Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Nghi thức các lễ tế (Lv 1,1 - 4,21)

                                    NGHI THỨC CÁC LỄ TẾ
Lễ thượng hiến

           1. 1Yavê gọi Môsê và từ Trướng Tao phùng. Yavê phán với ông rằng:
           “2Ngươi hãy nói với con cái Israel và bảo chúng: khi người nào trong các ngươi tiến dâng Yavê, nếu là thú vật, các ngươi sẽ lấy bò hoặc dê làm lễ tiến.
           “3Nếu lễ vật là bò vật dâng lên làm thượng hiến, thì nó sẽ tiến dâng giống đực hoàn hảo; nó sẽ tiến dâng nơi cửa Trướng Tao phùng, hầu được chiếu nhận trước nhan Yavê. 4Nó sẽ ấn tay trên đầu vật thượng tiến và (vật ấy) sẽ được chiếu nhận làm phép xá tội cho nó. 5Nó sẽ tế sát con bò tơ trước nhan Yavê và con cái Aharôn, các tư tế, sẽ tiến dâng huyết và rảy huyết tất cả xung quanh tế đàn nơi cửa Trướng Tao phùng. 6Nó sẽ lột da vật thượng hiến, và xả thịt nó thành miếng. 7Con cái Aharôn, các tư tế, sẽ đốt lửa trên tế đàn và sắp củi trên lửa. 8Con cái Aharôn, các tư tế sẽ sắp các miếng thịt, sọ, và mỡ lưới trên củi đã chụm lửa nơi tế đàn. 9Bộ lòng và bốn vó, nó sẽ lấy nước rửa sạch, và tư tế sẽ huân yên tất cả trên tế đàn: (Đó là) thượng hiến, hỏa tế, hinh hương giải hờn dâng kính Yavê.
          “10Nếu lễ vật là dương loại, chiên hay dê làm thượng hiến, nó sẽ tiến dâng giống đực hoàn hảo. 11Nó sẽ tế sát vật ấy bên sườn tế đàn phía Bắc, trước nhan Yavê; con cái Aharôn, các tư tế, sẽ rảy huyết trên tế đàn, tất cả xung quanh. 12Nó sẽ xả thịt vật ấy thành miếng, và cùng với sọ và mỡ lưới, tư tế sẽ sắp trên củi đã chụm lửa nơi tế đàn. 13Bộ lòng và bốn vó, nó sẽ lấy nước rửa sạch, và tư tế sẽ tiến dâng tất cả và huân yên trên tế đàn: Đó là thượng hiến hỏa tế hinh hương giải hờn dâng kính Yavê.
          "14Nếu lễ vật là loài cầm làm thượng hiến dâng kính Yavê, nó sẽ tiến dâng làm lễ vật chim cu hay bồ câu non. 15Tư tế tiến dâng trên tế đàn, và cấu đầu nó và huân yên trên tế đàn; huyết sẽ phải ép hết trên vách tế đàn. 16Ngài sẽ kéo bọc chứa ra khỏi diều mà vất bên cạnh tế đàn, phía Đông, nơi đổ tro. 17Ngài sẽ xẻ vật ấy vào khoảng giữa hai cánh, nhưng đừng tách hẳn ra và tư tế sẽ huân yên (vật ấy) trên tế đàn, trên củi đã ở trên lửa. Đó là thượng hiến hỏa tế, hinh hương giải hờn dâng kính Yavê.

Lỡi cúng
           2. “1Khi một sinh linh nào tiến dâng lỡi cúng cho Yavê, đồ lỡi sẽ là bột tinh. Nó sẽ đổ dầu trên bột và đặt hương lên trên. 2Và nó sẽ đem đến cho con cái Aharôn, các tư tế; ngài sẽ nắm lấy đầy một nắm tay: bột tinh và dầu, cùng với tất cả hương thơm, và ngài sẽ huân yên phần ký niệm trên tế đàn. (Đó là) hỏa tế hinh hương giải hờn dâng kính Yavê. 3Đồ cúng còn lại thì thuộc về Aharôn và con cái ông. (Đó là) vật cực thánh trong hỏa tế dâng kính Yavê.
           “4Khi ngươi tiến dâng lỡi cúng bánh nướng lò thì sẽ là bột tinh làm thành bánh thuần không men, nhồi dầu và bánh tráng không men thoa dầu.
           “5Nếu đồ lỡi ngươi cúng là bánh rán chảo, thì sẽ là bột tinh nhồi dầu, không men. 6Người ta sẽ tán ra từng mảnh và ngươi sẽ đổ dầu lên trên. Đó là lỡi cúng.
           “7Nếu đồ lỡi ngươi cúng là bánh đổ khuôn, nó sẽ được làm bằng bột tinh với dầu.
           “8Ngươi sẽ dâng lên Yavê lỡi cúng làm bằng các thức ấy: người ta sẽ tiên dâng lên tư tế và ngài sẽ đệ lên tế đàn. 9Tư tế sẽ trích lấy một phần lỡi cúng làm phần ký niệm mà huân yên trên tế đàn làm hỏa tế hình hương giải hờn dâng kính Yavê. 10Lỡi cúng còn lại thì thuộc về Aharôn và con cái ông. (Đó là) vật cực thánh trong hỏa tế dâng kính Yavê.
          “11Các lỡi cúng các ngươi tiến dâng Yavê không thứ nào được làm với men, vì men và mật hết thảy, các ngươi sẽ không dùng để huân yên làm hỏa tế dâng kính Yavê. 12Các ngươi sẽ tiến dâng chúng là đồ lỡi đầu mùa cho Yavê, nhưng chúng không được thượng hiến trên tế đàn làm hình hương giải hờn. 13Các đồ lỡi ngươi dùng làm của cúng, ngươi sẽ lấy muối mà muối nó lại là ngươi sẽ không để lỡi cúng của ngươi thiếu muối giao ước của Thiên Chúa của ngươi: ngươi sẽ tiến dâng muối với mọi đồ lỡi của ngươi. 14Nếu ngươi tiến dâng đồ cúng đầu mùa cho Yavê, ngươi sẽ lấy lúa rang cả gié, cốm lùi, mà tiến dâng làm lỡi cúng đầu mùa của ngươi. 15Ngươi sẽ pha dầu lên trên, ngươi sẽ để hương thơm lên trên. Đó là lỡi cúng. 16Tư tế sẽ lấy cốm lùi và dầu làm một với hương thơm là huân yên làm phần ký niệm. (Đó là) hỏa tế dâng kính Yavê.

Lễ tế kỳ an
          3. “1Nếu lễ vật nó dâng là lễ tế kỳ an: nếu nó tiến dâng bò vật, đực hay cái (hoàn hảo) nó sẽ tiến dâng trước nhan Yavê. 2Nó sẽ ấn tay trên đầu lễ vật, và nó sẽ tế sát nơi cửa Trướng Tao phùng, con cái Aharôn, các tư tế, sẽ rảy huyết trên tế đàn, tất cả xung quanh. 3Nó sẽ tiến dâng lễ tế kỳ an là hỏa tế cho Yavê: Màng mỡ che bộ lòng và tất cả mỡ trên bộ lòng, 4hai quả cật và mỡ trên cật, kề bên thận, và mỡ lưới nơi gan, người ta sẽ lóc ra làm một với cật. 5Con cái Aharôn sẽ huân yên nơi tế đàn kèm theo lễ thượng hiến đã có trên củi đặt trên lửa. (Đó là) hỏa tế hinh hương giải hờn dâng kính Yavê.
          “6Nếu lễ vật nó dâng làm lễ tế kỳ an cho Yavê là dương loại, nó sẽ tiến dâng con đực hay cái, hoàn hảo.
          “7Nếu nó tiến dâng chiên làm lễ vật, nó sẽ tiến dâng trước nhan Yavê. 8Nó sẽ ấn tay trên đầu lễ vật, và nó sẽ tế sát trước cửa Trướng Tao phùng, con cái Aharôn sẽ rảy huyết trên tế đàn, tất cả xung quanh. 9Nó sẽ tiến dâng lễ tế kỳ an làm hỏa tế dâng kính Yavê: mỡ của nó, trọn cả đuôi nó xẻo sát vĩ cốt, và màng mỡ che bộ lòng và tất cả mỡ trên bộ lòng, 10hai quả cật và mỡ trên cật, kề bê thận, và mỡ lưới nơi gan, người ta sẽ lóc ra làm một với cật. 11Tư tế sẽ huân yên nơi tế đàn làm thực phẩm hỏa tế dâng kính Yavê.
“12Nếu lễ vật nó dâng là dê, nó sẽ tiến dâng trước nhan Yavê. 13Nó sẽ ấn tay trên đầu dê và nó sẽ tế sát trước cửa Trướng Tao phùng, con cái Aharôn sẽ rảy huyết trên tế đàn, tất cả xung quanh. 14Nó sẽ tiến dâng làm lễ vật của nó như hỏa tế dâng kính Yavê: màng mỡ che bộ lòng và tất cả mỡ trên bộ lòng, 15hai quả cật và mỡ trên cật, kề bên thận, và mỡ lưới nơi gan, người ta sẽ lóc ra làm một với cật; 16tư tế sẽ huân yên các vật ấy nơi tế đàn làm thực phẩm hỏa tế hinh hương giải hờn: tất cả mỡ đều thuộc về Yavê. 17Luật điều vĩnh viễn suốt mọi thế hệ các ngươi, mọi nơi các ngươi cư ngụ: là mỡ và huyết hết thảy, các ngươi sẽ không ăn”.

Lễ tạ tội
a) Cho tư tế
          4. 1Yavê phán với Môsê rằng: “2Ngươi hãy bảo con cái Israel, sinh linh nào phạm tội bởi sơ ý nghịch cùng lịnh truyền nào của Yavê về những điều không được làm và đã làm một điều nào trong các điều ấy.
          “3Nếu là tư tế, đấng được xức dầu mà đã phạm tội, làm dân phải lụy, thì sẽ tiến dâng Yavê vì tội mình đã phạm, một con bò tơ hoàn hảo, làm lễ vật tạ tội. 4Ngài sẽ dẫn bò tơ đến cửa Trướng Tao phùng trước nhan Yavê. Ngài sẽ ấn tay trên đầu bò tơ và tế sát bò tơ trước nhan Yavê. 5Tư tế, đấng được xức dầu sẽ lấy huyết bò tơ, mà đem vào Trướng Tao phùng. 6Tư tế sẽ nhúng ngón tay vào huyết và vẩy huyết bảy lần trước nhan Yavê, đằng trước màn thánh điện. 7Tư  tế sẽ thoa huyết các sừng hương án xạ nhang trước nhan Yavê trong Trướng Tao phùng: huyết bò tơ, ngài sẽ đổ tất cả nơi chân tế đàn thượng hiến, nơi cửa Trướng Tao phùng.
          “8Ngài sẽ lảy lấy tất cả mỡ bò tơ lễ tạ tội, mỡ phủ bộ lòng và tất cả mỡ trên bộ lòng, 9hai quả cật và mỡ trên cật, kề bên thận, và mỡ lưới nơi gan người ta sẽ lóc ra làm một với cật, - 10như người ta lảy lấy nơi bò lễ tế kỳ an, - và tư tế sẽ huân yên chúng trên tế đàn thượng hiến.
          “11Còn da bò tơ và thịt tất cả với đầu, bốn vó, bộ lòng và bụng chứa, 12(tức là) tất cả bò tơ, ngài sẽ đem ra ngoài trại, tới một nơi thanh sạch, nơi đổ tro mà thiêu nó đi, trên củi lửa, nó sẽ bị thiêu đi nơi đổ tro.
b) Cho cộng đồng
          “13Nếu như tất cả cộng đồng Israel sơ ý phạm tội, và sự đã khuất mắt cả đoàn hội, tuy chúng đã phạm tội tới lịnh truyền nào của Yavê về những điều không được phép làm và chúng đã mang tội vạ, 14nhưng rồi đã nhận thức được về tội chúng phạm, thì đoàn hội sẽ tiến dâng bò tơ làm lễ tạ tội; chúng sẽ dẫn nó đến trước Trướng Tao phùng. 15Các kỳ mục cộng đồng sẽ ấn tay trên đầu bò tơ trước nhan Yavê; người ta sẽ tế sát bò tơ trước nhan Yavê.
          “16Tư tế, đấng được xức dầu, sẽ đem huyết bò tơ vào Trướng Tao phùng; 17tư tế sẽ nhúng ngón tay vào huyết và vẩy bảy lần trước nhan Yavê đằng trước Màn thánh điện. 18(Rồi) ngài sẽ lấy huyết thoa các sừng tế đàn ở trước nhan Yavê trong Trướng Tao phùng; huyết bò tơ, ngài sẽ đổ tất cả nơi chân tế đàn thượng hiến, nơi cửa Trướng Tao phùng.
          “19Ngài sẽ lảy lấy tất cả mỡ nó mà huân yên nơi tế đàn. 20Ngài sẽ dọn dâng bò tơ ấy như đã dọn dâng bò tơ lễ tạ tội: ngài sẽ dọn dâng nó như vậy. Và tư tế sẽ làm phép xá tội trên chúng và chúng được xá tội.
          “21Và ngài sẽ đem bò tơ ra ngoài trại mà thiêu nó đi, như ngài đã thiêu con bò tơ trước. Đó là lễ tạ tội cho đoàn hội.