Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Luật về sự thánh thiện - tiếp theo (Lv 21,1 - 23,8)

Sự thánh thiện của hàng tư tế
a) Các tư tế
         
21. 1Yavê phán với Môsê: Hãy nói với hàng tư tế, các con Aharôn, ngươi sẽ bảo chúng: “(Tư tế) đừng để mình mắc uế vì một vong linh trong hàng thân thích, 2trừ phi là khi có người (ruột) thịt gần mình nhất: mẹ, cha, con cái, trai và gái, anh em. 3Chị em còn trinh, gần gũi với mình, chưa thuộc về người chồng, (tư tế) đành mắc uế được vì nó. 4Là chủ trong hàng thân thích, nó không để mình mắc uế mà phạm thánh trên mình.
         
“5Chúng sẽ không cạo trọc đầu; chòm râu chúng sẽ không xén; chúng sẽ không rạch xể mình. 6Chúng sẽ là thánh cho Thiên Chúa của chúng, chúng sẽ không phạm đến Danh Thiên Chúa của chúng, vì chúng là những kẻ tiến dâng hỏa tế cho Yavê, thực phẩm cho Thiên Chúa của chúng, và chúng sẽ là vật thánh.
         
“7Đĩ điếm hay gái mất trinh, chúng sẽ không cưới lấy làm vợ; đàn bà bị chồng rẫy, chúng sẽ không cưới lấy làm vợ, vì (tư tế) là kẻ được hiến thánh cho Thiên Chúa của nó.
         
“8Ngươi sẽ coi nó như (của) thánh, vì nó tiến dâng (thực phẩm) cho Thiên Chúa của ngươi; nó sẽ là thánh đối với ngươi, vì Ta là Thánh, Ta, Yavê Đấng tác thánh các ngươi.
         
“9Nếu con gái của một người làm tư tế lại phạm thánh nơi mình là đi làm đĩ, nó đã phạm đến cha nó; người ta sẽ phóng hỏa nó đi.

b) Thượng tế
          "
10Tư tế lớn nhất trong hàng anh em nó, kẻ trên đầu dầu tấn phong đã đổ, và đã được tấn phong, mình đã mặc phẩm phục [thánh] thì sẽ không để đầu bù tóc rối, áo xống không xé tả tơi. 11Nó sẽ không lại gần vong linh người chết nào: nó sẽ không được để mình mắc uế vì cha, hay vì mẹ. 12Nó sẽ không ra khỏi thánh điện, sẽ không uế tục thánh điện (của) Thiên Chúa của nó vì nó có trên mình quan miện, dầu tấn phong của Thiên Chúa của nó: Ta là Yavê.
         
“13Phần nó, người nữ trinh thục nó mới được cưới. 14Đàn bà góa, bị rẫy, thất trinh, đĩ điếm, nó sẽ không cưới hạng người ấy. Nó chỉ được cưới làm vợ, nữ trinh thục trong hành thân thích. 15Nó sẽ không uế tục dòng giống trong hàng thân thích, vì Ta là Yavê, Đấng tác thánh nó!"

c) Cản trở đối với hàng tư tế
         
16Yavê phán với Môsê rằng:
         
“17Hãy bảo Aharôn:
         
“Người nào thuộc dòng giống ngươi, qua các thế hệ, mà có tì tích thì đừng lại gần tiến dâng thực phẩm cho Thiên Chúa của nó. 18Vì mọi kẻ có tì tích sẽ không được lại gần: người đui mù hay què quặt, dị tướng dị hình, 19hay người bị trật chân, gãy tay, 20hay là gù lưng, cằn người, toét mắt, ghẻ chốc, hắc lào, yêm hoạn. 21Phàm người nào trong dòng giống Aharôn mà có tì tích, thì sẽ không được lại gần tiến dâng hỏa tế cho Yavê: trong nó có tì tích, thì nó không được lại gần tiến dâng thực phẩm.
         
“22Thực phẩm cho Thiên Chúa của nó do vật cực thánh hay của thánh, nó được ăn, 23nhưng nó không đến thấu Bức Màn và không được đến Tế đàn, vì trong nó có tì tích; nó sẽ không uế tục các thánh điện của Ta, vì Ta là Yavê, Đấng tác thánh chúng".
         
“24Môsê đã nói với Aharôn và các con ông, cùng toàn thể con cái Israel.

Thánh thiện trong việc tham dự vật thánh
a) Các tư tế
         
22. 1Yavê phán với Môsê rằng:
         
“2Hãy bảo Aharôn và các con nó: Chúng phải biết kiêng (ít thức) của thánh con cái Israel hiến thánh cho Ta và đừng làm uế tục Danh Thánh của Ta: Ta là Yavê! 3Hãy bảo chúng:
         
“Suốt mọi thế hệ các ngươi, phàm ai thuộc tất cả dòng giống các ngươi dám lại gần các của thánh con cái Israel hiến thánh cho Yavê, mà có nhơ uế nơi mình, thì sinh linh ấy sẽ bị diệt khỏi truớc nhan Ta: Ta là Yavê.
         
“4Người nào, bất kỳ ai thuộc dòg giống Aharôn, mắc phung, mắc lậu, sẽ không được ăn của thánh, bao lâu chưa được tẩy uế; (cũng vậy) kẻo nào rờ đến một người mắc uế vì một vong linh, hay người có tinh dịch phát xuất, 5hay người nào rờ đến bất cứ côn trùng nào làm cho bị nhơ uế, hay (rờ đến) người ta làm cho bị nhơ uế, do bởi sự nhơ uế của nó, bất kỳ sự gì, 6sinh linh nào rờ đến nó sẽ mắc uế cho đến chiều và sẽ không ăn của thánh, trừ phi là đã tắm mình trong nước. 7Mặt trời lặn, thì nó được sạch và sau đó, nó được ăn của thánh, vì đó là lương thực của nó.
         
“8Thú vật chết hay bị vồ, (tư tế) sẽ không ăn, kẻo mà mắc uế: Ta là Yavê!
         
“9Chúng sẽ giữ điều Ta truyền giữ kẻo chuốc lấy tội vì điều ấy mà chết, bởi đã làm uế tục (của thánh): Ta là Yavê, Đấng đã tác thánh chúng.

b) Người thường
         
“10Người thường, bất cứ ai, sẽ không được ăn của thánh; người ngụ cư nơi nhà tư tế và kẻ làm thuê không được ăn của thánh. 11Nhưng khi tư tế tậu một sinh linh và trả bạc tậu lấy, kẻ ấy được phép ăn; (cũng vậy) nô lệ sinh trưởng trong nhà sẽ được ăn lương thực của chúng. 12Con gái của tư tế đã lấy một người thường, sẽ không được ăn của thánh đã được cúng cử. 13Con gái của tư tế góa chồng hay bị rẫy, mà không con cái và đã về lại nhà cha như thuở còn con gái, thì được ăn lương thực của cha, nhưng không người thường nào được ăn. 14Người nào sơ ý ăn của thánh, thì sẽ bồi thường thêm một phần năm mà trả lại của thánh cho tư tế.
         
“15Chúng sẽ không làm uế tục các của thánh con cái Israel đã cúng cử dâng kính Yavê: 16(của thánh) sẽ kéo xuống tội vạ cho chúng bởi đã ăn các của thánh chúng dâng: vì Ta là Yavê, Đấng đã tác thánh chúng.

c) Vật hy sinh
          
17Yavê phán với Môsê rằng:
         
“18Hãy nói với Aharôn và các con nó, cùng toàn thể con cái Israel; ngươi sẽ bảo chúng:
         
“Người nào bất kỳ ai thuộc nhà Israel và khách ngụ cư trong Israel tiến dâng lễ vật do bởi khấn đảo, hay bởi tự nguyện, mà tiến dâng lên Yavê làm lễ thượng hiến, 19các ngươi muốn được nhậm thì (lễ) phải là vật hoàn hảo, giống đực, lấy trong giống bò, chiên hay dê.
         
“20Hễ là vật có tì tích, thì các ngươi đừng tiến dâng, vì sẽ không được nhậm cho các ngươi.
         
“21Khi nào tiến dâng Yavê lễ tế kỳ an, để làm tròn lời đã khấn hay bởi tự nguyện, dẫu là bò hay loài dương, (hy sinh) phải là vật hoàn hảo, ngõ hầu được nhậm, không được có tì tích gì nơi vật ấy. 22Vật bị đui mù hay què quặt, thương tổn hay sưng phù, ghẻ chốc, hắc lào, các ngươi sẽ không tiến dâng chúng cho Yavê; các ngươi sẽ không đệ lên tế đàn cho Yavê vật nào như thế làm hỏa tế dâng kính Yavê. 23Ngưu dương dị hình, còi cọc, ngươi được tế làm lễ tự nguyện, nhưng để làm hi sinh khấn đảo, thì nó sẽ không được nhậm. 24Vật bị dập, bị nghiền, bị moi, bị chặt (mất cao hoàn), các ngươi sẽ không tiến dâng Yavê và các ngươi sẽ không làm thế trong xứ sở các ngươi. 25Từ tay người ngoại bang, các ngươi sẽ không lĩnh nhận vật nào như thế để tiến dâng làm lương thực cho Thiên Chúa của các ngươi, vì tật có nơi chúng là tì tích nơi chúng, chúng sẽ không được nhậm cho các ngươi.
         
26Yavê phán với Môsê rằng:
         
“27Khi bò, chiên hay dê sinh ra, nó sẽ ở dưới mẹ nó bảy ngày; ngày thứ tám trở đi, nó có thể được chiếu nhận làm lễ vật hỏa tế dâng kính Yavê. 28Ngưu hay dương, các ngươi sẽ không tế sát cùng một ngày với con của nó.
         
“29Và khi các ngươi tế sát lễ tế tạ ơn cho Yavê, các ngươi sẽ tế sát sao cho đáng được chiếu nhậm. 30Trong ngày ấy, người ta sẽ ăn, các ngươi sẽ không để còn lại cho đến sáng: Ta là Yavê.

d) Lời khích lệ kết thúc
         
“31Các ngươi sẽ giữ các lệnh truyền của Ta, và sẽ thi hành như thế: Ta là Yavê. 32Các ngươi sẽ không làm uế tục Danh thánh Ta, và Ta sẽ được hiển thánh giữa con cái Israel, Ta, Yavê Đấng tác thánh các ngươi, 33Đấng đã đem các ngươi ra khỏi đất Aicập, để làm Thiên Chúa của các ngươi: Ta là Yavê.

Nghi thức các lễ trong năm
         
23. 1Yavê phán với Môsê rằng:
         
“2Hãy nói với con cái Israel, và ngươi sẽ bảo chúng:
         
Các khánh nhật của Yavê các ngươi sẽ hiệu triệu bằng thánh hội:
          
Đó là các khánh nhật của Ta.

a) Hưu lễ
         
“3Trong sáu ngày người ta sẽ làm việc, nhưng ngày thứ bảy, Hưu lễ đại hưu, thánh hội, thì sẽ không được làm việc nào: Đó là hưu lễ kính Yavê trong mọi nơi các ngươi ở.
         
“4Đây là các khánh nhật của Yavê, thánh hội các ngươi sẽ hiệu triệu vào định kỳ của chúng.

b) Lễ Vượt qua và lễ Bánh không men
         
“5Tháng thứ nhất, ngày mười bốn tháng ấy, vào giữa hai chiều: lễ Vượt qua kính Yavê. 6Và ngày mười lăm tháng ấy, lễ Bánh không men kính Yavê: bảy ngày các ngươi sẽ ăn bánh không men. 7Ngày thứ nhất các ngươi sẽ có thánh triệu, mọi thứ việc vàn nô dịch, các ngươi sẽ không làm. 8Các ngươi sẽ tiến dâng Yavê hỏa tế trong cả bảy ngày, và ngày thứ bảy, sẽ có thánh triệu, mọi thứ việc vàn nô dịch các ngươi sẽ không làm".