Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Lụt Hồng Thủy - Loài người sa ngã - Vào tàu

                                              2.  LỤT HỒNG THUỶ

Loài người sa đọa
     5Yavê đã thấy sự dữ của loài người đã ra nhiều trên đất, suy tính chúng có nặn ra được gì thì chỉ là độc dữ suốt ngày. 6Và Yavê hối tiếc vì đã làm ra con người trên đất, và Người đã phải đau phiền trong lòng Người. 7Và Yavê đã phán: “Ta sẽ xóa sạch khỏi mặt đất, loài người Ta đã dựng nên, từ loài người cho đến súc vật, côn trùng và chim trời, vì Ta hối đã làm ra chúng”. 8Nhưng Noê đã được nghĩa trước mặt Yavê.
     9Đây là tông tích của Noê: Noê là người đức nghĩa, vẹn toàn giữa những người đồng thời. Noê hằng đi đứng rập với Thiên Chúa. 10Noê sinh được ba con trai: Sem, Kham, và Yaphet. 11Đất đã ra bại hoại trước nhan Thiên Chúa. Đất đã đầy dẫy những độc ác. 12Thiên Chúa nhìn xuống đất và này nó đã ra bại hoại vì mọi xác phàm đã hủy hoại đường lối của chúng trên đất.
     13Thiên Chúa phán với Noê: “Giờ khánh tận của mọi xác phàm đã đến, Ta đã quyết định [trước nhan Ta]. Bởi chưng vì cớ chúng, đất đã đầy dẫy những độc ác. Vậy này, Ta sẽ hủy diệt chúng khỏi cõi đất. 14Ngươi hãy làm lấy một cái tàu bằng gỗ bách, ngươi sẽ làm tàu ấy có buồng đoạn lấy lịch thanh trám lại cả trong lẫn ngoài. 15Ngươi sẽ làm thế này: dài ba trăm xích, rộng năm mươi xích, cao ba mươi xích. 16Ngươi sẽ làm cho tàu một cái mui và cho kênh mui cao lên một xích, và bên mạn thì trổ một cửa. Ngươi sẽ sắp đặt làm tầng dưới, tầng nhì và tầng thứ ba.
     “17Phần Ta, này Ta cho hồng thủy đến trên cõi đất, mà hủy hoại mọi xác thịt có sinh khí dưới gầm trời. Mọi sự trên đất sẽ biến thành thây ma. 18Nhưng với ngươi, Ta lập giao ước  của Ta. Và ngươi sẽ vào tàu, ngươi và con cái ngươi, vợ ngươi và vợ con cái ngươi làm một với ngươi. 19Trong mọi sinh vật, mọi xác thịt, ngươi sẽ đem vào tàu mỗi loại hai con, để hộ sinh cho chúng, làm một với ngươi. Chúng sẽ là một con đực, một con cái. 20Thuộc chim chóc theo loại, thuộc thú vật theo loại, thuộc mọi côn trùng trên đất theo loại, phải có mỗi thứ hai con đến với ngươi, hầu được độ sinh. 21Còn ngươi, hãy lấy mọi thức ăn được, hãy tích trữ lấy với ngươi. Đó là lương thực của ngươi và của chúng nó”. 22Và Noê đã làm mọi sự: như Thiên Chúa truyền cho ông làm sao, ông đã làm y như vậy.

Vào tàu
     7. 1Yavê phán với Noê: “Hãy vào tàu, ngươi và cả nhà ngươi, vì Ta thấy ngươi là người đức nghĩa trước nhan Ta nơi thế hệ này. 2Trong các thú vật thanh sạch, ngươi hãy lấy với ngươi bảy con, mỗi loại, đực và cái, còn trong các thú vật không thanh sạch ngươi hãy lấy hai con đực và cái 3và cả chim trời nữa, bảy con mỗi loại, trống và mái), để độ sinh giống má trên cả mặt đất. 4Vì bảy ngày nữa là Ta sẽ cho mưa xuống đất bồn mươi ngày và bốn mươi đêm, và Ta sẽ xoá khỏi mặt đất mọi sinh vật Ta đã làm ra”. 5Và Noê đã thi hành mọi điều Yavê đã truyền cho ông. 6Noê chẵn sáu trăm tuổi thì Hồng thủy, nước lụt xảy đến trên đất.
     7Và để tránh cơn nước Hồng thủy, Noê đã vào tàu làm một với con cái ông, vợ ông và vợ con cái ông. 8Thuộc các thú vật thanh sạch và các thú vật không thanh sạch, và thuộc các chim chóc và thuộc mọi vật bò trên đất, 9thì cứ từng hai con, đực và cái, đến với Noê mà vào tàu theo như Thiên Chúa đã truyền cho Noê). 10Và sau bảy ngày, nước Hồng thủy đã xảy đến trên đất.
     11Năm sáu trăm đời Noê, tháng hai ngày mười bảy trong tháng, trong ngày ấy, hết các mạch nước của uông mang vĩ đại bật tung và các cửa tò vò tầng trời toang mở. 12Và mưa đổ xuống đất bốn mươi ngày và bốn mươi đêm.
     13Nhằm chính ngày ấy, Noê và Sem, Kham, Yaphet, các con của Noê, vợ Noê, và ba người vợ của các con ông đã vào tàu. 14Cùng với họ, mọi mãnh thú theo loại và mọi thú vật theo loại, mọi côn trùng bò lê trên đất theo loại, mọi thứ chim chóc theo loại, các thứ cầm thú có cánh. 15Chúng đến với Noê mà vào tàu mỗi thứ hai con thuộc mọi xác thịt có sinh khí, 16và đi vào có một đực một cái thuộc mọi loại xác thịt, chúng vào chiếu theo điều Thiên Chúa đã truyền cho Noê.
     Và Yavê đã đóng cửa lại đằng sau ông.