Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Luật về sự thánh thiện - tiếp theo (Lv 19,1 - 20,27)

Luật luân lý và tế tự.
          19. 1Yavê phán với Môsê rằng:
          “2Hãy bảo toàn thể cộng đồng con cái Israel và nói với chúng:
          “Hãy là thánh, vì Ta là Thánh, Ta, Yavê Thiên Chúa của các ngươi.
          “3Mỗi người, các ngươi sẽ kính sợ mẹ cha.
          “Và các ngươi sẽ giữ các Hưu lễ của Ta: Ta là Yavê Thiên Chúa của các ngươi!
          “4Đừng quay lại với các tà thần, và những thần tượng đúc các ngươi đừng làm cho mình, Ta là Yavê, Thiên Chúa của các ngươi.
          “5Và khi các ngươi tế sát lễ tế kỳ an cho Yavê, các ngươi sẽ tế sát sao cho đáng được chiếu nhận. 6Ngày các ngươi tế sát, người ta sẽ ăn và cả hôm sau. Những gì còn lại đến ngày thứ ba, người ta sẽ phóng hỏa. 7Giả như ngày thứ ba người ta ăn, thì đó là của ôi, lễ tế sẽ không được chiếu nhận. 8Những kẻ ăn, (mỗi người) sẽ mang lấy tội, vì nó đã phạm thánh đến Yavê: sinh linh ấy sẽ bị diệt mạng khỏi vòng thân thích nó.
9Khi các ngươi gặt vụ mùa đồng ruộng các ngươi, ngươi sẽ không gặt hết đến mút ruộng. Và lúa ngươi gặt sót ngươi sẽ không mót. 10Vườn nho của ngươi, ngươi sẽ không hái đi hái lại; nho vườn ngươi rơi, ngươi sẽ không mót; làm phần kẻ khó và ngụ cư, ngươi sẽ để nó lại: Ta là Yavê, Thiên Chúa các ngươi!
          “11Các ngươi, mỗi người sẽ không trộm cắp, không nói dối, không lừa gạt người đồng tông với các ngươi. 12Các ngươi sẽ không lấy Danh Ta mà thề dối; (làm thế) ngươi sẽ phạm đến Danh Thiên Chúa của ngươi: Ta là Yavê! 13Ngươi sẽ không bóc lột đồng loại ngươi, ngươi sẽ không cướp của người; công người làm thuê sẽ không qua đêm nơi nhà ngươi cho đến sáng; 14ngươi sẽ không rủa người điếc, không để gì vấp chân đằng trước người mù; nhưng ngươi sẽ giới sợ Thiên Chúa của ngươi. Ta là Yavê.
          "15Các ngươi sẽ không làm điều bất công khi phân xử; ngươi sẽ không nể mặt kẻ hèn, không kính nhan người lớn; ngươi sẽ xét xử công minh cho người đồng tông với ngươi. 16Ngươi sẽ không đi phao vu cho kẻ thân thích với ngươi, không đòi đổ máu người đồng loại. Ta là Yavê. 17Ngươi sẽ không thù ghét anh em ngươi trong lòng, người sẽ sửa dạy người đồng tông với ngươi và ngươi sẽ khỏi mang tội vì nó. 18Ngươi sẽ không báo oán, không cưu thù với con cái dân ngươi, nhưng ngươi sẽ yêu mến đồng loại ngươi như chính mình. Ta là Yavê.
          “19Các ngươi sẽ giữ các luật điều của Ta:
          “Thú vật tạp loại ngươi sẽ không giao phối, giống tạp loại ngươi sẽ không gieo cùng ruộng, áo xống tạp loại, lai căng ngươi sẽ không mặc vào mình.
          “20Khi người nào đồng sàng cho một đàn bà thụ tinh và nó lại là tỳ thiếp dạm cho một người, nhưng chưa được chuộc hay chưa được phóng thích, thì người ấy sẽ bị phạt vạ, nhưng chúng nó không phải chết, vì người đàn bà không được phóng thích. 21Người ấy sẽ đem lễ đền tội dâng Yavê nơi cửa Trướng Tao phùng: một chiên đực lễ đền tội. 22Tư tế sẽ dùng chiên lễ đền tội mà làm phép xá tội trên nó trước nhan Yavê vì tội nó đã phạm, và nó sẽ được tha thứ khỏi tội nó đã phạm.
          “23Khi các ngươi vào trong xứ và các ngươi trồng bất cứ cây ăn quả nào, các ngươi sẽ kể trái trăng của nó như chưa cắt bì, ba năm đầu các ngươi sẽ coi như chưa cắt bì, người ta không được ăn quả. 24Năm thứ tư, tất cả trái trăng sẽ là của thánh trong lễ liên hoan dâng kính Yavê. 25Năm thứ năm, các ngươi sẽ ăn quả nó. Như thế nó sẽ tăng thêm hoa lợi cho các ngươi: Ta là Yavê Thiên Chúa của các ngươi.
          “26Các ngươi sẽ không ăn vật gì còn huyết, các ngươi sẽ không coi tà thuật số, và chiêm tinh.
          “27Các ngươi sẽ không húi đầu rìa tròn; các ngươi sẽ không xén tròn chòm râu. 28Các ngươi sẽ không rạch mình khi có đám ma, và các ngươi sẽ không tự xăm mình: Ta là Yavê.
          “29Ngươi chớ phạm thánh là để con gái ngươi làm đĩ, kẻo cả xứ làm đĩ và toàn vùng đầy những dâm ô.
          “30Các ngươi sẽ giữ các hưu lễ của Ta; thánh điện của Ta các ngươi sẽ kính vì: Ta là Yavê.
          “31Các ngươi chớ chạy theo đồng bóng, các ngươi đừng tới thầy bói mà ra nhơ uế vì chúng: Ta là Yavê Thiên Chúa của các ngươi.
          “32Trước mặt kỳ mục, ngươi sẽ đứng lên ngươi sẽ kính nhan người già, và ngươi sẽ kính sợ Thiên Chúa của ngươi: Ta là Yavê.
          “33Khi có khách lạ ngụ nhờ xứ các ngươi, các ngươi sẽ không bức hiếp: 34như một người bản hương trong các ngươi, các ngươi sẽ xử đãi người khách ngụ cư nơi các ngươi; ngươi sẽ mến yêu nó như chính mình ngươi vì ngươi cũng đã là khách ngụ cư nơi đất Aicập. Ta là Yavê, Thiên Chúa của các ngươi.
          “35Các ngươi sẽ không làm điều bất công khi phân xử, khi đo đạc, cân lường, dung tích. 36Các ngươi hãy có đòn cân công minh: quả cân công minh, Epha công minh, hin công minh: Ta là Yavê, Thiên Chúa của các ngươi, Đấng đã đem các ngươi ra khỏi đất Aicập.
          “37Các ngươi sẽ giữ các luật điều, các phán quyết của Ta, các ngươi sẽ thi hành như thế: Ta là Yavê".

Hình phạt
a) Lỗi về nghi tiết

          20. 1Yavê phán với Môsê rằng:
          “2Với con cái Israel ngươi sẽ nói:
          “Người nào, bất cứ ai, trong con cái Israel hay thuộc khách ngụ cư trong Israel, mà dâng miêu duệ cho Molok, tất phải chết, dân trong xứ sẽ ném đá nó. 3Và Ta, Ta sẽ quay nhan Ta chống lại người ấy, Ta sẽ diệt nó khỏi lòng dân nó, vì nó dám dâng miêu duệ nó cho Molok, khiến làm nhơ uế thánh điện của Ta và phạm đến Danh Thánh Ta. 4Nhược bằng dân trong xứ bưng mắt làm ngơ với người ấy, trong khi nó dâng miêu duệ nó cho Molok mà không xử tử nó, 5thì chính Ta, Ta sẽ quay nhan Ta chống lại người ấy và họ hàng nó, nó và mọi kẻ dâm bôn theo nó, mà dâm bôn thờ Molok, Ta sẽ diệt khỏi lòng dân của chúng.
          “6Sinh linh nào chạy theo đồng bóng để dâm bôn theo chúng, Ta sẽ quay nhan Ta chống lại sinh linh ấy. Ta sẽ diệt nó khỏi lòng dân nó.
7Các ngươi sẽ ở như những kẻ được tác thánh, và hãy là thánh. Ta là Yavê Thiên Chúa của các ngươi.

b) Lỗi đối với gia đình
          “8Các ngươi sẽ giữ các luật điều của Ta, và sẽ thi hành như thế: Ta là Yavê Đấng đã tác thánh các ngươi. 9Bởi chưng người nào bất cứ ai, mà rủa cha mẹ mình, tất phải chết. Nó đã rủa cha mẹ nó: máu nó đổ xuống trên mình nó!
          “10Người nào ngoại tình với đàn bà có chồng:
          "Người nào ngoại tình với vợ người đồng loại: tất phải chết ­ cả gian phu lẫn dâm phụ.
          “11Người nào dám đồng sàng với vợ của cha nó, nó đã lột trần chỗ kín của cha nó: tất chúng phải chết, cả hai: Máu chúng đổ xuống trên mình chúng.
          “12Người nào đồng sàng với con dâu, tất phải chết, cả hai: chúng đã làm điều quái đản: Máu chúng đổ xuống trên mình chúng!
          “13Người nào đồng sàng trai với trai như nằm với đàn bà: chúng đã làm điều nhờm tởm, cả hai: tất phải chết: máu chúng đổ xuống trên mình chúng.
          “14Người nào cưới cả mẹ lẫn con: Một điều dâm ô! Sẽ phóng hỏa nó đi với hai đứa kia: Không được có chuyện dâm ô giữa các ngươi.
          “15Người nào để cho thú vật đồng sàng, tất phải chết, và các ngươi sẽ giết con vật ấy.
          “16Đàn bà nào men gần thú vật bất kỳ thứ nào để giao hợp với nó: Ngươi sẽ giết cả người đàn bà lẫn con vật: Tất chúng phải chết; máu chúng đổ xuống trên mình chúng.
          “17Người nào cưới lấy chị em, con cha hay con mẹ mình, và dòm chỗ kín của nó, và nó dòm chỗ kín của mình: Một điều ô nhục; chúng sẽ bị diệt khỏi mắt con cái dân của chúng. Nó đã lột trần chỗ kín của chị em nó: nó sẽ mang lấy tội nó.
          “18Người nào đồng sàng với đàn bà trở tháng và lột trần chỗ kín của nó, lột trần âm tuyền của nó và người đàn bà bày ra âm tuyền của nó: cả hai chúng sẽ bị diệt khỏi giữa lòng dân của chúng.
          “19Ngươi sẽ không lột trần chỗ kín của chị em của mẹ ngươi hay của chị em của cha ngươi, vì thế là lột trần thịt mình cha ngươi; chúng sẽ mang lấy tội chúng.
          “20Người nào đồng sàng với bác thím nó, tức là đã lột trần chỗ kín của của chú bác nó, chúng sẽ mang lấy tội chúng: chúng sẽ chết vô hậu.
          “21Người nào lấy vợ của anh em mình, một điều ố nhơ, nó đã lột trần chỗ kín của anh em nó: chúng sẽ vô hậu.
          “22Các ngươi sẽ giữ các luật điều, các phán quyết của Ta; các ngươi sẽ thi hành như thế: và đất mà Ta sẽ đem các ngươi vào ở sẽ không mửa các ngươi ra. 23Các ngươi sẽ không đi theo tục lệ của dân Ta sắp tống đi trước mặt các ngươi, vì chúng đã làm các điều như thế và Ta đã nhờm tởm chúng. 24Nên Ta đã bảo các ngươi: Các ngươi sẽ chiếm lấy đất đai của chúng, chính Ta sẽ ban cho các ngươi để các ngươi chiếm lấy, đất chảy tràn sữa mật.
           “Chính Ta là Yavê, Thiên Chúa của các ngươi, Đấng đã tách các ngươi ra khỏi muôn dân. 25Và các ngươi sẽ phân biệt vật sạch với vật nhơ, chim nhơ với chim sạch, các ngươi sẽ không để mình ra nhờm tởm vì thú vật hay chim chóc nào, và mọi vật nhung nhúc dưới đất, nghĩa là các vật Ta đã tách khỏi các ngươi, như vật nhơ uế.
          “26Các ngươi sẽ là chư thánh của Ta, vì Ta là Thánh. Ta là Yavê, Ta đã tách các ngươi ra khỏi muôn dân, để được thuộc về Ta.
          “27Người nào dù là nam hay nữ có đồng bóng ốp: tất phải chết; người ta sẽ ném đá chúng đi; máu chúng đổ xuống trên mình chúng".