Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Lễ vượt qua và khởi hành (Ds 9,1 - 10,36)

                                                    IV. LỄ VƯỢT QUA VÀ KHƠI HÀNH

Ngày lễ vượt qua

                9. 1Yavê phán với Môsê ở sa mạc Sinai, năm thư hai sau khi ra khỏi đất Aicập, tháng thứ nhất, rằng:
                “2Con cái Israel hãy mừng lễ Vượt qua vào thời đã định! 3Ngày mười bốn tháng này vào giữa hai chiều, các ngươi sẽ mừng lễ vào lúc đã định; chiếu theo các luật điều đã phán quyết về lễ, các ngươi sẽ cử hành”.
                   4Và Môsê đã bảo con cái Israel mừng lễ Vượt qua. 5Và họ đã mừng lễ Vượt qua, (tháng) thứ nhất, ngày mười bốn tháng ấy, giữa hai chiều, ở sa mạc Sinai. Mọi điều Yavê đã truyền cho Môsê làm sao, con cái Israel làm theo như vậy.

Trường hợp riêng
                6Xảy ra là cónhững người đã mắc uế vì vong linh người (chết) nên họ đã không thể mừng lễ Vượt qua được ngày ấy. Họ đến gặp Môsê và Aharôn ngày hôm ấy. 7Các người ấy thưa với ông: “Chúng tôi đã mắc uế vì vong linh người (chết), nhưng tại sao chúng tôi bị loại không được tiến dâng lễ vật cho Yavê vào thời đã định giữa hàng con cái Israel?” 8Môsê mới bảo họ: “Đứng yên, để tôi nghe xem Yavê truyền dạy gì về nố các ông! “
                9Yavê phán với Môsê rằng: “10Hãy bảo con cái Israel:
                “Người nào, bất cứ là ai, bị mắc uế vì vong linh, hay đường sá xa xôi đối với các ngươi hay các thế hệ sau các ngươi, mà muốn mừng lễ Vượt qua của Yavê, 11thì chúng sẽ mừng lễ vào tháng hai, ngày mười bốn, vào giữa hai chiều, chúng sẽ ăn với bánh không men và rau đắng. 12Chúng sẽ không để thừa gì lại cho đến sáng; chúng sẽ không đánh dập xương nào, cứ chiếu theo luật điều về lễ Vượt qua, chúng sẽ mừng lễ ấy. 13Còn người nào trong sạch, không mắc trở đường sá, mà lại nhãng bỏ không mừng lễ Vượt qua, mạng nó sẽ bị diệt khỏi họ hàng nó, vì đã không tiến dâng lễ vật cho Yavê vào thời đã định; (con) người ấy sẽ mang lấy tội của nó.
                “14Khi có khách ngụ cư nơi các ngươi, và nó muốn mừng lễ Vượt qua của Yavê, thì luật điều và phán quyết về Vượt qua thế nào, nó sẽ thi hành như thế: Một luật điều duy nhất cho các ngươi, cho khách ngụ cư, cũng như cho người bản hương trong xứ”.

Mây
                15Ngày dựng Nhà tạm, mây đã phủ Nhà tạm, Trướng tao phùng và chiều đến, trên Nhà tạm dường như có lửa hiện mãi cho đến sáng. 16Và hằng có luôn như vậy: mây phủ (nhà tạm) (ban ngày) và lửa hiện ban đêm.
                17Hễ mây bốc lên khỏi Trướng, liền sau đó con cái Israel khởi hành; và mây đậu lại nơi nào, thì con cái Israel cắm trại nơi đó. 18Chiếu treo lịnh Yavê, con cái Israel khởi hành, và cũng theo lịnh Yavê, họ cắm trại; bao lâu mây đậu trên Nhà tạm, thì bấy lâu họ cắm trại. 19Và khi nào mây hoãn lại lâu ngày trên Nhà tạm, thì con cái Israel cứ giữ điều Yavê truyền giữ, chứ họ không khởi hành. 20Có khi mây chỉ ở ít ngày trên Nhà tạm. Theo lịnh Yavê họ cắm trại, theo lịnh Yavê họ khởi hành. 21Có khi mây chỉ ở lại từ chiều đến sáng: Mây vừa bốc lên ban sáng là họ khởi hành. Hay là được một ngày một đêm: Mây vừa bốc lên là họ khởi hành. 22Hay là hai ngày, hay là một tháng hoặc một năm, bao lâu mây hoãn lại trên Nhà tạm mà đậu trên đó, thì con cái Israel cứ cắm trại chứ không khởi hành. 23Theo lịnh Yavê họ cắm trại, theo lịnh Yavê họ khởi hành, họ giữ điều Yavê truyền giữ, theo lịnh Yavê, nhờ tay Môsê.

Loa
                10. 1Yavê phán với Môsê rằng:
                “2Hãy làm cho ngươi hai chiếc loa bạc. Ngươi sẽ làm loa toàn bạc; ngươi dùng để hiệu triệu cộng đồng và ban lệnh khởi hành cho các trại. 3Người ta vừa thổi loa, thì toàn thể cộng đồng sẽ tựu họp lại bên ngươi, nơi cửa Trướng Tao phùng. 4Nếu thổi một lần mà thôi thì sẽ họp lại bên ngươi các vương công, những người cầm đầu các thị tộc Israel.
                “5Khi các ngươi thổi loa kèm theo tiếng hò la,thì các trại cắm phía Đông sẽ khởi hành. 6Và khi các ngươi thổi loa lần thứ hai kèm theo tiếng hò la, thì các trại cắm phía Nam sẽ khởi hành. Người ta thổi loa kèm theo tiếng hò la cho chúng khởi hành.7Và để hội lại cả đoàn hội, các ngươi cũng thổi loa, nhưng sẽ không kèm theo tiếng hò la. 8Con cái Aharôn, các tư tế, sẽ thổi loa; loa ấy đối với các ngươi sẽ là luật điều vĩnh viễn cho các thế hệ các ngươi.
                “9Khi các ngươi lâm chiến, nơi xứ sở các ngươi, chống lại kẻ nghịch xông đánh các ngươi, các ngươi sẽ thổi loa rúc hồi, và các ngươi sẽ được nhớ đến trước Yavê, Thiên Chúa của các ngươi và các ngươi sẽ được cứu thoát khỏi kẻ thù các ngươi. 10Vào ngày các ngươi vui sướng, khi có khánh nhật, nguyệt sóc, các ngươi sẽ thổi loa trong khi dâng thượng hiến, và lễ tế kỳ an. Loa đối với các ngươi sẽ thành ký niệm trước nhan Thiên Chúa của các ngươi. Ta là Yavê, Thiên Chúa của các ngươi”.

Thứ tự khởi hành
                11Và xảy ra là năm thứ hai, tháng hai, ngày hai mươi tháng ấy. Mây đã bốc lên khỏi Nhà tạm Chứng tri. 12Và con cái Israel đã khởi hành, chặng này đến chặng khác trong sa mạc Sinai, và mây đã đậu lại ở sa mạc Pharan.
                13Đó là lần đầu hết họ đã khởi hành theo lịnh Yavê, nhờ tay Môsê. 14Đã khởi hành đầu hết cờ lệnh trại con cái Yuđa, theo các cơ binh của họ; cai cơ binh Yuđa thì có Nakhasôn, con của Amminađab, 15cai cơ binh chi tộc Issakhar thì có Nơtanel con của Xuar, 16cai cơ binh chi tộc con cái Zabulon thì có Eliab con của Khêlôn.
                17Đoạn người ta hạ Nhà tạm, và con cái Gersôn và con cái Mơrari, lo chuyên chở Nhà tạm được khởi hành.
                18Rồi đã khởi hành, cờ lệnh trại Ruben, theo các cơ binh của họ. Và cai cơ binh Ruben, thì có Elixur con của Sơđêyur. 19Cai cơ binh Simêôn, thì có Sơlumiel con của Xurisađđay. 20Cai cơ binh Gad, thì có Elyasaph con của Rơuel.
                21Bấy giờ nhóm Qơhat, mang tải đồ thánh, được khởi hành; người ta đã dựng Nhà tạm trước khi họ đến.
                22Rồi khởi hành cờ lệnh trại chi tộc con cái Ephraim, theo các cơ binh của họ; cai cơ binh Ephraim, thì có Elisama con của Ammihud. 23Cai cơ binh Manassê, thì có Gamaliel con của Phơđalixur. 24Cai cơ binh Benyamin, thì có Abiđan con của Ghiđêôni.
                25Rồi khởi hành cờ lệnh trại chi tộc con cái Đan hậu ủng cho tất cả các trại, theo các cơ binh của họ, và cai cơ binh Đan, thì có Akhiezer con của Ammisađđay. 26Cai cơ binh chi tộc Aser, thì có Paghiel con của Okran. 27Cai cơ binh chi tộc Neptali, thì có Akhira con của Enan.
                28Đó là(thứ tự) con cái Israel khi khởi hành theo các cơ binh của họ khi họ khởi hành.

Đề nghị của Môsê với Khobab
                29Môsê nói với Khobab, con của Rơuel, người Mađian, nhạc phụ của Môsê: “Chúng tôi sắp khởi hành đến lãnh địa Yavê đã phán: Ta sẽ ban nó cho các ngươi; xin ông đi với chúng tôi, và chúng tôi sẽ xử hậu với ông, vì Yavê đã hứa ban phúc hậu cho Israel”. 30Nhưng ông ấy đáp: “Tôi sẽ không đi được, cứ lí là tôi phải đi về xứ tôi, sinh quán của tôi”. 31(Môsê) nói: “Xin ông đừng bỏ chúng tôi, vì một khi ông đã từng biết đâu chúng tôi có thể cắm trại được trong sa mạc, ông thật là con mắt coi thay chúng tôi. 32Và nếu quả ông đành lòng đi với chúng tôi, thì phúc lành Yavê sẽ gia ân cho chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ chia lộc cho ông”.
                33Họ đã bỏ núi Yavê trẩy đi, ba ngày đường, và Khám Giao ước của Yavê trẩy đi trước họ bảy ngày đường để kiếm cho họ các trạm nghỉ.
                34Mây của Yavê ở trên họ ban ngày, những khi họ bỏ trại trẩy đi.
                35Và khi nào Khám trẩy đi, thì Môsê nói:
                 “Xin người trỗi dậy, lạy Yavê, địch thù Người tan tác,
                 những ai ghét Người lẩn trốn nhan người".
                36Và khi Khám nghỉ lại, ông nói:
                 “Xin Người tái hồi, lạy Yavê,
                 với vạn vạn ngàn ngàn của Israel"