Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Nghi thức và các lễ tế - tiếp theo (Lv 7,11 - 7,38)

e) Lễ tế kỳ an
          “11Đây là luật về lễ tế kỳ an người ta sẽ tiến dâng Yavê.
           “12Nếu người ta tiến dâng làm lễ tạ ơn, cùng với lễ tế tạ ơn, người ta sẽ tiến dâng bánh thuẫn không men nhồi dầu, bánh bột tịch lúa miến thoa dầu, bột miến và bánh tráng không men thoa dầu. 13Cùng với bánh thuẫn, người ta sẽ tiến dâng bánh dậy men làm đồ cúng thêm vào lễ tế kỳ an tạ ơn. 14Một phần trên lễ vật, người ta sẽ tiến dâng làm cúng cử cho Yavê: tư tế nào rảy huyết tế kỳ an, thì phần ấy là của người đó. 15Thịt lễ tế kỳ an tạ ơn người ta sẽ ăn vào ngày dâng tiến: người ta không để lại đến sáng hôm sau.

Lễ khấn bái
           “16Nếu lễ tế dâng tiến là lễ khấn bái hay tự ý, người ta sẽ ăn ngày tiến dâng lễ tế, và hôm sau nữa, những gì còn lại người ta cũng ăn được. 17Thịt lễ tế còn lại đến ngày thứ ba, người ta sẽ phóng hỏa.

Quy luật chung
           “18Nếu quả người ta dám ăn thịt lễ tế kỳ an ngày thứ ba, lễ tế sẽ không được chiếu nhận, không được kể là thành cho kẻ tiến dâng, đó sẽ là của ôi. Sinh linh nào ăn sẽ mang lấy tội. 
          “19Thịt đụng phải bất cứ sự gì uế tạp, người ta sẽ không ăn; phải phóng hỏa nó đi.
           “Phàm ai là thanh sạch thì được ăn thịt (cúng), 20sinh linh nào ăn thịt lễ tế kỳ an dâng Yavê mà mắc uế tạp nơi mình, thì sinh linh ấy sẽ bị diệt khỏi giống nòi. 21Và sinh linh nào đã đụng phải bất cứ sự gì uế tạp: uế tạp nơi người hay nơi vật nhơ hay sự gì dơ dáy uế tạp khác mà lại ăn thịt lễ tế kỳ an dâng Yavê, thì sinh linh ấy sẽ bị diệt khỏi giống nòi”.
           22Yavê phán với Môsê rằng: “23Hãy bảo con cái Israel. Dàn mỡ mọi thú: bò, chiên, dê, các ngươi sẽ không ăn. 24Mỡ thú vật chết, và mỡ thú vật bị vồ, người ta sẽ dùng vào việc gì cũng được, nhưng các ngươi nhất nhất sẽ không ăn. 25Vì phàm ai ăn mỡ thú vật đã được tiến dâng một phần làm hỏa tế dâng kính Yavê, kẻ ăn sẽ bị diệt khỏi giống nòi.
          “26Mọi nơi các người ở, phàm là huyết, các ngươi sẽ không ăn dù là huyết cầm hay huyết thú. 27Sinh linh nào ăn bất cứ thứ huyết nào, nó sẽ bị diệt khỏi giống nòi”.

Phần của tư tế
          28Yavê phán với Môsê rằng: “29Hãy bảo con cái Israel:
          Kẻ tiến dâng lễ tế kỳ an dâng kính Yavê sẽ đem lại làm lễ vật cho Yavê (một phần) lễ tế kỳ an. 30Nó sẽ tự tay đem đến hỏa tế dâng kính Yavê: dàn mỡ kèm theo sườn, để đệ lên làm cúng vái trước nhan Yavê. 31Tư tế sẽ huân yên mỡ nơi tế đàn, còn sườn sẽ thuộc về Aharôn và con cái. 32Đùi phải, các ngươi sẽ dâng làm của cúng cử cho tư tế trích trên phần lễ tế kỳ an của các ngươi. 33Ai trong hàng con cái Aharôn tiến dâng huyết kỳ an và dàn mỡ, thì sẽ được đùi phải là phần của mình. 34Vì sườn cúng vái và đùi cúng cử, Ta đã lấy của con cái Israel trong lễ tế kỳ an của chúng, mà ban cho Aharôn, tư tế, và con cái nó: như luật điều vĩnh viễn trên con cái Israel.

Kết luận
          35Đó là lộc thánh ban cho Arahôn và lộc thánh ban cho con cái nó, trên hỏa tế của Yavê kể từ ngày tiến dâng chúng để sung làm tư tế cho Yavê. 36Đó là điều Yavê truyền cho con cái Israel ban cho chúng trong ngày Người xức dầu cho chúng: luật điều vĩnh viễn qua mọi thế hệ của chúng.
          37Đó là luật về lễ tế thượng hiến, cúng dâng, tạ tội, đền tội, tấn phong và lễ tế kỳ an. 38Đó là điều Yavê đã truyền cho Môsê trên núi Sinai, trong ngày Người truyền cho con cái Israel tiến dâng lễ vật cho Yavê trong sa mạc Sinai.