Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Lễ vật của các vương công và hiến thánh các Lêvit (Ds 7,1-89)

                  III. LỄ VẬT CỦA CÁC VƯƠNG CÔNG VÀ HIẾN THÁNH CÁC LÊVIT

Xe cộ
           7. 1Và xảy ra là ngày Môsê dựng xong Nhà tạm và đã xức dầu, và hiến thánh nó cùng các đồ phụ thuộc, Tế đàn và các đồ phụ thuộc, khi ông đã xức dầu và hiến thánh hết các vật ấy, 2thì các vương công của Israel, những kẻ cầm đầu các gia tộc, vương công của các chi tộc, những người đã đứng coi việc kiểm tra. 3Họ đem dâng làm lễ vật cho Yavê: sáu cỗ xe có mui, và mười hai con bò, hai vương công một cỗ xe, và mỗi vương công một con bò. Họ tiến dâng các vật ấy trước Nhà tạm. 4Yavê phán với Môsê rằng: “5Hãy nhận lấy của họ đang để đùng vào các dịch vụ nơi Trướng Tao phùng; và ngươi sẽ ban lại cho các Lêvit, mỗi người tuỳ theo dịch vụ của chúng”. 6Môsê đã nhận lấy xe và bò; và đã ban cho các Lêvit: 7Ông ban cho con cái Gersôn hai xe và bốn bò, tùy theo dịch vụ của họ. 8Ông ban cho con cái Mơrari bốn xe và tám bò, tùy theo dịch vụ của họ dưới quyền điều khiển của Ithamar con của Aharôn, vị tư tế. 9Nhưng con cái Qơhat không được ông ban cho gì cả, vì dịch vụ của họ là thánh điện, họ phải chuyên chở bằng vai.

Lễ vật cung hiến
           10Các vương công tiến dâng (lễ vật) nhân (lễ) cung hiến, ngày xức dầu, các vương công tiến dâng lễ vật trước tế đàn. 11Yavê phán với Môsê: "Vương công này một ngày, vương công (khác) một ngày, chúng sẽ tiến dâng lễ vật để cúng hiến Tế đàn”.
           12Người đã tiến dâng lễ vật ngày thứ nhất là Nakhasôn, con cái Amminađab, chi tột Yuđa. 13Lễ vật của ông: một cái đậu bằng bạc, nặng một trăm ba mươi seqel, một bình chóe bảy mươi seqel, theo seqel thánh điện, cả hai đầy bột tinh lúa miến nhồi dầu làm của cúng; 14một cái môi (nặng) mười seqel vàng đầy hương; 15một bò tơ, một cừu đực, một con chiên sinh trong năm làm hy sinh thượng hiến; 16một con dê đực làm hy sinh tạ tội; 17và để làm lễ tế kỳ an: hai bò, năm cừu đực, năm dê đực, năm chiên sinh trong năm. Đó là lễ vật của Nakhasôn, con của Amminađab.
           18Ngày thứ hai, Nơtanel, con của Xuar, vương công của Issakhar tiến dâng (lễ vật). 19Ông tiến dâng làm lễ vật: một cái đậu bằng bạc, nặng một trăm ba mươi seqel, một bình choé bảy mươi seqel, theo seqel thánh điện, cả hai đầy bột tinh lúa miến nhồi dầu làm của cúng; 20một cái môi (nặng) mười seqel vàng đầy hương; 21một bò tơ, một cừu đực, một con chiên sinh trong năm làm hy sinh thượng hiến; 22một con dê đực làm hy sinh tạ tội; 23và để làm lễ tế kỳ an: hai ò, năm cừu đực, năm dê đực, năm chiên sinh trong năm. Đó là lễ vật của Nơtanel, con của Xuar.
           24Ngày thứ ba (là phiên) vương công coan cái Zabulon, Eliab con của Khêlon. 25Ông tiến dâng làm lễ vật: một cái đậu bằng bạc nặng một tram ba mươi seqel, một bình choé bảy mươi seqel theo seqel thánh điện, cả hai đầy bột tinh lúa miến nhồi dầu làm của cúng; 26một cái môi (nặng) mười seqel vàng đầy hương; 27một bò tơ, một cừu đực, một con chiên sinh trong năm làm hy sinh thượng hiến; 28một con dê đực làm hy sinh tạ tội; và để làm tế lễ kỳ an: hai bò, năm cừu đực, năm dê đực, 29năm chiên sinh trong năm. Đó là lễ vật Eliab, con của Khêlôn.
           30Ngày thứ tư, (là phiên) vương công con cái Ruben, Elixur, con của Sơđêyur. 31Ông tiến đang làm lễ vật: một cái đậu bằng bạc, nặng một trăm ba mươi seqel, một bình choé bảy mươi seqel, theo seqel thánh điện, cả hai đầy bột tinh lúa miến nhồi dầu làm của cúng; 32một cái môi (nặng) mười seqel vàng đầy hương; 33một bò tơ, một cừu đưc, một con chiên sinh trong năm làm hy sinh thượng hiến; 34một con dê đực làm hy sinh tsj tội; 35và để làm tế lễ kỳ an: hai bò, năm cừu đực, năm dê đực, năm chiên sinh trong năm. Đó là lễ vật của Elixur, con của Sơđêyur.
           36Ngày thứ năm (là phiên) vương công con cái Simêôn, Sơlumiel, con của Xurisađđay. 37Ông tiến đâng làm lễ vật: một cái đậu bằng bạc,
nặng một trăm ba mươi seqel, một bình chóe bảy mươi seqel, theo seqel thánh điện, cả hai đầy bột tinh lúa miến nhồi dầu làm của cúng; 38một cái môi (nặng) mười seqel vàng đầy hương; 39một bò tơ, một cừu đực, một con chiên sinh trong năm làm hy sinh thượng hiến; 40một con dê đực làm hy sinh tạ tội; 41và để làm lễ tế kỳ an: hai bò, năm cừu đực năm dê đực, năm chiên sinh trong năm. Đó là lễ vật của Sơlumiel, con của Xurisađđay.
           42Ngày thứ sáu, (là phiên) vương công con cái Gađ, Elyasaph, con của Rơuel, 43Ông tiến dâng làm lễ vật: một cái đậu bằng bạc, nặng một trăm ba mươi seqel, một bình chóe bảy mươi seqel, theo seqel thánh điện, cả hai đầy bột tinh lúa miến nhồi dầu làm của cúng; 44một cái môi (nặng) mười seqel vàng đầy hương; 45một bò tơ, một cừu đực, một con chiên sinh trong năm làm hy sinh thượng hiến; 46một cừu đực, năm dê đực, năm chiên sinh trong năm. 47Đó là lễ vật của Elyasaph, con của Rơuel.
           48Ngày thứ bảy, (là phiên) vương con cái Epharaim, Elisama, con của Ammihud. 49Ông tiến dâng làm lễ vật: một cái đậu bằng bạc, nặng một trăm ba mươi seqel, một bình chóe bảy mươi seqel, theo seqel thánh điện, cả hai đầy bột tinh lúa miến nhồi dầu làm của cúng; 50một cái môi (nặng) mười seqel vàng đầy hương; 51một bò tơ, một cừu đực, một con chiên sinh trong năm làm hy sinh thượng hiến; 52một con dê đực làm hy sinh tạ tội; 53và để làm lễ tế kỳ an: hai bò, năm cừu đực, năm dê đực, năm chiên sinh trong năm. Đó là lễ vật của Elisama, con của Ammihud.
           54Ngày thứ tám, (là phiên) vương công con cái Manassê, Gamaliel, con của Phơđalixur. 55Ông tiến dâng làm lễ vật: một cái đậu bằng bạc, nặng một trăm ba mươi seqel, một bình chóe bảy mươi seqel, theo seqel thánh điện, cả hai đầy bột tinh lúa miến nhồi dầu làm của cúng; 56một cái môi (nặng) mười seqel vàng đầy hương; 57một bò tơ, một cừu đực, một con chiên sinh trong năm làm hy sinh thượng hiến; 58một con dê đực làm hy sinh tạ tội; 59và để làm lễ tế kỳ an: hai bò, năm cừu đực, năm dê đực, năm chiên sinh trong năm. Đó là lễ vật của Gamaliel, con của Phơđailixur.
           60Ngày thứ chín, (là phiên) vương công con cái Benyamin, Abiđan, con của Ghiđêôni. 61Ông tiến dâng làm lễ vật: một cái đậu bằng bạc, nặng một trăm ba mươi seqel, một bình chóe bảy mươi seqel, theo seqel thánh điện, cả hai đầy bột tinh lúa miến nhồi dầu làm của cúng; 62một cái môi (nặng) mười seqel vàng đầy hương; 63một bò tơ, một cừu đực, một con chiên sinh trong năm làm hy sinh thượng hiến; 64một con dê đực làm hy sinh tạ tội; 65và để làm lễ tế kỳ an: hai bò, năm cừu đực, năm dê đực, năm chiên sinh trong năm. Đó là lễ vật của Abiđan, con của Ghiđêôni.
           66Ngày thứ mười, (là phiên) vương công con cái Đan, Akhiezer, con của Ammisađđay. 67Ông tiến dâng làm lễ vật: một cái đậu bằng bạc, nặng một trăm ba mươi seqel, một bình chóe bảy mươi seqel, theo seqel thánh điện, cả hai đầy bột tinh láu miến nhồi dầu làm của cúng; 68một cái môi (nặng) mười seqel vàng đầy hương; 69một bò tơ, một cừu đực, một con chiên sinh trong năm làm hy sinh thượng hiến; 70một con dê đực làm hy sinh tạ tội; 71và để làm tế lý an: hai bò, năm cừu đực, năm dê đực, năm chiên sinh trong năm. Đó là lễ vật của Akhiezer, con của Ammisađđay.
           72Ngày thứ mười một, (là phiên) vương công con cái Aser, Paghiel, con của Okran. 73Ông tiến dâng làm lễ vật: một cái đậu bằng bạc, nặng một trăm ba mươi seqel, một bình chóe bảy mươi seqel, theo seqel thánh điện, cả hai đầy bột tinh láu miến nhồi dầu làm của cúng; 74một cái môi (nặng) mười seqel vàng đầy hương; 75một bò tơ, một cừu đực, một con chiên sinh trong năm làm hy sinh thượng hiến; 76một con dê đực làm hy sinh tạ tội; 77và để làm lễ tế kỳ an: hai bò, năm cừu đực, năm dê đực, năm chiên sinh trong năm. Đó là lễ vật của Paghiel, con của Okran.
           78Ngày thứ mười hai, (là phiên) vương công con cái Neptali, Akhira, con của Enan. 79Ông tiến dâng là lễ vật: một cái đậu bằng bạc, nặng một trăm ba mươi seqel, một bình chóe bảy mươi seqel theo seqel thánh điện, cả hai đầy bột tinh lúa miến nhồi dầu làm của cúng; 80một cái môi (nặng) mười seqel vàng đầy hương; 81một bò tơ, một cừu đực, một con chiên sinh trong năm làm hy sinh thượng hiến: 82một con dê đực làm lễ hy sinh tạ tội; 83và để làm lễ tế kỳ an: hai bò, năm cừu đực, năm dê đực, năm chiến sinh trong năm. Đó là lễ vật của Akhira, con của Enan.
           84Đó là (lễ) cung hiến ngày xức dầu Tế đàn. (Lễ vật) của vương công Israel: mươi hai chiến đậu bằng bạc, mươi hai bình chóe bạc, mươi hai cái môi bằng vàng. 85Mỗi chiến đậu bằng bạc một trăm ba mươi seqel, mỗi bình chóe bảy mươi seqel. Tất cả bạc của các đồ vật là hai ngàn bốn trăm seqel thánh điện. 86Mươi hai cái môi vàng đầy hương; mỗi cái môi mười seqel theo seqel thánh điện. Tất cả vàng của những cái môi ấy: một trăm hai mươi seqel.
           87Tổng số bò vật là hy sinh thượng hiến: mười hai bò tơ, mươi hai cừu đực, mười hai chiên một năm, với đồ cúng kèm theo, mươi hai dê đực làm hy sinh tạ tội. 88Tổng số bò vật làm lễ tế kỳ an: hai mươi bốn bò tơ, sáu mươi cừu đực, sáu mươii dê đực, sáu mươi chiên một năm.
           Đó là lễ tế hiến Tế đàn sàu khi đã xức dầu nó
           89Khi Môsê vào Trương Tao phùng để đàm đạo với Người, thì ông nghe có tiếng phán với ông từ trên Bàn Xá tội trên Khám Chứng tri, giữa hai Kêrubim, Và ông đàm đạo với Người.