Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Luật liên quan tới sạch và nhơ - tiếp theo (Lv 14,1 - 14,57)

14. 1Yavê phán với Môsê rằng: 
           “2Này luật sẽ thế nào về người hết phong hủi trong ngày tẩy uế nó: Người ta sẽ đem nó đến cho tư tế, 3tư tế sẽ ra bên ngoài trại. Tư tế sẽ xem bịnh và nếu thấy vết thương của người bị phong đã lành, 4tư tế sẽ truyền bắt cho kẻ sẽ được tẩy uế, hai con chim sống và sạch, cùng gỗ bá hương, phẩm cánh kiến và bài hương. 5tư tế sẽ truyền giết một con chim trong một bình sành trên dòng nước chảy, 6còn con chim sống, ngài sẽ lấy nó với gỗ bá hương, len cánh kiến và bài hương mà nhúng tất cả với con chim sống trong huyết con chim đã bị giết trên dòng nước chảy. 7Ngài sẽ rảy bảy lần trên người lãnh phép tẩy uế khỏi phong hủi mà tuyên bố nó được sạch và thả con chim sống ngoài đồng. 8Người được tẩy uế sẽ giặt áo xống và cạo tất cả lông lá mình đi, rồi tắm trong nước và nó được sạch. Sau đó nó sẽ vào lại trong trại, những sẽ ở ngoài lều của nó bảy ngày. 9Ngày thứ bảy, nó sẽ cạo lại tất cả lông lá và giặt áo xống đi, tắm mình trong nước và nó được sạch.
           “10Ngày thứ tám, nó sẽ lấy hai con chiên hoàn hảo và một con chiên cái hoàn hảo sinh trong năm, ba phần mười (Epha) bột tinh nhồi dầu làm lỡi cũng và một lon dầu. 11Tư tế làm phép tẩy uế sẽ trình diện người được tẩy uế cùng với lễ vật trước nhan Yavê, nơi cửa Trướng Tao phùng. 12Tư tế sẽ lấy một con chiên mà tiến dâng làm của lễ đền tội cùng với lon dầu: người sẽ bái dâng chúng làm lễ cúng vái trước nhan Yavê. 13Người sẽ sát chiên nơi người ta tế sát lễ tạ tội và lễ thượng hiến trong nơi thánh, vì vật lễ đền tạ cũng như vật lễ tạ tội thì thuộc về tư tế: đó là vật cực thánh. 14Tư tế sẽ lấy huyết lễ đền tội và tư tế sẽ bôi vào trái tai bên hữu người được tẩy uế và ngón tay cái bên hữu cùng ngón chân cái bên hữu nó. 15Tư tế sẽ lấy lon dầu mà đổ một phần vào bàn tay trái mình. 16Tư tế sẽ nhúng một ngón tay phải mình vào dầu nơi lòng bàn tay trái mà rảy dầu bằng ngón tay ấy bảy lần trước nhan Yavê. 17Dầu còn lại nơi bàn tay mình, tư tế sẽ bôi vào trái tai bên hữu người chịu tẩy uế và ngón tay cái bên hữu cùng ngón chân cái bên hữu trên huyết của lễ đền tội. 18Dầu còn lại nơi bàn tay của tư tế, người sẽ xoa trên đầu người chịu tẩy uế và tư tế sẽ làm phép xá tội trên nó trước nhan Yavê.
          “19Đoạn tư tế sẽ làm lễ tạ tội, và làm phép xá tội trên người chịu tẩy uế để được sạch, sau đó ngài sẽ tế sát lễ thượng hiến. 20Tư tế sẽ thượng hiến lễ vật thượng hiến và lỡi cúng nơi Tế đàn và tư tế sẽ làm phép xá tội trên người ấy và nó được sạch.
           “21Nếu người ấy nghèo nàn không xoay xở được, thì nó chỉ lấy một con chiên làm lễ đền tội làm của cúng vái mà làm phép xá tội trên nó và một phần mười (Epha) bội tinh nhồi dầu làm lỡi cúng và một lon dầu, 22và hai chim cu hay hai bồ câu con nó có thể sắm được; một con sẽ là lễ tạ tội và một con là lễ thượng hiến. 23Ngày thứ tám, nó sẽ đem các vật ấy đến cho tư tế để tẩy uế cho mình, nơi cửa Trướng Tao phùng trước nhan Yavê. 24Tư tế sẽ lấy con chiên đền tội và lon dầu và tư tế sẽ bái dâng chúng làm lễ cúng vái trước nhan Yavê. 25Ngài sẽ tế sát con chiên đền tội và tư tế sẽ lấy huyết lễ vật đền tội và bôi vào trái tai bên hữu người chịu tẩy uế và ngón tay cái bên hữu cùng ngón chân cái bên hữu nó. 26Còn dầu thì tư tế sẽ đổ một phần vào bàn tay trái mình, 27và tư tế sẽ lấy một ngón tay bên hữu mà rẩy dầu nơi bàn tay trái mình bảy lần truớc nhan Yavê. 28Đoạn tư tế sẽ bôi dầu nơi bàn tay mình vào trái tai bên hữu người chịu tẩy uế và ngón tay cái bên hữucùng ngón chân cái bên hữu nó trên chỗ đã có huyết của lễ đền tội 29Dầu còn lại nơi bàn tay tư tế, ngài sẽ xoa trên đầu người chịu tẩy uế để làm phép xá tội trên nó trước nhan Yavê. 30Đoạn một trong hai chim cu hay bồ câu non - điều nó có thể sắm được - ngài sẽ làm, 31một là lễ tạ tội và một là lễ thượng hiến, thêm vào lỡi cúng, và tư tế sẽ làm phép xá tội trên người chịu tẩy uế trước nhan Yavê.
           “32Đó là luật và người mắc tật phong mà không thể xoay xở được gì cho lễ tẩy uế của nó”.
Phong nơi nhà cửa
           33Yavê phán với Môsê và Aharôn rằng:
           “34Khi nào các ngươi vào đất Canaan Ta đã ban cho các ngươi làm sở hữu, nếu Ta giáng xuống đòn phong hủi ngôi nhà nào trong lãnh địa của các ngươi, 35chủ nhà sẽ đến báo cho tư tế rằng: “Tôi thấy như là đòn phong hủi nơi nhà!” 36Tư tế truyền cho dọn trống nhà đi trước khi tư tế đến nhà xem xét đòn phong hủi khiến cho không vật nào trong nhà ra nhơ. Sau đó, tư tế vào xem xét nhà, 37ngài sẽ xem xét đòn phong hủi, và nếu thấy có v ật ấy nơi vách nhà làm thành những lằn xanh xanh hay đo đỏ, và hình như lõm hơn mặt vách, 38tư tế sẽ ra khỏi nhà, nơi cửa nhà và giam cứu nhà ấy bảy ngày. 39Ngày thứ bảy, tư tế trở lại và xem xét, nếu thấy vết thương lan ra trên tường nhà, 40tư tế sẽ truyền cho người ta rỡ các viến đá có vết thương mà quẳng bên ngoài thành nơi một chỗ nhơ. 41Rồi tư tế dạy người ta nạo trong nhà và xung quanh và đem đổ cát đã nạo ra bên ngoài thành, nơi một chỗ nhơ. 42Ngươi ta sẽ lấy nhưng viên đá khác đem thay vào các viên đá (trước), người ta sẽ lấy cát khác và tô (vách) nhà lại.
          “43nếu vết thương loan lỗ ra lở ra lại, sau khi người ta rở các viên đá, và nạo nhà và tô vách lại, 44thì tư tế vào nhà mà xem xét, và nếu thấy vết thương lan ra trong nhà: đó là phong hủi dễ lây nơi nhà! Nhà đã ra nhơ! 45Người ta sẽ đập phá nhà đi: Đá, gỗ và tất cả hồ xây nhà mà đem ra bên ngoài thành đến một chỗ nhơ.
           “46Ai vào nhà trong những ngày giam cứu nó, sẽ mắc uế cho đến chiều. 47Ai nằm trong nhà sẽ phải giặc áo xống đi; và ai ăn gì trong nhà cũng phải giặt áo xống đi. 48Nếu tư tế đến xem xét mà thấy vết thương không lan ra trong nhà sau khi đã tô (vôi) nhà, tư tế sẽ tuyên bố nhà ấy sạch, vì vết thương đã lành.
           “49Để làm lễ tạ tội cho nhà (tư tế) sẽ lấy hai con chim, gỗ bá hương, len cánh kiến và bài hương. 50Ngài sẽ giết một con chim trong một bình sành trên dòng nước chảy. 51Ngài sẽ lấy gỗ bá hương và bài hương và len cánh kiến và con chim sống mà nhúng tất cả trong huyết con chim đã bị giết trên dòng nước chảy. Và người sẽ rẩy nhà bảy lần. 52Ngài sẽ làm lễ tạ tội cho nhà nhờ huyết chim và nước chảy, cùng với con chim sống, gỗ bá hương, bài hương, len cánh kiến, 53đoạn ngài sẽ thả con chim sống bên ngoài thành ở ngoài đồng. Và ngài sẽ làm phép xá tội trên nhà và nó được sạch.
           “54Đó là luật về mọi vết thương phong hủi, chốc, 55về phong hủi nơi áo xống, nhà cửa, 56về mụn nhọt, lác, chấm đốm, 57để dạy dỗ vào ngày người ta mắc uế và ngày người ta tẩy uế.
           “Đó là luật về phong hủi”.