Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Luật về sự thánh thiện - tiếp theo (Lv 23,9 - 25,17)

c) Lượm lúa đầu mùa
          9Yavê phán với Môsê rằng:
          “10Hãy nói với con cái Israel; ngươi hãy bảo chúng:
          “Khi các ngươi vào đất Ta ban cho các ngươi, và các ngươi hái gặt mùa màng, các ngươi sẽ đem đến cho tư tế một lượm lúa làm của đầu mùa gặt của các ngươi. 11Và ngài sẽ bái dâng lượm lúa lên trước nhan Yavê, để các ngươi được chiếu nhậm; tư tế sẽ bái dâng (lượm lúa) hôm sau ngày Hưu lễ. 12Hôm bái dâng lượm lúa, các ngươi sẽ tế một con chiên hoàn hảo, sinh trong năm, làm thượng hiến cho Yavê. 13Cùng với lỡi cúng là hai phần mười (Epha) bột tinh nhồi dầu làm hỏa tế dâng kính Yavê như hinh hương giải hờn, và quán tế một phần tư hin rượu. 14Bánh, bỏng rang, cốm lùi các ngươi sẽ không ăn cho đến đúng vào ngày này, đến khi các ngươi đã đem dâng lễ vật cho Thiên Chúa các ngươi: Luật điều vĩnh viễn cho mọi thế hệ các ngươi, mọi nơi các ngươi ở.

d) Lễ các tuần
          “15Các ngươi sẽ tính cho mình, kể từ ngày kế sau hưu lễ, từ ngày các ngươi đem dâng lượm lúa cúng vái, đủ bảy tuần chẵn.16Cho đến ngày kế sau hưu lễ thứ bảy, các ngươi sẽ tính đủ năm mươi ngày; các ngươi sẽ tiến dâng Yavê của cúng mới. 17Từ các nơi các ngươi ở, các ngươi sẽ đem dâng bánh làm lễ cúng vái [làm hai phần] (mỗi bánh) là hai phần mười (Epha) bột tinh. Bánh được nấu với men: làm của đầu mùa dâng Yavê. 18Cùng với bánh, các ngươi sẽ tiến dâng bảy con chiên hoàn hảo sinh trong năm, một con bò tơ và hai con cừu đực: chúng sẽ là hy sinh thượng hiến tiến dâng Yavê, với của cúng và quán tế mang theo: hỏa tế hinh hương giải hờn dâng kính Yavê. 19Và các ngươi sẽ tế một dê đực làm lễ tạ tội, và hai con chiên sinh trong năm làm lễ tế kỳ an. 20cùng với bánh đầu mùa, tư tế sẽ dâng chúng làm của cúng vái trước nhan Yavê, cùng với hai con chiên: đó là của Thánh dâng Yavê và thuộc về tư tế.
           “21Đúng vào ngày ấy, các ngươi sẽ hiệu triệu một thánh triệu cho các ngươi; mọi việc nô dịch các ngươi sẽ không làm: luật điều vĩnh viễn mọi nơi các ngươi ở, suốt mọi thế đại các ngươi.
           “22Khi các ngươi gặt vụ mùa đồng ruộng các ngươi, ngươi sẽ không gặt hết đến mút ruộng, và lúa ngươi gặt sót, ngươi sẽ không mót, làm phần cho kẻ khó và ngụ cư, ngươi sẽ để nó lại. Ta là Yavê Thiên Chúa của các ngươi".

e) Ngày đầu tháng bảy
           23Yavê phán với Môsê rằng:
           “24Hãy bảo cho con cái Israel:
           “Tháng bảy, mông một tháng ấy sẽ là Đại hưu lễ, tấu nhạc kính nhớ, thánh triệu. 25Mọi việc nô dịch các ngươi sẽ không làm và các ngươi sẽ tiến dâng Yavê hỏa tế".

f) Ngày xá tội
           26Yavê phán với Môsê rằng:
           “27Sáng mồng mười tháng bảy ấy, tức là ngày xá tội, sẽ có thánh triệu cho các ngươi: các ngươi sẽ hãm mình và dâng hỏa tế cho Yavê. 28Mọi việc vàng các ngươi sẽ không làm trong chính ngày ấy vì đó là ngày xá tội, để làm phép xá tội trên các ngươi trước nhan Yavê Thiên Chúa của các ngươi. 29Phàm sinh linh nào không hãm mình trong chính ngày ấy, sẽ bị diệt khỏi vòng thân thích nó. 30Phàm sinh linh nào làm bất kỳ việc gì trong chính ngày ấy. Ta sẽ diệt sinh linh ấy khỏi giữa lòng dân nó. 31Mọi việc vàn các ngươi sẽ không làm, luật điều vĩnh viễn suốt mọi thế hệ các ngươi trong mọi nơi các ngươi ở. 32Đó là hưu lễ đại hưu cho các ngươi: Các ngươi sẽ hãm mình. Chiều mồng chín tháng ấy, từ chiều (hôm trước) đến chiều (hôm sau) các ngươi sẽ nghỉ việc ngày hưu của các ngươi”.

g) Lễ lều
          33Yavê phán với Môsê rằng:
          “34Hãy bảo con cái Israel:
          Ngày mười lăm tháng bảy này là Lễ lều trong vòng bảy ngày kính Yavê. 35Ngày thứ nhất, thánh triệu: mọi công việc nô dịch các ngươi sẽ không làm. 36Trong bảy ngày, các ngươi sẽ tiến dâng hỏa tế cho Yavê. Ngày thứ tám, sẽ là thánh triệu cho các ngươi và các ngươi sẽ tiến dâng hỏa tế cho Yavê. Đó là một ngày hội, mọi công việc nô dịch các ngươi sẽ không làm.

Kết luận
          “37Đó là các khánh nhật của Yavê, (những ngày) các ngươi sẽ hiệu triệu thánh triệu, để tiến dâng Yavê hỏa tế: thượng hiến với cúng dân, lễ tế và quán tế, mỗi ngày có việc ngày ấy, 38không kể các hưu lễ của Yavê, không kể các lễ biếu, không kể mọi khấn đảo, không kể mọi lễ tự nguyện các ngươi dâng lên Yavê.

Về Lễ lều
          "39Sang ngày mười lăm tháng bảy, vào thời các ngươi thu tích hoa màu xứ sở các ngươi, các ngươi sẽ cử hành đại lễ của Yavê bảy ngày. Ngày thứ nhất, Đại hưu lễ; ngày thứ tám, Đại hưu lễ. 40Ngày thứ nhất các ngươi sẽ lấy cho mình những quả cây thanh tú, tàu lá chà là, nhánh cây sum sê và liễu khe suối, mà hân hoan trước nhan Yavê Thiên Chúa của ngươi, trong vòng bảy ngày. 41Các ngươi sẽ cử hành lễ ấy kính Yavê bảy ngày mỗi năm: luật điều vĩnh viễn cho mọi thế hệ các ngươi!
          “Tháng bảy, các ngươi sẽ mừng lễ ấy. 42Dưới thảo điếm, các ngươi sẽ ở bảy ngày, mọi người bản hương trong Istael sẽ ở dưới thảo điếm, 43ngõ hầu mọi thế hệ các ngươi biết là Ta đã cho con cái Israel ở dưới lều thời Ta đưa chúng ta khỏi đất Aicập: Ta là Yavê, Thiên Chúa của các ngươi".
          44Môsê đã nói với con cái Israel về các khánh nhật của Yavê.

Bổ túc về nghi lễ
a) Đèn cháy liên lỉ
          24. 1Yavê phán với Môsê rằng:
          “2Hãy truyền cho con cái Israel đem đến cho ngươi dầu tinh chất ôliu giã cối để thắp đèn, cho đèn lên ngọn liên lỉ. 3Bên ngoài Bức Màn che Chứng Tri trong Trướng Tao phùng, Aharôn sẽ tu sửa đèn (sao cho nó cháy) từ chiều cho đến sáng, trước nhan Yavê, liên lỉ: luật điều vĩnh viễn cho mọi thế hệ các ngươi. 4Trên trụ đăng tinh ròng, nó sẽ tu sửa các đèn (sao cho cháy) trước nhan Yavê, liên lỉ.

b) Bánh trên soạn bàn
          “5Ngươi sẽ lấy bột tinh và làm mười hai chiếc bánh thuẫn; mỗi chiếc là hai phần mười (Epha) (bột). 6Ngươi sẽ đặt bánh thuẫn làm hai chồng, mỗi chồng sáu chiếc, trên soạn bàn tinh ròng trước nhan Yavê. 7Đoạn ngươi sẽ để trên mỗi chồng hương tinh chất: (hương) sẽ là phần ký niệm, hỏa tế dâng kính Yavê. 8Ngày hưu lễ, (mỗi) ngày hưu lễ, người ta sẽ soạn bánh thuẫn trước nhan Yavê, luôn mãi do tự con cái Israel dâng: giao ước vĩnh cửu. 9Đó là phần của Aharôn và các con nó, chúng sẽ ăn bánh thuẫn ở một nơi thánh, vì đó là vật cực thánh đối với nó, phần của hỏa tế của Yavê: luật điều vĩnh viễn".

Lộng ngôn
          10Con một bà người Israel, chồng là người Aicập sống ở giữa con cái Israel, đi ra và xảy ra một cuộc ẩu đả trong trại, với con một đàn bà Israel và một người Israel khác. 11Con người đàn bà Israel lộng ngôn đến Danh và ra lời nguyền rủa. Người ta dẫn nó đến với Môsê. (Tên mẹ nó là Salomit, con của Đibri, chi tộc Đan). 12Người ta đã tống giam nó chờ xem chính miệng Yavê minh định thế nào.
          13Yavê phán với Môsê rằng:
          “14Hãy đem ra bên ngoài trải kẻ đã nguyền rủa: mọi kẻ đã nghe sẽ ấn tay trên đầu nó, và toàn thể cộng đồng sẽ ném đá nó. 15Đoạn ngươi sẽ bảo con cái Israel rằng:
          “Người nào, bất cứ ai, nguyền rủa Thiên Chúa của nó sẽ mang lấy tội, 16và kẻ lộng ngôn đến danh Yavê, tất phải chết: toàn thể cộng đồng sẽ ném đá nó. Dù là khách ngụ cư hay là bản hương, đã lộng ngôn đến Danh, tất phải chết.
           “17Người đả thương đến sinh mạng người ta tất phải chết.
           “18Kẻ đả thương mạng thú vật thì sẽ thường mạng khác: mạng đền mạng.
           “19Người nào gây thương tích cho đồng tông: Nó đã làm sao, người ta sẽ làm cho nó như vậy! 20Gãy đền gẫy, mắt đền mắt, răng thay răng! Nó đã gây thương tích cho người ta sao, ngươi ta cũng sẽ gây cho nó như vậy. 21Kẻ đả thương thú vất thì phải đền, kẻ đả thương người thì phải chết. 22Nơi các ngươi, án xử nhất nhất như nhau cho khách ngụ cư cũng như cho người bản hương, vì ta là Yavê, Thiên Chúa của các ngươi".
           23Môsê đã nói với con cái Israel và họ đã đem người nguyền rủa ra bên ngoài trại mà ném đá nó. Con Israel đã làm như Yavê đã truyền cho Môsê.

Các năm Thánh
a. Năm hưu lễ

          25. 1Yavê phán với Môsê trên núi Sinai rằng:
          “2Hãy nói với con cái Israel và ngươi sẽ bảo chúng:
          Khi các ngươi vào đất Ta ban cho các ngươi, đất sẽ nghỉ một hưu lễ kính Yavê: 3Trong sáu năm ngươi sẽ gieo vãi ruộng ngươi, trong sáu năm, ngươi sẽ tỉa vườn nho của ngươi, và hái gặt lấy hoa lợi; 4nhưng đến năm thứ bảy, sẽ có Hưu lễ đại hưu cho đất đai, một Hưu lễ kính Yavê, ruộng ngươi, ngươi sẽ không gieo; vườn nho của ngươi, ngươi sẽ không tỉa. 5Lúa chín, ngươi sẽ không gặt, nho không tỉa mà đơm quả, ngươi sẽ không hái: đó sẽ là năm hưu lễ cho đất đai. 6Hưu lễ đất đai sẽ thành lương thực cho các ngươi: ngươi, tớ trai, tớ gái của ngươi, cho kẻ làm thuê, cho người ngụ cư, cho khách trọ nhà ngươi. 7Các hoa lợi đất sinh ra cũng sẽ là lương thực cho gia súc và các thú vật có trong xứ sở ngươi.

b) Năm Yobel
         “8Ngươi sẽ tính (cho ngươi) bảy tuần năm, bảy lần bảy năm: thời gian bảy tuần năm sẽ là bốn mươi chín năm. 9Ngươi sẽ cho tù và rân rân vọng khắp nơi vào tháng bảy, ngày mồng mười tháng ấy: vào ngày xá tội, ngươi sẽ cho tù và vọng khắp nơi trong toàn xứ sở ngươi. 10Các ngươi sẽ thánh hóa năm thứ năm mươi, và các ngươi sẽ rao trong xứ, ân xá cho toàn thể dân cư trong xứ: Đối với các ngươi, đó sẽ là Yobel: các ngươi mỗi người sẽ về lại sản nghiệp của mình, và các ngươi mỗi người sẽ về lại thị tộc của mình. 11Năm thứ năm mươi ấy sẽ là Yovel đối với các ngươi: các ngươi sẽ không gieo, không gặt lúa sót mọc lại, và không hái vườn nho bỏ hoang. 12Vì đó là Yobel đối với các ngươi, đó là vật thánh, các ngươi sẽ ăn hoa lợi từ đồng ruộng sản xuất ra.
          “13Trong năm Yobel này, các ngươi mỗi người sẽ về lại sản nghiệp mình. 14Khi các ngươi (mỗi người) bán cho đồng loại ngươi hay mua gì tự tay đồng loại ngươi, các ngươi đừng báo hại nhau. 15Cứ theo số năm sau Yobel mà ngươi sẽ mua của đồng loại; cứ theo số năm hoa lợi mà nó sẽ bán cho ngươi. 16Năm càng nhiều, thì ngươi càng tăng giá, năm càng ít, thì ngươi càng giảm giá, vì nó chỉ nhường lại cho ngươi một số vụ mùa đó thôi. 17Các ngươi sẽ không báo hại nhau, nhưng ngươi sẽ kính sợ Thiên Chúa của ngươi, vì Ta là Yavê Thiên Chúa của ngươi.