Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Kiểm tra dân số - tiếp theo (Ds 4,1-48)

Các thị tộc của Lêvit
a) Con cái Qơhat
            4. 1Yavê phán với Môsê và Aharôn răng:
            “2Hãy đăng sổ con cái Qơhat trong hàng con cái Lêvit, theo thị tộc, theo gia tộc chúng, 3từ mười tuổi trở lên, cho đến năm mươi tuổi, tất cả những ai có thể đầu quân được, để làm công việc nơi Trương Tao phùng.
          “4Đây là dịch vụ của con cái Qơhat nơi Trương Tao phùng: một việc cực thánh.
          “5Aharôn và con cái sẽ đến, khi trại khởi hành chúng sẽ hạ Bức Màn trướng xuống mà phủ Khám Chứng tri. 6Chúng sẽ đặt lên trên một màn phủ bằng da các heo, và trải lên trên một tấm dạ toàn gấm tía, đoạn chúng tra đòn khiêng vào.
           “7Trên soạn bàn oản nhan, chúng sẽ trải tấm dạ gấm tía và đặt vào đó các bộ: đậu, tước, thái tôn, các chiếc tôn quán tế. Và trên đoá sẽ có oản hàng cửu. 8Chúng sẽ trải lên một tấm dạ len cacnhs kiến và phủ đi bằng một bức màn da cá heo, đoạn chúng tra đòn khiêng vào.
           “9Chúng sẽ lấy một tấm dạ gấm tía mà phủ trụ đăng đèn sáng, và các đèn, kéo, nhíp, liệu lư, và tất cả các chóe dầu phải dùng đến vì trụ đăng. 10Chúng sẽ để trụ đăng và tất cả đồ đoàn phụ thuộc trong bức màn che bằng da cá heo, rồi đặt trên cáng.
           “11Trên bàn thờ vàng, chúng sẽ trải tấm dạ gấm tia và phủ đi bằng một bức màn da cá heo, đoạn chúng tra đòn khiêng vào.
           12Chúng sẽ lấy tất cả các đồ đoàn thuộc dịch vụ phải dùng đế trong thánh điện; chúng sẽ đặt trên một tấm dạ gấm tía và phủ chúng đi bằng một bức che bằng da các heo, rồi đặt trên cáng.
           13Chúng sẽ cất tro tàn ở tế đàn, và trải lên trên một tấm dạ gấm điều; 14trên đoạn chúng sẽ để tất cả các đồ đoàn, tức là các vật dụng phải dùng đến: liệu lư, nĩa, xẻng, chóe, tất cả các đồ dùng nơi tế đàn, chúng trải lên trên một màn phủ bằng da cá heo, đoạn chúng tra đòn vào.
           “15Aharôn và con cái sẽ phủ cho xong thánh điện và tất cả các đồn đoàn thánh điện, khi trại khởi hành, và sau đó con cái Qehat sẽ đến mang đi, nhưng chúng sẽ không được đụng vào thánh điện, kẻo phải chết. Đó là việc thanh tra của con cái Qơhát trong Trương Tao phùng. 16Và công việc thanh tra của Elêazar, con của Aharôn, vị tư tế là lo đến dầu đèn, hương xạ lan, đồ cúng hằng cửu, dầu tấn phong; tóm lại, việc thanh tra ấy (liên can) đến toàn bộ Nhà tạm và mọt sự có trong đó: thánh điện và tất cả đoàn phụ thuộc” 
           17Yavê phán với Môsê và Aharôn rằng:
           “18Đừng loại chi tộc, thị tộc Qơhat khỏi hàng Lêvit, 19nhưng hãy làm thế này cho chúng, ngõ hầu chúng được sống và khỏi phải chết, khi chúng tiến lại gần những đò cực thánh: Aharôn và con cái sẽ đế và cho úng mỗi người sung vào dịch vụ và đồ chuyên chở của mình. 20chúng sẽ không vào choi đồ thánh, dẫu chỉ trong chốc lát, mà phải chết".

b) Con cái Gersôn
           21Yavê phán với Môsê rằng:
           “22Hãy đăng sổ con cái Gersôn, của chúng nữa, theo gia tộc, theo thị tộc chúng; từ ba mươi tuổi trở lên, cho đến năm mươi tuổi, ngươi sẽ kiểm tra chúng, tất cả những ai có thể đầu quân nhập ngũ để sung vào dịch vụ trong các Trương Tao phùng.
                “24Đây là dịch vụ của thị tộc Gersôn về công tác và việc chuyên chở.
                “25Chúng sẽ chuyên chở các tấm thảm của Nhà tạm, Trương Tao phùng, rạp che, và màn che bằng da cá heo phủ bên trên, bức trước nơi của Trương Tao phùng, 26Các là buồm của Tiền đình, bức trướng nơi của, cổng Tiền đình, vòng quanh Nhà tạm và Tế đàn, và các dây cột của chúng và tất cả các đồ đoàn dùng vào dịch vụ, với tất cả những già đã sắm được cho chúng, để chúng phục dịch.
                “27Theo lịnh của Aharôn và con cái, tất cả dịch vụ của con cái Gersôn sẽ được thi hành, về cong tác và việc chuyên chở của chúng; các ngươi sẽ ký thác cho chúng canh giữ tất cả những gì chúng phải chuyên chở. 28Đó là dịch vụ của thị tộc con cái Gersôn trong Trương Tao phùng. Dịch vụ của chúng đát dưới quyền điều khiển của Ithamar, con của Aharôn vị tư tế.

c) Con cai Mơrari
           “29Con cái Mơrari theo thị tộc, theo gia tộc chúng ngươi sẽ kiểm tra: 30từ ba mươi tuổi trở lên, cho đến năm mươi tuổi, ngươi sẽ kiểm tra chúng, tất cả những ai có thể đầu quân nhập ngũ, để sung vào dịch vụ trong Trương Tao phùng.
          “31Đây là điều chúng sẽ canh phòng chuyên chở, chiếu theo moi dịch vụ của chúng hết thảy trong Trương Tao phùng: các tấm ván của Nhà tạm, then chốt, cột và đế cột, 32các cột của Tiền đình xung quanh và đế cột, nóc và dây, với tất cả các đồ phụ thuộc và tất cả nhưng giø dùng vào công tác của chúng. Các ngươi sẽ kiểm điểm danh sách các đồ đoàn chúng phải canh phòng chuyên chở.
           “33Đó là dịch vụ của thị tộc con cái Mơrari, chiếu theo tất cả các dịch vụ của chúng tỏng Trương Tao phùng, dươi quyền điều khiển của Ithamar con của Aharôn, vị thư thế”.

Kiểm tra các Lêvit
           34Môsê va Aharôn, với các vị vương công cộng đồng đã kiểm tra con cái Qơhat theo thị tộc và gia tộc của chúng, 35từ ba mươi tuổi trở lên cho đến năm mươi tuổi, tất cả những ai có thể đầu quân, để phục dịch nơi Trương Tao phùng. 36(Số) người kiểm tra chúng là hai ngàn bảy trăm năm mươi. 37Đó là (số) những người kiểm tra được thuộc thị tộc Qơhat, tất cả những người phục vụ nơi Trương Tao phùng, Môsê va Aharôn đã kiểm tra, chiếu theo Yavê, nhờ tay Môsê.
          38(Số) những người kiểm tra được thuộc con cái Gersôn, theo thị tộc và gia tộc của chúng, 39từ ba mươi tuổi trở lên cho đến năm mươi tuổi, tất cả những ai có thể đầu quân, để phục dịch nơi Trương Tao phùng. 40(Số) người kiểm tra được của chúng theo thị tộc và gia tộc của chúng là hai ngàn sáu trăm ba mươi. 41Đó là (số) những người phục vụ nơi Trướng Tao phùng. Môsê và Aharôn đã kiểm tra, chiếu theo lịnh Yavê.
            42(Số) những người kiểm tra được thuộc thị tộc con cái Mơrari, theo thị tộc theo gia tộc của chúng, 43từ ba mươi tuổi trở lên cho đến năm mươi tuổi, tất cả những ai có thể đầu quân để phục dịch nơi Trương Tao phùng. 44(Số) người kiểm tra được của chúng theo thị tộc là ba ngàn hai trăm. 45Đó là (số) những người kiểm tra được thuộc thị tộc con cái Mơrari, Môsê và Aharôn đã kiểm tra chiếu theo lịnh Yavê, nhờ tay Môsê.
           46Tổng số những người kiểm tra được, Môsê và Aharôn với các vương công Israel đã kiểm tra trong hàng Lêvit theo thị tộc và gia tộc của chúng, 47từ ba mươi tuổi trở lên cho đến năm mươi tuổi, tất cả những ai có thể đầu quân phục dịch trong công tác phục dịch, hay công tác chuyên chở nơi Trướng Tao phùng. 48(Số) những người kiểm trao được của chúng là tám ngàn năm trăm tám mươi. 49Chiếu theo lịnh Yavê, ông đã kiểm tra họ – nhờ tay Môsê – mỗi người vào dịch vụ của mình, và sung vào việc chuyên chở mình (đảm nhiệm). Việc kiển tra này, chính yavê đã truyền cho Môsê (thi hành).