Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Lễ tấn phong các tư tế (Lv 8,1 - 9,24)

                         II. LỄ TẤN PHONG CÁC TƯ TẾ
Nghi lễ hiến thánh

          8. 1Yavê phán với Môsê rằng:
          “2(Ngươi) hãy đem Aharôn và các con làm một với nó, phẩm phục và dầu tấn phong, bò tơ tạ tội, hai cừu đực và vỉ bánh không men. 3Đoạn ngươi hội lại tất cả cộng đồng nơi cửa Trướng Tao phùng”.
          4Và Môsê đã làm như Yavê truyền cho ông, và cộng đồng đã hội lại nơi cửa Trướng Tao phùng. 5Môsê nói với cộng đồng: “Đây là điều Yavê đã truyền dạy làm!” 6Môsê đã cho Aharôn và các con tiến lại và lấy nước quán tẩy họ.
          7Rồi ông trao Aharôn y thường và ông thắt đai cho, mặc cho áo cồn, trao cho áo bào và thắt cho đại đới áo bào, choàng lên cho ông áo bào. 8Ông đặt trên ông, bồ tử và bỏ vào bồ tử, Urim và Tummin. 9Ông đặt quan miện lên đầu cho, và trên quan miện đằng trước mặt, ông đặt hoa, kim ba thánh, như Yavê đã truyền cho Môsê.
          10Đoạn Môsê lấy dầu tấn phong và xức dầu Nhà tạm và các vật trong đó mà tác thánh các vật ấy. 11Ông rảy dầu trên tế đàn bảy lần và xức dầu tế đàn và các đồ phụ thuộc, vạc nước và đế của nó, để tác thánh các vật ấy. 12Đoạn ông đổ dầu tấn phong lên đầu Aharôn mà xức dầu cho ông để tác thánh ông.
          13Rồi ông cho con cái Aharôn tiến lại và mặc y thường cho họ và thắt đai cùng chít tế quan cho họ, như Yavê đã truyền cho Môsê.
          14Ông cho dẫn lại bò tơ tạ tội. Aharôn và các con ấn tay trên đầu bò tơ tạ tội. 15Môsê đã tế sát và lấy huyết nơi ngón tay ông thoa sừng tế đàn, tất cả xung quanh mà giải tội cho tế đàn, đoạn đổ huyết xuống chân tế đàn mà tác thánh nó để làm phép xá tội trên nó. 16Và ông lấy tất cả mỡ trên bộ lòng và mỡ lưới buồng gan, hai quả cật, với mỡ trên cật và Môsê đã huân yên nơi tế đàn. 17Còn bò tơ với da, thịt, phẩn nó, ông đem phóng hỏa bên ngoài trại, như Yavê đã truyền cho Môsê.
          18Đoạn ông cho dắt lại cừu đực thượng hiến, Aharôn và con cái ấn tay trên đầu cừu đực ấy. 19Và Môsê tế sát và vẩy huyết trên tế đàn, tất cả xung quanh. 20Còn cừu, ông xả thịt thành miếng, và Môsê đã huân yên sọ, các miếng thịt và mỡ lưới. 21Bộ lòng và bốn vó, ông lấy nước rửa sạch, và Môsê đã huân yên tất cả con cừu nơi tế đàn. Đó là thượng hiến làm hinh hương giải hờn, đó là hỏa tế dâng kính Yavê, như Yavê đã truyền cho Môsê.
          22Đoạn ông cho đem lại con cừu đực thứ hai của lễ “tấn phong”. Aharôn và con cái ấn tay trên đầu cừu. 23Môsê tế sát và lấy huyết nó mà bôi vào trái tai hữu Aharôn, ngón cái tay hữu và ngón cái chân hữu ông. 24Rồi Môsê cho con cái Aharôn tiến lại và ông bôi huyết vào trái tai bên hữu họ, ngón cái tay hữu và ngón cái chân hữu họ. Đoạn Môsê vẩy huyết trên tế đàn, tất cả xung quanh. 25Ông đã lấy mỡ, đuôi và tất cả mỡ trên bộ lòng và mỡ lưới buồng gan, hai quả cật và mỡ trên cật cùng với bắp đùi bên hữu. 26Nơi vỉ bánh không men trước nhan Yavê, ông lấy một bánh thuẫn không men, một bánh thuẫn bánh dầu, một bánh tráng; ông đặt các bánh ấy trên các lá mỡ và bắp đùi bên hữu. 27Đoạn ông đặt tất cả trên hai bàn tay Aharôn và bàn tay con cái ông, và dâng làm của cúng vái trước nhan Yavê. 28Rồi Môsê lấy lại từ bàn tay họ và huân yên nơi tế đàn làm thượng hiến. Đó là lễ tấn phong hinh hương giải hờn, đó là hỏa tế dâng kính Yavê. 29Môsê lấy sườn cúng bái dâng làm của cúng vái trước nhan Yavê. Cừu lễ tấn phong đó là phần của Môsê như Yavê đã truyền cho Môsê. 30Môsê lấy dầu tấn phong và huyết trên tế đàn và rảy trên Aharôn và trên y phục của ông, trên con cái ông và trên y phục con cái ông với ông mà tác thánh Aharôn và y phục ông, cùng con cái ông và y phục của họ làm một với ông.
          31Môsê nói với Aharôn và con cái ông: “Hãy nấu thịt nơi cửa Trướng Tao phùng, và hãy ăn thịt ấy ở đó cùng với bánh trong vỉ lễ tấn phong như tôi đã truyền, mà rằng: Aharôn và con cái sẽ ăn vỉ bánh ấy. 32Thịt còn dư lại và bánh, các ngươi sẽ phóng hỏa.33Các ngươi sẽ không ra khỏi cửa Trướng Tao phùng bảy ngày, cho đến ngày mãn hạn lễ tấn phong của các ngươi vì trong vòng bảy ngày, người ta sẽ tấn phong cho các ngươi. 34Điều người ta đã loan hôm nay chính Yavê đã truyền phải làm gì để ban phép xá tội trên các ngươi. 35Các ngươi hãy ở nơi cửa Trướng Tao phùng ngày đêm trong vòng bảy ngày và các ngươi sẽ giữ điều Yavê truyền  phải giữ ngõ hầu các ngươi khỏi phải chết, vì Người đã truyền cho tôi như vậy”. 36Aharôn và con cái đã thi hành mọi điều Yavê đã truyền dạy nhờ tay Môsê.

Các tư tế sung vào chức vụ
           9. 1Đến ngày thứ tám, Môsê triệu tập Aharôn và các con cùng các kỳ mục Israel; 2Ông nói với Aharôn: “Hãy lấy cho ngươi một bê con làm lễ tạ tội, một cừu đực làm lễ thượng hiến; chúng phải trọn bảo: và hãy tiến dâng trước nhan Yavê.
           3Rồi ngươi sẽ bảo con cái Israel rằng: Hãy lấy một dê đực làm lễ tạ tội, một bê, một chiên sinh trong năm, và cả hai trọn hảo làm lễ thượng hiến, 4một bò tơ, một cừu đực làm lễ kỳ an, để tế sát trước nhan Yavê và lỡi cúng thấm dầu, vì hôm nay Yavê sẽ hiện ra cho các ngươi”.
5Vậy họ đã đem các vật Môsê đã truyền đến trước Trướng Tao phùng, và tất cả cộng đồng tiến lại và đứng trước nhan Yavê. 6Môsê  nói: “Này là lời Yavê đã truyền! Các ngươi sẽ thi hành, ngõ hầu vinh quang Yavê hiện ra cho các ngươi”. 7Môsê nói với Aharôn: “Hãy tiến lại gần Tế đàn và làm lễ tạ tội cho ngươi, và lễ thượng hiến của ngươi, hãy làm phép xá tội cho chính mình ngươi và cho dân, hãy dâng lễ vật của dân mà làm phép xá tội cho chúng như Yavê đã truyền".
          8Aharôn tiến lại gần Tế đàn, và tế sát con bê tạ tội dành cho ông. 9Con cái Aharôn dâng huyết lên cho ông, và ông nhúng ngón tay và huyết mà bôi các sừng Tế đàn, và đổ huyết xuống chân Tế đàn. 10Còn mỡ, cật, và lưới buồng gan của lễ tạ tội, ông đã huân yên nơi Tế đàn như Yavê đã truyền cho Môsê; 11thịt và da, ông phóng hỏa bên ngoài trại.
          12Đoạn ông tế sát lễ thượng hiến và con cái Aharôn trao huyết cho ông, và ông tưới trên tế đàn, tất cả xung quanh. 13Họ cũng trao lễ vật thượng hiến đã xả thành từng miếng lên cho ông và sọ nó và ông đã huân yên trên tế đàn. 14Ông rửa bộ lòng và bốn vó, và ông đã huân yên trên lễ vật thượng hiến nơi tế đàn.
          15Đoạn ông tiến dâng lễ vật của dân: ông lấy con dê đực tạ tội dành cho dân, mà tế sát nó và làm lễ tạ tội như con trước. 16Ông tiến dâng lễ thượng hiến và làm chiếu theo thường lệ. 17Ông tiến dâng lỡi cúng và lấy đầy bàn tay ông và huân yên trên Tế đàn thêm vào với thượng hiến ban mai.
          18Ông tế sát bò tơ và cừu đực lễ tế kỳ an dành cho dân. Con cái Aharôn trao huyết lên cho ông và ông tưới trên Tế đàn, tất cả xung quanh. 19Dàn mỡ lấy nơi bò tơ và cừu đực, đuôi, màng mỡ và cật, mỡ lưới buồng gan, 20họ đặt dàn mỡ trên các sườn và huân yên dàn mỡ nơi tế đàn. 21Các sườn và bắp đùi bên hữu, Aharôn bái dân làm lễ cúng vái trước nhan Yavê, như Yavê đã truyền cho Môsê.
          22Đoạn Aharôn giang hai tay trên dân và chúc lành cho họ, rồi ông xuống, sau khi đã làm lễ tạ tội, lễ thượng hiến và lễ kỳ an; 23Môsê vào Trướng Tao phùng với Aharôn. Rồi các ông lại chúc lành cho dân. Bây giờ vinh quang Yavê hiện ra cho toàn dân; 24và lửa xuất tự nhan Yavê và thiêu lễ thượng hiến và dàn mỡ. Toàn dân thấy thì reo vui và sấp mặt xuống.