Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Khám Giao Ước trong thành Đavit (1Ks 15,1 - 16,43)

2–KHÁM GIAO ƯỚC TRONG THANH ĐAVIT

Chuẩn bị kiệu Khám
           15. 1(Đavit) làm nhiều nhà cho mình trong thành Đavit. Ông dọn chỗ và dựng Trướng cho Khám của Thiên Chúa. 2Bấy giờ Đavit nói: “ Chỉ có các Lêvit mới được phép khiêng Khám của Thiên Chúa, vì Yavê đã chọn họ để khiêng Khám của Yavê và phụng sự Khám luôn mãi”.
           3Đoạn Đavit đã cho hội toàn thể Israel lại ở Yêrusalem để kiệu Khám Yavê lên chỗ ông đã dọn. 4Đavit thâu họp lại các con cái Aharôn và hàng Lêvit. 5Thuộc con cái Qơhat, Uriel trưởng ban và các anh em: hai trăm hai mươi người (người). 6Thuộc con cái Mơrari, Asayah trưởng ban và các anh em: hai trăm hai mươi (ngươi). 7Thuộc con cái Gêrsôm, Yôel trưởng ban và các anh em: một trăm ba mươi (người). 8Thuộc con cái Êlixaphan, Shơmayah trưởng ban và các anh em: hai trăm (người). 9Thuộc con cái Hêbrôn, Eâliel trướng ban và các anh em: Tám mươi (người). 10Thuộc con cái Uzziel, Amminađab trưởng ban và các anh em: một trăm mười hai (người).
           11Đavit đã tụ tập các tư tế Sađok và Êbyatar, cùng các Lêvit Uriel, Asayah, Yôel, Shơmayah, Êliel và Amminđab. 12Và ông nói với họ: “các ông là những tộc trưởng trong hàng Lêvit, các ông hãy lo thánh tẩy làm một với anh em, để kiệu Khám của Yavê Thiên Chúa Israel lên chỗ ta đã dọn. 13Ấy là vì lần đầu không có các ông thì Thiên Chúa đã đánh chúng tôi tông hổng, bởi chúng tôi đã không thỉnh ý Yavê cho đúng phép”. 14Vậy các tư tế và Lêvit đã thánh tẩy mình để kiệu Khám của Yavê Thiên Chúa của Israel. 15Đoạn những người thuộc hàng Lêvit đã khiêng Khám của Thiên Chúa, – như Môsê đã truyền theo lời Yavê – bằng những đòn kiệu đặt trên vai họ.
            16Đavit bảo các trưởng ban Lêvit sắp chỗ cho các ca sĩ anh em họ, với các nhạc khí đàn sắc, đàn cầm, phèng la inh ỏi, để cất tiếng hoan ca. 17Vậy các Lêvit đã sắp  chỗ cho Hêman, con của Yôel, cho Asaph, con của Bêrêkyahu, một người anh em của họ; và cho Êâtan, con của Qushayahu, thuộc hàng con cái Mơrari, anh em của họ. 18Và cùng với các người ấy, các anh em họ thuộc thứ trật: Zakaryahu, Yaaziel , Shơmiramôt, Yơkhiel, Unni, Êliab, Bơnayahu, Maaseyahu–những người canh cổng. 19Ca sĩ Hêman, Asaph, Êtan với chũm chọe bằng đồng. 20Zakaryah, Aziel, Shơmiramôt, Yơkhiel, Unni, Êliab, Maaseya- hu, Bơnayahu: vớ đàn sắt (mà hòa đàn) êm nhẹ, 21Mattiyahu, Êliphala, Miqnêyahu, Obeđ-Eđom, Yơiel, Azazyhu thì chơi đàn cầm, bát huyền, để cho nhịp. 22Kơnanyahu trưởng ban Lêvit lo việc khiêng kiệu, điều khiển việc khiêng kiệu, vì ông biết việc, 23Bêrêkya và Elqanah là những người giữ cửa trước Khám. 24Các tư tế: Shơbanyahu, Yôsaphat, Nơtanel, Amasai, Zakaryahu, Bơnayahu, Êliêzer thổi loa trước Khám Thiên Chúa. Obeđ-Eđom và Yơkhiyah là những người giữ cửa trước Khám.

Nghi lễ  kiệu Khám
           25Đavit và các ký mục Israel, các trưởng cơ, trẩy đi kiệu khám Giao ước của Yavê từ nhà Obeđ-Eđom: (ai nấy đều) vui mừng. 26Bởi Thiên Chúa phù hộ các Lêvit khiêng Khám Giao ước của Yavê, nên người ta đã tế lễ bảy bò tơ và bảy cừu đực. 27Đavit mặc một áo choàng lụa bạch, cũng như tất cả các Lêvit khiêng Khám, và các ca sĩ và Kơnnayah trưởng ban khiên kiệu. Trên mình Đavit có bào trúc bâu. 28Toàn thể Israel kiệu Khám Giao ước của Yavê trên tiếng hò reo, tiếng tù và, với loa, với phèng la inh ỏi, hòa với tiếng sắt, tiếng cầm. 29Vào lúc Khám của Yavê vào đến thành Đavit, Mikal con của Saul, từ cửa sổ trông thấy vua Đavit múa và nhảy nhót thì nàng đâm khinh.
          16. 1Người ta đã đem Khám của Thiên Chúa vào đặt giữa Trướng của Đavit đã dựng để đón Khám. Rồi người ta hiến dâng các lễ thượng hiến và kỳ an trước nhan Yavê Thiên Chúa. 2Đavit thượng tiến lễ thượng hiến và kỳ an xong, thì ông chúc lành cho dân nhân Danh Yavê. 3Ông phân phát cho mọi người Israel, nam cũng như nữ mỗi người một ổ bánh, mứt chà là và mứt nho.

Phận vụ các tư tế trước Khám
           4Ông đặt trước Khám Yavê, ít người thuộc hàng Lêvit sung vào việc phụng sự để ca tụng, tán dương, khen ngợi Yavê, Thiên Chúa Israel: 5Asaph, người cầm đầu, và thứ là Zakaryah, Aziel Shơmira-môt, Yơkhiel, Mattityah, Êliab, Bơnayahu, Obeđ-Eđom, và Yơiel cùng với nhạc khí của họ: đàn sắt, đàn cầm, Asaph đánh chũm chọa. 6Các tư tế Bơnayahu, Yakhaziel luôn giữ việc thổi loa trước Khám Giao ước của Thiên Chúa. 7Đồng thời Đavit trao tay Asaph và anh em ông, lần đầu tiên, nhiệm vụ ca hát tạ ơn Yavê:
           8Hãy cảm tạ Yavê, hãy kêu Danh Người
           Hãy loan báo giữa muôn dân các huân công của Người,
           9Hãy hát mừng Người, hãy đàn ca cho Người,
           hãy ngâm vịnh các kỳ công Người làm hết thảy.
           10Hãy hiên ngang nơi Danh thánh Người,
           và hãy vui mừng, lòng những kẻ kiếm tìm Yavê !
           11Hãy dõi tìm Yavê và uy quyền Người
           Hãy luôn luôn tìm kiếm nhan Người.
           12Hãy ghi nhớ những kỳ công Người làm
           và các điềm thiêng của Người cùng phán quyết miệng Người
           tuyên ra,
           13hỡi dòng giống Abraham, tôi tớ của Người,
           hỡi con cái Yacob, những kẻ Người đã chọn.
           14Người chính là Yavê, Thiên Chúa ta thờ,
            các phán quyết của Người trên toàn cõi đất,
           15Người nhớ luôn mãi Giao ước của Người,
           lời Người đã truyền cho muôn thế hệ,
           16Giao ước Người đã kết với Abraham,
           và lời Người đã thể với Ysaac,
           17Người đã làm luật điều cho Yacob,
           làm Giao ước vạn đại cho Israel,
           18rằng: “Ta sẽ ban cho ngươi đất Canaan, 
           làm phần cơ nghiệp các ngươi,
           19cho dẫu các ngươi là nhóm người thiểu số
          chẳng là bao, mà lại là khách lạ trong miềng”.
           20Họ phải lang thang từ dân này sang dân nọ,
           từ nước này đến dân tộc khác.
           21Người đã chẳng để ai hiếp đáp được họ,
           vì họ, Người đã sửa trị hàng vua chúa :
           “22Chớ đụng đến những kẻ Ta đã xức dầu,
           những tiên tri của Ta, bay chớ nhiễu hại”.
           23Toàn thể cõi đất hãy hát mừng Yavê, 
           ngày qua ngày hãy loan báo ơn cứu độ của Người.
           24Vinh quang Người hãy truyền đến muôn dân,
           và trong các nước hết thảy những ký công Người làm.
           25Vì Yavê lớn lao, và đáng ngợi khen vô ngần,
           Người đáng kính sợ trên hết mọi thần,
           26Vì thần muôn dân thảy là tà thần,
           Còn Yavê đã dựng nên các tầng trời.
           27Trước mặt Người là oai phong lẫm liệt,
           và quyền năng, vui sướng trong điện thờ Người.
          28Hãy dâng Yavê, hỡi trăm họ các dân,
           hãy dâng Yavê, vinh quang uy quyền,
           29Hãy dâng Yavê, vinh quang danh Người,
           hãy nâng lễ vật, hãy vào trước nhan Người.
           Hãy bái thờ Yavê, rạng ngời chiến thắng.
           30Toàn thể cõi đất, hãy run sợ trước nhan Người !
           cả vũ hoàn kiên vững không lay.
           31Trời hãy hân hoan, đất hãy nhảy mừng: 
           Chúng hãy nói giữa các người: “ Yavê là vua!”
           32Biển và muôn vật dư đầy, hãy gầm vang !
           đồng ruộng và muôn vật trong đồng, hãy hân hoan,
           33Cùng một trật hãy reo mừng, cây ngàn hết thảy,
           trước nhan Yavê, vì Người đến
           xét xử nhân trần.
           34Hãy cảm tạ Yavê, vì Người tốt lành, 
           vì ơn Người miên man vạn đại: 
           35Hãy nói: “xin cứu chúng tôi, lạy Thiên Chúa,
           cứu độ của chúng tôi.
           Xin thâu họp và kéo chúng tôi ra khỏi các nước.
           cho chúng tôi cảm tạ thánh Danh Người,
           cho chúng tôi vinh hạnh được ngợi khen Người.
           36Chúc tụng Yavê Thiên Chúa Israel thờ,
           từ đời đời cho đến vạn đạIsrael”.
           Và toàn dân đã nói “ Amen”
           Và họ đã ngợi khen Yavê.
           37(Đavit) để lại đó, trước Khám Giao ước của Yavê, Asaph và các anh em ông, để luôn luôn phụng sự trước Khám, ngày nào có nghi lễ ngày ấy. 38Obeđ-Eđom và Yơkhiyah cùng anh em họ: sáu mươi tám người–và Obeđ-Eđom con của Yơđutun và Khôsah là những người giữ cửa.
           39Tư tế Sađok cùng các tư tế, anh em ông, (Đavit để lại) trước Nhà tạm Yavê trên cao đàn ở Gabaôn, 40để thượng tiến hàng ngày, sáng chiều, các lễ thượng hiến cho Yavê trên tế đàn thượng hiến, và (thi hành) mọi điều đã viết trong luật Yavê đã truyền cho Israel. 41Ở với các vị ấy, có Hêman, và Yơđutun và số còn lại trong những người đã được lựa lọc và chỉ đích danh để “cảm tạ Yavê, vì ơn người miên man vạn đại”. 42Họ có với họ, nghĩa là với Hêman và Yơđutun, lọa, phèng la inh ỏi, cùng các nhạc khí cho các ca ngợi của Thiên Chúa–con cái Yơđutun (cũng) đứng canh nơi cửa. 
           43Đoạn toàn dân ra đi, ai về nhà nấy, và Đavit quay về chúc lành cho gia đình ông.