Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Lễ vật của các vương công và hiến thánh các Lêvit (Ds 8,1-26)

Đèn trụ đăng
           8. 1Yavê phàn với Môsê rằng:
           2Hãy bảo Aharôn và ngươi sẽ nói với nó: “Khi ngươi gác đèn lên, thì (phải làm sao) cho bảy đèn ấy giải sáng phía trước trụ đăng”.
           3Aharôn đã làm thế: ông đã gác đèn quay về phía trước trụ đăng, như Yavê đã truyền dạy Môsê. 4Cách thức làm trụ đăng thế này: toàn vàng nhất khối, chân đứng và cánh hoa, nhất khối cả. Như thị kiến Yavê đã cho Môsê trong thấy thế nào, người ta đã làm trụ đăng thế ấy.

Các Lêvit được tiến dâng cho Yavê.
           5Yavê phán với Môsê rằng:
           “6Hãy đem các Lêvit ra khỏi giữa con cái Israel, rồi ngươi sẽ tẩy uế chúng. 7Ngươi sẽ làm thế này để quán tẩy chúng: ngươi hãy rảy nước thải trên mình chúng; chúng sẽ lấy dao cạo qua toàn thân mình chúng, đoạn chúng giặt áo xống và tẩy uế mình. 8Chúng sẽ lấy một con bò tư cùng với đồ cúng kèm theo là bột tinh lúa miến nhồi dầu; còn ngươi lấy một con bò tơ thứ hai để làm hy sinh tạ tội. 9Ngươi sẽ cho các Lêvit lại gần trước Trương Tao phùng và ngươi sẽ hội lại toàn thể cộng đồng con cái Israel. 10Ngươi sẽ cho các Lêvit lại gần trước nhan Yavê và con cái Israel sẽ ấn tay trên các Lêvit. 11Aharôn sẽ tiến dâng các Lêvit lên trước nhan Yavê làm lễ cúng bái thay con cái Israel, và chúng sẽ được sung vào công việc phục vụ Yavê.
           “12Các Lêvit sẽ ấn tay trên đầu các bò tơ. Ngươi hãy tế một con làm lễ tạ tội và một con làm lễ thượng hiến cho Yavê để làm phép xá tội trên các Lêvit. 13Ngươi sẽ đặt các Lêvit đứng trước mặt Aharôn và con cái, ngươi sẽ tiến dâng chúng lên làm của cúng bái cho Yavê. 14Ngươi sẽ tách các Lêvit ra khỏi giữa con cái Israel để các Lêvit thuộc về Ta. 15Sau đó, các Lêvit sẽ vào phục vụ Trương Tao phùng.
           “(Bởi) ngươi đã quán tẩy chúng và đã tiến dâng chúng làm của cúng bái. 16Vì chúng thực là hạng người được phó thác, đã phó thác cho Ta do từ giữa con cái Israel; Ta đã chọn chúng cho Ta thay thế mọi kẻ khai thông dạ mẹ, tức là mọi con trai đầu lòng giữa hàng con cái Israel. 17vì là của ta hết thảy các con đầu lòng giữa hàng con cái đầu lòng giữa hàng con cái Israel, dù là người ta hay là thú vật, ngày Ta đã đánh phạt con trai đầu lòng ở đất Aicập, Ta đã hiến thánh chúng cho Ta. 18Và Ta đã lấy các Lêvit thay cho các con trai đầu lòng hết thảy trong hàng con cái Israel. 19Và ta đã ban các Lêvit làm kẻ sung vào công việc phục dịch con cái Israel phải làm nơi Trương Tao phùng, để nên phép xá tội trên con cái Israel, khiến cho không xảy ra tai vạ đánh phạt con cái Israel và toàn thể cộng đoàn con cái Israel tại gần thánh điện”.
           20Môsê, Aharôn và toàn thể cộng đoàn con cái Israel đã làm cho các Lêvit mọi điều Yavê đã truyền cho Môsê về các Lêvit. Con cái Israel đã làm y như thế cho các Lêvit. 21Các Lêvit đã làm lễ tạ tội và giặt áo xống. Aharôn đã bái dâng họ và của cúng bái trước nhan Yavê, và Aharôn đã làm lễ xá tội trên họ để quán tẩy họ. 22Sau đó, các Lêvit đã vào thi hành dịch vụ trong Trương Tao phùng trược mặt Aharôn và con cái. Yavê đã truyền sao cho Môsê về các Lêviet, thì người ta đã làm cho họ như vậy.

Thời gian phục vụ
           23Yavê phán với Môsê rằng:
            “24Điều này về các Lêvit: Từ hai mươi lăm tuổi trở lên, nó sẽ đầu quân nhập ngũ mà phục vụ Trướng Tao phùng. 25Từ năm mươi tuổi trở đi, nó được giải ngũ miễn dịch, nó sẽ không còn phục vụ nữa. 26Nó sẽ chầu hầu thay anh em nó trong Trướng Tao phùng, là giữ việc canh phòng, nhưng nó sẽ không lo công tác dịch vụ nào. Ngươi sẽ làm như thế cho các Lêvit về việc canh phòng của chúng”.