Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Lời sấm của Natan (1Ks 17,1 - 20,8)

Lời sấm của Natan
           17. 1Khi Đavit đã ở trong cung điện của ngài, Đavit mới nói với tiên tri Natan: “Này tôi ở ngôi nhà bằng gỗ bá hương, còn Khám Giao ước của Yavê vẫn ở dưới Trướng”. 2Natan nói với Đavit: “Mọi điều ngài có trong lòng, ngài cứ thi hành vì Thiên Chúa ở với ngài”. 3Nhưng xảy ra là đêm ấy, lời của Thiên Chúa đến với Natan mà rằng: “4Hãy đi nói với Đavit tôi tớ Ta: Yavê phán thế này: không phải ngươi (là kẻ) sẽ xây nhà cho Ta ở! 5Từ ngày Ta đem Israel lên đến hôm nay, Ta đã không hề ở đậu trong nhà, nhưng Ta đã tự lều này sang lều khác, từ lều trướng này sang lều trướng khác. 6Suốt thời Ta rong ruổi giữa toàn thể dân Israel, phải chăng với một vị thẩm phán nào của Israel, những kẻ Ta đã đặt lên để chăn dắt dân Ta, Ta đã nói một lời nào, rằng: Tại sao các ngươi không xây cho Ta một ngôi nhà bằng gỗ bá hương? 7Vậy bây giờ ngươi sẽ nói thế này với tôi tớ Ta, với Đavit: Yavê các cơ binh phán thế này: Từ bãi cỏ, từ sau đàn cừu, Ta đã nhắc ngươi cho làm lãnh tụ trên dân Ta là Israel; 8Ta đã ở với ngươi mọi nơi ngươi đi, và Ta đã tiễu trừ mọi địch thù ngươi trước mặt ngươi, Ta sẽ làm cho ngươi có danh lớn sánh kịp với nhưng người có danh lớn nhất trên đất, 9và Ta sẽ sắm chỗ ở cho dân Ta là Israel, Ta sẽ trồng nó xuống, và nó sẽ lưu lại tại chỗ; nó sẽ không còn phải lận đận, bọn hung đồ sẽ không còn áp bức nó nữa như thuở ban đầu. 10Từ những ngày Ta đặt thẩm phán cai dân Ta là Israel, Ta đã bắt các địch thù ngươi phải hàng phục, và Ta loan báo cho ngươi biết là chính Yavê sẽ xây nhà cho ngươi. 11Sẽ xẩy ra là khi đời ngươi đã mãn, khiến ngươi phải ra đi theo đường tổ tiên ngươi đã đi, thì Ta sẽ cho dòng giống ngươi chỗi dậy kế vị ngươi, kẻ thuộc hàng con cái ngươi, và Ta sẽ cho vương quyền nó kiên vững. 12Chính nó sẽ xây nhà cho Ta, Ta sẽ cho ngai nó kiên vững muôn đời. 13Ta sẽ là cha nó, và nó sẽ là con Ta; và lòng nhân nghĩa của Ta, Ta sẽ không truất nó, như Ta đã truất khỏi kẻ có trước ngươi. 14Ta sẽ cho nó đứng vững trong nhà của Ta và trong nước của Ta mãi mãi: ngai nó sẽ được vững bền mãi mãi”.
           15Natan đã nói lại với Đavit tất cả các lời ấy và các tất cả các thị kiến ấy.

Kinh ngợi khen của Đavit
           16Bấy giờ vua Đavit vào ngồi chầu trước nhan Yavê và nói: “Lạy Thiên Chúa, tôi là ai? và nhà tôi là gì? để Người cho tôi đến được thế này? 17Nhưng thế cũng còn quá nhỏ trước mặt Người, lạy Thiên Chúa, Người còn báo trước tiền đồ xa xăm của gia đình tôi tớ Người. Người đã nhìn đến tôi tớ như người ta nhìn đến một người thượng cấp, lạy Yavê Thiên Chúa! 18Và nào Đavit có thêm gì được cho Người để Người tôn trọng tôi tớ Người; chính Người đã chiếu cố đến tôi tớ Người. 19Lạy Yavê, vì tôi tớ Người và chiếu theo lòng Người, Người đã làm ra đại sự này, là đã thông tri cho tôi tớ Người tất cả những điều vĩ đại. 20Lạy Yavê, không ai như Người, và Thiên Chúa đâu có, ngoài Người ra, Theo mọi điều tự tai chúng tôi nghe biết. 21Và có (dân) nào như dân của Người là Israel? Có một nước nào trên đất (được như thế) là đã được Thiên Chúa thân hành cứu chuộc cho làm dân của mình, và cho vang lừng tên tuổi, là đã làm đại sự và những điều kinh đảm, là đánh bạt các nước các thần khỏi trước mặt dân Người đã chuộc lấy từ Aicập? 22Người đã làm cho dân Người là Israel nên dân thuộc về người mãi mãi, và Người, lạy Yavê, Người là Thiên Chúa của chúng. 23Vậy bây giờ, lạy Yavê, ước gì lời Người đã phán với tôi tớ của Người và về nhà nó, được nên ứng nghiệm mãi mãi; xin Người thi hành như Người đã phán. 24Ước gì được ứng nghiệm (như thế), và danh Người rạng uy muông thuở, rằng: “Yavê các cơ binh, Thiên Chúa Israel thờ, là Thiên Chúa của Israel! Và nhà tôi tớ Người được vững bền mãi mãi trước nhan Người. 25Vì chính Người, lạy Thiên Chúa của tôi, Người đã ban mạc khải cho tôi tớ Người, là Người sẽ xây nhà cho nó. Bởi thế tôi tớ người đã dám khẩn nguyện trước nhan Người. 26Và bây giờ, lạy Yavê, chính Người là Thiên Chúa, và lời Người là sự thật, Người đã hứa phúc lành cho tôi tớ Người. 27Vậy bây giờ Người đã khấn chúc lành cho nhà tôi tớ Người, khiến nhà nó còn mãi trước nhan Người, lạy Yavê, chính người đã chúc lành, thì (nhà nó) sẽ được chúc lành mãi mãi”.

Các cuộc giao tranh dưới triều Đavit
           18. 1Sau đó Đavit đã đánh bại quân Philitin và bắt họ phải hàng phục. Ông đã chiếm được thành Gat và các thành phụ thuộc khỏi tay Philitin. 2Ông đã đánh bại Môab; và Moab phải lệ thuộc và triều cống Đavi Trướng Tao phùng.
           3Đavit đã đánh bại Hađađêzer vua Xôbah – về phía Khamat – khi ông này đi thiết lập quyền của ông trên vùng sông Phơrat. 4Đavit đã bắt được của ông này một ngàn xe trận, bảy ngàn kỵ mã, và hai mươi ngàn bộ binh. Đavit đã cho chặt nhượng chân hết thảy những ngựa thắng xe; ông chỉ để lại một trăm ngựa thắng xe. 5Người Aram ở Đama đến tiếp viện Hađađêzer, vua Xôbah, và Đavit đã hạ của Aram hai mươi hai ngàn người. 6Đavit đã đặt trấn thủ cai người Aram và Đama. Và người Aram phải lệ thuộc và triều cống Đavit. Ấy vậy Yavê đã cho Đavit đi đâu thắng đó. 7Đavit đã lấy những thuẫn vàng thủ hạ của Hađađêzer mang mà đem về Yêrusalem. 8Đavit đã lấy rất nhiều đồng thau nơi các thành của Hađađêzer là Tibkhat và Kun. Salômon đã dùng đồng ấy để làm biển đồng và cột trụ và những dụng cụ bằng đồng.
           9Tô-u, vua Khamat, nghe tin Đavit đã đánh bại tất cả binh lực của Hađađêzer, vua Xôbat, 10(Tô-u) đã sai con là Hađôram đến với vua Đavit mà vấn an và chúc mừng ông vì ông đã giao chiến và đánh bại Hađađêzer–vì Tô-u cũng đang lâm chiến với Hađađêzer–(Hođôram đến) với đủ thứ đồ vật vàng, bạc và đồng. 11Cả các đồ vật ấy, vua Đavit cũng đã cung hiến cho Yavê, làm một với bạc vàng ông đã đem từ tất cả các nước về: Eđom, Moab, con cái Ammon, dân Philitin, và Amalek.
           12Và khi ông từ Xôbah về, ông, đã đánh bại Eđom trong thung lũng Muối, (giết) mười tám ngàn người. 13Rồi ông đặt trấn thủ cai Eđom: Tất cả Eđom phải lệ thuộc Đavit. Aáy vậy Yavê đã cho Đavit đi đâu thắng đó.

Việc cai trị vương quốc
           14Đavit làm vua trên toàn thể Israel và thi hành công minh chính trực cho toàn dân của ông.
           15Yôab con của Xơruyah làm cai binh: Yôsaphat, con của Akhiluđ làm ngự sử; 16Sađok con của Akhitub và Eâbyatar con của Akhibmêlek làm tư tế; Shausha làm ký lục; 17Bơnayahu, con của Yohôyađa cai quân Kơrêti và Pơlêti. Và các con của Đavit là những đệ nhất (công thần) bên nhà vua.

Các sử gia của Đavit bị hạ nhục
           19. 1Sau đó, xảy ra là Nakhash vua con cái Ammon chết, và con ông lên làm vua kế vị ông. 2Đavit mới nói: “Ta sẽ xử phân nghĩa với Khanun, con của Nakhash, như cha nó đã xử nhân nghĩa với ta”. Và Đavit đã sai sứ đến phân ưu (tang) cha với (Khanun), và các thuộc hạ của Đavit đã vào đất con cái Ammon, đến với Khanu để phân tru. 3Các tướng lãnh của con cái Ammon mới thưa với Khanun: “phải chăng vì Đavit trọng kính vương phụ trước mắt ngài mà ông ấy đã gửi người đến phân ưu với ngài? Lại không phải để dò la, thám thính rồi để  khuynh phúc xứ sở  mà thuộc hạ của ông ấy đến với ngài đó sao?” 4Khanun mới cho bắt lấy các thuộc hạ của Đavit mà cạo râu và xén áo xống họ đi một nửa cho đến ngang lưng đoạn thả cho về. 5Và họ đã trẩy đi. Người ta tin cho Đavit về chuyện các người ấy, và ông đã sai người đi đón họ, vì các người ấy cảm thấy xấu hổ quá. Vua bảo họ: “các ông hãy lưu lại Yêrikhô, cho râu mọc lại đã rồi hãy về!”.

Trận đầu chống lại con cái Ammon
           6Con cái Ammon thấy mình đã ra khả ố đối với Đavit, nên Khanun và con cái Ammon đã gửi một ngàn tạ bạc để tậu xe trận và kị mã nơi các dân Aram Nakharaim, Aram Maakah, và Xôah. 7Họ đã thuê ba mươi hai ngàn xe trận, và cả vua Maakah cùng dân của ông. Các người này đã đến thiết trại đằng trước Mađaba; còn con cái Ammon thì từ các thành họp lại mà nghinh chiến. 8Đavit nghe biết thì sai Yôab đi với tất cả đạo binh, những tay anh hùng. 9Con cái Ammon ra dàn trận ở lối vào thành, còn các vua đã đến (tiếp viện) thì đóng riêng ngoài đồng. 10Yôab thấy mình phải lâm cả hai mặt trước sau, thì ông chọn lấy tất cả tinh binh của Israel và dàn quân nghinh chiến vơi Aram. 11Quân binh còn lại, ông trao tay Abyshay, em ông để dàng ra nghinh chiến với con cái Ammon. 12Ông nói: “Nếu quân Aram mạnh hơn tôi, ông sẽ đến tiếp viện tôi, nhược bằng con cái Ammon mạnh hơn ông, tôi sẽ tiếp viện ông. 13Mạnh lên! Ta hãy ở cho mạnh mẽ vì dân ta, và vì các thành của Thiên Chúa chúng ta! xin Yavê thi hành điều đẹp mắt NgườIsrael”. 14Vậy Yôab vơi đạo quân theo ông đã tiến ra giao chiến với quân Aram, và (quân Aram) đã bỏ chạy trước mặt ông. 15Con cái Ammon vừa thấy quân Aram bỏ chạy, thì cả họ nữa cũng bỏ chạy trước mặt Abyshay, em (của Yôab) mà vào thành. rồi Yôab trở về Yêrusalem.

Toàn tháng trên quân Aram
           16Người Aram thấy mình bại trước mặt Israel, thì sai sứ đi chiêu mộ quân Aram bên kia sông Cả. Shôphak tướng quân của Hađađêzer cầm đầu họ. 17Được tin, Đavit chiêu tập toàn thể Israel, rồi qua sông Yordan, tiến đến gặp họ, và dàn trận chống lại họ. Đavit đã dàn trận nghinh chiến với Aram; và Aram đã giao chiến với ông. 18Quân Aram bỏ chạy trước mặt Israel, và Đavit đã giết được bảy ngàn (cỗ ngựa) xe trận, bốn mươi ngàn bộ binh, và đã hạ được Shôphak tướng quân. 19Các ông thuộc hạ của Hađađêzer thấy mình đã bại trước mặt Israel thì đã cầu hòa với Đavit và phải lệ thuộc (Đavit). Aram không còn dám tiếp viện cho con cái Ammon nữa.

Trận thứ hai chống lại con cái Ammon
           20. 1Nhằm buổi xuân về, vào thời các vua xuất quân ra trận, Yôab dẫn quân đi tàn phá xứ con cái Ammon; ông đã đến vây hãm Rabbah. Còn Đavit thì lưu lại ở Yêrusalem. Yôab đã đánh Rabbah và phá tan hoang. 2Đavit đã lấy triều thiêng trên đầu Milkom; – cân nặng một tạ vàng –; trên đó có một viên ngọc; (ngọc ấy) được đặt trên đầu Đavit. Và ông đã thu về chiến vật trong thành nhiều quá đỗi. 3Còn dân chúng trong thành, ông dẫn đi, bắt cầm cưa, bừa sắt, rìu. Ông cũng xử như thế với tất cả các thành thuộc con cái Ammon. Đoạn Đavit và toàn dân lui về Yêrusalem.

Các chiến công trên quân Philitin
           4Sau đó lại có chiến tranh ở Gêzer với quân Philitin. Bấy giờ Sibbakai, người Khushah đã hạ được Sippai, thuộc hàng con cháu của Rơphaim; và họ đã phải phục hàng.
           5Lại có chiến tranh với quân Philitin; và Elkhanan con của Yair đã hạ được Lakhmi, em của Gôlyat, người thành Gat; cán thiết lĩnh của hắn, to bằng trục khung cửi của thợ dệt. 6Lại xẩy có chiến tranh ở Gat; có một người vóc dáng to lớn (chân tay) đếu sáu ngón, hai mươi bốn ngón (cả thảy); hắn cũng là con cháu của Raphah. 7Hắn đã thách Israel; nhưng Yônathan con của Shimơa, anh của Đavit đã hạ được hắn. 8Các người ấy đều là con cháu của Raphah, ở thành Gat; chúng đã ngã gục dưới tay Đavit và các thủ hạ của ông.