Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

LỜI KẾT (Yb 42,7 - 42,17)

Yavê quở mắng ba nhà khôn ngoan

     7Sau khi đã nói những lời ấy với Yob, Yavê phán với Êliphaz người Têman: “Cơn giận Ta bừng bừng trên ngươi và trên hai bạn ngươi, bởi vì các ngươi đã không nói về Ta với sự ngay thẳng như Yob, tôi tớ Ta. 8Vậy bây giờ, các ngươi hãy sắm bảy bò mộng và bảy cừu đực, rồi đi tìm Yob, tôi tớ Ta. Các ngươi hãy dâng một lễ thượng hiến cho các ngươi, và Yob tôi tớ Ta sẽ chuyển cầu cho các ngươi. Ta sẽ lưu tâm đến nó và sẽ không giáng ô nhục trên các ngươi bởi đã không nói về Ta với sự ngay thẳng như Yob, tôi tớ Ta”.
     9Êliphaz người Têman, Bilđađ người Shuah, Sophar người Naamat đã đi và thi hành theo điều Yavê đã phán với họ; và Yavê đã lưu tâm đến Yob.

Yob được khôi phục
    10Đoạn Yavê đã khôi phục Yob trong tình trạng nguyên thuỷ của ông, đang khi ông chuyển cầu cho các bạn hữu của mình, và Yavê đã gia tăng gấp đôi tất cả những gì mà Yob đã có. 11Tất cả anh em, chị em và tất cả bằng hữu xưa lại tìm đến ông, và họ đã ăn bánh với ông trong nhà ông. Họ chia buồn và an ủi ông về tất cả khốn đốn mà Yavê đã gửi đến cho ông. Mỗi người đã tặng ông một đồng tiền bạc và một chiếc nhẫn bằng vàng.
12Và Yavê đã chúc lành cho tình trạng mới của Yob hơn cả tình trạng cũ. ông có 14.000 chiên và 6.000 lạc đà, ngàn cặp bò và ngàn lừa cái. 13Ông được bảy trai và bảy gái. 14Ông đặt tên cho một cô là “Bồ câu”, cô thứ hai là “Hoa Quế” và cô thứ ba là “Sừng phấn”. 15Trong khắp cả xứ không tìm đâu được người nữ nào xinh đẹp bằng các con gái của Yob. Thân phụ các cô đã chia một phần gia tài cho các cô, giữa các anh em của các cô.
16Sau đó, Yob con sống được 140 năm. và ông đã thấy con cái và cháu chắt mình đến bốn đời. 17Yob qua đời lúc tuổi già chồng chất tháng ngày !