mạng cho Yavê, trong lúc làm việc kiểm tra chúng, để khỏi xảy ra họa tai trong lúc làm việc kiểm tra. 13Đây là điều chúng sẽ dâng: phàm ai qua hàng kiểm tra, nửa seqel, theo seqel của thánh điện, một seqel: hai mươi ghêra, nửa seqel làm giáo liễm dâng Yavê. 14Phàm ai qua hàng kiểm tra, từ hai mươi tuổi trở lên, sẽ dâng giáo liễm cho Yavê. 15Kẻ giàu không trả hơn, người nghèo không trả kém một nửa seqel, dâng làm giáo liễm dâng Yavê để chuộc mạng chúng. 16Ngươi sẽ lấy bạc chuộc mạng ấy nơi con cái Israel. Ngươi sẽ cho sung vào việc phục dịch Trướng Tao phùng: đối với con cái Israel đó sẽ là kỷ vật trước nhan Yavê để chuộc mạng các ngươi”.

Vạc đồng
           17Yavê phán với Môsê rằng: “18Ngươi sẽ làm một cái vạc đồng, và cái đế của nó bằng đồng để quán tẩy. Ngươi sẽ đặt nó giữa Trướng Tao phùng và tế đàn. Ngươi sẽ đổ nước vào đó. 19Aharôn và các con nó sẽ dùng nó mà rửa tay chân, 20Khi chúng vào Trướng Tao phùng, chúng sẽ lấy nước mà rửa và chúng sẽ không chết. Hay khi chúng tiến lại tế đàn hành lễ phần sài hỏa tế dâng Yavê. 21Chúng sẽ rửa tay chân chúng và chúng sẽ không chết. Đó là luật điều vĩnh viễn đối với chúng, cho nó và dòng dõi nó suốt các thế hệ của chúng".

Dâu lễ tấn phong
           22Yavê phán với Môsê rằng: « Phần ngươi, ngươi hãy lo cho có hương thượng hạng: mủ mộc dược năm trăm seqel; nhục quế ướp xạ, một nửa tức là hai trăm năm mươi seqel; đan quế ướp xạ, hai trăm năm mươi (seqel). 24Quan thuế, năm trăm (seqel) theo seqel thánh điện, và dầu ôliu: một hũ. 25Ngươi sẽ dùng nó làm dầu thánh tấn phong, hương du chánh hiệu sản nghệ của thợ chế hương du, nó sẽ là dầu thánh tấn phong. 26Ngươi sẽ dùng dầu ấy mà xức Trướng Tao phùng và khám Chứng tri, 27bàn và mọi vật thuộc nơi bàn, trụ đăng và mọi vật thuộc của nó, hương án. 28Tế đàn thượng hiến và mọi đồ phụ thuộc nơi đó, vạc và đế của nó. 29Ngươi sẽ tác thánh các vật ấy và chúng sẽ trở thành vật cực thánh, phàm sự gì đúng đến sẽ được tác thánh. 30Ngươi sẽ xức dầu cho Aharôn và các con nó và ngươi sẽ tác thánh cho chúng sung làm tư tế cho Ta, 31Ngươi sẽ nói với con cái Israel rằng: đó sẽ là dầu thánh tấn phong của Ta suốt các thế hệ các ngươi. 32Trên da thịt người phàm, nó sẽ không được đổ xuống và ngươi không được chế dầu nào một kiểu như nó: đó là vật thánh, các ngươi phải coi như vật thánh. 33Kẻ nào hương du như thế và dùng nó xức trên phàm nhân sẽ bị tiễu họ hàng nó”.

Hương nhan
           34Yavê phán với Môsê: “Ngươi hãy lấy xạ lan, an tắc, ốc xạ, phong tử hương, xạ lan, trầm nguyên chất, các thứ đều quân phân. 35Ngươi sẽ dùng chúng chế nhang, xạ lan, sản phẩm của thợ chế nhang, nồng mặn, tinh ròng, vật thánh. 36Ngươi sẽ tán ra như bột. Ngươi sẽ đặt trước chứng tri trong Trướng Tao phùng nơi Ta hội kiến với ngươi, đối với các người đó là vật cực thánh. 37Thứ hương ngươi chế, các ngươi không được chế theo kiểu như nó mà dùng. Đối với các ngươi đó là vật thánh dâng Yavê. 38Kẻ nào chế như thế để hít, sẽ bị tiễu trừ khỏi họ hàng của nó”.

Thợ
           31. 1Yavê phán vơi Môsê rằng: “2Coi: Ta đã gọi đích danh Bơxalêel, con của Uri, con của Hur, họ Yuđa. 3Ta đã ban cho nó đầy thần khí Thiên Chúa, về khôn ngoan, minh mẫn, tinh thông bách nghệ, 4để sáng tác mọi thứ xảo kỷ; làm các đồ vàng, bạc và đồng. 5dủa ngọc để cẩn nạm, và chạm gỗ, để làm ra bách nghệ. 6Và này, Ta đã đặt bên nó Oholiab, con của Akhisamak, họ Đan. Nơi lòng trí mọi kẻ khôn ngoan trong lòng, Ta đã ban tài khôn ngoan và chúng sẽ làm mọi sự Ta đã truyền cho ngươi: 7Trướng Tao phùng, Khám Chứng tri , bàn xá tội bên trên nó, và mọi đồ vật trong trướng; 8bàn và các đồ vật phụ thuộc, trụ đăng (vàng) ròng và các đồ phụ thuộc, hương án; 9Tế đàn thượng hiến, và các đồ phụ thuộc, vạc và đế của nó; 10phẩm phục theo nghi thức và thánh phục cho Aharôn, tư tế và y phục của các con nó, dể sung làm tư tế; 11dầu trao tay và hương xạ lan cho thánh điện: chiếu theo mọi điều Ta đã truyền cho Ngươi, chúng sẽ thi hành".

Nghỉ ngơi
           12Yavê phán với Môsê rằng: “13Còn ngươi, hãy nói với con cái Israel: cách riêng, các ngươi sẽ giữ các hưu lễ của Ta, vì đó là dấu giữa Ta và các ngươi suốt các thế hệ các ngươi, để biết rằng: chính Ta, Yavê, là Đấng tác thánh các ngươi. 14các ngươi sẽ giữ hưu lễ, vì đó là sự thánh đối với các ngươi: kẻ vi phạm tất phải chết, vì phàm ai làm việc gì trong ngày ấy, mạng nó sẽ bị tiễu trừ khỏi họ hàng nó. 15Sáu ngày người ta sẽ làm việc, ngày thứ bảy: tức là hưu lễ, đại hưu, ngày thánh dâng Yavê. Phàm ai làm việc trong ngày hưu lễ tất phải chết. 16Con cái Israel phải giữ hưu lễ, mừng hưu lễ, suốt các thế hệ của chúng: Giao ước vĩnh cửu. 17Giữa Ta và con cái Israel, đó là dấu vĩnh cữu vì trong sáu ngày Yavê đã làm nên trời đất và ngày thứ bảy Người đã xả hơi”.

Ban cho Môsê các bản luật
           18Người đã ban cho Môsê, sau khi Người đã phán với ông xong ở trên núi Sinai, hai phiến bia Chứng tri, những phiến đá viết ngón tay Thiên Chúa.