Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Luật về sự thánh thiện - tiếp theo (Lv 25,18 - 26,46)

Bảo đảm của Thiên Chúa về năm Hưu lễ
          “18Các ngươi sẽ thi hành các luật điều của Ta, các ngươi sẽ giữ các phán quyết của Ta và thi hành như thế. Và các ngươi sẽ được an cư trên đất. 19Đất sẽ sinh ra hoa quả và các ngươi sẽ được ăn no phỉ nguyền, các ngươi sẽ được an cư trên đó.
          “20Có khi các ngươi nói: Chúng tôi sẽ ăn gì năm thứ bảy, nếu chúng tôi không gieo, không thu vào hoa lợi của chúng tôi? 21Ta sẽ truyền cho phúc binh của Ta đến với các ngươi năm thứ sáu và nó sẽ sinh hoa lợi đủ được ba năm. 22Khi các ngươi sẽ gieo vãi năm thứ tám, các ngươi còn lấy hoa lợi năm kia mà ăn. Cho đến năm thứ chín, cho đến lúc hoa lợi vào, các ngươi sẽ ăn lúa cũ.

Việc chuộc các cơ nghiệp
           “23Đất đai không được bán vĩnh viễn, vì đất đai thuộc về Ta, các ngươi chỉ là khách trọ, người ngụ cư bên Ta. 24Trên mọi đất đai cơ nghiệp của các ngươi, các ngươi sẽ chừa lại quyền chuộc lại thửa đất. 25Khi anh em ngươi lâm cảnh túng bấn nên phải bán cơ nghiệp của nó đi, thì người chuộc, người gần gũi nhất, sẽ đền mà chuộc lại những vật gì anh em nó đã bán. 26Nhưng nếu người nào không có người chuộc thì khi đã có phương thế và kiếm ra đủ tiền chuộc lại, 27nó sẽ tính những năm từ khi đã bán và còn trội bao nhiêu nó sẽ trả cho người nó đã bán cho, mà về lại cơ nghiệp của mình. 28Nhược bằng nó không tìm ra được gì để trả lại, thì của đã bán, tuy người đã tậu cứ giữ cho đến năm Yobel, và năm Yobel, của bán sẽ ra (khỏi tay người tậu) và nó sẽ trở về lại cơ nghiệp của nó.
           “29Khi người nào bán nhà ở trong một thành có tường bao, thì quyền được chuộc lại kéo cho đến trọn năm bán: thời được chuộc sẽ kéo dài trong vòng một năm. 30Nếu nhà không được chuộc lại lúc mãn một năm chẵn, ngôi nhà trong thành có tường bao sẽ thuộc vĩnh viễn về người đã tậu nó và các thế hệ người ấy: nó sẽ không ra (khỏi tay người tậu) vào (năm) Yobel. 31Nhưng nhà cửa nơi thôn trại không có tường bao quanh, người ta sẽ kể như đồng ruộng: sẽ có quyền chuộc lại của ấy. Và (năm) Yobel, của ấy sẽ ra (khỏi tay người tậu)
           “32Còn về các thành của người Lêvit, nhà cửa các thành thuộc cơ nghiệp của họ, hàng Lêvit có mãi mãi quyền được chuộc lại. 33Nếu ai chuộc lại (bất cứ vật gì) những người Lêvit đã tậu, thì vật đã bán ấy, nhà cửa hay thành thuộc cơ nghiệp của một người (Lêvit) nào, sẽ ra (khỏi tay người tậu) năm Yobel, và nhà cửa các thành thuộc hàng Lêvit chính là cơ nghiệp của họ giữa con cái Israel. 34Đồng phụ cận các thành của chúng sẽ không được bán, vì đó là cơ nghiệp vĩnh viễn của chúng.

Việc chuộc người
           “35Khi anh em ngươi lâm cảnh túng bấn, mà phải vỡ nợ với ngươi, ngươi sẽ chống đỡ nó,dẫu chỉ là khách trọ hay ngụ cư, để nó được nhờ ngươi mà sống. 36Ngươi đừng lấy lãi ăn lời, ngươi sẽ kính sợ Thiên Chúa của ngươi và anh em ngươi được nhờ ngươi mà sống. 37Ngươi sẽ không cho nó vay bạc để lấy lãi, hay cho nó mượn lương thực để ăn lời. 38Ta là Yavê Thiên Chúa của các ngươi, Đấng đã đem các ngươi ra khỏi Aicập để ban cho các ngươi đất Canaan, ngõ hầu Ta làm Thiên Chúa của các ngươi.
           “39Khi anh em ngươi bên ngươi lâm phải túng bấn đành phải bán mình cho ngươi, ngươi sẽ không bắt nó phục dịch như nô lệ. 40Nơi nhà ngươi, nó sẽ như người làm thuê, như người ngụ cư, nó sẽ làm tôi nhà ngươi cho đến năm Yobel. 41Bấy giờ nó sẽ ra khỏi nhà ngươi, nó và con cái nó với nó, nó sẽ về lại họ hàng nhà nó, và nó sẽ trở về cơ nghiệp cha ông nó. 42Vì chúng là nô lệ của Ta, những kẻ Ta đã đem ra khỏi đất Aicập, chúng không được bán mình đi theo kiểu mại nô. 43Ngươi sẽ không hà khắc khống chế trên nó, ngươi sẽ biết kính sợ Thiên Chúa của ngươi.
           “44Tớ trai, tớ gái thuộc về ngươi, chính nơi các nước xung quanh các ngươi mà các ngươi tậu lấy để làm tớ trai tớ gái. 45Và cả nơi con cái của những người ngụ cư ở nhờ xứ các ngươi, mà các ngươi sẽ tậu lấy, cùng nơi họ hàng chúng giữa các ngươi, những kẻ chúng đã sinh ra nơi xứ sở ngươi: chúng sẽ là cơ nghiệp của các ngươi. 46Các ngươi sẽ trối chúng lại làm gia tài cho con cái các ngươi đến sau các ngươi để làm sở hữu cơ nghiệp: các ngươi bắt chúng làm nô lệ mãi mãi được; nhưng trên anh em các ngươi, con cái Israel, như một người với anh em mình, ngươi sẽ không hà khắc thống trị.
           “47Khi lữ khách hay người ngụ cư nơi ngươi thành đạt, còn anh em ngươi ở với nó lại lâm túng bấn đành phải bán mình cho khách ngụ cư nơi các ngươi, hay cho miêu duệ họ hàng lữ khách, 48nó bán mình rồi, nó có quyền được chuộc: một người nào trong các anh em nó sẽ chuộc lấy nó. 49Hay chú bác, hay là con chú bác nó sẽ chuộc lấy nó, người nào trong vòng cốt nhục thuộc họ hàng nó sẽ chuộc lấy nó, hay là nó lại thành đạt và tự chuộc lấy mình. 50Cùng với chủ đã tậu nó, nó sẽ tính từ năm bán mình đến năm Yobel sẽ đến, giá bạc bán nó cứ tùy vào số năm (mà tính) và kể như những ngày làm mướn. 51Nếu còn nhiều năm, thì cứ tùy số các năm ấy mà khấu trừ trên số bạc tậu nó và trả tiền chuộc mình. 52Nếu chỉ còn lại ít năm, đến năm Yobel, thì nó sẽ tính tùy theo số năm mà trả tiền chuộc mình, 53kể từng năm, nó sẽ như người làm mướn nơi chủ tậu nó: người ta không được hà khắc khống chế trên nó trước mắt ngươi.
          “54Nhược bằng nó không chuộc mình được như thế, thì nó sẽ được ra đi vào năm Yobel, nó và con cái nó với nó. 55Vì chỉ đối với Ta, con cái Israel mới là nô lệ, chúng là nô lệ của Ta, những kể Ta đã đem ra khỏi đất Aicập: Ta là Yavê, Thiên Chúa của các ngươi!

Kết luận
          26. “1Các ngươi sẽ không dựng những tà thần cho các ngươi và các ngươi sẽ không dựng tượng, dựng bia; và các ngươi sẽ không tạc đá chạm để thờ lạy chúng: Vì Ta là Yavê, Thiên Chúa của các ngươi. 2Các ngươi sẽ giữ các hưu lễ của Ta; các ngươi sẽ trọng kính thánh điện của Ta. Ta là Yavê.

Chúc lành
          “3Nếu các ngươi đi theo các luật điều của Ta, và giữ các lịnh truyền của Ta mà làm theo, 4Ta sẽ ban mưa gió phải thời, và đất sẽ sản xuất hoa màu, và cây trên đồng bói quả. 5Đạp lúa tiếp liền với nho, hái nho tiếp liền với gieo mạ, các ngươi sẽ có bánh ăn no và được an cư trong xứ sở các ngươi.
          “6Ta sẽ ban bình an trong xứ, các ngươi ngủ nghỉ, không người dọa nạt. Ta sẽ làm ác thú biến khỏi xứ, và gươm giáo sẽ không xuyên vào xứ sở các ngươi. 7Các ngươi sẽ đuổi quân thù, và chúng sẽ nhào, trước mặt các ngươi vì gươm đâm. 8Các ngươi năm người sẽ đuổi được trăm địch, và trăm người, các ngươi sẽ đuổi được một vạn; và địch thù sẽ nhào trước mặt các ngươi vì gươm đâm.
          “9Ta sẽ quay lại với các ngươi, và cho các ngươi sinh sôi nảy nở, Ta sẽ duy trì giao ước của Ta với các ngươi.
          "10Các ngươi sẽ có ăn, lúa cũ vẫn còn và sẽ đổ ra lúa cũ để có chỗ cho lúa mới.
          "11Ta sẽ đặt Nhà tạm của Ta giữa các ngươi; và hồn Ta sẽ không chán ghét các ngươi. 12Ta sẽ đi lại giữa các ngươi, Ta sẽ là Thiên Chúa của các ngươi, Ta sẽ là Thiên Chúa của các ngươi, và các ngươi sẽ là dân của Ta. 13Ta là Yavê, Thiên Chúa của các ngươi, Đấng đã dẫn các ngươi ra khỏi đất Aicập, để các ngươi khỏi phải làm nô lệ cho chúng, Ta đã đập bể đòn ách ngươi mang và Ta đã cho các ngươi được tiến bước hiên ngang.

Chúc dữ
          “14Nhược bằng các ngươi không nghe Ta và không làm theo tất cả các lịnh truyền này, 15nếu các ngươi khinh thường các luật điều của Ta, và hồn các ngươi ớn ghét các phán quyết của Ta, không làm theo tất cả các lịnh truyền của Ta, đến thủ tiêu giao ước của Ta, 16thì chính Ta, Ta sẽ làm điều này cho các ngươi: Ta sẽ giáng xuống trên các ngươi kinh hoàng, tiêu hao, cảm sốt làm cho mắt đờ, hơi kiệt; các ngươi sẽ gieo giống luống công; địch thù các ngươi sẽ ăn mất. 17Ta sẽ quay mặt Ta chống lại các ngươi và các ngươi sẽ bị địch thù đánh cho bại hoại; các kẻ ghét các ngươi sẽ khống chế các ngươi, các ngươi sẽ cút chạy, dầu không người theo đuổi.
          “18Nếu đã đến thế mà các ngươi vẫn không nghe Ta, thì Ta sẽ còn trị tội các ngươi gấp bảy lần nữa. 19Ta sẽ bẻ gãy mãnh lực kiêu hùng của các ngươi, Ta sẽ làm cho các ngươi có trời như sắt có đất như đồng. 20Sức lực các ngươi kiệt đi luống công vô ích, đất không cung cấp hoa lợi, cây cối trên đất không sinh hoa quả.
21Nếu các ngươi đi nghịch với Ta và không muốn nghe Ta, thời Ta sẽ gia thêm hình phạt cho các ngươi gấp bảy lần xứng tội các ngươi. 22Ta sẽ thả dã thú trên các ngươi, chúng sẽ làm con cái các ngươi tiệt nòi, Ta tiêu diệt thú vật các ngươi, và các ngươi ít người sống sót khiến các đường đi vắng tanh không người.
          “23Nếu đã thế mà các ngươi không chịu sửa mình, còn cứ ngỗ nghịch với Ta, 24thì chính Ta, Ta cũng đi nghịch với các ngươi, cả Ta nữa, Ta sẽ đánh phạt các ngươi gấp bảy lần vì tội các ngươi. 25Ta sẽ cho gươm rửa hận, báo phục cho Giao ước, xông vào các ngươi, và các ngươi sẽ rút cả vào các thành, nhưng Ta sẽ thả ôn dịch vào giữa các ngươi và các ngươi sẽ bị phó nộp trong tay địch thù. 26Khi Ta bẻ gãy gậy bánh của các ngươi, thì mười đàn bà thổi bánh trong một lò và cân cân nhắc nhắc bánh cho các ngươi ăn mà các ngươi cũng chẳng được no.
           “27Nếu đã thế mà các ngươi vẫn không nghe Ta, vẫn còn đi nghịch với Ta, 28thì Ta cũng thịnh nộ đi nghịch với các ngươi. Ta sẽ trừng trị các ngươi gấp bảy lần vì tội các ngươi. 29Các ngươi sẽ ăn thịt các con trai các ngươi, các ngươi sẽ ăn thịt các con gái các ngươi. 30Ta đập tan các cao đàn, Ta sẽ triệt hạ hương án, Ta sẽ chất thây các ngươi trên các thây xú thần của các ngươi. 31Ta sẽ biến thành trì của các ngươi nên cảnh đổ nát đổ nát; Ta sẽ tàn phá các điện thờ của các ngươi, Ta sẽ không còn ngửi đến hinh hương giải hờn của các ngươi. 32Chính Ta sẽ tàn phá đất đai; cả những địch thù các ngươi cũng lấy làm kinh, những kẻ sẽ chiếm ở đất ấy. 33Ta sẽ tung vãi các ngươi khắp các nước, Ta sẽ tuốt gươm đuổi sau các ngươi, trong khi xứ sở các ngươi nên cảnh hoang tàn và thành trì các ngươi đổ nát. 34Bấy giờ đất đai trả bù những ngày hưu lễ, tất cả những ngày đất bị hoang tàn và các ngươi (bị lưu đày) nơi đất địch thù các ngươi, bấy giờ đất sẽ hưu nghỉ và trả bù những ngày hưu lễ. 35Tất cả những ngày đất bị hoang tàn, đất sẽ hưu nghỉ bù cho tất cả (những thời) nó không hưu nghỉ nhân các hưu lễ của các ngươi, khi các ngươi còn lưu lại trên đất. 36Những ai còn sống sót trong các ngươi, Ta sẽ gieo nhát đảm vào lòng và nơi đất đai địch thù: tiếng lá bay đi theo đuổi chúng và chúng ùa té chạy như chạy tránh mũi gươm; và chúng lăn nhào dẫu không một người đuổi theo. 37Chúng trợt ngã đứa ngày đè đứa nọ như trước mũi gươm, dẫu chẳng có ma nào theo đuổi và các ngươi sẽ không còn phương cự lại địch thù các ngươi. 38Các ngươi sẽ mất mạng giữa các nước, đất của địch thù sẽ ngốn mình các ngươi. 39Trong các ngươi ai còn sống sót sẽ thối xác, vì tội chúng, nơi đất địch thù, và cả vì tội cha ông chúng, chúng sẽ thối xác như họ. 40Chúng sẽ phải xưng thú tội của chúng và tội cha ông chúng, vì những phản trắc chúng đã phản Ta và cũng vì chúng đã đi nghịch với Ta.
          “41Nên cả Ta nữa, Ta cũng đã đi ngịch với chúng và đã đem chúng đến đất ngịch thù của chúng… Hay là bấy giờ lòng không cắt bì chúng sẽ biết hạ mình và chúng sẽ đền tội của chúng. 42Ta sẽ nhớ lại giao ước của Ta với Yacob; và cả giao ước với Ysaac, và cả giao ước với Abraham, Ta cũng sẽ nhớ lại, Ta sẽ nhớ lại đất đai này.
          “43Và đất đai đã bị chúng bỏ sẽ trả đền những ngày hưu lễ của nó thời nó bị hoang tàn không còn chúng ở; chúng cũng đền tội chúng, nhân vì chúng đã khinh thường các phán quyết của Ta, và hồn chúng chán ớn các luật điều của Ta.
          "44Nhưng dẫu thế, khi chúng còn ở nơi đất địch thù, Ta cũng sẽ không khinh màng chúng, Ta cũng sẽ không chán ớn chúng, đến phải tận diệt chúng đi, đến phải thủ tiêu giao ước của Ta với chúng: Vì Ta là Yavê, Thiên Chúa của chúng. 45Vì chúng, Ta sẽ nhơ lại giao ước với
các tổ tiên Ta đã đem ra khỏi đất Aicập, trước mắt các nước, để nên Thiên Chúa của chúng: Ta là Yavê!
          46Đó là các luật điều, các phán quyết, các lề luật Yavê đã lập ra giữa Người và con cái Israel ở núi Sinai, nhờ tay Môsê.