Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Kiểm tra dân số (Ds 1,1 - 2,34)

                                      I. KIỂM TRA DÂN SỐ

Kiểm tra Mười hai chi tộc
          1. 1Yavê phán với Môsê tại sa mạc Sinai, trong Trướng Tao phùng, mồng một tháng hai, năm thứ hai kể từ khi ra khỏi Aicập, rằng:
           “2Các ngươi hãy làm sổ toàn thể cộng đồng con cái Israel, theo thị tộc, theo gia tộc chúng, tính số nhân danh tất cả các nam nhân, từng người một. 3Từ hai mươi tuổi trở lên, tất cả những ai có thể đầu quân được trong Israel, các ngươi sẽ kiểm tra chúng theo các cơ binh của chúng, ngươi và Aharôn. 4Với các ngươi, sẽ còn phải có mỗi chi tộc một người, người làm đầu gia tộc.
           “5Đây là danh sách những người sẽ đứng ra với các ngươi: Thuộc Ruben: Elixur con của Sơđêyur,
           6Thuộc Simêon: Sơlumiel con của Xurisađđay,
          7Thuộc Yuđa: Nakhasôn con của Amminađab,
          8Thuộc Issakhar: Nơtanel con của Xuar,
          9Thuộc Zabulon: Eliab con của Khêlôn,
          10Thuộc con cái Yuse; thuộc Ephraim: Elisama con của  Ammihud; thuộc Manassê: Gamaliel con của Phơđalixur.
          11Thuộc Benyamin: Abiđan con của Ghiđêôni,
          12Thuộc Đan: Akhiezer con của Ammisađđay,
          13Thuộc Asher: Paghiel con của Okran,
          14Thuộc Gad: Elyasaph con của Rơuel,
          15Thuộc Neptali: Akhira con của Enan."
          16Đó là những người đã được rao tên trong cộng đồng, những vương công trên các chi tộc tổ tiên họ; đầu các binh ngàn Israel là chính họ.
           17Môsê và Aharôn lĩnh lấy các người đã được điểm danh ấy. 18và hội lại toàn thể cộng đồng ngaỳ mồng một tháng hai, và (dân chúng) được đăng phổ hệ theo họ, theo thị tộc và gia tộc tính số nhân danh từ hai mươi tuổi trở lean, từng người một, 19như Yavê đã truyền cho Môsê; và người ta đã làm việc kiểm tra trong sa mạc Sinnai.
           20Và con cái Ruben, trưởng tử của Israel, phổ hệ của chúng theo thị tộc, theo gia tộc chúng, tính số nhân danh tất cả các nam nhân, từng người một từ hai mươi tuổi trở lean, tất cả những ai có thể đầu quân được, 21(số) người kiểm tra được thuộc chi tộc Ruben là bốn mươi sáu ngàn năm trăm.
           22Thuộc con cái Simêon, phổ hệ của chúng theo thị tộc, theo gia tộc chúng, tính số tất cả các nam nhân, từng người một từ hai mươi tuổi trở lean, tất cả những ai có thể đầu quân được, 23(số) người kiểm tra được thuộc chi tộc Simêon là năm mươi chin ngàn ba trăm.
           24Thuộc con cái Gad, phổ hệ của chúng theo thị tộc, theo gia tộc chúng, tính số tất cả các nam nhân, từng người một từ hai mươi tuổi trở lean, tất cả những ai có thể đầu quân được, 25(số) người kiểm tra được thuộc chi tộc Gađ là bốn mươi lăm ngàn sáu trăm năm mươi.
           26Thuộc con cái Yuđa, phổ hệ của chúng theo thị tộc, theo gia tộc chúng, tính số tất cả các nam nhân, từng người một từ hai mươi tuổi trở lean, tất cả những ai có thể đầu quân được, 27(số) người kiểm tra được thuộc chi tộc Yuđa là bảy mươi bốn ngàn sáu trăm.
           28Thuộc con cái Issakhar, phổ hệ của chúng theo thị tộc, theo gia tộc chúng, tính số tất cả các nam nhân, từng người một từ hai mươi tuổi trở lean, tất cả những ai có thể đầu quân được, 29(số) người kiểm tra được thuộc chi tộc Issakhar là năm mươi bốn ngàn bốn trăm.
           30Thuộc con cái Zabulon, phổ hệ của chúng theo thị tộc, theo gia tộc chúng, tính số tất cả các nam nhân, từng người một từ hai mươi tuổi trở lean, tất cả những ai có thể đầu quân được, 31(số) người kiểm tra được thuộc chi tộc Zabulon là năm mươi bảy ngàn bốn trăm.
           32Thuộc con cái Yuse, thuộc con cái Ephraim, phổ hệ của chúng theo thị tộc, theo gia tộc chúng, tính số tất cả các nam nhân, từng người một từ hai mươi tuổi trở lean, tất cả những ai có thể đầu quân được, 33(số) người kiểm tra được thuộc chi tộc Ephraim là bốn mươi ngàn năm trăm. 34Thuộc con cái Manassê, phổ hệ của chúng theo thị tộc, theo gia tộc chúng, tính số tất cả các nam nhân, từng người một từ hai mươi tuổi trở lean, tất cả những ai có thể đầu quân được, 35(số) người kiểm tra được thuộc chi tộc Manassê là ba hai ngàn hai trăm.
           36Thuộc con cái Benymin, phổ hệ của chúng theo thị tộc, theo gia tộc chúng, tính số nhân danh, từng người một từ hai mươi tuổi trở lên, tất cả những ai có thể đầu quân được, 37(số) người kiểm tra được thuộc chi tộc Benyamin là ba mươi lăm ngàn bốn trăm.
          38Thuộc con cái Đan, phổ hệ của chúng theo thị tộc, theo gia tộc chúng, tính số nhân danh từng người một từ hai mươi tuổi trở lên, tất cả những ai có thể đầu quân được, 39(số) người kiểm tra được thuộc chi tộc Đan là sáu mười hai ngàn bảy trăm.
           40Thuộc con cái Asher, phổ hệ của chúng theo thị tộc, theo gia tộc chúng, tính số nhân danh từng người một từ hai mươi tuổi trở lên, taỏt cả những ai có thể đầu quân được, 41(số) người kiểm tra được thuộc chi tộc Asher là bốn mươi mốt ngàn năm trăm.
           42Thuộc con cái Neptali, phổ hệ của chúng theo thị tộc, theo gia tộc chúng, tính số nhân danh từng người một từ hai mươi tuổi trở lên, tất cả những ai có thể đầu quân được, 43(số) người kiểm tra được thuộc chi tộc Neptali là năm mươi ba ngàn bốn trăm.
           44Đó là (số) những người được kiểm tra, Môsê, Aharôn đã kiểm tra chúng cùng với các vương công Israel, mười hai người, mỗi gia tộc một người. 45Tổng số những người được kiểm tra trong hàng con cái Israel, theo gia tộc chúng, từ hai mươi tuổi trở lên, tất cả những ai có thể đầu quân được trong Israel, 46tổng số những người được kiểm tra là sáu trăm lẻ ba ngàn năm trăm năm mươi. 
           47Còn các Lêvit, theo chi tộc tổ tiên chúng, chúng không phải kiểm tra giữa các người khác.

Quy chế các Lêvit
           48Yavê phán với Môsê rằng:
           “49Chỉ có chi tộc Lêvi, là người sẽ không kiểm tra và không đăng sổ bộ giữa con cái Israel. 50Nhưng người, người hãy bổ nhiệm các Lêvit lo về Nhà tạm Chứng tri, và các đồ đoàn phụ thuộc cùng tất cả các vật hệ thuộc: chúng sẽ chở đi Nhà tạm và các đoàn phụ thuộc; chúng sẽ phục dịch và đóng trại xung quanh Nhà tạm. 51Khi Nhà tạm trẩy đi, các Lêvit sẽ rỡ xuống và khi Nhà tạm đóng trại, các Lêvit sẽ dựng lên, người thường nào lại gần sẽ phải chết. 52Con cái Israel sẽ đóng trại, mỗi người nơi trại mình, mỗi người bên cờ lênh mình, theo cơ binh của chúng. 53Song các Lêvit sẽ đóng trại xung quanh Nhà tạm Chứng tri, để Thần nộ khỏi giáng xuống trên cộng đồng con cái Israel. Các Lêvit sẽ liệu canh giữ Nhà tạm Chứng tri”
           54Con cái Israel đã thi hành chiếu theo mọi điều Yavê đã truyền cho Môse. Họ đã thi hành y như thế.

Thứ tự các chi tộc
           2. 1Yavê phán với Môse và Aharôn rằng:
           “2Con cái Israel sẽ đóng trại mỗi người bên cờ lệnh, bên ký hiệu của gia tộc tổ tiên mình; đối diện và xung quanh Trướng Tao phùng, chúng sẽ cắm trại.
           “3Những kẻ cắm trại phía tiền, về hướng đông là thuộc cơ lệnh trại của Yuđa, theo các cơ binh của chúng, vương công con cái Yuđa, Nakhason, con của Amminađab. 4Cơ binh của nó, theo (số) những người đã được kiểm tra là bảy mười bốn ngàn sáu trăm.
           “5Những người căm trại bên nó:
           “Chi tộc Issakhar và vương công con cái Issakhar: Nơtanel, con của Xuar. 6Cơ binh của nó, theo (số) những người đã được kiểm tra là năm mươi bốn ngàn bốn trăm.
           “7Chi tộc Zabulon và vương công con cái Zabulon: Eliab, con của Khêlôn. 8Cơ binh của nó, theo (số) những người đã được kiểm tra là năm mươi bảy ngàn bốn trăm.
           “9Tổng số những người kiểm tra được thuộc trại Yuđa: một trăm tám mươi sáu ngàn bốn trăm theo các cơ binh của chúng. Chúng sẽ khởi hành đầu hết.
           “10Cờ lệnh trại Ruben, ở phía Nam, theo các cơ binh của chúng, vương công con cái Ruben,: Elixur, con của Sơđâyur. 11Cơ binh của nó, theo (số) những người đã kiểm tra được là bốn mươi sáu ngàn năm trăm.
           “12Những người cắm trại bên nó:
           “Chi tộc Simêon và vương công con cái Simêon: Sơlumiel con của Xurisađđay. 13Cơ binh của nó, theo (số) những người đã kiểm tra được là năm mươi chính ngàn ba trăm.
           “14Chi tộc Gad và vương công con cái Gad: Elyasaph, con của Rơuel. 15Co binh của nó, theo (số) những người đã được kiểm tra được là bốn mươi lăm ngàn sáu trăm năm mươi.
           “16Tổng số những người kiểm tra được thuộc trại Ruben: một trăm năm mươi mốt ngàn bốn trăm năm mươi theo các cơ binh của chúng. Chúng sẽ khởi hành đợt hai.
           “17rồi Trướng Tao phùng sẽ khởi hành, trại của các Lêvit, ở giữa các trại; chúng cắm trại sao chúng sẽ khởi hành như vậy, ai ở chỗ nấy, theo cờ lệnh mình.
           “18Cờ lệnh trại Ephraim, theo các cơ binh của chúng, ở phía tây; vương công con cái Epharaim: Elisama, con của Ammihud. 19Cơ binh của nó, theo (số) những người đã kiểm tra được là bốn mươi ngàn năm trăm.
           “20(Những người cắm trại) bên nó:
           “Chi tộc Manassê; vương công con cái Manassê: Gamaliel con của Phơđalixur. 21Cơ binh của nó, theo (số) những người đã kiểm tra được là ba mươi lăm ngàn bốn trăm.
           “22Chi tộc Benyamin; vương công con cái Benyamin: Abiđan, con của Ghiđêoni. 23Cơ binh của nó, theo (số) những người đã kiểm tra được là ba mươi lăm ngàn bốn trăm.
           “24Tổng số những người kiểm tra được thuộc trại Epharaim: một trăm lẽ tám ngàn một trăm theo các cơ binh của chúng. Chúng sẽ khởi hành đợt ba.
           “25Cơ lệnh trại Đan ở phía bắc, theo các cơ binh của chúng; vương công con cái Đan: Akhiezer, con của Ammisađđay. 26Cơ binh của nó, theo (số) những người đã kiểm tra được là sáu mươi hai ngàn bảy trăm.
           “27Những người cắm trại bên nó:
           Chi tộc Asher; vương công con cái Asher: Paghiel, con của Okran. 28Cơ binh của nó, theo (số) những người kiểm tra được là bốn mươi mốt ngàn năm trăm.
           “29Chi tộc Neptali; vương công con cái Neptali: Akhira, con của Enam. 30Cơ binh của nó, theo (số) những người kiểm tra được là năm mươi ba ngàn bốn trăm.
           “31Tổng số những người kiểm tra được thuộc trại Đan: một trăm năm mươi bảy ngàn sáu trăm. Chúng sẽ khởi hành sau hết, theo các cơ lệnh của chúng”.
           32Đó là (số) những người kiểm tra được trong hành con cái Israel, theo gia tộc chúng. Tổng số những người kiểm tra được trong các trại theo các cơ binh của chúng: sáu trăm lẽ ba ngàn năm trăm năm mươi. 33Còn các Lêvit không phải kiểm tra giữa hàng con cái Israel, như Yavê đã truyền cho Môsê.
           34Con cái Israel đã thi hành chiếu theo mọi điều Yavê đã truyền cho Môsê: Y như thế họ đã cắm trại theo các cờ lệnh của họ, và y như thế, họ đã khởi hành, mỗi người theo thị tộc, và gia tộc tổ tiên mình.