Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Những chỉ dẫn về việc xây Đền Thánh và về các tư tế (25,1 - 27,21)

                  4–NHỮNG CHỈ DẪN VỀ VIỆC XÂY ĐỀN THÁNH VÀ VỀ CÁC TƯ TẾ

Trích liễm cho đền thờ

           25. 1Yavê phán với Môsê rằng: “2Hãy nói với con cái Israel là chúng phải quyên giáo liễm để dâng Ta; nơi mọi người được lòng thành dun dủi, chúng phải thu lấy giáo liễm cho Ta. 3Đây là đồ quyên giáo các ngươi phải thu nơi chúng: vàng, bạc và đồng, 4gấm tía, gấm điều, len cánh kiến, gai mịn và lông dê, 5da cừu nhuộm đỏ, da hải trù, và gỗ keo, 6dầu thắp đèn, hương nhồi dầu tấn phong và để chế nhang xạ lan, 7ngọc mã não và những thứ ngọc để cần vào bổ tử. 8Chúng sẽ làm cho Ta một đền Thánh và Ta sẽ lưu lại ở giữa chúng. 9Các ngươi sẽ làm tất đúng như mẫu Nhà tạm và mẫu của hết thảy đồ phụ thuộc trong đó Ta sẽ chỉ cho ngươi vậy.

Khám và bàn xá tội
           “10Chúng phải làm một cái khám bằng gỗ keo, hai xích rưỡi chiều dài, một xích rưỡi chiều rộng, một xích rưỡi chiều cao. 11Ngươi sẽ dát khám bằng vàng ròng, cả trong lẫn ngoài, ngươi sẽ dát nó. Ngươi sẽ làm trên nó một cái mép xung quanh bằng vàng. 12Ngươi sẽ đúc cho khám bốn vòng vàng và ngươi sẽ tra vào bốn chân nó, hai vòng sườn bên này hai vòng sườn bên kia. 13Ngươi sẽ làm những cái đòn bằng gỗ keo, và ngươi sẽ thếp vàng. 14Ngươi sẽ đem đòn tra vào vòng bên sườn khám, để người ta dùng mà khiên khám. 15Đòn phải đặt luôn nơi vòng của khám không được rút ra. 16Ngươi sẽ đặt trong khám, Chứng tri ta sẽ ban cho ngươi.
           “17Ngươi sẽ làm bàn xá tội bằng vàng ròng hai xích rưỡi bề dài, một xích rưỡi bề rộng. 18Ngươi sẽ làm hai Kêrubin vàng; ngươi sẽ làm dính liền khối với hai mút Bàn xá tội. 19Ngươi hãy lam một Kêrubim ở mút bên này và một Kêrubim ở mút bên kia; liền với bàn xá tội, ngươi sẽ làm các Kêrubim ở hai mút bàn. 20Các Kêrubim sẽ có cánh xòe bên trên, và phủ cánh trên Bàn xá tội, và cùng nhau đối diện. Mặt các Kêrubim cúi trên Bàn xá tội. 21Ngươi sẽ đặt Bàn xá tội bên trên khám. Ngươi sẽ đặt trong khám, Chứng tri, Ta sẽ ban cho ngươi. 22Chính ở đó ta sẽ hội kiến với ngươi. Ta sẽ phán với ngươi từ trên bàn xá tội, từ giữa hai kêrubim trên Khám Chứng tri, tất cả những gì Ta sẽ truyền dạy con cái Israel ngang qua ngươi.

Bàn để bánh
           “23Ngươi sẽ làm một cái bàn bằng gỗ keo, hai xích chiều dài, một xích chiều rộng, một xích chiều cao. 24Ngươi sẽ dát nó bằng vàng ròng, ngươi sẽ làm một cái mép xúng quanh bằng vàng. 25Ngươi sẽ làm quanh nó một cái khuôn một tấc. Ngươi sẽ làm cho cái khuôn ấy một cái mép xung quanh bằng vàng. 26Ngươi sẽ làm cho nó bốn vòng vàng. Ngươi sẽ tra các vòng ấy vào bốn góc, nơi bốn chân bàn; 27Các vòng ấy ở bên khuôn làm khâu xỏ đòn để khiêng bàn. 28Ngươi sẽ làm những cái đòn bằng gỗ keo. Ngươi sẽ dát vàng các đòn ấy. Ngươi ta dùng đòn ấy mà khiêng bàn. 29Ngươi sẽ làm cho nó đậu, tước, thái tôn, tôn, mà người ta sẽ dùng để quán tế. Ngươi sẽ làm các đồ ấy bằng vàng ròng. 30Ngươi sẽ đặt trên bàn oản nhan trước nhan Ta luôn luôn.

Trụ đăng
           “31Ngươi sẽ làm một trụ đăng bằng vàng ròng. Người sẽ làm trụ đăng ấy nhất khối, chân đứng chân nhánh, đài, vành hoa, cánh hoa đều liền với nó. 32Sáu nhánh đâm ra hai bên: ba nhánh của trụ đăng một bên và ba nhánh của trụ đăng bên kia. 33Ba đài hoa, hình hoa hạnh đạo, nơi một nhánh, với vành và cánh hoa; ba đài hoa, hình hoa hạnh đạo, nơi nhánh bên kia, với vành và cánh hoa. Như thế cả sáu nhánh từ trụ đăng đâm ra. 34Và nơi trụ đăng bốn đài hoa, hình hoa hạnh đạo, với vành hoa và cánh hoa. 35Một vành hoa dưới hai nhánh hoa liền thân với nó; và một vành hoa dưới hai nhánh khác liền thân với nó; và một vành hoa dưới hai nhánh khác nữa liền thân với nó. Như thế cho cả sáu nhánh từ trụ đăng đâm ra. 36Vành hoa và các nhánh sẽ liền thân với nó. Tất cả nhất khối bằng vàng ròng. 37Ngươi sẽ làm cho nó bảy cái đèn. Người ta sẽ gác đèn lên, sao cho đèn giải sáng đằng trước trụ đăng. 38ngươi sẽ làm nhíp bấc, liệu lư bằng vàng ròng. 39Người ta sẽ dùng một tạ vàng ròng mà làm trụ đăng và tất cả các đồ vật ấy. 40Ngươi hãy nhìn coi và làm theo mẫu ngươi đã được thấy trên núi.

Nhà tạm. Vải và khăn phủ
           26. “1Và Nhà tạm, ngươi sẽ làm bằng mười tấm thảm gai se, gấm tía, gấm điều, len cánh kiến. Ngươi sẽ cho thêu trên thảm những Kêrubim kiệt tác của xảo công. 2Chiều dài thảm là hai mươi tám xích, khổ rộng bố xích cho mỗi tấm. Hết thảy các tấm thảm đều cùng một kích thước. 3Năm thảm đầu liền với nhau; và năm thảm kia cũng đau liền với nhau. 4Ngươi sẽ lấy gấm tía làm dải nơi mép một tấm thảm ngoài rìa một tấm đâu liền và ngươi cũng làm như vậy nơi mép tấm thảm ở rìa tấm đâu liền thứ hai. 5Ngươi sẽ làm năm mươi dải nơi mép tấm thảm của mảng thứ hai, các dải ấy khớp đôi với nhau. 6Ngươi sẽ làm năm mươi cái móc vàng và ngươi sẽ dùng móc cài các tấm thảm lại với nhau. Như thế Nhà tạm sẽ thành một.
           “7Ngươi sẽ làm những tấm bố lông dê để làm một cái lều trên Nhà tạm; ngươi sẽ làm tất cả là mười một tấm. 8chiều dài của một tấm: ba mươi xích, khổ rộng mỗi tấm: bốn xích. Cả mười một tấm bố đều cùng một kích thước. 9Ngươi sẽ đâu liền năm tấm thành một bức riêng. Ngươi sẽ gấp đôi mảng thứ sáu lại đằng trước lều mặt lều. 10Người sẽ làm năm mươi dải nơi mép tấm bố ở rìa mảng và năm mươi dải nơi nơi mép tấm bố của mảng thứ hai. 11Ngươi sẽ làm năm mươi cái móc đồng. Ngươi sẽ xỏ móc vào dải. Ngươi sẽ kết mảng làm lều. Như thế lều sẽ thành một.
           “12Phần dôi quá các tấm bố lều, nửa tấm bố dôi ra, sẽ dôi về phía sau Nhà tạm.13Và một xích dôi ra hai bên, dọc theo chiều dài các tấm bố lều sẽ dôi ra ở cả hai bên cạnh Nhà tạm, để che phủ Nhà tạm.
           “14Ngươi sẽ làm rạp che lều bằng da cừu nhuộm đỏ và mái che bằng da cá heo bên trên.

Ván
           “15Ngươi sẽ đóng ván làm Nhà tạm, những tấm gỗ keo dựng đứng. 16Bề dài tấm ván mười xích: bề rộng tấm ván một xích rưởi. 17Mỗi tấm ván có hai mộng kề bên nhau. Ngươi sẽ làm như thế cho hết thảy các tấm ván dùng vào Nhà tạm. 18Ngươi sẽ đóng ván làm Nhà tạm hai mươi tấm, mặt Nam sa hướng Nam. 19Ngươi sẽ làm bốn mươi cái đế bạc dưới hai mươi tấm ván, hai đế dưới một ván cho hai mộng của nó. 20Cho sườn thứ hai Nhà tạm, mặt Bắc hai mươi tấm ván, 21và bốn mươi đế bạc, hai đế dưới một ván và hai đế dưới hai ván khác. 22Cho đế Nhà tạm hướng Đoài, ngươi sẽ đóng sáu tấm ván. 23Cho hai góc đáy Nhà tạm ngươi sẽ đóng hai tấm ván. 24Các ván sẽ đóng đôi bên dưới và một trật cũng là ván đôi trên đầu đến thấu cái khâu thứ nhất. Cho hai ván ấy sẽ như thế đó; chúng sẽ ở hai góc. 25Sẽ có tám tấm ván và đế bạc: mười sáu đế; hai đế dưới một ván và hai đế dưới ván khác. 26Ngươi sẽ làm then bằng gỗ keo: năm cho các tấm ván ở sườn thứ nhất Nhà tạm; 27năm then cho các tấm ván ở sườn thứ hai Nhà tạm, và năm then cho các tấm ván sườn Nhà tạm, đằng đáy phía Đoài. 28Then, ở giữa, lưng chừng các tấm ván sẽ chạy suốt mút này qua mút kia. 29Các tấm ván ấy, ngươi sẽ thếp vàng và các khâu khớp để tra đòn ngang, ngươi cũng sẽ làm bằng vàng, ngươi sẽ thếp vàng các then. 30Ngươi sẽ dựng Nhà tạm như kiểu ngươi đã được thấy trên núi.

Màn che
           “31Ngươi sẽ làm một bức màn bằng gấm tía, gấm điều, len cánh kiến, gai se, Người ta sẽ thêu trên màn những Kêrubim, kiệt tác của xảo công. 32Ngươi sẽ căng màn trên bốn cột gỗ keo thếp vàng, có những móc vàng trên bố đế bạc. 33Ngươi sẽ treo màng vào những móc câu. Ngươi sẽ đưa vào đó, bên trong màn, khám Chứng tri; đối với các ngươi, màn sẽ là thành ngăn giữa cung thánh và cung cực thánh(. 34Ngươi sẽ đặt Bàn xá tội trên khám Chứng tri trong cung cực thánh. 35Ngươi sẽ đặt bàn đằng trước và trụ đăng đối diện với bàn bên sườn Nhà tạm phía Nam: Còn Bàn, ngươi sẽ đặt ở sườn phía Bắc. 36Ngươi sẽ làm bức trướng nơi cửa lều bằng nhiễu tía, nhiễu điều, len cánh kiến và gai se, tác phẩm thợ thêu. 37Ngươi sẽ làm cho bức trướng năm cột gỗ keo. Ngươi sẽ thép vàng các cột ấy, những móc của chúng thì bằng vàng và ngươi sẽ đúc năm đế cột bằng đồng.

Tế đàn.
           27. “1Ngươi sẽ làm Tế đàn bằng gỗ keo, năm xích bề dài và năm xích bề rộng. Tế đàn sẽ vuông vức và ba xích bề cao. 2Ngươi sẽ làm sừng ở bốn góc; các sừng ấy sẽ ăn liền với nó. Ngươi sẽ bọc đồng nó. 3Ngươi sẽ làm nhiều nồi đồng để nạo tro, xẻng tế, quán tôn, nĩa, lồng ắp, các đồ vật ấy, ngươi sẽ làm bằng đồng hết thảy. 4Ngươi sẽ đặt nó dưới đầu Tế đàn ở bên dưới, lưới ấy cao chừng nửa tế đàn. 6Ngươi sẽ làm đòn khiêng tế đàn, những đòn bằng gỗ keo. Ngươi sẽ bọc đồng chúng. 7Người ta sẽ sỏ xỏ đòn vào vòng. Các đòn ấy sẽ ở hai bên sườn tế đàn khi người ta khiên nó. 8Ngươi sẽ làm nó bằng ván bộng; như đã chỉ cho ngươi thế nào trên núi, người ta sẽ làm như thế.

Tiền đình
           “9Ngươi sẽ làm một Tiền đình cho Nhà tạm. Phía nam sa hướng Nam, Tiền đình có những là buồm bằng gai se, một trăm xích chiều dài một phía. 10Nó có hai mươi cột và hai mươi đế bằng đồng. Móc nơi cột và hoành then thì bằng bạc. 11Cũng vậy phía Bắc, nơi chiều dài: những lá buồm một trăm (xích) chiều dài, hai mươi cột với hai mươi đế bằng đồng, và móc nơi cột và hoành then bằng bạc. 12Chiều rộng Tiền đình phía biển, những lá buồm năm mươi xích, với mười cột của chúng và mười đế của chúng. 13Chiều rộng Tiền đình về phía Đông mặt trời mọc, năm mươi xích. 14Mươi lăm xích lá buồm cho hữu dực với ba cột của chúng và ba đế của chúng. 15Và cho tả dực, là buồm mười lăm xích, với ba cột của chúng và ba đế của chúng. 16Cho cửa Tiền đình có một bức trướng tác thợ thêu, với bốn cột của chúng và bốn đế của chúng. 17Các cột xung quanh Tiền đình sẽ có hoành then bằng bạc, và móc bằng bạc, cùng đế bằng đồng. 18Chiều dài Tiền đình một trăm xích và chiều rộng năm mươi trên năm mươi xích, bề cao năm xích,… bằng gai se, còn các đế của chúng thì bằng đồng. 19Tất cả đồ vật của Nhà tạm, dùng vào các dịch vụ Nhà tạm, tất cả các nọc (của Nhà tạm) và tất cả các nọc của Tiền đình đều bằng đồng.

Dầu đốt đèn
           “20Phần ngươi, ngươi sẽ truyền cho con cái Israel đem đến cho ngươi dầu tinh chất ôliu giã cối, dùng để thắp cho đèn lên ngọn liên lỉ. 21Nơi Trướng Tao phùng, bên ngoài Bức Màn đằng trước Chứng tri, Aharôn và con cái sẽ tu sửa đèn sao cho cháy từ chiều đến sáng trước nhan Yavê: luật điều vĩnh viễn qua các thế hệ con cái Israel.