Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Mười tai ương - Lễ Vượt Qua (Xh 7,8 - 9,12)

               3 – MƯỜI TAI ƯƠNG -LỄ VƯỢT QUA

Cây gậy biến thành con rắn
          8Yavê phán với Môsê và Aharôn rằng: "9Khi Pharaô bảo các ngươi: Hãy làm điềm thiêng lấy cho các ngươi, ngươi sẽ bảo Aharôn:
          Cầm lấy gậy mà ném xuống trước mặt Pharaô, để cho nó hòa thành rắn". 10Môsê và Aharôn vào gặp Pharaô và đã làm như Yavê đã truyền. Aharôn đã ném gậy trước mặt Pharaô và bầy tôi của ông và nó đã hóa thành rắn. 11Pharaô đã triệu mời các nhà bác học không ngoan, các tay phù thủy. Và, cả họ nữa, những quan "thị tộc" Aicập nhờ dùng phù phép của họ cũng làm được như thế. 12Mỗi người, họ ném gậy của họ và chúng đã hòa thành rắn, nhưng gậy của Aharôn đã nuốt mất gậy của họ. 13Lòng của Pharaô đã ra chai đá và ông đã không nghe họ như Yavê đã phán.

1) Nước hóa thành máu
          14Yavê phán với Môsê: "Nặng nề thật, lòng của Pharaô, nó đã từ chối không thả dân Ta. 15Ngươi hãy đi gặp Pharaô vào buổi sáng: Này nó sẽ đi ra và uống nước, ngươi sẽ đứng đón nó: nơi bờ sông Nil và ngươi sẽ cầm nơi tay cây gậy đã hóa thành rắn. 16Ngươi sẽ nói với nó: "Yavê, Thiên Chúa của dân Hipri sai chúng tôi đến với ngài và rằng: Hãy thả dân ta ra cho chúng phụng thờ Ta trong sa mạc; mà này ngươi không chịu nghe cho đến rày. 17Vậy Yavê phán thế này: Nơi sự này ngươi sẽ biết Ta là Yavê! này Ta sẽ lấy gậy tay Ta cầm mà đập nước dưới sông Nil và nước sẽ hóa thành máu. 18Cá trong sông Nil sẽ chết, và sông Nil ra thối tha; dân Aicập sẽ không tài nào uống được nước sông Nil nữa".
          19Yavê phán với Môsê: "Hãy nói với Aharôn: Cầm gậy của ngươi và giơ tay trên nước nôi Aicập , trên sông, trên ngòi, trên ao đầm, trên mọi vũng nước của họ. Nước hãy trở thành máu và hãy có máu trong toàn cõi Aicập, cả nơi gỗ và đá". 20Môsê và Aharôn đã làm như Yavê đã truyền. Ông đã nhắc gậy lên và đập xuống nước sông Nil trước mặt Pharaô, trước mặt bầy tôi của ông và tất cả nước dưới sông Nil đều hóa thành máu. 21Cá trong sông Nil đều chết và nước sông ra thối tha; người dân Aicập không thể uống nước sông Nil được nữa. Và đã có máu trên toàn cõi Aicập. 22Nhưng các viên thị độc Aicập dùng phù phép cũng làm được như thế và lòng Pharaô ra chai đá; ông đã không nghe họ như Yavê đã phán. 23Pharaô quay trở về đền và không màng bận tâm đến điều ấy nữa. 24Mọi người Aicập đã đào dọc quanh sông Nil tìm nước uống vì họ không thể uống nước sông Nil. 25Bảy ngày trọn đã qua sau khi Yavê đã đánh sông Nil.

2 Ếch nhái
          26Yavê phán với Môsê: "Hãy đến gặp Pharaô và nói với nó: Yavê phán rằng: hãy thả dân Ta ra cho chúng phụng thờ Ta. 27Nếu ngươi từ chối không chịu thả ra, thì này ta sẽ cho tất cả bờ cõi ngươi phải nạn ếch nhái. 28Sông Nil sẽ nhung nhúc ếch nhái, chúng sẽ lên và vào đền ngươi, trong buồng ngủ của ngươi, trên giường ngươi, vào nhà bầy tôi của ngươi và trong nhà của dân ngươi, trong lò trong cối nhồi bột của ngươi. 29Trên mình ngươi, trên người dân ngươi và trên bầy tôi ngươi hết thảy ếch nhái sẽ leo lên".
          8. 1Yavê phán với Môsê: "Hãy nói với Aharôn: Hãy giơ tay với cây gậy trên sông trên ngòi, trên ao đầm, mà làm cho ếch nhái leo lên trên đất Aicập". 2Aharôn giơ tay trên nước nôi Aicập và ếch nhái đã lên và đã phủ cả đất Aicập! 3Nhưng các viên thị độc Aicập dùng phù phép cũng làm được như thế và họ đã làm cho ếch nhái lên trên đất Aicập.
         4Pharaô mới triệu mời Môsê và Aharôn đến mà nói: “Hãy cầu xin Yavê cất ếch nhái đi xa ta cùng dân ta và ta sẽ thả cho dân đi tế lễ cho Yavê”. 5Môsê nói với Pharaô: “xin cho tôi hân hạnh được biết khi nào tôi phải cầu xin cho ngài thần dân của ngài để diệt ếch nhái khỏi ngài và đền đài của ngài mà chỉ còn lại trên sông Nil?” 6Pharaô nói: “Ngày mai”. Môsê nói: “Y như lời ngài! ngõ hầu ngài biết không có ai như Yavê Thiên Chúa của chúng tôi. 7Ếch nhái sẽ rời khỏi ngài và thần dân của ngài mà chỉ còn sót lại trên sông Nil”. 8Môsê và Aharôn bỏ Pharaô đi ra và Môsê đã kêu lên Yavê nhân vụ ếch nhái Người đã gieo xuống cho Pharaô. 9Và Yavê đã làm theo lời của Môsê và ếch nhái đã chết trong nhà, ngoài sân, ngoài đồng. 10Người ta đã thu gom lại đống này, đống khác, và cả xứ nặc mùi thối tha. 11Pharaô thấy đã được nới tay thì lại để lòng ra lì và không nghe họ nữa như Yavê đã phán.

3) Ruồi muỗi
           12Yavê Phán với Môsê: “Hãy nói với Aharôn: Hãy giơ gậy lên và hãy đánh xuống bụi đất cho nó biến thành ruồi muỗi trong toàn xứ Aicập”. 13Và họ đã làm thế. Aharôn đã giơ tay với cây gậy và đánh xuống bụi đất và nó đã biến thành ruồi muỗi trên người ta và trên súc vật; tất cả bụi đất đã biến thành ruồi muỗi trong toàn xứ Aicập. 14Các viên thị độc dùng phù phép cũng làm được như thế để bắt ruồi muỗi xuất ra, nhưng không thể được. Ruồi muỗi cứ ở lại nơi người ta và súc vật. 15Các viên thị độc mới nói với Pharaô: “Ngón tay của Thiên Chúa đó”. Nhưng lòng Pharaô cứ chai đá và ông đã không nghe họ như Yavê đã phán.

4) Ruồi mòng
         16Yavê phán với Môsê: “sáng mai ngươi hãy dậy sớm và ra đứng trước mặt Pharaô: Này nó sẽ ra và xuống nước. Và ngươi sẽ nói với nó: Yavê phán rằng: "Hãy thả dân Ta cho chúng phụng thờ ta. 17Nhược bằng ngươi không thả dân Ta ra, thì này Ta sẽ thả ruồi nòng xuống trên ngươi và thần dân của ngươi, và nhà của ngươi. Nhà cửa Aicập sẽ đầy những ruồi mòng và cả đất đai nơi chúng ở. 18Nhưng trong ngày ấy Ta sẽ miễn trừ cho đất Gôsê, nơi Ta đậu lại, làm cho ruồi mòng không có ở đó, ngõ hầu ngươi được biết ta là Yavê ở ngay trong xứ. 19Ta sẽ định có sự phân biệt giữa dân của Ta và dân của ngươi, nội ngày mai sẽ có dấu ấy”. 20Và Yavê đã làm thế: cả đám đen nghịt ruồi mòng kéo vào đền Pharaô và nhà cửa bề tôi của ông và trong toàn cõi Aicập; cả xứ lại tan hoang vì ruồi mòng.
          21Pharaô mới triệu vời Môsê và Aharôn đến mà nói: “Đi tế thần các ngươi trong xứ!” 22Nhưng Môsê nói: “Không làm sao như thế được vì chúng tôi sẽ tế cho Yavê Thiên Chúa của chúng tôi, điều húy kị đối với người Aicập này, chúng tôi đi tế sát điều húy kị đối với người Aicập ngay trước mắt họ, họ lại không ném đá chúng tôi sao? 23Chúng tôi sẽ đi ba ngày đàng vào sa mạc để tế lễ cho Yavê Thiên Chúa của chúng tôi như Người đã phán với chúng Tôi”. 24Pharaô mới nói: “Ta sẽ thả cho các ngươi đi, để các ngươi tế lễ cho Yavê Thiên Chúa của các ngươi trong sa mạc. Nhưng một điều này: các ngươi không được đi xa quá. Hãy cầu xin cho ta”. 25Môsê nói: “Khi tôi sẽ ra khỏi nơi đây tôi sẽ cấu xin Yavê; và ngày mai ruồi mòng sẽ rời khỏi Pharaô và thần dân của ngài. Nhưng một điều là Pharaô đừng phỉnh phờ không chịu thả cho dân đi tế lễ cho Yavê”. 26Môsê bỏ Pharaô đi ra và cầu xin Yavê. 27Và Yavê đã theo lời Môsê mà làm cho ruồi mòng rời khỏi Pharaô và thần dân của ông: để rồi không còn xót một con nào. 28Nhưng Pharaô đã để lòng ra lì cả lần này nữa và đã không thả cho dân đi.

5) Ôn dịch
          9. 1Yavê phán với Môsê: “Hãy đến với Pharaô và nói với nó: Yavê, Thiên Chúa của dân Hipri, phán rằng: Hãy thả dân Ta cho chúng phụng thờ Ta. 2Nhược bằng ngươi từ chối không chịu thả đi và còn cấm chúng lại, 3Thì này Ta Yavê sẽ chống lại súc vật của ngươi ngoài đồng, chống lại ngựa, lừa, lạc đà, bò, dê, cừu: ôn dịch rất nặng! 4Nhưng Yavê sẽ phân biệt súc vật của Israel và súc vật của Aicập, tất cả những vật thuộc về con cái Israel sẽ không bị chết chóc gì. 5Và Yavê ra hạn mà rằng: Ngày mai Yavê sẽ làm điều ấy trong xứ”. 6Và ngày hôm sau, Yavê đã làm điều ấy: tất cả súc vật của Aicập đều toi hết, còn súc vật của con cái Israel thì không chết con nào. 7Pharaô sai người đi xem thì này súc vật của Israel không chết con nào. Nhưng lòng Pharaô cứ lì ra và ông đã không thả cho dân đi.

6) Ung nhọt
             8Yavê phán với Môsê và Aharôn: “Hãy lấy đầy vốc tay của các ngươi mồ hóng trong lò và Môsê sẽ tung lên trời trước mặt Pharaô. 9Nó sẽ biến thành bụi trên toàn cõi Aicập, và nơi người ta và thú vật nó sẽ biến thành ung sang mọc lên mụt nhọt trên toàn cõi Aicập”. 10Họ đã lấy mồ hóng trong lò và đứng trước mặt Pharaô, và Môsê đã tung lên trời và nó đã biến thành ung sang mọc lên mụt nhọt nơi người ta và thú vật. 11Các viên thị độc không thể đứng trước mặt Môsê vì bị ung sang, vì có cả ung sang nơi mình các viên thị độc cũng như trên mọi người Aicập. 12Nhưng Yavê đã làm cho lòng Pharaô ra chai đá, nên ông đã không nghe họ như Yavê đã phán với Môsê.