Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Kiểm tra dân số - tiếp theo (Ds 3,1-51)

Chi tộc Lêvi
a) Các tư tế
           3. 1Này đây dòng dõi của Aharôn va Môsê, vào ngày Yavê phán với Môsê trên núi Sinai.
          2Và này đay tên các người con của Aharôn: con đầu lòng Nađab, rồi Abihu, Elêazar và Ithamar.
          3Đó là tên các người con của Aharôn, những tư tế đã được xức dầu “tấn phong” đễ sung làm tư tế. 4Những Nađab và Abihu đã chết trước nhan Yavê, bởi đã dám tiến dâng lửa phàm tục trước nhan Yavê, ở sa mạc Sinai, và họ lại không con. Nên Elêazar và Ithamar đã được sung làm tư tế trước mặt Aharôn, cha họ.

b) Các Lêvit. Phận vụ
            5Yavê phán với Môsê rằng:
           “6Hãy truyền cho chi tộc Lêvi tiến lại gần, và người sẽ đặt chúng trước mặt Aharôn, vị tư tế, để chúng phụng sự nó. 7Chúng sẽ giữ các điều nó phải giữ và tất cả cộng đồng phải giữ, trước Trướng Tao phùng mà lo công việc phục dịch Nhà tạm. 8Chúng sẽ giữ các đồ đoàn dùng nơi Trướng Tao phùng và (lo) việc canh phòng thay cho con cái Israel, là lo công việc phục dịch Nhà tạm. 9Người sẽ phó thác các Lêvit cho Aharôn và con cái Israel dâng.
           “10Còn Aharôn và con cái, ngươi sẽ bổ nhiệm chúng giữ chức tư tế: Kẻ phàm tục nào dám lại gần sẽ phải chết”.

c) Sự tuyển chọn
           11 Yavê phán với Môsê rằng:
           “12Này, chính Ta, Ta lấy các Lêvit giữa hàng con cái Israel, thay cho các con trai đầu lòng khai thông dạ mẹ, giữa hàng con cái Israel, để các Lêvit thuộc về Ta. 13Vì là của Ta hết thảy, các con trai đầu lòng, ngày Ta đánh phạt các con trai đầu lòng ở đất Aicập, Ta đã hiến thánh cho Ta mọi con đầu lòng trong Israel, từ người cho đến thú vật, chúng đều thuộc về Ta: Ta là Yavê”.

d) Kiểm tra các Lêvit
           14Yavê phán với Môsê ở sa mạc Sinai rằng:
           “15Hãy kiểm tra con cái Lêvit, theo gia tộc tổ tiên chúng, theo thị tộc chúng, phàm là nam nhân, từ một tháng trở lên, ngươi sẽ kiểm tra chúng.
           16Môsê đã kiểm tra họ theo lệnh Yavê, như đã truyền cho ông. 17Đây là con cái Lêvit theo danh sách họ: Gersôn, Qơhat, Mơrari.
           18Và đầy là con cái của Gersôn theo thị tộc chúng: Libni, và Simêi; 19con cái Qơhat theo thị tộc chúng: Amram, Yishar, Hêbron và Uzziel; 20Con cái Mơrari theo thị tộc chúng: Makhli và Mushi. Đó là các thị tộc của Lêvit theo gia tộc tổ tiên chúng
           21Thuộc về Gersôn: thị tộc Libni và thị tộc Simơi: đó là các thị tộc Gersôni. 22 (Số) người kiểm tra được của chúng, tính số tất cả các nam nhân từ một tháng trở lên, (số) người kiểm tra được là bảy ngàn năm trăm. 23Các con Gersôni cắm trại đằng sau Nhà tạm, phía Tây. 24Vương công gia tộc của Gersôni là Elyasaph con cuỷa Lael. 25Phận vụ canh giữ của các con cái Gersôn, nơi Trướng Tao phùng gồm có Nhà tạm, lều, bức trướng nơi cửa Trướng Tao phùng, 26các lá buồm của Tiên đình, bức trướng nơi của Tiên đình vòng quanh Nhà tạm và Tế đàn, và các dây cột dùng vào tất cả dịch vụ.
           27Thuộc về Qơhat: thị tộc Ammram, thị tộc Yishar, thị tộc Hêbrôn và thị tộc Uzziel: đó là các thị tộc Qơhat. 28(Số) người kiểm tra được của chúng, tính số tất cả nam nhân từ một tháng trở lên, (số) người kiểm tra được là tám ngàn sáu trăm; những người đảm việc canh giữ Thánh điện. 29Các thị tộc của con cái Qơhat cắm trại bên sườn Nhà tạm, phía Nam. 30Vương công gia tộc của các thị tộc Qơhat tà Elixaphan con của Uzziel. 31Phận vụ của chúng gồm có Khám, soạn bàn, trụ đăng, các tế đàn, đồ đoàn thánh điện, các vật dụng, bức trướng và tất cả dịch vụ.
           32Vương công tối thượng của các Lêvit và Elêazar, còn của Aharôn, vị tư tế, thanh tra trên những kẻ dảnh việc canh giữ thánh điện.
           33Thuộc về Mơrari: thị tộc Makhali và thị tộc Mushi: đó là các thị tộc Mơrari. 34(Số) người kiểm tra được của chúng, tính số tất cả các nam nhân từ một tháng trở lên, là sáu ngàn hai trăm. 35Vương công gia tộc của các thị tộc Mơrari là Xuriel, còn của Abikhail. Chúng căm trại bên sườn Nhà tạm phía Bắc. 36Việc con cái Mơrari phải thanh tra canh giữ gòm có các tấm ván của Nhà tạm, then chốt, cột và đế cột, và tất cả đồ đoàn phụ thuộc vào dịch vụ, 37các cột của Tiên đinh xung quanh, và đế cột nóc và dây.
           38Những người cắm trại ngay trước Nhà tạm, phía Tiền, trước Trướng Tao phùng, hướng Đông, là Môsê, Aharôn và con cái đảm việc canh giữ Thánh điện, canh giữ thay cho con cái Israel; kẻ phàm tục nào dám lại gần sẽ phải chết.
          39Tổng số những người kiểm tra được thuộc hàng Lêvit, những kẻ Môsê và Aharôn đã kiểm tra chiếu theo lịnh Yavê, thuộc các thị tộc, tất cả các nam nhân từ một tháng trở lên là hai mươi hai ngàn.
e) Các Lêvit và việc chuộc các con đầu lòng.
           40Yavê phán với Môsê:
           “Hãy kiểm tra tất cả các con trai đầu lòng của con cái Israel, từ một tháng trở lên, và lập sổ danh sách chúng. 41Ngươi sẽ dành các Lêvit cho Ta, Ta là Yavê, thay cho các con trai đầu lòng của con cái Israel, và thú vật của các Lêvit thay cho thú đầu lòng của con thú vật của con cái Israel.
           42Và Môsê đã kiểm tra, như Yavê đã truyền cho ông, tất cả các con trai đầu lòng trong hành con cái Israel. 43Tổng số con trai đầu lòng, tính số nhân danh từ một tháng trở lên, theo số những người kiểm tra được là hai mươi hai ngàn hai trăm bảy mươi ba.
           44Yavê phám với Môsê rằng:
           “45Hãy lấy các Lêvit thay cho các con trai đầu lòng trong hàng con cái Israel; và thú vật của các Lêvit thay cho các thú vật của chúng. Các Lêvit sẽ là của Ta: Ta là Yavê. 46 Để chuộc hai trăm bảy mươi ba người trong các con đầu lòng của con các Israel, là số tháng dư hơn số các Lêvit, 47người sẽ thu cứ mỗi đầu năm seqel, người sẽ thu lấy theo seqel thánh điện, tính là hai mươi ghêrali một seqel. 48Bạc ấy người sẽ trao cho Aharôn và con cái làm tiền chuộc số thặng dư kia”.
           49Môsê đã thu bạc chuộc số thặng dư quá số người đã được chuộc thay nhờ các Lêvit. 50 Ông đã thu bạc ấy nơi các con đầu lòng trong hàng con cái Israel, một ngàn ba tram sáu mươi lăm seqel, theo seqel thánh điện. 51Và Môsê đã trao bạc chuộc ấy cho Aharôn và con cái chiếu theo lịch Yavê, như Yavê đã truyền cho Môsê.