Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Những cải cách lớn dưới triều Êzêkya và Yôsya (2Ks 28,1 - 32,33)

                  V. NHỮNG CẢI CÁCH LỚI DƯỚI TRIỀU ÊZÊKYA VÀ YÔSYA
                       1–THẤT TRUNG CỦA AKHAZ, CHA CỦA ÊZÊKYA
Đầu triều
                28. 1Akhaz được hai mươi tuổi khi lên làm vua, và đã trị vì mười sáu năm ở Yêrusalem. Ông đã không làm điều ngay chính trước mắt Yavê, như Đavit cha ông đã làm. 2Ông đã đi theo đường lối của các vua Israel; ông đã đúc cả tượng kính các Baal. 3Ông là người đã huân yên trong thung lũng Ben-Hinnom ông đã thiêu lửa các con ông, theo những điều nhờm tởm các dân ngoại đã làm, nhưng dân Yavê đã đánh bạt khỏi trước mặt con cái Israel. 4Ông đã tế lễ và huân yên trên các cao đàn, và trên các đồi núi và dưới mọi cây cối sum sê.
                5Yavê Thiên Chúa của ông đã phó nộp ông trong tay vua Aram; quân Aram đã đánh bại ông và bắt một số lớn tù binh mà dẫn về Đama; ông cũng bị phó nộp trong tay vua Israel; vua này đã đánh ông trận đại bại. 6Pêpakh con của Rơmalyahu đã giết của Yuđa, nội một ngày, một trăm hai mươi ngàn người, hết thảy đều là người anh dũng: ấy vì chúng đã bỏ Yavê, Thiên Chúa của tổ tiên chúng. 7Zikri, một võ biền của Ephraim, đã giết hoàng tử Maasêyahu, Azriqam, tể tướng đầu triều, Elqanah quan đệ nhị sau vua. 8Con cái Israel bắt của anh em họ hai trăm ngàn người, đàn bà, con trai, con gái làm tù binh và cướp một số chiến vật lớn hơn của họ, và đem chiến vật về Samari.

Tiên tri Ôđeđ
                9Ở đó có một tiên tri của Yavê, tên là Ôđeđ. Ông ra đón đạo binh đang đi về Samari mà nói với họ: “Này bởi Yavê Thiên Chúa của cha ông các ngươi đã phận nộ với Yuđa, nên người đã phó nộp chúng trong tay các ngươIsrael, và các ngươi giận dữ chém giết chúng, (tội) thật tày trời. 10Bấy giờ các ngươi định bắt con cái Yuđa và Yêrusalem làm tôi trai tớ gái cho các ngươi! Thế nơi các ngươi, tội vạ hẳn không có đối với Yavê Thiên Chúa của các ngươi hay sao? 11Vậy bây giờ, các ngươi hãy nghe ta: là hãy để những tù binh các ngươi bắt được của anh em các ngươi  ra về; vì lửa giận Yavê thịnh nộ đang ở trên các ngươi”.
               12Có ích người thuộc hạng cầm đầu con cái Ephraim: Azaryhu con của Yơhôkhanan, Bêrêkyahu con của Mơshillêmôt, Yơkhizqiyahu con của Shallum, Amasa con của Khađlai: (các người ấy) đứng lên cự lại những kẻ đi trận về, 13và nói với họ: “Các anh không được dẫn đám tù binh ấy về đây! Quả là tội vạ đối với Yavê trên chúng ta điều các anh định làm, (và như vậy) chất thêm vào lỗi lầm và tội vạ của chúng ta, vì quá nhiều rồi tội vạ của chúng ta, và lửa thịnh nộ đang (ngăm đe) Israel”. 14Lính tráng đã bỏ tù binh và chiến vật trước mặt các tướng lãnh và toàn thể đại hội. 15Bấy giờ những người đã được chỉ tên, chỗi dậy khích lệ tù binh, họ lấy chiến vật mặc cho những ai mình trần; họ phát cho (tù binh) áo mặc, dép đi; họ cho ăn, cho uống, cho tắm rửa, rồi chở lên lừa tất cả những ai đi không vững, và đưa tù binh về anh em họ ở Yêrikhô, thành Chà là; đoạn họ lui về Samari.

Akhaz phạm lỗi và chết
                16Thuở ấy vua Akhaz sai người đến với các vua Assur để xin tiếp viện.
                17Quân Eđom cũng đến lại, đánh Yuđa và bắt tù bình. 18Quân Philitin đã xông vào các thành Hạ-Bạn, và vùng Namsa của Yuđa và đã chiếm được Bet-Shêmesh, Ayyalôn, Gơđerốt cùng Sôkô và các thành phụ thuộc; và họ đã lập cư ở các nơi ấy. 19Là vì Yavê đã hạ Yuđa xuống nhân vì Akhaz vua Israel, bởi ông đã để Yuđa ra trác táng và thất trung bất nghĩa với Yavê.
                20Nhưng Têglat-Phalasar, vua Assur đã đến trên ông và trấn áp ông, chứ không trợ lực. 21Quả Akhaz đã vơ vét của cải Nhà Yavê, đền vua các tướng lãnh mà nộp cho vua Assur, nhưng cũng chẳng được tiếp viện. 22Lúc lâm bĩ  như thế, ông vẫn tiếp tục bội nghĩa với Yavê, ông, vua Akhaz. 23Ông đã tế cho các thần Đama đã đánh bại ông và ông nghĩ : “Bởi các thần của các vua Aram đã đáp cứu họ, ta sẽ tế cho các thần ấy để được đáp cứu!”Nhưng chính các thần ấy đã làm cho ông và toàn thể Yuđa liểng xiểng.
                24Akhaz thâu lại các đồ vật trong Nhà của Thiên Chúa; ông đập nát các đồ vật  trong Nhà của Thiên Chúa, đóng cửa Nhà Yavê lại và dựng cho mình tế đàn ở mọi xó Yêrusalem. 25Và trong mỗi thành Yuđa, ông làm cao đàn để huân yên cho các thần khác mà chọc tức Yavê Thiên Chúa của tổ tiên ông.
                26Còn các việc khác và tất cả hành động của Akhaz từ đầu chí cuối, này các điều ấy đã được chép trong sách các vua Yuđa và Israel. 27Akhaz đã năm xuống với tổ tiên và người ta chôn cất ông trong thành, ở Yêrusalem, vì người ta không đem chôn cất ông trong mộ các vua Israel. và Êzêkya con ông lên làm vua kế vị ông.

                   2–THỜI PHỤC HƯNG DƯỚI TRIỀU ÊZÊKYA

Đầu triều

                29. 1Êzêkya lên làm vua năm hai mươi lăm tuổi và đã trị vì hai mươi chín năm ở Yêrusalem. Tên mẹ là Abiyah, con của Zakaryahu. 2Ông đã làm điều ngay chính trước mắt Yavê, mọi sự như Đavit cha ông đã làm.

Tẩy uế đền thờ

                3Chính ông, (ngay) tháng thứ nhất năm thứ nhất triều ông, ông đã mở và đã tu bổ cửa nhà Yavê. 4Ông mời các tư tế và các Lêvit đến và tập họp họ nơi công trường phía Đông. 5Ông nói với họ:
                “Hỡi hàng Lêvit, bây giờ các ông hãy thanh tẩy mình và thánh  tẩy nhà Yavê, Thiên Chúa của các tổ tiên ông, và loại uế ra khỏi cung thánh. 6Quả tổ tiên chúng ta đã bất trung và làm sự dữ trước mắt Yavê Thiên Chúa của chúng ta. Họ đã bỏ Người và ngoảnh mặt không trông lên Nhà tạm của Yavê và quay lưng lại với Người. 7Họ đã đóng cửa Tiền đường, đã dập tắt đèn chầu, không huân yên hương nhang, không thượng tiến lễ thượng hiến trong cung thánh cho Thiên Chúa của Israel. 8Nên nghĩa nộ của Yavê đã giáng xuống Yuđa và Yêrusalem, Người đã để chúng nên đồ khủng khiếp, kinh tởm, bêu riếu như các ông đã thấy và chưng kiến tận mắt. 9Kìa cha ông chúng ta đã lăn nhào vì gươm đâm, con trai và con gái vợ chúng  ta đã bị bắt đày vì thế. 10Bây giờ ta đã lập tâm kết giao ước với Yavê Thiên Chúa của Israel, (mong rằng) Người sẽ hối lại lửa giận của Người trên ta. 11Bây giờ, hỡi các con, đừng có lơ là, vì Yavê đã chọn các ngươi, cho các ngươi chầu trước nhan Người mà phụng sự Người, để nên tôi bộc cho Người và huân yên cho Người”.
                12Các Lêvit liễn chỗi dậy: Makhat con của Amasai, Yôel con của Azaryahu, thuộc con cái Qơbat; và thuộc con cái Mơrari: Qish con của Abđi, Azaryahu con của Yơhallêlel; thuộc nhóm Gersôn: Yôakh con của Zimmah, Eâđen con của Yôakh; 13thuộc con cái Elixaphan: Shimri và Yơiel; thuộc con cái Asaph: Zakaryahu và Mattanyahu; 14thuộc con cái Hêman: Yơkhiel và Shimơi; thuộc con cái Yơđuntun: Shơmayah và Uzziel. 15Họ thâu họp lại anh em họ và thanh tẩy mình, đoạn theo lịnh vua đúng như lời Yavê, họ vào thánh tẩy Nhà Yavê.
                16Các tư tế vào thánh tẩy bên trong Nhà Yavê. Tất cả những gì nhơ uế gặp thấy trong đền thờ của Yavê, họ đều đem ra Tiền đình của Nhà Yavê mà chuyển cho Lêvit đém vất ngoài (thành) trong khe Kêđrôn. 17Họ bắt đầu thánh tẩy ngay mồng một tháng giêng; mồng tám tháng ấy họ vào đến Tiền đường của Yavê và họ đã thánh tẩy Nhà Yavê tám ngày; và đến ngày mười sáu tháng giêng, họ đã hoàn tất.

Tái cung hiến Đền thờ
                18Họ vào gặp vua Êzêkyahu, bên trong đền và thưa: “Chúng tôi đã thánh tẩy tất cả Nhà Yavê, tế đàn thượng hiến với tất cả đồ vật, soạn bàn trưng hiến với tất cả đồ vật. 19Tất cả những đồ vật vua Akhaz phạm thượng đã loại đi dưới triều ông, chúng tôi đã sửa chữa và thánh tẩy: này các vật có trước tế đàn Yavê”.
                20Vua Êzêkya dậy sớm, hội lại những thủ lãnh trong thành và đi lên nhà Yavê. 21Người ta dẫn đến bảy bò tơ, bảy cừu đực, bảy con chiên (làm thượng hiến), và bảy con dê đực làm lễ tạ tội cho triều đình, cho thánh điện và cho Yuđa. Đoạn ông bảo các tư tế, con cái Aharôn thượng tiến (sinh lễ) trên tế đàn của Yavê. 22Người ta hạ sát bò, và các tư tế đón lấy huyết mà rẩy lên tế đàn; người ta đã hạ sát chiên, và họ cũng đã ra tay rẩy huyết lên tế đàn. 23Người ta dẫn những dê đực tạ tội trước mặt vua và đại hội, và họ đã ấn tay trên đầu chúng. 24Các tư tế hạ sát chúng và lấy huyết làm lễ tạ tội trên tế đàn, để tạ tội cho toàn thể Israel, vì vua truyền (dâng) thượng hiến và tạ tội cho toàn thể Israel.
                25Ông cũng đặt các Lêvit nơi Nhà Yavê, với chũm chọe, đàn sắt, đàn cầm, chiếu theo lịnh của Đavit, và Gađ thầy chiêm của vua, cùng Natan vị tiên tri, vì lịnh phát tự Yavê ban ngang qua các tiên tri của Người. 26Các Lêvit đứng vào chỗ với các nhạc khí của Đavit, và các tư tế với loa. 27Êzêkya truyền thượng tiến lễ thượng hiến trên tế đàn. Và khi lễ thượng hiến bắt đầu thì cũng khởi sự hát mừng Yavê và thổi loa, hòa với (tiếng) nhạc khí của Đavit vua Israel. 28Toàn thể đại hội bái lạy, ca vãn xướng lên, lao rúc thổi, mọi sự cho đến khi hoàn tất thượng hiến.

Dân dâng lễ tế
                29Thượng tiến xong rồi, thì vua và mọi người bên ông, quì gối mà bái lạy. 30Đoạn vua Êzêkya và các thủ lãnh bảo các Lêvit xướng lên các lời Đavit và của Asaph thầy chiêm mà hát mừng Yavê; họ đã hân hoan hát xướng, rồi khấu đầu bái lạy. 31Bấy giờ Êzêkya lên tiếng nói: “Nay các ngươi đã trọn niềm hiến mình cho Yavê rồi, thì hãy tiến lại, đem lễ tạ ơn đến Nhà Yavê!”Và đại hội đã đem dâng lễ vật tạ ơn, và phàm ai có lòng hảo tâm thì đem lại thượng hiến. 32Số (hi sinh) thượng hiến lễ hội đem dâng là bảy mươi bò, một trăm cừu đực, hai trăm chiên; tất cả ngần ấy đều là thượng hiến cho Yavê. 33Lễ vật thánh là: sáu trăm bò, và ba ngàn cừu 34Nhưng có điều là tư tế quá ít không đủ để lột da tất cả các (hi sinh) thượng hiến. Anh em họ là các Lêvit đã trợ giúp cho đến khi xong việc, và chờ cho các tư tế thanh tẩy mình, vì các Lêvit nhiệt tâm thanh tẩy mình hơn là các tư tế. 35Lại nữa, có nhiều hi sinh thượng hiến, cùng với mỡ các lễ tế kỳ an và quán tế kèm theo thượng hiến. Như vậy là việc phụng sự được tái lập nơi Nhà Yavê. 36Êzêkya và toàn dân vui mừng vì những điều Thiên Chúa đã thực hiện cho dân, vì việc đã tiến hành mau lẹ.

Lễ vượt qua
                30. 1Êzêkya sai (sứ) đi khắp cả Israel và Yuđa–ông cũng đã viết công hàm cho Ephraim và Manasê–mời họ đến Nhà Yavê ở Yêrusalem, để cử hành lễ Vượt qua mừng Yavê Thiên Chúa của Israel. 2Vua bàn với hàng lãnh đạo và toàn thể đại hội ở Yêrusalem hầu cử hành Lễ Vượt qua vào tháng hai. 3Là vì họ không thể cử hành lễ đúng thời đã định, bởi không đủ số tư tế đã thanh tẩy mình và dân không kịp tề tựu về Yêrusalem. 4Điều ấy đã được vua và toàn thể đại hội lấy làm vừa ý. 5Vậy họ quyết định chuyển đi lời hiệu triệu trong toàn thể Israel, từ Bơer-Sêba đến Đan, mời đến cử hành Lễ Vượt qua mừng Yavê Thiên Chúa của Israel ở Yêrusalem, vì họ không có mấy người đã cử hành chiếu theo điều đã chép. 6Bấy giờ những phái viên, cầm công hàng do tay vua và hàng lãnh đạo trao cho, đã đi khắp cả Israel và Yuđa, và rao theo lịnh vua: « Con cái Israel, hãy trở lại với Yavê Thiên Chúa của Abraham, Ysaac và Israel, ngõ hầu Người trở lại với những người thoát nạn, những người trong những người còn sót, thoát bàn tay các vua Assur. 7Đừng ở như cha ông và các anh em ngươi, những kẻ đã bội nghĩa với Yavê Thiên Chúa của tổ tiên họ, nên Người đã để cho điêu tàn như chính các ngươi trông thấy. 8Bây giờ, đừng cứng cổ như tổ tiên các người! Hãy suy phục Yavê và hãy đến thánh điện của Người, (đền) Người đã tác thánh cho đến muôn đời; hãy phụng sự Yavê Thiên Chúa của các ngươi, ngõ hầu Người hối lại lửa giận của Người trên các ngươi. 9Quả thế, các ngươi có trở lại với Yavê thì anh em, con cái các ngươi mới gặp được chạnh thương của những người đày họ mà trở lại xứ này vì Yavê Thiên Chúa của ta đầy dung thứ chạnh thương, Người sẽ không ngoảnh mặt đi với các ngươi nếu các ngươi trở lại với NgườIsrael”.
                10Các phái viên đã rảo qua từ thành này đến thành nọ trong đất Ephraim và Manasê, cho đến Zabulôn. Nhưng người ta cười nhạo, chế diễu họ. 11Tuy vậy cũng có những người thuộc Asher, Manassê và Zabulôn biết hạ mình và đến Yêrusalem. 12Tại Yuđa, Yavê cũng ra tay quyền phép cho họ được đồng tâm nhất trí thi hành lịnh của vua và hàng lãnh đạo đúng với lời Yavê. 13Dân chúng đông đảo tập hợp lại ở Yêrusalem để cử hành Lễ Bánh không men vào tháng hai – một đại hội rất mực đông đảo. 14Họ đã chỗi dậy mà loại đi những tế đàn ở Yêrusalem: tất cả những nhang án họ cũng loại đi mà quăng xuống khe Kêđrôn.
                15Họ đã tế sát (chiên) Vượt qua ngày mười bốn tháng hai. Các tư tế Lêvit tự lấy làm xấu hổ và đã thanh tẩy mình; rồi họ đã đem các thượng hiến vào nhà Yavê. 16Họ đứng vào chỗ dành cho họ chiếu theo nghi thức như Luật Môsê, người của Thiên Chúa (đã định). Các tư tế lấy huyết từ tay các Lêvit, tiến lên mà rảy. 17Vì trong đại hội có lắm người đã không thanh tẩy mình, nên các Lêvit đã đảm lấy việc tế sát (chiên) Vượt qua để hiến thánh cho Yavê thay cho tất cả những ai không trong sạch. 18Và vì một số đông dân chúng, lắm người thuộc Ephraim, Manassê, Issakhar, Zabulôn, không thanh tẩy mình mà đã ăn chiên) Vượt qua, không đúng theo điều đã viết. Vậy Êzêkya đã khẩn cầu cho họ mà rằng: “Yavê nhân lành, xin Người xá tội cho 19tất cả nhưng ai đã hướng cả lòng mình tìm kiếm Thiên Chúa, Yavê Thiên Chúa của cha ông họ, dẫu không phù hợp với sự trong sạch xứng với của thánh”. 20Yavê đã nhậm lời Êzêkya và Người đã để dân an lành.
                21Con cái Israel có mặt ở Yêrusalem đã vui mừng hớn hở cử hành Lễ Bánh không men bảy ngày. Ngày ngày các Lêvit và hàng tư tế ngợi khen Yavê hòa với (tiếng) nhạc khí oai hùng của Yavê. 22Êzêkya tưởng lệ các Lêvit đã tỏ ra rất am tường lịch lãm về những sự thuộc về Yavê. Vậy khi người ta đã mừng xong thời lễ bảy ngày, là đã tế lễ các lễ tế kỳ an và nói lên lòng tri ân đối với Yavê Thiên Chúa của tổ tiên họ, 23toàn thể đại hội bàn với nhau là cử hành bảy ngày khác nữa. Vậy họ đã cử hành thêm bảy ngày lễ vui, 24vì Êzêkya đã hiến cho đại hội một ngàn bò tơ và bảy ngàn cừu; hàng lãnh đạo đã hiến cho đại hội một ngàn bò tơ và mười ngàn cừu. Các tư tế đã thanh tẩy mình cũng có nhiều. 25Toàn thể đại hội Yuđa, các tư tế, các Lêvit, và tất cả đại hội từ Israel đến, những kiều dân tự đất Israel đến, hay lập cư ở Yuđa, ai nấy đều mừng rỡ, 26thật là một cuộc vui lớn ở Yêrusalem, vì từ những ngày của Salômon con của Đavit, vua Israel, không có gì sánh được như thế ỏ Yêrusalem. 27Đoạn tư tế Lêvit đứng lên chúc lành cho dân; và tiếng họ đã được đoái nghe, lời cầu của họ lên thấu nhà thánh trên trời.

Phục hưng tế tự
                31. 1khi mọi sự ấy đã xong xuôi, toàn thể Israel có mặt (kéo nhau) ra các thành Yuđa mà đạp phá các bài vị, băm nát nêu thờ, triệt hạ cao đàn và tế đàn khỏi tất cả Yuđa, Benyamin, Ephraim và Manassê, cho đến tận tuyệt; đoạn tất cả con cái Israel lên đường ai về gia nghiệp nấy trong các thành của họ.

Cải tổ hàng giáo sĩ
                2Êâzêkya tái lập các ban tư tế và Lêvit chiếu theo các ban (có trước kia) mỗi người vào nhiệm vụ của mình, dù là tư tế hay Lêvit, để lo lễ thượng hiến và kỳ an, để phụng sự, tạ ơn, ngợi khen – nơi các cổng của doanh trại Yavê. 3Vua trích một phần sản nghiệp để dùng làm thượng hiến: thượng hiến sáng và chiều, thượng hiện các ngày hưu lễ, ngày sóc và ngày khánh tiết, như đã chép trong luật của Yavê. 4Ông bảo dân, những người ở Yêrusalem, dâng phần dành cho hàng tư tế và Lêvit, để họ có thể chín chắn (thi hành) Luật của Yavê. 5Lời vừa lan ra, thì con cái Israel gia tăng đem đến của đầu mùa về lúa miến, rượu mộng, dầu tươi và mật ong, và về mọi thứ thổ sản; họ đem đến thập phân về mọi thứ, nhiều lắm. 6Con cái Israel và Yuđa, dân cư trong các thành Yuđa, cả họ nữa cũng đem thập phân về bò, cừu; Thập phân về các của thánh, hiến thánh cho Yavê Thiên Chúa của họ. Họ chất hết đống này đến đống khác. 7Tháng ba, họ bắt đầu chất đống và xong vào thánh bảy. 8Êzêkya và hàng lãnh đạo đến xem các đống, và các ngài chúc tụng Yavê và dân của người là Israel. 9Êzêkya mới hỏi hang các tư tế và Lêvit về các đống ấy. 10Azaryahu thượng tế thuộc nhà Sađok mới thưa với ông và nói: “Từ khi khởi sự đem giáo liễm lại cho nhà Yavê, ngươi ta được ăn no chán mà con dư nhiều, vi Yavê đã chúc lành cho dân của Người; và này, đống kia là phần dư lại”.
                11Đoạn Êzêkya truyền dọn các phòng trong Nhà Yavê. Dọn rồi, 12một cách tính cẩn, người ta đã đem vào giáo liễm, thập phân và của thánh. Lêvit Kônanyahu làm cai chính và Shimơi là em làm phó; 13và Yơkhiel, Azaryahu, Nakhat, Asahel, Yơrimôt, Yôzabađ, Eâliel, Yismakyahu, Makhat, Bơnanyahu làm ủy viên dưới quyền Kônanyahu và Shimơi em ông, với sự ủy quyền của vua Êzêkya và Azaryahu thủ lãnh coi Nhà của Thiên Chúa. 14Qôrê con của Ymlah, Lêvit giữ cửa hướng đông đứng coi những lễ vật  tự nguyện dâng Thiên Chúa, để phân phát giáo liễm của Yavê và những vật cực thánh. 15Dưới quyền ông có Eâden, Minyamin, Yêshua, Shơmayahu, Amaryahu, Shơkanyahu: trong các thành của hàng tư tế, một cách tín cẩn, họ lo phân phát cho anh em họ theo các ban, lớn cũng như bé; 16miễn là họ được đăng sổ nam nhân, từ ba tuổi trở lên, thuộc (gia đình) bất kỳ người nào đến gia đình Yavê, ngày nào việc nấy, mà phụng sự theo chức vụ chiếu theo các ban của họ.
                17Về việc đăng sổ, thì (sổ) các tư tế được làm theo gia tộc; còn (sổ) các Lêvit – phục dịch từ hai mươi tuổi trở lên – sẽ làm theo chức vụ chiếu theo các ban của họ. 18Việc đăng sổ ấy, dù theo cấp nào, sẽ gồm cả trẻ thơ vì nhờ cha chúng chúng cũng được tán thành.
                19Còn về những tư tế, con cái Aharôn ở đồng quê, ở đồng cỏ thuộc các thành của họ, thì trong mỗi thành, đã có những người được chỉ đích danh lo phân phát các phần cho mỗi nam nhân của hàng tư tế, và cho mỗi Lêvit đã đăng sổ.
                20Êzêkya đã làm như thế trong toàn cõi Yuđa, ông đã làm sự lành, ngay chính, tính thành trước nhan Yavê, Thiên Chúa của ông. 21Và trong mọi công việc ông đã khởi sự, hoặc để phục vụ Nhà của Thiên Chúa, hoặc là những điều liên can đến lề luật và lịnh truyền, ông đều đã làm với chủ ý là hết lòng tìm kiếm Thiên Chúa của ông; nên ông đã được may mắn.

Cuộc xâm lăng của Sennkêrib
                32. 1Sau những việc ấy do lòng tín thành của (Êzêkya), Sennakêrib vua Assur đến xâm lược Yuđa; ông đặt trại bên các thành trì và truyền công phá chiếm lấy cho ông. 2Êzêkya thấy Sennakêrib đến với ý định tấn công Yêrusalem. 3Ông bàn với hàng lãnh đạo và các võ biền của ông để bít nước các suối bên ngoài thành. Và họ đã trợ giúp ông. 4Dân chúng tụ tập đông đảo tụ tập lại và bít tất cả các suối mạch, và khe chảy trong lòng đất, họ nói: “Tại sao (lại để) các vua Assur đến và gặp nhiều nước?”5Ông phấn chấn ra tay xây lại tất cả tường thành đã đổ, và dựng tháp (trên đó), với một tường thành khác bên ngoài; ông đã cũng cố (đàn) Millô của thành Đavit. Rồi ông làm rất nhiều lao với thuẫn đỡ. 6Ông đặt tướng binh cai dân. Đoạn ông thâu họp họ lại với ông ở công trường Cổng thành, và ra lời ủy lạo lòng họ rằng: “7Hãy mạnh mẽ, can cường, đừng sợ hãi, đừng tán đảm trước mặt vua Assur, trước mặt tất cả đoàn lũ đi với ông, vì có ở với ta, một Đấng lớn hơn là những gì ở với ông ấy. 8Với ông ấy là một cánh tay thịt, còn ở với ta là Yavê Thiên Chúa của ta để tiếp viện cho ta, và giao chinh những trận chiến của ta!”Và dân chúng đã được chống đỡ nhờ các lời lẽ của Êzêkya vua Yuđa.

Những lời phạm thượng của Sennakêrib
                9Sau đó, Sennakêrib vua Assur sai bộ hạ đến Yêrusalem – trong khi ông ở Lakish với tất cả thuộc hạ của ông – gặp Êzêkya vua Yuđa và toàn thể Yuđa ở Yêrusalem, mà nói: “10Sennakêrib, vua Assur nói thế này :Các ngươi cậy vào cái gì đề mà ở lỳ trong Yêrusalem bị vây hãm? 11Lại không phải là Êzêkya đã mê hoặc các ngươi để bỏ mặt các ngươi chết đói chết khác đó sao, khi y nói: Yavê Thiên Chúa ta sẽ giựt chúng ta khỏi bàn tay Assur? 12Lại không phải Êzêkya ấy đã phế đi các cao đàn và tế đàn của Người, rồi nói với Yuđa và Yêrusalem rằng: Các ngươi sẽ thờ lạy trước một tế đàn mà thôi và huân yên trên đó? 13Phải chăng các ngươi lại không biết ta và cha ông ta đã làm gì cho các dân thiên hạ? Há thần của các dân thiên hạ có thể cứu đất đai khỏi tay ta? 14Ai trong cả các thần của nước ấy, các nước của cha ông ta đã thần tru, ai có thể cứu lấy dân mình khỏi tay ta, hầu Thiên Chúa của các ngươi cũng có thể cứu các ngươi khỏi tay ta? 15Vậy bây giờ các ngươi đừng để Êzêkya lừa dối và mê hoăc các người như thế! đừng tin vào hắn vì không thần của dân nào, hay nước nào có thể cứu dân mình khỏi tay ta, thì huống hồ là các thần các ngươi thờ, họ sẽ không thể cứu các ngươi khỏi tay ta đâu!”16Bộ hạ của ông còn nói phạm đến Yavê Thiên Chúa và Êzêkya tôi tớ của Người. 17Ông cũng đã viết thư từ để thóa mạ Yavê Thiên Chúa của Israel, và nói phạm đến Người rằng: “Cũng như thần linh của các nước thiên hạ đã không cứu được dân của họ khỏi tay ta, thì thần linh của Êzêkya cũng không thể cứu dân mình khỏi tay ta được”. 18Rồi họ lớn tiếng dùng tiếng Yuđa, kêu dân Yêrusalem ở trên tường thành, để làm cho dân sợ hãi, khiếp đãm, hầu chiếm lấy thành. 19Họ nói về Thiên Chúa của Yêrusalem Yavê hệt như về các dân trên đất, tức là những đồ vật tay người phàm làm ra.

Thành công của lời nguyện Êzêkya
                20Bởi thế, vua Êzêkya và tiên tri Ysaya con của Amos đã khấn nguyện và kêu lên trời. 21Bấy giờ Yavê sai một Thần sứ tru diệt tất cả binh hùng, tướng lĩnh trong trại vua Assur. Và ông đã phải lui về quê bẽ mặt. Và khi ông vào nhà của thần linh ông thờ, thì có những đứa con   từ lòng dạ ông sinh ra đã tuốt gươm hạ sát ông. 22Vậy Yavê cứu Êzêkya và dân cư Yêrusalem khỏi tay Sennakêrib vua Assur và khỏi tay mọi người và đã cho họ được an nghỉ khắp xúng quanh. 23Có lắm người đem đến Yêrusalem lễ cúng cho Yavê và hậu tặng cho Êzêkya vua Yuđa. Và về đó về sau ông được kính tôn trước mắt các nước hết thảy.
                24Trong những ngày ấy Êzêkya lâm bịnh đến chết được. Ông đã khẩn nguyện với Yavê và Người đã đáp lời ban cho ông một phép lạ. 25Nhưng Êzêkya đã không đền đáp ơn huệ đã ban cho ông, vì lòng ông đã nổi kiêu, và nghĩa nộ đã giáng xuống trên ông và trên Yuđa cùng Yêrusalem. 26Bấy giờ Êzêkya đã hạ mình nhận tội kiêu ngạo của lòng mình, ông và cả dân cư Yêrusalem, nên nghĩa nộ của Yavê đã không giáng xuống vào những ngày đời của Êzêkya. 27Êzêkya có rất nhiều của cải, vinh sang; ông đã gầy được cho mình những kho báu bạc vàng, ngọc quí, nhũ hương, khiên mộc và đủ thứ đồ sang, 28và những thương lẫm chứa lợi tức lúa miến, rượu mộng, dầu tươi, những chuồng cho mọ loài thú vật, và những đàn súc vật cho các chuống. 29Ông đã lập các thành, (tậu) súc vật dê, cừu, bò vật nhiều lắm, vì Thiên Chúa đã ban cho ông một sản nghiệp rất đỗi lớn lao.

Tóm tắt triều Êzêkya
                30Chính ông, Êzêkya, đã bít mạch trên của nước Ghikhôn và đã khơi cho nước chảy xuống dưới về phía Tây thành Đavit. Êzêkya đã thành công trong mọi việc ông làm. 31Cũng vậy ngay khi hàng lãnh đạo Babel, sai những người đàm phán đến với ông, để điều tra về sự lạ đã xẩy ra trong xứ, thì chính để thử ông mà Thiên Chúa đã bỏ mặt ông, ngõ hầu biết được tất cả những gì có nơi lòng ông. 32Còn các việc khác của Êzêkya và công đức của ông, thì này, đã được chép lại trong thị kiến của tiên tri Ysaya, con của Amos, trong sách các vua Yuđa và Israel. 33Êzêkya đã nằm xuống với tổ tiên và người ta đã chôn cất ông ở cấp trên của các mộ chôn con cái Đavit; toàn thể Yuđa và dân cư Yêrusalem đã kính bái ông khi ông chết. Và Manassê con ông đã làm vua kế vị ông.