Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Mạt vận của Yuđa (2V 23,31 - 25,30)

                          4 – MẠT VẬN CỦA YUĐA

Yôakhaz, vua Yuđa 
           31Yôakhaz được hai mươi ba tuổi khi lên ngôi, và đã trị vì ba tháng ở Yêrusalem. Tên mẹ là Khamutal con của Yêrêmya, quê ở Libnah. 32Ông đã làm sự dữ trước mắt Yavê hoàn toàn như tổ tiên ông đã làm.
           33Pharaô Nêkô đã xiềng ông lại ở Ribla, trong xứ Khamat, không cho làm vua ở Yêrusalem, và đã bắt xứ phải cống một trăm tạ bạc và mười tạ vàng. 34Rồi Pharaô Nêkô đặt Êlyaqim con của Yôsya làm vua kế vị cha là Yôsya và đổi tên cho là Yôyaqim. Còn Yôakhaz thì ông đem bắt đem qua Aicập. Và (Yôakhaz) đã chết ở đó.
           35Yôyaqim đã nộp bạc vàng cho Pharaô; nhưng để có thể nộp bạc chiếu theo yêu sách của Pharaô thì ông đã bắt xứ nộp thuế, mỗi người theo tỉ số của mình; ông đã câu thúc dân trong xứ phải nộp bạc vàng để có thể cống cho Pharaô Nêkô.

Yôyaqim, vua Yuđa 
          36Yôyaqim được hai mươi lăm tuổi khi lên ngôi và đã trị vì mười một năm ở Yêrusalem. Tên mẹ là Zơbiđah, con của Pơđayah, quê ở Rumah. 37Ông đã làm sự dữ trước mắt Yavê hoàn toàn như tổ tiên ông đã làm.
           24. 1Vào thời ông, Nabukôđônôsor, vua Babel, đã lên đánh và Yôyaqim đã chịu lệ thuộc ba năm, sau đó ông đã lại dấy loạn. 2Và Yavê đã sai đến quấy ông những quân du kích Kanđê, quân du kích Aram, quân du kích Moab, quân du kích thuộc con cái Ammon: Người đã khiến chúng vào để huỷ hoại Yuđa, theo lời Yavê đã phán ngang qua các tôi tớ Người là các tiên tri: 3Chỉ là theo lịnh của Yavê, mà sự đã xảy đến cho Yuđa, để xua chúng khỏi nhan Người,vì các tội lỗi của Manassê, trong mọi điều ông đã làm, 4và cũng vì máu vô tội ông đã đổ, mà làm cho Yêrusalem vấy đầy máu vô tội, khiến Yavê đã không sẵn lòng tha thứ.
           5Còn các việc khác của Yôyaqim, và mọi sự ông đã làm, há lại đã không chép trong sách Ký sự các vua Yuđa đó sao? 6Yôyaqim đã an nghỉ với tổ tiên. Và Yôyakin, con ông đã lên ngôi kế vị ông.
           7Vua Aicập không còn xuất chinh khỏi xứ mình được nữa, vì vua Babel đã đoạt lấy tất cả những gì thuộc quyền vua Aicập từ Khe Aicập đến sông Phơrat.

Yôyakin, vua Yuđa 
           8Yôyakin được mười tám tuổi khi lên ngôi, và đã trị vì ba tháng ở Yêrusalem. Tên mẹ là Nơkhusta, con của Elnatan, người Yêrusalem. 9Ông đã làm sự dữ trước mắt Yavê hoàn toàn như cha ông đã làm.

Cuộc lưu đày thứ nhất
           10Thuở ấy, thuộc hạ của Nabukôđônôsor, vua Babel đã lên đánh Yêrusalem và thành đã bị hãm. 11Nabukôđônôsor, vua Babel, tới đánh Yêrusalem, trong khi thuộc hạ của ông đang vây thành. 12Yôyakin vua Yuđa đã ra hàng vua Babel, ông, mẹ ông, các thuộc hạ, các tướng lĩnh và hoạn quan của ông. Vua Babel đã bắt tù ông, năm thứ tám đời (Nabukôđônôsor).
           13(Vua Babel) đã lấy đem đi tất cả các kho của Nhà Yavê, các kho của nhà vua, và đã đập nát tất cả các đồ bằng vàng Salômon vua Israel đã làm trong Đền thờ Yavê, chiếu theo điều Yavê đã phán. 14Đoạn ông bắt đi đày tất cả Yêrusalem, tất cả các tướng lĩnh, tất cả các binh hùng – một vạn người phải đi đày – với tất cả các thợ rèn, thợ khoá, không sót lại ai, chỉ trừ có hạng cùng đinh thuộc dân trong xứ. 15Ông đày Yôyakin qua Babel, ông đã phát lưu từ Yêrusalem qua Babel, mẹ vua, các vợ vua, các hoạn quan, và các phú hào. 16Tất cả những người thế giá – bảy ngàn - thợ rèn, thợ khoá – một ngàn -, tất cả những binh hùng tham chiến, vua Babel đã đem đày họ qua Babel.
           17Vua Babel đã đặt Mattanyah, là chú, làm vua thay Yôyakin, và đã đổi tên là Sêđêqya.

Sêđêqya khởi loạn
           18Sêđêqya được hai mươi mốt tuổi khi lên ngôi và đã trị vì mười một năm ở Yêrusalem. Tên mẹ là Khamutal, con của Yêrêmya quê ở Libnah. 19Ông đã làm sự dữ trước mắt Yavê, hoàn toàn như Yôyaqim đã làm. 20Chính do bởi cơn giận của Yavê mà sự đã xảy ra (như thế) ở Yêrusalem và ở Yuđa, mãi cho đến khi Người xua chúng xa khỏi nhan Người.

Yêrusalem bị vây hãm
           Và Sêđêqya đã dấy loạn chống lại vua Babel.
                25. 1Năm thứ chín triều Sêđêqya, ngày mồng mười, tháng mười, Nabukôđônôsor, vua Babel và tất cả quân binh của ông đến đánh Yêrusalem; ông hạ trại hãm thành và thiết đặt vòng vây quanh thành. 2Thành đã bị vây hãm cho đến năm mười một đời vua Sêđêqya. 3Tháng tư, mồng chín tháng ấy nạn đói đã nên trầm trọng trong thành và bánh không còn nữa cho dân trong xứ. 4Thành đã bị công phá. Thấy vậy, vua với tất cả binh lính, nhân lúc ban đêm, đã ra( theo con đường qua Cổng giữa hai luỹ bên trên ngự uyển – bấy giờ có quân Kanđê bao quanh thành – và ông đi theo đường đến Hoang giao. 5Quân binh Kanđê đuổi theo vua và đã đuổi kịp ông tron vùng Hoang giao Yêrikhô, và tất cả binh lính của ông đã tán loạn bỏ ông. 6Người ta đã bắt vua mà điệu đi đến với vua Babel ở Ribla, ở đó người ta đã tuyên án trên ông. 7Người ta đã hạ sát các con của Sêđêqya trước mắt ông, đoạn (vua Babel) đâm mù mắt Sêđêqya và cho xiềng ông lại bằng hai xích đồng mà điệu về Babel
.

Những ngày cuối cùng của Yêrusalem 
           8Tháng năm, mồng bảy tháng ấy, tức là năm mười chín đời vua Nabukôđônôsor, vua Babel, Nơbuzarađan, quan thái giám đại thần của vua Babel, đến Yêrusalem. 9Ông đã đốt Nhà Yavê, Đền vua, và tất cả nhà cửa ở Yêrusalem. Ông phóng hoả nhà các phú hào. 10Tất cả binh Kanđê dưới quyền quan thái giám đã triệt hạ các tường lũy quanh Yêrusalem. 11Dân còn sót lại trong thành, những người đã đào ngũ theo vua Babel, và những thợ thuyền còn lại, Nơbuzarađan, quan thái giám đã bắt đi đày. 12Còn lê dân trong xứ, thì quan thái giám để lại để trồng nho và canh tác.
           13Quân Kanđê đã đập bể các trụ đồng nơi Nhà Yavê, các giá chở vạc, và Biển đồng trong Nhà Yavê, mà lấy đồng đem về Babel. 14Họ cũng lấy cả nồi niêu, xẻng, dao kéo, bình tước, và tất cả những đồ bằng đồng dùng khi tế tự. 15Quan thái giám đã lấy các liệu lư, quán tôn, và tất cả những gì bằng vàng bằng bạc. 16Hai cột trụ, một Biển (đồng), các giá trở vạc, Salômon đã làm cho Nhà Yavê, đồng của các đồ vật ấy thật vô lường. 17Mỗi cột trụ cao mười tám xích, và bên trên cột có đẩu bằng đồng, đẩu cao ba xích. Trên đẩu có màng lưới và quả lựu kết xung quanh. Tất cả đều bằng đồng. Cũng vậy về cột trụ thứ hai. Trên màng lưới…
           18Quan thái giám bắt giữ Sơrayah tư tế thủ lãnh, Sơphanyah, tư tế thứ hai, và ba thủ hộ. 19Còn trong thành, ông bắt giữ một hoạn quan, cai quản quân lính, năm vị cận thần( của vua gặp thấy trong thành, viên ký lục của tướng quân, lo việc trưng binh trong xứ, và sáu mươi người thuộc dân trong xứ gặp thấy trong thành. 20Nơbuzarađan, quan thái giám đã bắt các người ấy mà điệu họ đến với vua Babel ở Ribla. 21Vua Babel đã ra lịnh xử tử và cho giết họ ở Ribla trong xứ Khamat. Và Yuđa đã bị đày xa đất đai của họ.

Gôđôlya tổng trấn Yuđa 
           22Về dân còn lại trong xứ Yuđa, những người mà Nabukôđônôsor vua Babel tha sống cho, vua đã đặt Gôđôlya con của Akhiqam, con của Shaphan, cai họ. 23Tất cả những tướng binh và những người của họ nghe tin vua Babel đã đặt Gôđôlya (làm tổng trấn) thì đã đến với Gôđôlya ở Mispa: Ismael, con của Nơtanyah, Yôkhanan, con của Qarêkh, Sơrayah con của Tankhumet người Nơtôphah, Yaazanyahu, con của Maakati: họ và các người của họ. 24Gôđôlya thề với họ và các người của họ, và nói với họ: "Đừng sợ các chức dịch người Kanđê, hãy ở lại trong xứ và phục dịch vua Babel và các bạn sẽ được thái thịnh".
           25Tháng bảy, Ismael, con của Nơtanyah,con của Elishama, thuộc hoàng tộc, và mười người với Yêrusalem đã ám sát Gôđôlya và giết ông, cùng với những người Yuđa và Kanđê ở với ông tại Mispa. 26Tất cả dân chúng từ bé chí lớn, và những cai binh, chỗi dậy qua Aicập, vì họ sợ người Kanđê.

Yôyakin được ân xá
            27Xảy ra là năm ba mươi bảy thời lưu đày của Yôyakin vua Yuđa, tháng mười hai, ngày hai mươi bảy trong tháng, Evil-Mêrôđah vua Babel trong năm đăng quang của ông, đã ân xá cho Yôyakin vua Yuđa và đã cho ông ra khỏi tù. 28Vua đã thân thiện tiếp chuyện ông và đã đặt ngai ông lên đầu hàng ngai các vua có mặt bên vua ở Babel. 29Vua đã thay áo tù cho ông và ông đã được cùng bàn luôn luôn trước mặt vua suốt mọi ngày đời ông. 30Ông được cấp khẩu phần, khẩu phần cố định, do vua ban, ngày nào phần ấy, suốt mọ ngày đời ông.