Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Lụt - Ra khỏi tàu - Trật tự mới

Lụt
     17Và đã xảy đến lụt Hồng thủy trên đất bốn mươi ngày. Nước đã trương đại và nâng tàu mà cất bổng lên khỏi đất. 18Con nước dâng lên và trương đại lớn lắm trên đất và tàu đã trôi trên mặt nước. 19Con nước dâng lên lớn lắm, lớn lắm trên đất. Tất cả những núi cao nhất dưới mọi phương trời đều bị phủ lút cả. 20Nước đã dâng cao mười lăm xích bên trên khiến núi non đều bị phủ lút. 21Và mọi loài xác thịt động đậy trên đất đều tắt thở: chim chóc, thú vật, mãnh thú, và mọi vật lúc nhúc trên đất, và mọi người hết thảy. 22Mọi loài có hơi thở nơi mũi, tức là tất cả các vật trên cạn đều chết hết. 23(Yavê) đã xoá sạch trên mặt đất hết thảy, từ người cho đến súc vật, côn trùng, và chim trời, chúng đều bị xoá sạch khỏi đất và còn lại chỉ có một mình Noê và những gì ở trong tàu làm một với ông. 24Và nước đã dâng lên trên đất một trăm năm mươi ngày.

Nước rút
     8. 1Và Thiên chúa đã nhớ đến Noê, và mọi mãnh thú, mọi thú vật ở trong chiếc tàu làm một với ông. Và Thiên Chúa cho gió thổi ngan trên đất và nước đã dặt xuống. 2Bấy giờ các mạch nước uông mang và tò vò các tầng trời đóng lại, và trời đã tạnh mưa. 3Và nước đã rút dần dần khỏi đất. Mãn một trăm năm mươi ngày thì nước đã giảm. 4Tháng bảy ngày mười bảy tháng ấy( tàu đã đậu lại trên núi non (xứ) Asarat. 5Nước cứ giảm dần cho đến tháng mười. Vào tháng mười, ngày mồng một tháng ấy, các đỉnh núi đã ló hiện.
     6Mãn bốn mươi ngày, Noê mở cửa sổ ông đã làm. 7Và ông thả ra con quạ. Nó bay lượn đi lượn lại cho đến khi nước đã cạn trên đất. 8Và từ trong, ông thả bồ câu để xem nước đã chảy bớt khỏi mặt đất chưa. 9nhưng con bồ câu không tìm ra đâu đậu chân được thì trở về lại với ông trong tàu, vì nước vẫn còn trên mặt toàn cõi đất. Ông đã giương tay, đón lấy nó mà đem vào với mình trong tàu. 10Ông đợi bảy ngày nữa mới lại thả bồ câu ra khỏi tàu. 11Con bồ câu trở về lại với ông, lúc xế chiều Và này nơi mỏû nó có cành lá ôliu mới ngắt. Vậy Noê biết là nước đã chảy bớt đi khỏi đất. 12Ông còn đợi thêm bảy ngày khác nữa, rồi thả bồ câu ra. Nhưng nó đã không trở về lại với ông nữa.
     13Năm sáu trăm lẻ một (đời Noê) tháng giêng ngày mồng một tháng ấy, nước đã khô cạn trên đất. Noê lật mái tàu để ngó, thì này mặt đất đã khô cạn. 14Tháng hai ngày hai mươi bảy tháng ấy đất đã khô ráo.
Ra khỏi tàu
     15Thiên Chúa phán bảo Noê rằng: “16Hãy ra khỏi tàu, ngươi, vợ ngươi, con cái ngươi và vợ của chúng làm một với ngươi. 17Mọi thú vật ở với ngươi, thuộc mọi loài xác thịt: Chim chóc, thú vật, mọi loài côn trùng bò trên đất: ngươi cũng cho chúng ra làm một với ngươi, để chúng nhung nhúc đầy trên đâùt và sinh sôi nảy nở trên đất». 18Và Noê đã ra cùng con cái ông, vợ ông và vợ con cái ông làm một với ông. 19Mọi mãnh thú, mọi thứ côn trùng, mọi thứ chim chóc, mọi giống bò trên đất, theo tông giống của chúng, đều đã ra khỏi tàu.
    
20Và Noê đã xây một tế đàn dâng kính Yavê. Ông đã lấy trong các thú vật thanh sạch và trong các thứ chim thanh sạch mà làm lễ thượng hiến trên tế đàn. 21Và Yavê đã ngửi hinh hương trấn nộ. Và Yavê đã nói trong lòng: "Ta sẽ không còn rủa động đất đai lần nữa vì cớ loài người. Vì ngay từ thiếu thời lòng chúng chỉ nặn ra sự dữ. Ta sẽ không còn đả phá chúng sinh lần nữa như Ta đã làm.
     22Bao lâu đất được còn ngày, tất sẽ không ngơi gieo gặt, lạnh nóng, hạ đông, đêm ngày”.

Trật tự mới
     9. 1Và Thiên Chúa đã chúc lành cho Noê và các con ông. Người phán với chúng: “Hãy sinh sôi nảy nở nên đầy dẫy trên đất. 2Oai các ngươi sẽ làm cho mãnh thú trên đất, mọi chim trời, mọi vật bò dưới đất và mọi cá trong biển phải hãi sợ kinh khiếp. Chúng đều được phó nộp trong tay các người. 3Mọi vật máy động sinh sống sẽ là thức ăn của các ngươi. Một thể như cỏ cây và nộn thảo xanh tươi, Ta ban tất cả cho các ngươi. 4Song le các ngươi không được ăn thịt mạng nó, máu huyết nó. 5Song le, Ta sẽ đòi máu huyết tính mạng các ngươi, Ta sẽ đòi mạng sống nơi các loài thú vật. Ta sẽ đòi mạng sống nơi tay ngươi, nơi tay của anh em ngươi.
6Ai đổ máu người, do người, máu nó sẽ phải đổ ra. Vì theo hình ảnh Thiên Chúa, (Thiên Chúa) đã làm ra con người.
        7Vậy các ngươi, hãy sinh sôi nảy nở và lan tràn ra trên đất, mà thống trị nó”.
        8Thiên Chúa đã phán bảo Noê và các con ông ở bên ông mà   rằng: “9Phần Ta, này Ta lập giao ước của Ta với các ngươi và dòng giống các ngươi đến sau các ngươi, 10cùng với mọi sinh mạng sống với các ngươi, với chim chóc, thú vật, dã thú với các ngươi, tóm lại mọi vật đã tự tàu đi ra, mọi sinh vật trên đất. 11Ta lập giao ước của Ta với các ngươi: Mọi loài có xác sẽ không còn bị nước Hồng thủy tiểu trừ. Sẽ không còn có Hồng thủy đến hủy diệt cõi đất ».
          12Và Thiên Chúa phán: “Này là dấu giao ước Ta đặt giữa Ta và các ngươi, cùng tất cả chúng sinh ở với các ngươi, đời đời mãi mãi ; 13Vòng cung của Ta, Ta sẽ đặt trên mây và nó sẽ là dấu giao ước giữa Ta và cõi đất. 14Sẽ xảy ra là: khi Ta vun mây trên đất và vòng cung ló hiện trên mây,15Ta sẽ nhớ đến giao ước giữa Ta và các ngươi và tất cả chúng sinh, mọi loài có xác và nước sẽ không còn dâng lên thành Hồng thủy mà hủy diệt mọi loài có xác. 16Vòng cung mà có trên mây thời Ta sẽ nhìn mà nhớ đến giao ước vĩnh tồn giữa Thiên Chúa và tất cả chúng sinh, mọi loài có xác ở trên cõi đất”.  
        17Và Thiên Chúa đã phán với Noê: “Đó là dấu giao ước Ta đã lập giữa Ta và mọi loài có xác trên đất”.