Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Mười tai ương - Lễ Vượt Qua - tiếp theo (Xh 12, 15 - 13, 16)

Lễ bánh không men
         15Trong vòng bảy ngày các ngươi sẽ ăn bánh không men. Ngay từ ngày thứ nhất, các ngươi sẽ khử trừ men đi khỏi nhà, vì phàm ai ăn gì dậy men từ ngày thứ nhất đến ngày thứ bảy, mạng ấy sẽ bị tiêu trừ khỏi Israel. 16Ngày thứ nhất sẽ có thành triệu và ngày thứ bảy cũng có thánh triệu cho toàn thể các ngươi. Trong những ngày ấy việc vàn phải bãi hết: chỉ có điều gì mỗi mạng người phải ăn, các ngươi mới được làm mà thôi. 17Các ngươi sẽ giữ bánh không men vì chính ngày ấy Ta đã dân cơ binh các ngươi ra khỏi Aicập.Và qua các thế hệ, các ngươi sẽ giữ ngày ấy như luật điều vạn đại. 18Tháng thứ nhất, ngày mười bốn tháng ấy, vào buổi chiều, các ngươi sẽ ăn bánh không men cho đến ngày hai mươi mốt tháng ấy, vào buổi chiều. 19Trong vòng bảy ngày sẽ không được tìm ra men trong nhà các ngươi, phàm ai ăn gì dậy men, mạng ấy sẽ bị tiêu trừ ra khỏi cộng đồng Israel, cho dù là khách ngụ cư hay người bản xứ. 20Các ngươi sẽ không ăn gì dậy men, phàm các ngươi ở đâu, các ngươi sẽ ăn bánh không men".
          21Môsê triệu tập hêt các kỳ mục Israel lại và nói với họ: "Hãy kéo nhau đi lấy cho mình: chiên dê theo mỗi chi tộc và tế (chiên) Vượt qua! 22Các ngươi sẽ lấy một chùm hương thảo mà nhúng vào huyết trong chậu và phết lên trên mi cửa và hai thành cửa huyết trong chậu đó. Còn các ngươi thì cho đến sáng đừng có ai ra khỏi cửa nhà. 23Yavê sẽ ngang qua đánh phạt Aicập, người sẽ thấy huyết nơi mi cửa và hai thành cửa thì Yavê sẽ nhảy ngang qua cửa ấy và sẽ không cho thần tru diệt vào nhà đánh phạt. 24Các ngươi sẽ giữ điều ấy làm luật điều cho ngươi và con cái ngươi cho đến vạn đại. 25Vậy khi các ngươi đã vào đất Yavê sẽ ban cho các ngươi, như Người đã phán, và các ngươi giữ việc đạo này, 26mà xảy ra là con cái các ngươi sẽ hỏi các ngươi: là gì vậy việc đạo các ngươi (giữ) đó ? 27thì các ngươi sẽ nói:  "Đó là tế (chiên) Vượt qua dâng kính Yavê, Đấng đã nhảy ngang qua nhà con cái Israel ở Aicập khi Người đành phạt Aicập và đã cứu thoát các nhà chúng ta". Và dân đã phục mình xuông lạy. 28Con cái Israel đã đi thi hành: Yavê đã truyền cho Môsê và Aharôn làm sao, thì họ đã làm như vậy.

Con đầu lòng bị giết chết
        29Vậy xảy ra là vào lúc nửa đêm Yavê đã đánh phạt mọi con đâu lòng trong đất Aicập từ con đầu lòng của Pharaô, kẻ sẽ ngồi ngai của ông đến con đầu lòng của đứa tù binh nằm trong hầm ngục và con đầu lòng thú vật. 30Đang đêm Pharaô chỗi dậy, ông và tất cả bầy tôi và mọi người Aicập. Và một tiếng kêu lớn vang lên ở Aicập, và không có nhà nào không có một người chết. 31Ông đã triệu vời Môsê và Aharôn ban đêm mà nói: "Chỗi dậy, ra ngay khỏi giữa dân ta, các ngươi với cả con cái Israel! Hãy đi phụng sự Yavê như các ngươi đã nói. 32Chiên, dê, bò vật của các ngươi cũng hãy lấy đi như các ngươi đã nói. Đi đi, và hãy chúc lành cho cả ta nữa". 33Người Aicập thúc đẩy dân, hối hả bắt chúng ra khỏi xứ, vì họ nói: "Ta chết cả lũ mất rồi!" 34Dân mang đi bột nhồi chưa được dậy men, họ quấn lấy cả tàu bột vào áo choàng mà vác lên vai.

Bóc lột người Aicập 
           35Con cái Israel đã làm theo lời Môsê, họ đã mượng của người Aicập đồ bạc, đồ vàng và áo xống. 36Và Yavê cho dân được nghĩa trước mắt người Aicập và (người Aicập) đã cho mượn. Và như vậy họ đã bóc lột được dân Aicập.

Israel ra đi
            37Con cái Israel bỏ Ramsès trẩy đi Sukkot lối sáu trăm ngàn người bộ hành không kể (đàn bà) trẻ con. 38Có cả một lũ lau nhau đông đảo lên với họ cùng với chiên dê, bò vật, một bầy súc vật khổng lồ. 39Họ lấy bột đã đem ra khỏi Aicập mà nướng thành bánh tráng không men vì men chưa dậy, bởi vì họ đã bị đuổi ra khỏi Aicập không thể chậm trễ ngay của ăn đường cũng không dọn kịp. 40Thời gian con cái Israel ngụ ở Aicập là bốn trăm ba mươi năm. 41Chót bốn trăm ba mươi năm ấy, đúng vào ngày ấy hết thảy các cơ binh của Yavê đã ra khỏi đất Aicập; 42đó là đêm của Yavê (đêm) canh thức toàn thể của con cái Israel theo các thế hệ của họ.
         43Yavê phán với Môsê và Aharôn: "Đây là qui định về chiên Vượt qua: không khách lạ nào được ăn. 44Nô lệ được tậu bằng bạc, và ngươi đã được cắt bì cho, bấy giờ nó được phép ăn. 45Khách ngụ cư và người làm mướn không được phép ăn. 46Chỉ được ăn mỗi chiên trong một nhà mà thôi: ngươi không được mang thịt từ trong nhà ra bên ngoài; các ngươi đừng đánh đập nó bể xương; 47Toàn thể cộng đồng Israel sẽ tế (chiên vượt qua). 48Nếu có khách cư ngụ nhờ nơi ngươi và tế (chiên) Vượt qua mừng Yavê, thì mọi trai nhà nó phải chịu cắt bì, và bấy giờ nó mới được lại gần để tế chiên, nó sẽ nên như ngươi bản xứ, nhưng phàm ai không chịu cắt bì thì không được ăn. 49Luật là luật duy nhất cho người bản xứ và khách ngụ cư ngụ nhờ giữa các ngươi". 50Toàn thể con cái nhà Israel đã làm như thế. Như Yavê đã truyền cho Môsê làm sao thì chúng đã làm như vậy. 51Vậy chính ngày ấy Yavê đã đem con cái Israel ra khỏi đất Aicập theo (thứ tự) các cơ binh của chúng.

Các con đầu lòng
         13. 1Yavê phán với Môsê rằng: "2Hãy hiến thánh cho Ta mọi con đầu lòng: vật gì bất cứ, khai thông dạ mẹ, nơi con cái Israel, dù là người hay là vật, thì đều thuộc về Ta".

Bánh không men
           3Môsê nói với dân: "Ngươi hãy ghi nhớ lấy ngày hôm nay, ngày các ngươi đã ra khỏi đất Aicập, khỏi nhà tôi mọi, khi mà Yavê dùng sức mạnh tay Người đã đem các ngươi ra khỏi đó: bánh dậy men sẽ không được ăn. 4Ngày các ngươi ra, thuộc tháng Abib. 5Khi nào Yavê sẽ dẫn ngươi vào đất của các dân Canaan, Hit-tit, Amori, Khiu-vi, Yơbusi, Người đã thề với cha ông ngưới sẽ ban cho ngươi đất chảy tràn sữa và mật, ngươi sẽ thực hành việc đạo này vào tháng này. 6Trong vòng bảy ngày ngươi sẽ ăn bánh không men và ngày thứ bảy là lễ kính Yavê. 7Người ta sẽ ăn bánh không men trong vòng bảy ngày; người ta sẽ không thấy bánh dậy men nơi ngươi, người ta cũng sẽ không thấy ngươi có men khắp cả bờ cõi ngươi. 8Trong ngày ấy người sẽ thuật lại cho con ngươi rằng: Ấy chính là điều Yavê đã làm cho ta hồi ta ra khỏi Aicập. 9Đó sẽ là dấu nơi tay ngươi, là kỷ vật nơi trán ngươi ngõ hầu thánh chỉ Yavê ở nơi miệng ngươi, vì bằng một bàn tay mạnh, Yavê đã đem ngươi ra khỏi Aicập. 10Ngươi sẽ giữ luật điều này, đúng thời của nó, năm này qua năm khác.

Các con đầu lòng
          "11Vậy khi Yavê đã dẫn ngươi vào đất Canaan, như Người đã thề với ngươi cùng với cha ông ngươi, và khi Người đã ban cho ngươi, 12thì ngươi sẽ chuyển qua cho Yavê bất cứ vật gì khai thông dạ mẹ; vật nào là đầu lứa của thú vật thuộc về ngươi, các con đực, thì đều thuộc về Yavê. 13Mọi con đầu lòng giống lừa, ngươi sẽ lấy chiên chuộc lại, nếu ngươi không chuộc lại, thì ngươi sẽ đạp gãy ót nó đi. Con trai đầu lòng người ta, trong hàng con cái ngươi, ngươi sẽ chuộc lại. 14Mai ngày khi con ngươi hỏi ngươi rằng: Cái gì thế ? Thì ngươi sẽ bảo nó: nhờ sức mạnh tay Người, Yavê đã đem chúng ta ra khỏi Aicập, khỏi nhà tôi mọi. 15Bởi Pharaô làm khó dễ khi phải thả chúng ta ra, thì Yavê đã giết chết mọi con đầu lòng trong đất Aicập, từ con đầu lòng người ta, đến con đầu lòng thú vật: vì thế cho nên ta tế lễ kính Yavê mọi vật khai thông dạ mẹ, nếu là giống đực, và con đầu lòng trong hàng con cái ta thì ta chuộc lại. 16Đó sẽ là dấu nơi tay ngươi và là khăn chít trán vì nhờ sức mạnh bàn tay Yavê đã đem chúng ta ra khỏi Aicập".