Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Luật liên quan tới sạch và nhơ (Lv 11,1 - 13,17)

                                 III. LUẬT LIÊN QUAN TỚI SẠCH VÀ NHƠ

Vật sạch và nhơ

a) Vật trên đất
           11. 1Yavê phán với Môsê và Aharôn và bảo họ rằng: “2Hãy bảo con cái Israel: Đây là những sinh vật các ngươi được ăn giữa các thú vật có trên đất!
           “3Phàm thú nào chân có móng, móng xẻ làm nhiều móng và nhai lại, thì các ngươi được ăn. 4Nhưng các ngươi sẽ không được ăn các giống này trong loài nhai lại và có móng: lạc đà, vì tuy nó nhai lại nhưng nó không có móng xẻ hai: nó sẽ là nhơ đối với các ngươi; 5cu li, vì tuy nó nhai lại, nhưng không có móng xẻ hai: nó sẽ là nhơ đối với các ngươi; 6thỏ, vì tuy thuộc loại nhai lại, nhưng không có móng xẻ hai: nó sẽ là nhơ đối với các ngươi;7lợn, tuy chân nó có móng, và móng xẻ hai, nhưng không nhai lại: nó sẽ là nhơ đối với các ngươi. 8Thịt chúng, các ngươi sẽ không ăn, thây chúng các ngươi sẽ không đụng đến: chúng sẽ là nhơ đối với các ngươi.

b) Vật dưới nước
           “9Trong tất cả các vật ở dưới nước, các ngươi có thể ăn những thứ này: Phàm vật nào có vây, có vảy trong nước ở biển hay ở sông thì các ngươi ăn được. 10Phàm vật nào không vây không vảy, ở biển hay ở sông, trong các vật nhung nhúc dưới nước, và trong các vật sống dưới nước, chúng sẽ là vật kị đối với các ngươi. 11Chúng phải là vật kị đối với các ngươi, thịt chúng, các ngươi sẽ không ăn, thây chúng các ngươi sẽ kị. 12Phàm vật nào dưới nước không vây không vảy, chúng sẽ là vật kị đối với các ngươi.

c) Chim chóc
           “13Và đây là những vật các ngươi sẽ coi là vật kị trong loài chim, người ta sẽ không ăn chúng, chúng là vật kị: ưng, cắt, ó, 14diều hâu, các loại kên kên, 15mọi thứ quạ, 16đà điểu, mãnh cầm, hải âu, các loại chim diều, 17cú, cồng cộc, vọ, 18hạc, bồ nông, chèo bẻo, 19cò, các loại triệc, rẻ quạt, dơi.

d) Công trùng có cánh
           “20Các thứ côn trùng có cánh đi bốn cẳng: đều sẽ là vật kị đối với các ngươi. 21Các ngươi sẽ chỉ ăn những vật này trong các loài công trùng có cánh đi bốn cẳng; con nào có cẳng trên chân để nhảy trên đất. 22Trong những loài ấy các ngươi được phép ăn: các loại châu chấu, các loại cào cào, các loại sành sành, các loại muồm muỗm. 23Còn mọi loài côn trùng có cánh bốn chân khác đều sẽ là vật kị đối với các ngươi.

Đụng tới các vật nhơ.
           “24Do các vật ấy các ngươi sẽ nhiễm uế vào mình, phàm ai đụng đến thây chết của chúng sẽ mắc uế cho đến chiều. 25Phàm ai đem gì thuộc thây chết của chúng sẽ phải giặt áo và mắc uế cho đến chiều. 26Thú vật nào chân có móng, nhưng móng không xẻ hai hay không nhai lại, chúng sẽ là nhơ đối với các ngươi, phàm ai đụng đến chúng sẽ mắc uế. 27Mọi vật đi trên bàn chân thuộc các sinh vật đi bốn chân, chúng sẽ là nhơ đối với các ngươi. Phàm ai đụng đến thây chết của chúng sẽ mắc uế cho đến chiều. 28Ai đem gì thuộc thây chết của chúng sẽ phải giặt áo và mắc uế cho đến chiều: chúng sẽ là nhơ đối với các ngươi.

e) Côn trùng sống trên đất
          “20Những vật này sẽ là nhơ đối với các ngươi trong những vật nhung nhúc bò trên đất: chuột chũi, chuột và các loại thằn lằn: 30thạch sùng, rùa, cắc ké, kỳ đà, kỳ nhông.

Các luật khác…
          “31Các vật ấy sẽ là nhơ đối với ngươi trong các vật nhung nhúc. Phàm ai đụng vào chúng khi chúng chết rồi, thì sẽ mắc uế cho đến chiều.
          “32Và khi chúng chết rồi có gì của chúng rơi xuống đồ vật nào, thì đồ vật ấy mắc uế, bất cứ là đồ gỗ, áo xống, da, bao bị hay đồ đoàn nào khác người ta dùng vào việc gì. Người ta sẽ cho vào nước, và nó sẽ mắc uế cho đến chiều rồi sẽ được sạch. 33Và mọi bình sành bị vật gì của chúng rơi vào trong, thì mọi đồ đựng trong đó sẽ mắc uế, và các ngươi sẽ đập bể bình ấy đi. 34Phàm đồ ăn nào người ra dùng đến mà bị nước (bình ấy) thấm vào sẽ mắc uế và thức uống nào người ta dùng đến, bất cứ trong bình nào, cũng mắc uế. 35Có gì của thây chết chúng rơi xuống đồ vật nào, đồ vật ấy sẽ mắc uế: lò, bếp sẽ phải đập phá đi, chúng thành mắc uế, chúng sẽ là nhơ đối với các ngươi. 36Tuy rằng suối nước, giếng và ao nước vẫn là sạch), nhưng cái gì đụng đến thây chết của chúng sẽ mắc uế. 37Nếu có gì của thây chết chúng rơi vào giống má gì để gieo vãi, thì hạt giống vẫn là sạch. 38Nhưng nếu hạt giống đã ngâm nước và có gì thuộc thây chết của chúng rơi vào, thì giống ấy là nhơ đối với các ngươi.
          “39Nếu có con nào chết đi trong thú vật các ngươi dùng để ăn thịt, thì ai đụng vào thây nó sẽ mắc uế cho đến chiều. 40Ai ăn thây nó sẽ phải giặt áo xống và mắc uế cho đến chiều; và ai khuân cất thây nó sẽ phải giặt áo xống và mắc uế cho đến chiều.

Ý nghĩa giáo lý
          “41Mọi côn trùng bò trên đất: là vật kị, người ta không được ăn. 42Mọi vật bò bằng bụng, mọi vật đi bốn chân hay có nhiều chân hơn, tóm lại phàm côn trùng nào bò trên đất, các ngươi sẽ không ăn vì chúng là vật kị. 43Các ngươi chớ để mình thành đồ ghê tởm vì các côn trùng bò sát; các ngươi đừng để mình nhiễm uế vì chúng, vì bởi chúng các ngươi mắc uế. 44Vì chính Ta là Yavê Thiên Chúa của các ngươi: các ngươi sẽ ở như người thánh và các ngươi hãy là thánh, vì Ta là Thánh, các ngươi sẽ không để cho mình nhiễm uế vì bất cứ côn trùng nào cựa quậy trên đất. 45Vì Ta là Yavê, Đấng đã đem các ngươi lên từ đất Aicập, để ta nên Thiên Chúa của các ngươi và các ngươi sẽ là thánh, vì Ta là Thánh.

Kết luận
          “46Đó là luật về thú vật, chim muông và mọi loài sinh vật cựa quậy dưới nước và mọi vật bò trên đất. 47Để phân biệt nhơ với sạch, sinh vật ăn được và sinh vật không ăn được”.

Việc tẩy uế người đàn bà sinh nở
          12. 1Yavê phán với Môsê rằng: “2Hãy bảo con cái Israel:
          “Khi một phụ nữ thọ thai và sinh trai, nó sẽ mắc uế bảy ngày như những ngày trở mình vì kinh nguyệt, nó sẽ mắc uế. 3Ngày thứ tám, người ta sẽ cắt bì đứa trẻ nơi da thịt nó. 4(Người mẹ) sẽ ở cữ ba mươi ba ngày để tẩy uế máu, nó sẽ không đụng đến vật thánh nào và sẽ không vào thánh điện cho đến khi mãn những ngày tẩy uế.
          “5Nếu nó sinh gái, nó sẽ mắc uế hai tuần, như thời kinh uế, và sẽ ở cữ sáu mươi sáu ngày để tẩu uế máu.
          “6Khi đã mãn những ngày tẩy uế của nó, dù là con trai hay con gái, nó sẽ đem đến nơi cửa Trướng Tao phùng cho tư tế, một con chiên sinh trong năm ấy, làm lễ thượng hiến và một bồ câu non hay chim cu làm lễ tạ tội. 7Và người sẽ tiến dâng trước nhan Yavê mà làm phép xá tội trên nó, và nó sẽ được tẩy uế về việc xuất huyết.
“Đó là luật cho phụ nữ sinh trai hay gái. 8Nhược bằng nó không thể sắm được một con chiên, thì nó sẽ lấy hai chim cu hay hai bồ câu non, một con làm thượng hiến, và một làm lễ tạ tội, và tư tế sẽ làm phép xá tội trên nó và nó được tẩy uế.

Phong cùi nơi người
a) Mụt, lác, đốm

          13. 1Yavê phán với Môsê và Aharôn rằng:
          “2Khi người nào có nơi da thịt: mụt, lác hay đốm, và trên da thịt có triệu chứng vết thương bịnh phong, người ta sẽ đem nó đến Aharôn, vị tư tế, hay một tư tế nào trong các con ngài. 3Tư tế sẽ xem nơi da thịt nó: nếu lông trong vết thương đã hóa trắng và có vẻ lõm sâu hơn nền da thịt: đó là vết thương phong. Tư tế sẽ xem
xét và tuyên bố là nhơ. 4Nếu có đốm trắng nơi da thịt, nhưng nó có vẻ không lõm sâu hơn nền da thịt và lông không hóa trắng, tư tế sẽ giam cưú người có vết thương bảy ngày. 5Ngày thứ bảy tư tế sẽ  em bịnh. Nếu mắt người thấy vết thương dừng yên, vết thương đã không lan trên da, tư tế sẽ giam cứu người có vết thương bảy ngày nữa. 6Ngày thứ bảy, tư tế sẽ xem bệnh lần thứ hai. Nếu thấy vết thương đã sậm lại, vết thương đã không lan trên da, tư tế sẽ tuyên bố là sạch: Đó là lác! Nó sẽ giặt áo xống đi và sạch.
           “7Nếu lác cứ lan mãi trên da sau khi đã trình diện với tư tế để được nhận là sạch, nó sẽ trình diện tư tế lần nữa. 8Tư tế sẽ xem bệnh và nếu thấy lác lan trên da, tư tế sẽ tuyên bố là nhơ. Đó là bịnh phong.

b) Phong thâm niên
           “9Khi nơi người nào có vết thương bịnh phong, người ta sẽ đem nó đến với tư tế. 10Tư tế sẽ xem bịnh, và nếu thấy có mụt trắng trên da và mụt đã đổi thành lông trắng, và nơi mụt có thịt đỏ lòm sinh ra, thì đó là phong thâm niên nơi da thịt nó, tư tế sẽ tuyên bố là nhơ. Ngài không giam cứu nữa: người ấy nhơ.
           “12Nếu phong loang ra trên da, và phong phủ tất cả da mụt từ đầu đến chân, bắt kỳ đâu đâu mắt tư tế xem đến, 13tư tế xem bịnh, và nếu phong phủ tất cả thịt, ngài sẽ tuyên bố là vết thương ấy sạch, nó đã hóa trắng tất cả: người ấy sạch! 14Nhưng ngày nào nơi mụt hiện ra thịt đỏ lòm thì người ấy ra nhơ. 15Tư tế xem thấy thịt đỏ lòm và tuyên bố nó nhơ: thịt đỏ lòm là nhơ, đó là bịnh phong!16Hay là thịt đỏ lòm bắt đầu chuyển mà hóa ra trắng. Nó sẽ đến với tư tế. 17Tư tế sẽ xem bịnh nó, và nếu thấy vết thương đã hóa trắng, tư tế sẽ tuyên bố là vết thương sạch: người ấy sạch!