Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Nghi thức các lễ tế - tiếp theo (Lv 4,22 - 7,10)

c) Cho một vương công
          “22Nếu một vương công mắc tội và mang tội vạ vì sơ ý phạm đến lịnh truyền nào của Yavê Thiên Chúa của mình về những điều không được phép làm, 23hay người ta bảo cho nó biết tội nó đã phạm, nó sẽ dẫn đến làm lễ vật một con dê đực hoàn hảo. 24Nó sẽ ấn tay trên đầu dê và tế sát nó nơi người ta tế sát lễ thượng hiến trước nhan Yavê. Đó là lễ tạ tội. 25Và tư tế sẽ lấy huyết lễ vật tạ tội nơi ngón tay mà thoa các sừng tế đàn thượng hiến, và huyết nó, ngài sẽ đổ nơi chân tế đàn thượng hiến, 26tất cả mỡ, ngài sẽ huân yên nơi tế đàn như mỡ hy sinh kỳ an. Và tư tế sẽ làm phép xá tội trên nó, và nó được xá tội.
đ) Cho một người thường
          “27Nếu sinh linh nào thuộc dân trong xứ phạm tội sơ ý, làm nghịch với lịnh truyền nào của Yavê về những điều không được phép làm và đã mang lấy tội vạ, 28hay người ta bảo cho biết tội nó đã phạm, nó sẽ dẫn đến làm lễ vật một con dê cái hoàn hảo, để đền tội nó đã phạm. 29Nó sẽ ấn tay trên đầu (lễ vật) tạ tội và tế sát (lễ vật) tạ tội nơi dâng thượng hiến. 30Rồi tư tế sẽ lấy huyết nó nơi ngón tay mà thoa các sừng tế đàn thượng hiến, và huyết nó hết thảy, ngài sẽ đổ nơi chân tế đàn. 31Ngài sẽ lảy mỡ nó ra tất cả như người ta lảy mỡ trên hy sinh kỳ an, và tư tế sẽ huân yên nơi tế đàn làm hinh hương giải hờn dâng kính Yavê và tư tế sẽ làm phép xá tội trên nó và nó được xá tội.
          “32Nếu nó dẫn đến chiên làm lễ vật tạ tội, thì nó sẽ dẫn đến một chiên cái hoàn hảo. 33Nó sẽ ấn tay trên đầu (lễ vật) tạ tội và tế sát nó làm (lễ vật) tạ tội nơi người ta tế sát (lễ vật) thượng hiến. 34Rồi tư tế sẽ lấy huyết (lễ vật) tạ tội nơi ngón tay mà thoa các sừng tế đàn thượng hiến và ngài sẽ đổ huyết nó hết thảy, nơi chân tế đàn. 35Ngài sẽ lảy hết thảy mỡ nó ra như người ta lảy mỡ con chiên hy sinh kỳ an, và tư tế sẽ huân yên chúng nơi tế đàn trên hỏa tế dâng kính Yavê. Và tư tế làm phép xá tội trên nó và nó được xá tội.

Một và trường hợp dâng lễ tạ tội
          5. “1Nếu sinh linh nào phạm tội:
Một khi nó đã nghe lời khẩu cáo và đương sự lại là chứng nhân, hoặc bởi đã thấy, hoặc bởi đã biết, nhưng nó đã không tố giác và chuốc lấy tội vào mình; “2Hay có sinh linh nào đụng phải điều gì uế tạp: hoặc là thây chết con vật nhơ, hoặc là thây chết gia súc nhơ, hoặc là thây chết côn trùng nhơ, và sự ấy ẩn khuất đối với nó, và nó trở nên uế tạp và đã mang tội.
          “3Hay khi ai đụng phải điều nhơ uế của người ta (và) bất kỳ sự nhơ uế nào của người ta khiến người ta thành uế tạp mà không biết rồi sau đó nó biết và đã mang tội.
          “4Hay khi có sinh linh nào thề mà chỉ lỡ môi nói càn, khiến đã có hậu quả tốt xấu làm sao, theo mọi kiểu nói càn của người ta khi thề thốt, mà không biết, rồi sau đó nó biết và đã mang tội: Vậy nếu ai phạm một trong các khoản ấy, phải xưng thú mình đã phạm tội về điều ấy, 6và nó sẽ đem đến cho Yavê, lễ vật đền tội vì tội nó đã phạm: một vật thuộc dương loại giống cái: chiên hay dê làm lễ vật tạ tội, và tư tế sẽ làm phép xá tội trên nó và nó được xá tội.
          “7Nếu nó vô phương tậu được vật loài dương, nó sẽ đem đến cho Yavê, làm lễ vật đền tội nó phạm: hai con chim cu hay hai con bồ câu non, một để tạ tội, và một để thượng hiến. 8Nó sẽ đem đến cho tư tế và ngài sẽ tiến dâng lễ vật tạ tội trước. Ngài sẽ cấu đầu nó phía trên gáy nó, nhưng không tách hẳn ra. 9Ngài sẽ vẩy máu lễ vật tạ tội trên vách tế đàn, và huyết còn lại sẽ phải ép hết nơi chân tế đàn. Đó là lễ vật tạ tội. 10Con thứ hai, ngài làm lễ vật thượng hiến theo đường lệ. Và tư tế sẽ làm phép xá tội trên nó và nó được xá tội.
          “11Nếu nó vô phương có được hai chim cu hay là hai bồ câu non, nó sẽ đem đến làm lễ vật bởi đã phạm tội, một phần mười epha bột tinh làm lễ vật tạ tội, nó sẽ không thêm dầu vào và không để hương thơm vào vì là lễ vật tạ tội. 12Nó sẽ đem đến cho tư tế, và tư tế sẽ bốc lấy đầy một nắm tay làm kỷ niệm và huân yên nơi tế đàn làm hỏa tế dâng kính Yavê. Đó là lễ vật tạ tội. 13Tư tế sẽ làm phép xá tội trên nó, trên tội nó đã phạm về một trong các khoản ấy và nó được xá tội. Tư tế sẽ có phần mình như trong lỡi cúng”.

Lễ đền tội
          14Yavê phán với Môsê rằng:
“15Sinh linh nào ăn gian và sơ ý phạm tội đến của thánh thuộc về Yavê, thì nó sẽ đem đến cho Yavê, làm lễ đền tội: một con cừu đực hoàn hảo thuộc loài dương, ước giá bạc seqel, seqel thánh điện làm lễ đền tội. 16Và điều nó đã phạm đến của thánh, nó sẽ hoàn lại và thêm một phần năm và trao cho tư tế. Tư tế sẽ làm phép xá tội trên nó với con cừu đực lễ đền tội và nó được xá tội.
           “17Nếu có sinh linh nào phạm tội và phạm đến lịnh truyền nào của Yavê về những điều không được phép làm, mà không biết, nhưng sau đã tỏ tội trạng và mang lấy tội, 18nó sẽ đem đến cho tư tế một đền tội. Tư tế sẽ làm phép xá tội trên tội sơ ý nó đã trót phạm mà không biết, và nó được xá tội. 19Đó là lễ đền tội vì thực nó đã mắc tội vạ đối với Yavê”.
           20Yavê phán với Môsê rằng:
           “21Nếu sinh linh nào ăn gian nghịch với Yavê: hoặc nó đã biển thủ của đồng loại ký thác, hay gửi tay, hay nó đã sang đoạt, hoặc nó đã bóc lột đồng loại của nó.
           “22Hay là nó đã được của người ta mất, và đã biển thủ cùng đã thề gian, về một điều gì bất cứ người ta làm mà phạm tội được.
           “23Thì bởi nó đã phạm tội và rõ được tội trạng mình nó sẽ trả lại vật nó đã sang đoạt hay đã bóc lột mà chiếm đoạt, hay vật đã ký thác cho nó, hay đồ vật người ta mất mà nó được, 24hay về bất cứ điều gì nó đã thề gian: nó sẽ hoàn lại đủ vốn và thêm một phần năm, nó sẽ trao cho chủ của vào ngày nó dâng lễ đền tội. 25Nó sẽ đem dâng Yavê lễ đền tội của nó: một con cừu đực hoàn hảo thuộc loài dương tính theo giá làm lễ đền tội trao cho tư tế. 26Tư tế sẽ làm phép xá tội trên nó trước nhan Yavê và nó được xá tội về bất cứ điều gì nó đã làm và đã rõ được tội trạng của mình”.

Chức tư tế và các lễ tế
a) Lễ thượng hiến
           6. 1Yavê phán với Môsê rằng:
           “2Ngươi hãy truyền cho Aharôn và con cái nó: Đây là luật về lễ thượng hiến: (Tức là lễ thượng hiến trên đống lửa trên tế đàn suốt cả đêm cho đến sáng, và lửa tế đàn phải cháy lên luôn ở đó).
           “3Và tư tế sẽ mặc áo trúc bâu và mặc quần trúc bâu trên thịt mình, và ngài sẽ dọn đi tro tàn thượng hiến mà lửa tế đàn đã thiêu và để ở một bên tế đàn. 4Đoạn ngài sẽ cởi y phục và mặc y phục khác, mà đem tro tàn ra ngoài trại nơi một chỗ thanh sạch.
           “5Lửa trên tế đàn sẽ đỏ luôn ở đó, không được tắt đi, và sáng sáng, tư tế sẽ đốt củi trên đó; ngài sẽ đệ lễ tế thượng hiến lên đó và huân yên trên đó dàn mỡ lễ tế kỳ an. 6Lửa sẽ đỏ thường xuyên trên tế đàn không hề được tắt.

b) Lỡi cúng
           “7Đây là luật về lỡi cúng: con cái Aharôn phải tiến dâng nó trước nhan Yavê đằng trước tế đàn. 8Ngài sẽ bốc lấy một nắm vừa bột tinh lỡi cúng, vừa dầu của nó và tất cả hương thơm trên lỡi cúng mà huân yên nơi tế đàn làm hinh hương giải hờn, ký niệm dâng kính Yavê, 9những gì dư lại. Aharôn và con cái được ăn; (vật dư lại) phải được ăn như bánh không men trong nơi thánh; chính nơi Tiền đình Trướng Tao phùng, chúng sẽ ăn. 10Không được pha men mà nấu; đó là phần Ta ban cho chúng trong các hỏa tế dâng Ta. Đó là vật cực thánh một thể như lễ vật tạ tội và lễ vật đền tội. 11Mọi nam nhân trong hàng con cái Aharôn đều được ăn. Luật điều vĩnh viễn suốt mọi các thế hệ các ngươi về hỏa tế dâng kính Yavê. Phàm vật gì đụng đến nó sẽ là thánh”.
          12Yavê phán với Môsê rằng:
           “13Đây là lễ vật Aharôn và con cái sẽ tiến dâng Yavê vào ngày chúng chịu xức dầu: một phần mười Epha bột tinh làm lỡi cúng thường xuyên, một nửa ban sáng một nửa ban chiều. 14Bột ấy sẽ được rán chảo với dầu, xong ngươi sẽ đem lại, ngươi sẽ tiến dâng bánh phồng tán nhỏ, làm hinh hương giải hờn dâng kính Yavê. 15Và tư tế, đấng được xức  dầu kế vị nó trong hàng con cái nó cũng sẽ làm thế. Đó là luật điều vĩnh viễn do bởi Yavê. Là toàn thiêu, nó sẽ được huân yên. 16Phàm là lỡi cúng của tư tế thì phải là toàn thiêu, không được ăn”.

c) Lễ tạ tội
           17Yavê phán với Môsê rằng:
           “18Hãy bảo Aharôn và con cái:
           Đây là luật về lễ tạ tội: nơi tế sát lễ vật thượng hiến, sẽ tế sát lễ vật tạ tội trước nhan Yavê. Đó là vật cực thánh. 19Tư tế cử hành lễ tạ tội sẽ ăn (vật ấy); người ta sẽ ăn, trong nơi thánh, trong Tiền đình Trướng Tao phùng. 20Phàm vật gì đụng đến thịt nó sẽ nên thánh và nếu có huyết nó vấy vào áo, ngươi sẽ gột trong nơi thánh chỗ đã bị vấy huyết. 21Đồ sành dùng để nấu (vật ấy) sẽ phải đập bể đi, và nếu đã nấu trong đồ đồng, đồ ấy phải được cọ sạch và rửa trong nước. 22Mọi nam nhân trong hàng tư tế đều được ăn. Đó là vật cực thánh; 23nhưng phàm lễ tạ tội nào mà huyết đã được đem vào trong Trướng Tao phùng để làm phép xá tội trong thánh điện thì không được ăn: nhưng phải lấy lửa thiêu đi.

d) Lễ đền tội
           7. “1Đây là luật về lễ đền tội.
           Đó là vật cực thánh. Người ta tế sát lễ vật đền tội, 2chính nơi người ta tế sát lễ vật thượng hiến và huyết nó người ta sẽ rảy trên tế đàn, tất cả xung quanh. 3Và người ta sẽ tiến dâng dàn mỡ của nó: đuôi, mỡ che bộ lòng, 4hai quả cật và mỡ trên cật ở trên thận và mỡ lưới nơi gan người ta sẽ lóc ra làm một với cật. 5Tư tế sẽ huân yên nơi tế đàn làm hỏa tế dâng kính Yavê. Đó là lễ đền tội. 6Mọi nam nhân trong hàng tư tế sẽ ăn của cúng ấy; người ta sẽ ăn trong nơi thánh. Đó là vật cực thánh.
           “7Lễ tạ tội sao, lễ đền tội cũng vậy: đôi bên cũng đồng một luật. Tư tế nào làm phép xá tội, thì đồ cúng thuộc về người ấy. 8Tư tế tiến dâng thượng hiến của ai, thì bì cách vật thượng hiến sẽ thuộc về tư tế đã tiến dâng. 9Và mọi lỡi cúng dâng nấu lò, và mọi thứ rán chảo, hấp khuôn đều thuộc về tư tế đã tiến dâng (đồ cúng ấy): 10Và mọi của cúng dâng nhồi dầy hay để khô thì thuộc về con cái Aharôn hết thảy, ai cũng như ai.