Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Ly khai chính trị và tôn giáo (1V 12,1 - 13,34)

                     III. LY KHAI CHÍNH TRỊ VÀ TÔN GIÁO

Đại hội tại Sikem
         12. 1Rôbôam trẩy đi Sikem, vì toàn thể Israel đã đến Sikem để tôn ông làm vua. 2Yơrôbôam con của Nơbat vừa nghe tin – (khi ấy) ông vẫn còn ở bên Aicập; ông đã chạy trốn qua bên ấy (để) thoát vua Salômon – Yơrôbôam đã từ Aicập trở về; 3người ta mới sai đi gọi ông; và Yơrôbôam cùng toàn thể đại hội Israel đã đến. Và họ nói với Rôbôam rằng: “4Cha ngài đã làm cho ách chúng tôi ra qúa khổ. Phần ngài, bây giờ xin ngài giảm bớt công việc cực khổ của cha ngài và ách nặng ông đã quàng trên chúng tôi. Và (như vậy) chúng tôi sẽ làm tôi ngài”. 5Ông bảo họ: “Đi đi, hãy (chờ) ba ngày nữa, rồi trở lại với ta!” Và dân đã đi về.
           6Vua Rôbôam bàn bạc với những người có tuổi đã hầu hạ Salômon (hồi còn sống, rằng: “Các ngươi bàn thế nào, để trả lời cho dân ấy?” 7Họ nói với ông rằng: “Nếu hôm nay ngài tỏ mình như tôi bộc đối với dân ấy, sẵn lòng làm tôi dân và biết nhún nhường, nói với chúng những lời êm đẹp, ắt chúng sẽ làm tôi ngài trọn kiếp”. 8Nhưng ông đã bỏ qua lời bàn bạc của những người có tuổi đã khuyên ông, mà đi bàn bạc với bọn trẻ đã cùng ông lớn lên và bây giờ đang hầu hạ ông. 9Ông nói với họ: “Các ngươi bàn xem chúng ta phải trả lời làm sao với dân ấy; chúng đã nói với ta rằng: Xin ngài giảm bớt ách cha ngài đã quàng trên chúng tôi?” 10Và họ đã nói với ông, bọn trẻ đã cùng ông lớn lên ấy, rằng: “Ngài sẽ nói thế này với dân ấy, những kẻ đã nói với ngài rằng: Cha ngài đã làm cho ách chúng tôi nên quá nặng; phần ngài, xin ngài giảm bớt đi cho chúng tôi – Ngài sẽ nói với chúng: Ngón út của ta còn bự hơn cạnh sườn của cha ta! 11Vậy này, cha ta đã đè ách nặng trên các ngươi; thì ta sẽ còn chất thêm trên ách các ngươi; cha ta trừng trị các ngươi bằng roi, ta sẽ trừng trị các ngươi bằng bò cạp”.
          12Ngày thứ ba Yơrôbôam và toàn dân đến với Rôbôam như vua đã phán, rằng: “Các ngươi hãy trở lại với ta ngày thứ ba!” 13Vua đã trả lời rất cứng cỏi với dân; ông đã bỏ qua lời bàn của những người có tuổi đã khuyên ông. 14Ông đã nói với họ theo lời khuyên của bọn trẻ mà rằng: “Cha ta đã làm cho ách các ngươi ra nặng, ta thời sẽ chất thêm trên ách các ngươi; cha ta đã trừng trị các ngươi bằng roi, ta thời sẽ trừng trị các ngươi bằng bò cạp!” 15Vậy vua đã không nghe dân; âu cũng là do bởi Yavê đã phán ngang qua Akhiya người Silô về Yơrôbôam, con của Nơbat. 16Toàn thể Israel khi thấy vua không nghe họ, thì dân trả lời với vua rằng:
           “Nào ta có phần nào với Đavit?
           không khoản nào nơi con Ysai!
           Israel hỡi, hãy lui về lều!
           Hãy liệu lấy Nhà ngươi, hỡi Đavit!”
           Và Israel đã lui về lều. 17Chỉ có con cái Israel cư trú trong các thành Yuđamới chịu Rôbôam làm vua trên họ. 18Vua Rôbôam phái Ađôram, viên cai khổ dịch, nhưng toàn thể Israel đã ném đá ông và ông đã chết. Vua Rôbôam chỉ kịp lên xe chạy trốn về Yêrusalem. 19Như vậy là Israel đã phản loạn với nhà Đavit cho đến ngày nay.

Ly khai chính trị
           20Khi toàn thể Israel biết Yơrôbôam đã về, thì họ sai đi gọi ông đến, giữa cộng đồng, và đã tôn ông làm vua trên tất cả Israel. Còn nhà Đavit thì không được ai theo cả, trừ phi có một mình chi tộc Yuđa mà thôi.
           21Rôbôam về hội lại tất cả nhà Yuđa và chi tộc Benyamin, một trăm tám mươi ngàntinh binh, thiện chiến, để chinh phạt nhà Israel, hầu đặt vương quyền (vào tay) Rôbôam, con của Salômon. 22Nhưng lời của Thiên Chúa đến với Shơmayah, người của Thiên Chúa rằng: “23Ngươi hãy nói với Rôbôam, con của Salômon, vua Yuđa, cùng với tất cả nhà Yuđa và dân còn lại rằng: 24Yavê phán thế này: Các ngươi không được tiến lên giao chiến với anh em các ngươi là con cái Israel. Về đi, ai nhà nấy, vì chính do bởi Ta mà điều này xảy ra!” Và họ đã nghe lời Yavê mà lui về, để tuân theo lời của Yavê.
           25Yơrôbôam đã xâySikem trong miền Núi Ephraim và đóng đô ở đó. Đoạn ông ra khỏi đó và xây Pơnuel.

Li khai tôn giáo
           26Yơrôbôam tự nói trong lòng: “Cứ như bây giờ thì e nước lại về với nhà Đavit mất. 27Nếu dân này cứ lên dâng lễ tế nơi Nhà Yavê ở Yêrusalem, lòng dân này sẽ quay về với tôn chủ của chúng là Rôbôam, vua Yuđa, mà giết ta đi và quay về lại với Rôbôam vua Yuđa”. 28Và sau khi đã bàn bạc, vua đã làm hai con bê vàng và nói với dân: “Các ngươi lên Yêrusalem (như thế) là đã qúa đủ! Này đây các thần của ngươi, hỡi Israel, những vị đã đem ngươi lên từ đất Aicập”. 29Ông đã một Bêthel, và cho dựng một ở Đan. 30Đó là một dịp tội – Và dân đã đi kiệu đằng trước một con, mãi cho tới Đan. 31Ông đã làm điện thờ trên các cao đàn và cử những người làm tư tế thuộc mọi xó trong dân, không thuộc hàng con cái Lêvi. 32Yơrôbôam cử hành một đại lễ vào ngày mười lăm tháng tám, giống như ngày đại lễ mừng ở Yuđa, và ông đã lên tế đàn. Ông đã làm như vậy ở Bêthel, để tế cho những con bê ông đã làm; và ông đã cho các tư tế cao đàn ông đã cử làm chủ trì ở Bêthel. 33Ông đã lên tế đàn ông đã dựng ở Bêthel, ngày mười lăm tháng tám, tháng ông đã tự bịa ra và cử hành trong tháng đó một đại lễ cho con cái Israel và ông đã lên tế đàn để huân yên (lễ tế).

Người của Thiên Chúa đến Bêthel
          13. 1Và này một người của Thiên Chúa theo lịnh Yavê từ Yuđa đến Bêthel, trong lúc Yơrôbôam đang đứng trên tế đàn để huân yên, 2và kêu lên với tế đàn, theo lịnh Yavê, và nói: “Tế đàn! Tế đàn hỡi! Yavê đã phán thế này: Này đây, một người con sẽ sinh ra cho nhà Đavit, tên là Yôyas; người sẽ tế sát trên ngươi các tư tế cao đàn lo việc huân yên (lễ tế) trên ngươi và trên ngươi người ta sẽ đốt xương người. 3Trong ngày ấy, người đã cho một điềm lạ mà rằng: đây là điềm lạ Yavê đã phán: Này tế đàn sẽ vỡ tan tành và tàn tro lễ tế trên đó sẽ đổ xuống”. 4Nhà vua vừa nghe lời người của Thiên Chúa kêu với tế đàn, thì từ trên tế đàn ông giơ tay ra mà nói: “Bắt lấy nó!” Nhưng tay ông giơ trên người kia liền bị khô cứng làm ông không thể co lại được nữa. 5Tế đàn liền vỡ tan tành và tàn tro trên lễ tế đổ xuống khỏi tế đàn chiếu theo điềm lạ người của Thiên Chúa đã cho theo lịnh Yavê. 6Nhà vua lên tiếng và nói với người của Thiên Chúa: “Xin hãy làm dịu nhan Yavê Thiên Chúa của ông và khẩn cầu cho tôi được co tay lại”. Người của Thiên Chúa đã làm dịu nhan Yavê và tay nhà vua đã co rút lại được; tay ấy đã lại bình thường như trước. 7Vua mới nói với người của Thiên Chúa: “Vào nhà mới ta mà dùng chút gì lại sức, rồi ta sẽ tặng ngươi chút quà”. 8Người của Thiên Chúa thưa với vua: “Nhà của ngài, tôi cũng sẽ không vào với ngài; tôi sẽ không ăn bánh hay uống nước ở nơi này, 9vì có lời truyền cho tôi, theo lịnh Yavê rằng: Ngươi sẽ không ăn bánh hay uống nước, ngươi sẽ không lui lại con đường ngươi đi trước". 10Vậy ông đã theo đường khác mà đi, chứ không lui lại đường ông đã theo trước để đến Bêthel.

Người của Thiên Chúa và vị tiên tri già
           11Có một vị tiên tri già lão ngụ ở Bêthel. Các con ông về thuật lại cho ông mọi sự người của Thiên Chúa đã làm ở Bêthel; lời lẽ ông đã nói với vua, chúng cũng thuật lại cho cha chúng. 12Và cha chúng hỏi chúng: “Người đã trẩy đi theo đường nào?” Và các con ông chi cho ông đường người của Thiên Chúa đã đi, người đã từ Yuđa đến. 13Ông bảo các con ông: “Thắng lừa cho ta!” Chúng đã thắng lừa cho ông và ông đã cỡi lên, 14mà theo sau người của Thiên Chúa, và đã gặp được ông ấy ngồi dưới cây sến. Ông hỏi: “Ngài là người của Thiên Chúa từ Yuđa đến phải không?” Người kia đáp: “Chính là tôi!” 15Ông lại nói: “Xin người vào nhà tôi mà ăn chút bánh”. 16Nhưng người ấy đáp lại: “Tôi không được phép lưu lại với ông mà vào với ông; tôi sẽ không ăn bánh, hay uống nước với ông ở nơi ấy, 17vì có lời đến với tôi, theo lịnh Yavê: Ngươi sẽ không ăn bánh hay uống nước ở đó; ngươi sẽ không lui lại đi theo đường ngươi đã đi trước". 18Ông mới nói với người ấy: “Cả tôi nữa cũng là tiên tri như ngài, và một thần sứ đã nói với tôi theo lịnh Yavê, rằng: Ngươi hãy dẫn nó về nhà với ngươi, cho nó ăn bánh và uống nướChuùa”. Ông đã nói dối người ấy. 19Người của Thiên Chúa trở lại với ông. Ngài ăn bánh trong nhà và uống nước.
            20Khi họ đã ngồi vào bàn, thì lời Yavê đến với tiên tri đã đem người ấy về. 21Ông kêu người của Thiên Chúa từ Yuđa đến mà nói: “Yavê phán thế này: Vì ngươi đã nổi dậy chống lịnh Yavê và không giữ lịnh Yavê Thiên Chúa của ngươi đã truyền cho ngươi, 22mà lui lại ăn bánh uống nước, ở nơi Người đã phán với ngươi: chớ ăn bánh, chớ uống nước! thì thây ngươi đã không về tới mồ mả của cha ông ngươi”. 23Sau khi người ấy đã ăn bánh và uống (nước), thì tiên tri đem người ấy trở lại và thắng lừa cho, 24và người ấy đã trẩy đi. Dọc đường, một con sư tử đã gặp và giết chết người ấy còn xác thì bị vất nằm trên đường; con lừa đứng một bên và con sư tử đứng một bên xác. 25Và này người ta ngang qua thấy xác chết nằm vất trên đường và con sư tử đứng bên thây chết; họ đã vào và thuật lại trong thành có người tiên tri già ở. 26Khi vị tiên tri đã đem người ấy trở lại trên đường về nghe thấy thế thì nói: “Đó là người của Thiên Chúa, đã nổi dậy cưỡng lịnh của Yavê, và Yavê đã phó mặc cho sư tử phanh thây giết chết, như lời Yavê đã phán với người ấy”. 27Đoạn ông bảo các con ông rằng: "Thắng lừa cho ta!" Và chúng đã thắng lừa cho ông. 28Và ông đã trẩy đi và gặp xác chết nằm vất trên đường, còn lừa và sư tử thì đứng bên cạnh xác chết; sư tử đã không ăn xác chết và không vồ xé con lừ. 29Tiên tri đã vực xác người của Thiên Chúa mà đặt lên lừa, đoạn đưa đi, và tiên tri già đã vào thành, để than khóc và chôn cất người ấy. – 30Và ông đã đặt xác người ấy trong ngôi mộ của ông, và người ta đã than khóc người ấy: “Hỡi ôi, đại huynh ơi!” 31Sau khi chôn cất người ấy rồi, ông bảo con cái rằng: “Khi nào ta chết, các con sẽ chôn cất ta trong mồ, nơi đã chôn cất người của Thiên Chúa; bên cạnh hài cốt ngài, các con hãy đặt hài cốt ta. 32Vì thế nào cũng sẽ ứng nghiệm lời ngài đã theo lịnh Yavê kêu trên tế đàn ở Bêthel và trên hết thảy các điện thờ cao đàn trong các thành Samari!”
           33Sự đã xảy ra như thế, mà sau đó Yơrôbôam vẫn không trở lại, và bỏ đường dữ đã theo; ông lại vẫn cử làm tư tế cao đàn, những người thuộc mọi xó trong dân; hễ ai muốn là ông đề bạt cho làm tư tế cao đàn. 34Đó là dịp tội cho Yơrôbôam (nên cớ) cho nó bị tiễu trừ, hủy diệt khỏi mặt đất.