Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Liên minh năm vua Amori đánh chiếm Nam Phalệtin (Yôs 10,1-42)

                     7 –LIÊN MINH NĂM VUA AMORI
                         ĐÁNH CHIẾM NAM PHALỆTIN

Năm vua đánh Gabaôn

           10. 1Khi Ađôni –Sêđek, vuaYêrusalem nghe tin là Yôsua đã chiếm (thành) Hai và đã thi hành án thần tru trên thành ấy, và ông đã xử với (thành) Hai và vua nó cũng một thể như đã xử với Yêrikhô và vua nó, và (đàng khác) dân cư Gabaôn đã cầu hòa với Israel cũng đã được ở giữa họ … 2Người ta sợ quá đỗi, vì Gabaôn là moat thành lớn, sánh được với những thành vương quốc, (quả thành ấy lớn hơn thành Hai) và mọi người trong thành đều là những tay anh hùng. 3Ađôni-Sêđek, vua Yêrusalem, sai người đến nói Hokham, vua Hêbrôn, Pirơam, vua Yarmut, Yaphia, vua Lakish và Đơbir, vua Êglôn: “4Lên với tôi và đỡ đần tôi, để chúng ta cùng đánh Gabaôn, vì nó đã cầu hòa với Yôsua và con cái Israel”. 5Vậy họ đã tập hợp và cùng đi lên, cả năm vua dân Amori: vua Yêrusalem, vua Hêbrôn, vua Yarmut, vua Lakish, vua Êglôn, họ cùng toàn thể doanh trại của họ; họ đã thiết trại chống lại Gabaôn và giao chiến với thành ấy.

Yôsua tiếp cứu Gabaôn
             6Người Gabaôn mới sai người đến nói với Yôsua, ở trại Gil-gal: “Xin tay ngài đừng buông các tôi tớ ngài, xin ngài mau lên với chúng tôi, tiếp cứu và phù trợ chúng tôi, vì tất cả vua Amori ở vùng sơn cước đều hợp một đánh chúng tôi”. 7Bấy giờ Yôsua đã bỏ Gil-gal đi lên, ông và tất cả quân binh xung trận vói ông, cùng tất cả những chiến binh dũng cảm. 8Yavê phán với Yôsua: “Đừng sợ chúng, vì Ta đã phó nộp chúng trong tay các ngươi: không một người nào trong chúng ta sẽ đứng vững được trước mặt ngươi”. 9Yôsua đã tới chổ chúng bất thình lình: suốt cả đêm ông đã từ Gilgal đi lên.

Mưa đá
             10Và Yavê đã làm cho chúng tán loạn trước mặt Israel. Và Israel đã đánh chúng một trận đại bại ở Gabaôn và truy nã chúng trên đường đèo Bet-Khôrôn và đánh giết chúng cho đến Azêqa; (và thấu trận Maqqêđa).11Nhưng xảy ra là trong khi chúng tẩu thoát trước mặt Israel và đến dốc Bet-Khôrôn, thì Yavê đã ném từ trời xuống trên chúng những viên đá lớn, mãi cho đến Azêqa, và chúng đã chết: chúng chết vì đá của mưa đá (nhiều hơn là (chết) vì bị con cái Israel giết bằng gươm. 12Chính bấy giờ, trong ngày Yavê phó mặc dân Amori cho con cái Israel, Yôsua đã thưa với Yavê, và trước mắt Israel, ông nói:
           “Vừng ô, hãy dừng lại trên Gabaôn, 
        và vừng nguyệt, trên cánh đồng Ayyalôn”.
          13Và vừng ô đã dừng, vừng nguyệt đã đứng,
cho đến khi dân đã rửa hận xong trên các địch thù.
           Há lại đã không viết thế ư trong sách Người Trung Nghĩa?. Mặt trời đã đứng lưng lưng giữa trời (và đã không vội lặn đi) gần mot ngày trọn. 14Và đã không hề có một ngày nào như vậy. Thật vô tiền khoáng hậu, khi Yavê nghe tiếng của người phàm, vì Yavê giao chiến cho Israel. 15Yôsua và toàn thể Israel với ông đã trở về trại ở Gilgal.

Năm vua trốn trong hang Maqqêđa
             16Còn năm vua kia, họ đã tẩu thoát được mà đi trốn trong hang Maqqêđa 17Người ta báo tin cho Yôsua rằng: “Đã tìm thấy năm vua rồi, chúng trốn trong hang ở Maqqêđa”. 18Yôsua nói: “Hãy lăn đá lớn vào cửa hang, và đặt người bên hang canh giữ chúng. 19Còn các ngươi đừng dừng lại, lo đuổi theo địch và chặng đường triệt thoái, đừng để chúng vào lại được trong các thành vì Yavê đã phó nộp chúng trong tay các ngươi”.
             20 Khi Yôsua bảo và con cái Israel đã đánh cho chúng một trận đại bại cả thể, cho đến tận tuyệt, và những người nào của chúng đã trốn thoát được vào các thành có phòng thủ, 21thì toàn dân mới an toàn trở về trại với Yôsua ở Maqqêđa. (Không ai) còn dám thè lưỡi chọi lại con cái Israel.
             22Yôsua bảo: “Mở cửa hang và dẫn ra khỏi hang cho ta năm vua ấy!” 23Và họ đã làm thế; họ đã đem ra khỏi hang cho ông năm vua ấy, vua Yêrusalem, vua Hêbrôn, vua Yarmut, vua Lakish, vua Êglôn. 24Khi họ đã đem các vua ấy ra cho Yôsua, thì Yôsua triệu tập tất cả người Israel lại và bảo các tướng lĩnh cai quân binh sung trận đã đi với ông: “Tiến lại, đặt chân trên cổ các vua ấy!”. Họ đã tiến lại và đặt chân trên cổ chúng. 25Yôsua bảo họ: “Đừng sợ, đừng hãi, hãy ở cho mạnh mẽ, can đảm! Vì Yavê sẽ xử như thế với hết thảy các địch thù mà các ngươi sẽ nghinh chiến". 26Sau đó, Yôsua cho đánh đập và xử tử chúng; đoạn người ta treo chúng trên năm cây và chúng bị treo trên cây mãi cho đến chiều.
              27Rồi khi mặt trời lặn, Yôsua truyền hạ chúng xuống khỏi cây và người ta đã quăng chúng vào hang, nơi chúng đã trốn và đặt những tảng đá lớn nơi miệng hang.(Đá ấy vẫn còn)mãi cho đến tận ngày nay.

Đánh chiếm các thành Nam Canaan
             28Chính trong ngày ấy Yôsua đã chiếm được Maqqêđa, và đã tuốt gươm làm cỏ, cả thành và vua nó. Ông đã thi hành án thần tru trên
chúng và mọi sinh linh trong thành, không để một móng nào sống sót; ông đã xử với vua Maqqêđa như đã xử với vua Yêrikhô.
            29Rồi Yôsua và toàn thể Israel với ông đã bỏ Maqqêđa mà qua Libnah và đã giao chiến với Libnah. 30Yavê đã phó nộp cho cả thành này nữa cùng vua nó vào tay Israel; và Israel đã tuốt gươm làm cỏ thành ấy và mọi sinh linh trong thành, không còn để một móng nào sống sót. ông đã xử thành ấy như đã xử với vua Yêrikhô.
            31Rồi Yôsua và toàn thể Israel với ông đã bỏ Libnah mà qua Lakish; ông đã căm trại bên thành và đã giao chiến với (thành). 32Yavê đã phó nộp Lakish vào tay Israel, và ngày thứ hai, Israel đã chiếm được thành. Ông tuốt gươm làm cỏ thành ấy và mọi sinh linh trong thành, mọi sự như cách ông đã xử với Libnah. 33Bấy giờ Khôram vua Gêzer lên tiếp viện Lakish, nhưng Yôsua đã đánh bại y và dân của y, đến nỗi không còn một mống nào sống sót.
             34Rồi Yôsua và toàn thể Israel với ông, bỏ Lakish mà qua Êglôn; ông đã cắm trại bên thành và giao chiến với (thành). 35Ngay ngày hôm ấy, họ đã chiếm được thành và đã tuốt gươm làm cỏ thành ấy; và ngày hôm ấy ông đã thi hành án thần tru trên mọi sinh linh trong thành, mọi xự như cách ông đã xử với Lakish.
              36Rồi Yôsua và toàn thể Israel với ông, đã bỏ Êâglôn mà lên Hêbrôn và đã giao chiến với (thành). 37Họ đã chiếm được thành và đã tuốt gươm là cỏ thành ấy cùng với vua của nó và các thành tùy thuộc cùng mọi sinh linh trong thành. Ông không để một mống nào sống sót, mọi sự như ông đã xử với Êglôn. Ông đã thi hành ấn thần tru trên thành và mọi sinh linh trong thành.
              38Rồi Yôsua và toàn thể Isarel với ông đã quay sang Đơbir và đã giao chiến với (thành). 39Ông đã chiếm thành làm một với vua của nó cùng các thành tùy thuộc. Họ đã tuốt gươm làm cỏ và thi hành án thần tru trên mọi sinh linh trong thành. Ông đã không để một móng nào sống sót. Ông đã xử với Hêbrôn thế nào, ông cũng xử với Đơbir và vua nó như vậy, - cũng một kiểu như ông đã xử với Libnah và vua nó.

Tổng kết các cuộc chinh phục phía Nam
             40Vậy Yôsua đã đánh chiếm cả xứ: miền Núi, vùng Namsa, vùng Hạ ban, các triền núi làm một với vua của chúng hết thảy. Ông đã không để một móng nào sống sót. Ông đã thi hành án thần tru trên mọi làn hơi thở, như Yavê đã ra lịnh cho Israel. (41Yôsua đã đánh chúng) từ Cađès-Barnêa cho đến Gaza, và toàn hạt Gôsen cho đến Gabaôn. 42Hết các vua ấy và đất đai của chúng. Yôsua đã chiếm được cả, một lượt, vì Yavê Thiên Chúa Israel đã giao chiến cho Israel. 43Rồi Yôsua và toàn tểh Israel với ông đã trở về trại ở Gilgal.