Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Luật liên quan tới sạch và nhơ - tiếp theo (Lv 15,1 - 16,34)

Nhơ uế về sinh lý
a) Về đàn ông
           15. 1Yavê phán cùng Môsê và Aharôn rằng:
           “2Hãy bảo con cái Israel và nói với chúng:
           Khi người nào hay bất kỳ ai trong mình mắc lậu, lậu huyết của nó (là vật) nhơ. 3Và đây là điều nhơ do chứng lậu:
           Mình nhỉ ra lậu huyết hay là mình nó bị nghẽn do lậu huyết: đó là điều nhơ (của) nó.
           4Giường nào người mắc bệnh lậu nằm lên đều mắc uế, đồ vật nào nó ngồi vào đều mắc uế.
           5Ai đụng đến giường nó sẽ phải giặt áo xống và tắm trong nước, và mắc uế cho đến chiều.
           6Kẻ nào ngồi lên đồ vật người mắc lậu ngồi, 7sẽ phải giặt áo xống đi và tắm trong nước, và mắc uế cho đến chiều.
          8Người mắc lậu nhổ phải người sạch, người này sẽ phải giặc áo xống đi và tắm nước, và mắc uế cho đến chiều.
           9Yên nào người mắc lậu cưỡi lên sẽ mắc uế.
           10Phàm kẻ nào đụng đến bất cứ vật gì ở dưới mình nó sẽ mắc uế cho đến chiều;
           Kẻ nào khuân vác các đồ ấy, sẽ phải giặt áo xống đi và tắm nước, và mắc uế cho đến chiều.
           11Phàm ai bị người mắc lậu rờ đến khi chưa cọ tay trong nước, sẽ phải giặt áo xống đi và tắm nước, và mắc uế cho đến chiều.
           12Đồ sành người mắc lậu đụng vào sẽ phải đập bể, phàm là đồ gỗ thì phải cọ rửa trong nước.
           13Khi người mắc lậu được sạch hết chứng lậu, nó sẽ tính cho mình bảy ngày để làm (lễ) tẩy uế. Nó sẽ phải giặt áo xống và tắm mình trong dòng nước chảy và nó được sạch. 14Ngày thứ tám nó sẽ lấy hai chim cu hay bồ câu non mà đến trước nhan Yavê, nơi cửa Trướng Tao phùng mà dâng cho tư tế. 15Tư tế sẽ làm. Một là lễ tạ tội một là lễ thượng hiến, và tư tế sẽ làm phép xá tội trên nó trước nhan Yavê vì chứng lậu của nó.
           “16Người nào xuất tinh sẽ phải tăm rửa tất cả mình mẩy và mắc uế cho đến chiều. 17Mọi áo xống. Mọi (đồ bằng) da có vấy xuất tinh sẽ phải giặt rửa trong nước và mắc uế cho đến chiều.
           “18Khi người đàn bà đã để một người đàn ông gieo tinh trong mình, thì cả hai sẽ phải tắm trong nước và mắc uế cho đến chiều.

b) Về đàn bà
           “19Khi người đàn bà xuất huyết, huyết xuất ra và là máu trong mình nó, nó sẽ lưu bảy ngày trong kinh uế.
           “Phàm ai đụng đến nó sẽ mắc uế cho đến chiều.
           “20Phàm vật gì nó nằm (trên đó) trong thời kinh uế sẽ mắc uế; và phàm vật gì nó ngồi lên trên đều sẽ mắc uế. 
           “21Phàm ai đụng đến giường nó sẽ phải giặt áo xống và tắm trong nước, và mắc uế cho đến chiều. 
           “22Phàm ai đụng đến đồ gì nó ngồi lên trên, sẽ phải giặt áo xống và tắm trong nước, và mắc uế cho đến chiều.
           “23Nếu trên giường nó hay trên đồ vật gì nó ngồi mà có vật gì thì ai đụng đến vật ấy sẽ mắc uế cho đến chiều.
           “24Nếu có người nào nằm với nó và dây phải kinh uế của nó, người ấy sẽ mắc uế bảy ngày và giường nào người ấy nằm lên đều sẽ mắc uế.
           “25Khi người đàn bà mắc chứng lậu huyết lâu ngày, ngoài thời kinh nguyệt, hay bị lậu huyết quá (thời) kinh nguyệt, thì mọi ngày bị lậu huyết uế tạp, nó sẽ mắc uế như những ngày kinh nguyệt. 26Hễ giường nào nó nằm lên trong những ngày lậu huyết, đối với nó sẽ như giường thời kinh nguyệt; hễ đồ vật nào nó ngồi vào sẽ mắc uế như do nhơ uế vì kinh nguyệt. 27Phàm ai đụng vào các vật ấy sẽ mắc uế, và phải giặt áo xống và tắm trong nước, và mắc uế cho đến chiều.
           “28Nếu nó được sạch hết lậu huyết, nó tính cho mình bảy ngày, và sau đó nó được sạch. 29Ngày thứ tám nó sẽ bắt hai chim cu hay hai bồ câu non mà đem đến cho tư tế nơi cửa Trướng Tao phùng. 
           “30Tư tế sẽ làm, một là lễ tạ tội và một là lễ thượng hiến; và tư tế sẽ làm phép xá tội trên nó trước nhan Yavê vì chứng lậu huyết nhơ uế của nó.

Kết luận
           “31Các ngươi sẽ tránh cho con cái Israel khỏi các sự nhơ uế của chúng, ngõ hầu chúng khỏi phải chết vì các sự nhơ uế của chúng mà làm cho Nhà tạm của Ta ở giữa chúng phải ra nhơ uế.
           “32Đó là luật về người mắc lậu và kẻ để xuất tinh, nên do đó mà ra nhơ uế, 33cùng về đàn bà trở mình vì kinh nguyệt, và kẻ nào phải lậu huyết, dù là nam hay nữ, và về người đàn ông nằm với đàn bà nhơ uế".

Ngày xá tội
          16. 1Yavê phán với Môsê, sau cái chết của hai người con của Aharôn, chúng đã phải chết trong khi tiến lại gần trước nhan Yavê. 2Yavê phán với Môsê:
          “Hãy bảo Aharôn anh ngươi là đừng bất cứ thời nào cũng vào thánh điện bên trong Bức Màn, trước Bàn Xá Tội bên trên Khám, để nó khỏi chết, khi Ta hiện ra trong đám mây trên Bàn Xá Tội.
          “3Đây Aharôn sẽ vào thánh điện như thế nào: với một bò tơ làm lễ tạ tội và một chiên đực làm lễ thượng hiến. 4Nó sẽ mặc y thường thánh trúc bâu, trên mình có quần trúc bâu, thắt đai trúc bâu và chít quan miện trúc bâu. Đó là thánh phục: nó sẽ tắm mình trong nước trước khi mặc (các thứ) ấy.
          “5Nó sẽ lĩnh lấy do con cái Israel (dâng) hai con dê đực làm lễ tạ tội và một chiên đực làm lễ thượng hiến. 6Aharôn sẽ tiến dâng bò tơ làm lễ tạ tội cho chính mình và nó sẽ làm phép xá tội cho mình và cho nhà mình. 7Nó sẽ lây hai con dê đực mà dâng trước nhan Yavê nơi cửa Trướng Tao phùng. 8Aharôn sẽ bỏ thăm về hai con dê: một thăm cho Yavê và một thăm cho Azael. 9Aharôn sẽ tiến dâng con dê đúng thăm cho Yavê và tế nó làm lễ tạ tội. 10Còn con dê đúng thăm cho Azael, thì sẽ để sống và đứng trước nhan Yavê, để làm phép xá tội trên nó và thả nó cho Azael trong sa mạc.
         “11Aharôn sẽ tiến dâng bò tơ tạ tội cho chính mình. Và nó sẽ làm phép xá tội cho chính mình và cho nhà mình; nó sẽ tế sát bò tơ đó làm lễ tạ tội cho chính mình. 12Nó sẽ lấy đầy một lư hương than hồng nơi tế đàn trước nhan Yavê và đầy một vốc hương xạ lan tán nhuyễn mà đem vào bên trong Bức Màn. 13Nó sẽ bỏ hương vào lửa, trước nhan Yavê. Mây hương sẽ phủ Bàn Xá Tội bên trên Chứng tri, khiến nó khỏi phải chết. 14Nó sẽ lấy huyết bò tơ và dùng một ngón tay mà rảy trên mặt Bàn Xá Tội, phía Đông, và đàng trước Bàn Xá Tội, nó cũng lấy một ngón tay mà rảy bảy lần.
          “15Nó sẽ tế sát con dê lễ tạ tội cho dân và đem huyết nó vào bên trong Bức Màn và với huyết đó, nó cũng sẽ làm một cách thức như với huyết bò tơ: nó sẽ rảy huyết ấy trên Bàn Xá Tội và đằng trước Bàn Xá Tội. 16Nó sẽ làm phép xá tội trên thánh điện vì các điều nhơ uế của con cái Israel và vì những điều ngỗ nghịch của chúng nơi các tội chúng phạm.
          “Nó sẽ làm thế cho Trướng Tao phùng lưu lại giữa chúng giữa những điều nhơ uế của chúng. 17Sẽ không được có người nào trong Trướng Tao phùng khi nó vào làm phép xá tội trong thánh điện cho đến khi nó ra.
          “Nó sẽ làm phép xá tội cho chính mình nó, cho nhà nó và cho toàn thể đoàn hội Israel. 18Nó sẽ ra tế đàn trước nhan Yavê và làm phép xá tội cho nó, và nó sẽ lấy máu bò tơ và máu dê mà thoa lên các sừng tế đàn, tất cả xung quanh. 19Nó sẽ dùng một ngón tay rảy huyết bảy lần trên tế đàn, mà tẩy uế và tác thánh nó khỏi điều nhơ uế của con cái Israel.
          “20Khi nó đã làm xong phép xá tội thánh điện, và Trướng Tao phùng, cùng tế đàn, nó sẽ cho dẫn lại con dê còn sống. 21Aharôn sẽ ấn hai tay trên đầu con dê còn sống và xưng thú trên nó mọi lỗi lầm của con cái Israel, cùng tất cả những điều ngỗ nghịch của chúng nơi các tội chúng phạm; nó sẽ để cả trên đầu con dê và nhờ tay một người túc trực cho thả vào sa mạc, 22con dê sẽ mang lấy trên nó các lỗi lầm của chúng vào đất khô khan.
          “Và người kia sẽ thả con dê trong sa mạc. 23Aharôn sẽ vào Trướng Tao phùng, cởi các áo trúc bâu ông đã mặc khi vào thánh điện và cất lại ở đó, 24ông sẽ tắm mình trong nước, ở một nơi thánh và mặc áo xống mình. Đoạn ông ra mà tế hy sinh thượng hiến của ông, và thượng hiến của dân, mà làm phép xá tội cho chính mình và cho dân; 25mỡ hy sinh tạ tội, ông sẽ huân yên trên tế đàn.
          “26Còn người đi thả con dê cho Azael, sẽ giặt áo xống đi, tắm mình trong nước và sau đó mới vào lại trong trại. 27Bò tơ tạ tội và dê tạ tội mà huyết đã được đemvào làm phép xá trội trong thánh điện, người ta sẽ đem ra bên ngoài trại mà phóng hỏa, da, thịt và phân chúng. 28Người thiêu chúng sẽ phải giặt áo xống, tắm mình trong nước và sau đó mới vào lại trong trại.
           “29Đó là luật điều vĩnh viễn cho các ngươi.
          “Tháng bảy, mồng mười tháng ấy, các ngươi sẽ hãm mình và không làm việc nào cả, người bản hương cũng như khách ngụ cư giữa các ngươi. 30Vì trong ngày ấy người ta sẽ làm phép xá tội trên các ngươi, để tẩy uế các ngươi: 31các ngươi sẽ được sạch trước nhan Yavê về mọi tội lỗi các ngươi sẽ hãm mình. Một luật điều vĩnh viễn.
          “32Vị tư tế đã được xức dầu và tấn phong để sung làm tư tế thay cha mình sẽ làm phép xá tội. Nó sẽ mặc áo trúc bâu, áo thánh. 33Nó sẽ làm phép xá tội cho thánh điện cực thánh và nó sẽ làm phép xá tội cho Trướng Tao phùng và tế đàn; và nó sẽ làm phép xá tội trên hàng tư tế và toàn dân của đoàn hội. 34Đó sẽ là luật điều vĩnh viễn đối với các ngươi để làm phép xá tội trên con cái Israel cho khỏi mọi tội lỗi, mỗi năm một lần”.
          Và người ta đã làm như Yavê đã truyền cho Môsê.