Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Nhãn giới lịch sử

                                        NHÃN GIỚI LỊCH SỬ
Niên biểu các sách Cựu Ước
          Sau đây là niêm biểu các sách Cựu Ước, một niêm biểu mà bình luận về Kinh thánh ngày nay thường nhận, sắp theo các thế kỷ trước Công nguyên :
XIII      Xuất hành khỏi Aicập
XII       Định cư ở  Phalệtin
XI         Chinh chiến với các dân Canaan
             Thành lập quân chủ. (Đavit: -1000)
             (Truyền khẩu (luật lệ, truyền kỳ, thi ca) còn lưu lại trong các sách thời sau).
X          Ký sự của triều vua (sau đã sát nhập vào các sách)
IX         Luật lệ và truyền tụng xưa được san định thành những sưu tập: Sưu tập của Yuđa (Yavít), và sưu tập của Israel (Elohit), sau này đã được sát nhập vào Ngũ kinh.
VIII      Amos, Hôsê, Mica, Ysaya (Sarami thất thủ -721)
VII       Cải cách tôn giáo của Yôsya (-621)
             Kinh thứ luật. Yêrêmya, Sôphônya, Nahum.
VI         Habacuc. (Yêrusalem thất thủ -587)
             San dịch các sách: Thẩm phán, Samuel, Các Vua.
             Êzêkiel, Ysaya-Thứ, Haggai, Zacarya
V          Luật lệ và sử quan tư tế (Văn kiện P) soạn theo các truyền thống có trước. 
             Yôel.  Malaki. Abđya? Yob? Cách ngôn? Diệu ca? Rut? Nhiều Thánh vịnh.
IV         Nhuận chính Ngũ kinh (Y.E.P. và Thứ luật).
III         Ký sự. Ezra-Nêhêmya. Zacarya 9-14.
             Yôna. Tôbya. Giảng viên (Qohelet). Esther. Bản dịch LXX.
II          Huấn ca. Đaniel. 1-2 Macabê. (Nguỵ thư: Hênóc)
I           Khôn ngoan.
          Thoáng coi qua niên biểu, ta thấy là không có sách Cựu Ước nào theo hình thức cuối cùng còn lưu lại trong Quy điển mà lại có trước thế kỷ 9 trước Kỷ nguyên. Trước đó, đã có những truyền thống khẩu truyền và những biên niên ký cùng những hồ sơ. Nếu có lưu lại được là nhờ các tác giả thời sau thâu lượm. Còn các sách Cựu Ước trong Quy điển đều được viết từ thời các tiên tri lớn về sau, tức là từ giữa thế kỷ thứ 8, với Amos. Hôsê, Mica, Ysaya. Vậy chính sự nghiệp của các tiên tri ấy đã định đoạt, trực tiếp hay gián tiếp, cho tính cách của Quy điển Kinh thánh. Họ đã in dấu của họ, cách này hay cách khác trên toàn bộ Kinh thánh Cựu Ước.
          Một phần lớn những tài liệu có trước các tiên tri đã do từ những thời xa xưa để lại. Giá trị của các truyền tụng ấy cho ta thấy cái tính cách thực là nhân loại của thánh sử. Lịch sử mạc khải không căn cứ trên một nhân loại lý tưởng, nhưng trên những tình cảm, những phản ứng nhân loại cơ bản, có khi man rợ là đàng khác, những điều mà sinh hoạt thời nay, dẫu có phiền phức và văn minh mấy, vẫn còn bị chi phối. Bởi tính cách nhân loại muôn thuở, và nền móng ấy mà những truyện xưa của Kinh thánh vẫn còn hấp dẫn. Đó là nói về các tài liệu sử dụng. Chứ các sách trong đó truyền tụng còn lưu lại đều chịu ảnh hưởng sâu đậm của các tiên tri. Những truyện ấy nếu có được ý nghĩa cho tôn giáo, thì đều do giáo huấn của các tiên tri hướng đạo mà có.