Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Luật về sự thánh thiện (Lv 17,1 - 18,30)

                        IV. LUẬT VỀ SỰ THÁNH THIỆN

Tế sát và lễ vật

          17. 1Yavê phán với Môsê rằng:
          “2Hãy bảo Aharôn và các con nó cùng toàn thể con cái Israel; ngươi sẽ nói với họ:
          Này: Điều Yavê đã truyền:
          “3Người nào, bất cứ là ai thuộc nhà Israel, mà tế sát bò, hay chiên dê, trong trại, hay tế sát bên ngoài trại, 4lại không đem nó đến cửa Trướng Tao phùng để tiến dâng làm lễ vật cho Yavê đằng trước Nhà tạm của Yavê: con người ấy sẽ bị kể tội về máu ấy: Nó đã đổ máu. Người ấy sẽ bị diệt khỏi lòng dân nó. 5Ngõ hầu con cái Israel đem đến các lễ tê chúng tế sát ở cánh đồng, để chúng đem đến cho Yavê, nơi cửa Trướng Tao phùng, (đến) với tư tế, mà tế sát chúng làm lễ tế kỳ an cho Yavê. 6Tư tế sẽ tưới huyết trên tế đàn của Yavê nơi cửa Trướng Tao phùng, và huân yên mỡ làm hinh hương giải hờn dâng kính Yavê. 7Chúng sẽ không tế sát các lễ tế của chúng nữa cho lũ sơn dương yêu quái, mà chúng dân bôn thờ quấy. Đó sẽ là luật điều vĩnh viễn đối với chúng suốt các thế hệ của chúng.
          “8Ngươi sẽ bảo chúng: người nào bất cứ là ai thuộc nhà Israel, hay thuộc khách ngụ cư ở giữa chúng, mà thượng tiến hy sinh thượng hiến hay lễ tế 9lại không đem đến cửa Trướng Tao phùng mà tế nó cho Yavê, người ấy sẽ bị diệt khoi giống nòi.
          “10Người nào bất cứ là ai thuộc nhà Israel hay thuộc khách ngụ cư ở giữa chúng, mà ăn huyết bất kỳ thứ nào, Ta sẽ quay nhan Ta chống lại kẻ ăn huyết, và Ta sẽ diệt nó khỏi lòng dân nó. 11Vì sinh khí thân xác tụ trong huyết, nên Ta đã dành huyết trên tế đàn vì các ngươi, để làm phép xá tội trên sinh mạng các ngươi, vì chính huyết sẽ xá tội thay cho sinh mạng. 12Vì thế Ta đã phán với con cái Israel: Không ai trong các ngươi sẽ ăn huyết, cả khách ngụ cư giữa các ngươi cũng sẽ không ăn huyết.
          “13Người nào, bất cứ là ai thuộc con cái Israel hay thuộc khách ngụ cư giữa chúng, mà săn được thịt săn, thú vật hay chim muông được phép ăn, thì sẽ đổ huyết nó đi và lấy bụi cát phủi đi. 14Vì sinh khí của mọi thân xác tức là huyết nó (!) và Ta đã phán với con cái Israel: huyết của bất kỳ thịt nào, các ngươi sẽ không ăn: vì sinh khí của mọi thân xác tức là huyết của nó; phàm ai ăn huyết sẽ bị diệt.
          “15Phàm ai ăn một thú chết hay thú bị vồ, dù là bản hương hay khách ngụ cư, nó sẽ phải giặt áo xống, tắm mình trong nước và mắc uế cho đến chiều rồi mới được sạch. 16Nhược bằng nó không giặt, không tắm mình, nó sẽ mang lấy tội của nó".

Luật về sinh lý
          18. 1Yavê phán với Môsê rằng:
          “2Hãy bảo con cái Israel và nói với chúng:
          “Ta là Yavê, Thiên Chúa của các ngươi! 3Điều người ta làm ở đất Aicập, nơi các ngươi đã ở, các ngươi sẽ không làm; và điều người ta làm ở đất Canaan, nơi Ta sẽ đem các ngươi vào, các ngươi sẽ không làm, các ngươi sẽ không noi theo tục lệ của chúng. 4Phán quyết của Ta, các ngươi sẽ thi hành, luật điều của Ta, các ngươi sẽ giữ mà noi theo:
          “Ta là Yavê Thiên Chúa của ngươi. 5Các ngươi sẽ giữ các luật điều của Ta, và các phán quyết của Ta: kẻ nào thi hành các điều ấy thì sẽ nhờ đó mà được sống:
          “Ta là Yavê.        
          “6Không người nào, bất cứ ai sẽ chạm đến người cốt nhục để lột trần chỗ kín nó ra. Ta là Yavê.
          “7Chỗ kín của cha ngươi, chỗ kín của mẹ ngươi, ngươi sẽ không lột trần; đó là mẹ ngươi, ngươi sẽ không lột trần chỗ kín.
          “8Chỗ kín của vợ cha ngươi, ngươi sẽ không lột trần: đó là chỗ kín của cha ngươi.
          “9Chỗ kín của chị em gái ngươi, con gái của cha ngươi hay con gái của mẹ ngươi, sinh trong hay sinh ngoài nhà, ngươi sẽ không lột trần chỗ kín của chúng.
          “10Chỗ kín đứa con gái của con trai hay con gái ngươi, ngươi sẽ không lột trần chỗ kín của chúng, vì đó cũng là chỗ kín của ngươi.
          “11Chỗ kín đứa con gái của vợ cha ngươi, sinh tự cha ngươi, nó là chị em ngươi, ngươi sẽ không lột trần chỗ kín của nó.
          "12Chỗ kín chị em của cha ngươi, ngươi sẽ không lột trần: (vì) đó là thịt của cha ngươi.
          “13Chỗ kín của chị em mẹ ngươi, ngươi sẽ không lột trần, vì đó là thịt của mẹ ngươi.
          “14Chỗ kín của anh em cha ngươi, ngươi sẽ không lột trần; ngươi sẽ không chạm đến vợ nó: đó là (bác) thím ngươi.
          “15Chỗ kín của con dâu ngươi, ngươi sẽ không lột trần, vì nó là vợ của con ngươi, ngươi sẽ không lột trần chỗ kín của nó.
          “16Chỗ kín của vợ anh em ngươi, ngươi sẽ không lột trần, đó là chỗ kín của anh em ngươi.
          “17Chỗ kín của một người đàn bà và con gái nó, ngươi sẽ không lột trần. Ngươi sẽ không cưới con gái của con trai, con gái nó, để lột trần chỗ kín: đó là thịt mình nó: như thế là dâm ô.
          “18Ngươi sẽ không cưới một người đàn bà và chị em nó làm thiếp, để ngoài nó ra còn lột trần chỗ kín của người chị em nó lúc nó còn sống.
          “19Người đàn bà đang thời mắc uế kinh nguyệt, ngươi sẽ không chạm đến để lột trần chỗ kín nó.
          “20Trên người vợ của đồng loại ngươi, ngươi sẽ không gieo tinh mà mắc uế với nó.
          “21Miêu duệ ngươi, ngươi sẽ không dâng siêu độ đến với Molok, ngươi sẽ không phạm đến Danh Thiên Chúa của ngươi: Ta là Yavê.
          “22Với trai, ngươi sẽ không đồng sàng, như nằm với đàn bà: đó là điều đáng nhờm tởm.
          “23Với thú vật ngươi sẽ không gieo tinh mà mắc uế với nó; đàn bà sẽ không đứng trước thú vật để giao hợp với nó: đó là điều quái đản.
          “24Các ngươi đừng để mình ra nhơ uế vì các điều ấy, vì bởi các điều ấy, chúng đã ra nhơ uế, các dân Ta đã tống đi trước mặt các ngươi. 25Đất đã ra nhơ uế, Ta đã trừng phạt tội nó, đất đã mửa ra dân cư của nó. 26Còn các ngươi, các ngươi sẽ giữ các luật điều phán quyết của Ta, các ngươi sẽ không làm sự gì trong các điều nhờm tởm ấy, người bản hương cũng như khách ngụ cư giữa các ngươi. 27Vì các điều nhờm tởm ấy, dân trong xứ, có trước các ngươi, đã làm và cả đất đã ra nhơ uế. 28Nhưng đất sẽ không mửa các ngươi vì đã làm cho nó ra nhơ uế, như nó đã mửa dân có trước các ngươi. 29Vì phàm ai làm sự gì trong các điều nhờm tởm ấy, những kẻ nào làm thế sẽ bị diệt khỏi lòng dân. 30Các ngươi sẽ giữ lề lối của Ta, là không làm theo các tục lệ đáng nhờm tởm người ta đã làm trước các ngươi, và các ngươi sẽ không để mình ra nhơ uế vì các điều ấy: Ta là Yavê Thiên Chúa của các ngươi".